7
Stevenna Moa, Kukhona Vrelm Hevm.
Doa sembayang andranindna kuwul omnana Stevenm, es hevpa honamba ambo tanamma, temba yemba ishumniva, yimba pilpikohavna Mosesna lohohmomba?
Steven ophona, owai, yeoa hillu kam. Pina humein, Sesoava hevnakambara phomnana Aprahamba pivna simbelmba. Aprahamba avnamba Mesopotemia petharava, mendah gavnamoa Haran kotaramba. Sesoa omnana Apraham, pewoleihalahangao pevna petham, eva pevna aratindim. Gao dom no petharam, ka yem si indthoamnavavm. Wo Aprahamba os wohvena, hevna pethamba Kaltiamba wuleihalahaphona, wo os gana Harandamba. Sismba nomba aralmba dahamnanamba, Sesoava os wolaihaprana hemba hona petharamba, daipotava memba pivva avpa noindava.
Sesoava Aprahamba honamba mongova pethava kovoraohnamoa owaimomolmba hutewonamba. Heva os Sesoava ovrahona hemba, osva himba si honamba vrahunvav pethava hevm, eva simbepolm henam. Honamba doara heva Aprahamna novra, mendah ombolhui lohvna. Men honi os Sesoava ishomnana hemba,
Yenamba simbepolpevpa si angavav ungundna petharam, henamba hevnamba owai. Wo indhanamba di si hemba ambo andranindilm wulavra. Wo himba si indkokla vewol vewuvav yunalm, os verava, osomba os luhunvra 400pelara. Heva os kava si kin plothunvav indhanamba, temba yemba andranindilmba wulavrava. Wo yena simbepolpevpa si os pulvovav no pethariniva. Wo os himba si kamba huiva okuluvmona vevra hona petharava. Stat 15:13-14
Doa Sesoava moamba omokalthamnana Aprahamba, omnana, hona wevsava si os luhunvav yetindimba, inethalmba hona kana moamba, hutovm kokoihangalm. Wo nonamba Aprahamna ombolva polamnavnamba Isakva, Aprahamba os hutovpa kovhoamnana, mendahal tovolinonoa, simba doa 8pelara penngiliha venana. Isakva eva hevna ombolna Yakopnamba os kovhoamnanata. Eva Yakoppa os vinnata hevtindimba 12pelaramba, pina simbehumunmba.
Honamba towandalva wusapramana venavna Yosepmba hevna boasalakalelmba. Himba dinasvom Isipram wuleihingina, ombandhana andranindilm. Heva os owai, Sesoa hemba waiavna. 10 Yoseppa diva mindnam kinmba lopsho vewol vevna, heva os Sesoa hemba lopslahaomana vena no kindava elsus. Isipnindna king kuwulva mindnam und vevna, longong vrevna hemba, noinda nowolva Sesoa hemba vraohna. Wo doa king kuwulva hemba aivongo vevna, kuwulalmba wulluhunilmba Isipnindnamba. Himba Yosepm desvhoana, manam manam kuwulmba wulluhunilmba indhanam nom hevna pueilmerinimba.
11 Wo pethava nomba, vena Isipra, eva Kenanda, doa owousva mendekli phovna. Wo indhanamba wohsevna ponam. Otovotalva Yakopnamba ata mani ohlavta, owai. 12 Heva os Yakoppa hellenga venamba, ona, witva nalohv Isiprava, wo himba velahtvna hevna ombolmba domba. Men honanamsna seilmba angana Isipramba. 13 Wo henga anga sism. Men nonam Yoseppa ishunna etehumunilmba, osva, an kava. Nonam king kuwulva Perova lihawol vena Yosepna etehumunilmba.
