4
4:1-5 Timoti nonoguret igo Qenu qob qanam dibes qemeriner
Qenu Munon inubersiau tari Yisas nob magqurt ye ete ne irun wab qemeribam: Qen geret munon igom igour eng nob umumir eng nob wuriqereimba. Ende ebet Munon inubersiau tari Yisas wonou munon gugum magqurt Baraitari gigit igoriba. End ne qob eng ne dibes wurinob qem. Qamara ne qob igotoub qamb obounor qiyo, a me igotoub qamb abari ibag eng ne wuritrab me wog. Ne ar qob qeretutnob wurinob qamb igoar. Wurinou qomon end naget qamara misir igub oabigunor. Qenu qomon eng toounor qamb ne mom wuribanamsi ne wuriimbig. Io, qen ger yara gab eng wuri qob apand eng nugutumuget wogubour. Wogub qob song-song igub qamb iruges nan big qirubour. Ende at munon qei qob song-song eng qob suari igub qamb wurit gim ibogoubour. Ibegeari yarab wurinou mi qob sugor end qob suari igub wuritrama toat igorubour. Ende abari ibag ne mom qeretutnob naget ne qugurau eng togor ne qob uber eng mom werei end naget munon wurinob qamb igoar. Munon wurimusiau eng ne mom tari mor isub wurimusub ne sarau apand eb.
4:6-8 Pol umau qen eng pi yarerei
Yonomit qemeribam eng: munon wain ya ba Qenu magqurt biigi munon wurimaragansi igour. Eng gas ende, yonou qeru igereminer eng pi burab igo. Ye yogub wotanami mi uber bai qamb Qenu yet qangang bigor end weib diaum. Ne gor mi uber baib qamb oau apand burab uyab-uyab isub igoum eng isi yarab see. Ende ebine Munon Aib qomon qoregen end inqerei igo eng wo mi uber init iyeter eng qo yet maribigorei igo. Wonou qen aib yara mom yeisiba. Ye gari ue, munon gugum wot oabig tug igour eng mom indariba.
4:9-22 Qob sasam
Ne yet qand di. 10 Demas wo mindet asi qib wogub ye yewogub Tesalonaika isorei. Ne Kresens yewogub Galesia isorei. Ne Taitus Dalmesia isorei. 11 Luk gari qas ye nob igo. End ne dierib qamb Mag qamb nob die. Wo ye yonob sarau ebeiner eng qogonau uber. 12 Tikikus imurimine Epesus isorei.
13 Ne gor dierib qamb yonou mi goan buk qamb Troas end wogub diem eng baisab di, Karpus munait end. Ne buk qungau ger wai goant barsiamir eng ne at nasi wogub dierinen eng mom igub igo ba qas di.
14 Munon Aleksander wo mi qenenginob barsi igo eng ye mom yiierima. End qen geret Munon Aib wonou qomon boru end taui qamb borusieriba. 15 Wo in qob qumurune bagau wagir qib igo. End ne gor wot qoyamet igoar.
16 Qen qamart ye qut big qob qamam eng munon ger ye mogirt naget me yenonogursiau. Munon gugum yewogub qoari Qenu wurisi qamb bireri me qamarau, wurimusi qamb nob qamamei. 17 End yewogub qoamir ego Munon Aib piauri igoar end yenonogursiarei. End ye qob uber munon yurau asin e igour eng wurinob qemerine igumirei. Iau uter ye mom ye nib qamb yogosub igama Qenu iau uter qabari boagir yebaurei. 18 End yeborusiorubari Munon Aib wonou yemusub ne ye mot wonou ginamt bibis end igoriba. End in gugum wo unum qen e qen e ba ereri igorun.
19 Io, ye Prisila Akwila nob wurit igub igoum end nonob quraum eng ende wurinob qamara igunor. Ne Onesiporus wonou wagrari big gor wurit igub igoum. 20 Erastus wo Korin end igo. Ne Tropimus wo toar nob gab Miletus end wogomei igo. 21 Ne igama moon qen eng yariner qamb qand die. Yubulus ne Pudens ne Linus ne Klodia ne banamori gugum nenet uber qamb igour.
22 Munon Aib noopuri ten igoar. Wonou oau mein eng an gugum anamar igoriner.