6
Henga Monglam 7Pelaram Pusvund Vina Kristusnindna Englamokolnindm.
Doa esvema indhanamba pelpethavna Kristusnindilmba. Wo heva os nonamba Kristusnindva, nomba temba Griknindna moanamba eishovnamba, hevm alhuvna Kristusnindmongo, nomba temba Yutanindna moanamba eishunvnamba. Himba uvna osva, hevna peliongomba deiswulvmoa innemba, osva nonam nonam owai. No 12pelarava moalamangnindva nambavra pethavna owalmba Kristusnindmba. Hev unna, owai, kava sahonam vivav, wuleihalmba kavna andramba, Sesoana moanamba numhowol velmba, innemsnamba among vinilmba pelimba. Wo noinda osva yeoa pusvund viu 7pelara ye pevrinim. Wo nooa indhanaoa heoa hevm besalangas. Snal himba nowol mendeklina, eva Sesoasongol pilivhoawol vevra. Kava si kuwulalmsna seindhivav, englamokolnindilm. Wo osva kava nambaiva pilpieivra kavnamba sembayangda, numhowolalm Sesoana moam.
Indkumbiva indhanamba und vivna moalamangnindna moamba. Wo noinda himba 7pelarava indhanamba pusvund vina. Steven himba mendekli keknam undva wulluhvna, wo tivevna Sesoasongolnana, Pilip, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolas. Nikolasva himba Antiok kotarini. Seilmba himba Yutanindna meisungundrini luhunvna, wo sism himba hevmba weihaloh vrena, Yutanindmba pethalmba, wo sism henga Kristusnindmba petheinna. Wo nomba indhanamba moalamangnindna owalna novra hulvund vina. Wo os moalamangnindva englava huhlinvnamba, sembayang vinvna.
Doa pomsna lehra vethangavna Sesoana moamba indhanarava. Nomba Kristusnindva Yerusalemrava doa esvema tivlapovlamsna lohvna. Mindnam sembayang andranindva Yutanindnamba keknam undnahonam avna, wohengivna Kristusm.
Yutanindva Wetat Una Stevenmba.
Stevenmba Sesoava hev kolvrana, wo vraohna hevna keknasowolva. Wo noinda manimani mendekliandrava himba vevna, wo indkumbiva nunglutithoavna. Heva os monglava Yutanindva awusapramana venavna hemba. Himba mongo indanam sembayangduvnind, os hemba nengsmoa uvna, indhana wuvol, seilva ombandhana andranindilm avna, daipotava owai. Nomba sembayangduvnindva, vei Yutanind Sairini kota, eva Aleksandria kota, eva Silisia provins, eva Asia pethanind diva mongawa mokot vena. Himba ambnamba, waialhuvna Stevenm. 10 Heva os Sesoasongol hemba kolvravna, isholmba pepeh vehuiva. Henamba moamba besal phovna, osva owai, ata an eva Yutanindriniva opla vremnata hemba.
11 Doa himba vinamba, poaita indhanam mongla suvawol vina dina, moakoko ovralm, osm henoi ona, kava hellena hemba, os moakoklana ishunvna Mosesm eva Sesoam. 12 Noinda indhanamba mosliopravna, Yutanindna kuwulva, katekisva lohohmonamba. Himba ambvna Stevenindam, kevrinamba, waiangavna dom, kuwul di kusovnam.
13 Himba monglam indhanam wonsaivna, moakoko ovralm Stevenm. Hev una, hona indhanariniva elsus sahonam isholuhunv pina tempelduvmba, eva Mosesna lohohmom. 14 Kava hillina, os ishovna, Yesusva Nasaretriniva si tupulovav honamba tempelmba. Wo hev vena, os ona, Yesusva si henga vewol vevav manimani, nomba temba Mosesva pimba ishunnamba, velmba. 15 Nomba indhanamba temba tempelpulmerava avnamba, himba novnangas naengho vruwul vevna mumra Stevenmba. Henamba novlomosva indatov solthoana, os maim ona, ovsongolnindrinina novlomosmsna.