14 Wo os Yoseppa henga monglamba wolanga vena, Yakopmba omnahalvolmba, hevna aralmba Isipram. Eva hevna etehumunilna ungevlitundisnahonam, mara yunam os lohnama, 75pelara mongawatilmba. 15 Wo Yakoppa os gana Isipramba, wo hevmba ombolmba di sihawovna Isipra. 16 Wo doa dawonam, venamba, titingivnamba, doa kelva os henga iangavna dom Sekem kembellam, honmeram singvewolalm. Nomba honmeva, noi ten doara Apraham sovanam dina Hamorna ombolna, ongalmindm Saram singvelm.
17 Esvema di kekel ovethana, tetwond vevnamba Isiprava. Owai, es eva ata englasevel sevitama, tivlapovlamsna avna pina indhanamba. Nonamba mumrava vevnamba, Sesoava nomba si wohvinvav pina simbehumunmba, temba hevpa doarava Aprahamba omokalthamnanamba. 18 Wo heva os doa king kuwulva henga mongo nemel wulluhunvna Isipnindmba. Wo himba tit venavna Yosepmba, osva an hevpa doarava ana? 19 Honamba king kuwulva daswotvna Israelnindmba, wo wevsa sahoklal vinvna. Wo himba daswotvnamba, wo himba otolmba lenghakov vevna hevnamba, osm di wohdalvna.
20 Memba honamba, nonam Mosesm lingivnam. Himba hevm nesmosalangas lingilna. Sambla mongwisram waiaevulna aralna deuvrava. 21 Nonamba Mosesmba ambarava lengliheinamba, king kuwulna mol lengvena. He wuraohna yunalmba, osva ona, hevna otolnonoa. 22 Wo himba manam manam hevnana Isipnindnana hevmba numha vrevna, wo himba os wohopokona, moam keknam isholm, eva manam manam nom velm.
23 Doa osva osomba 40pelarava lohmanavnamba henamba, hev nengna, doa kava nongalka velm vev kavna towandaslam Israelnindm. 24 Wo himba ona nongalna, men Isipnindriniva lokovta vrev Israelnindrinimba. Wo himba kolvrana owalm Israelnindrinim. Doa venamba, ona, owai, Israeltendoriniva doa oivovhoai, Moses phona, Isiptendorinimba wohhelvakomandha. 25 Mosesva os nengna, kana Israelnindva ata os ningvav, Sesoava lopshav kamba hevna englana. Wo heva os owai, himba levrapivolvnamoa beswonamba.
26 Wo hengava mongnasiva, Mosesva ona nongalna, men Israelnindrini samblava hevm esmawolahav. Himba olwolvna moa besalna. Hev unna, ai yimba pevsambla etebosala, eselm yimba pevmba emuskovhowolv, aembu. 27 Mongo henoi, ten hem mindnam wuspromnavnam owalm, phona, ahnam Mosesmba losapinga. Hev omnana, ai, an yemba pusvundthoana, kuwulalmba luhunilmba kamba? 28 Es hevpa yimba kamba helvakomandhalm ovma, os ten om pev helvakomandhanam Isiptendorinim? 29 Nonamba Mosesva hellevnamba, himba ishovnamba osva, himba Isipriniva os wohpholahangana nonam, himba os gana Mitian petharam, di avna. Himba avna Mitianda, di ongamba vranamba, otolva sambla opowolawolmanavna.
30 Osomba 40pelarava kohanamba, mongo ovsongolnindrini nonglapho Mosesm di sahal pethara di murapeta Sainai olora. Wo ovsongolnindriniva promnavna heindamba suwemdamera, ten tivtandara tapravnam. 31 Wo Mosesva nonglavnamba nomba, himba evekingil ahalna. Himba gavna murapetam, nonglalm. Mosesva ona gana, helle moalamangm Sesoanam.
32 Doa mendekli omnana, kava Sesoa yena simbehumunpevna. Kava Sesoa Aprahamna, Isakna, Yakopna. Mosesmba eisvna, wo pem vevna, nonglalmba. 33 Mendekli omnana, selvowol veo pevna spatooa. Yimba memba Sesoapethara lohv. 34 Kava nonglav, kanamba Israelnindva kinmba mendekli alhuv Isiprava. Kava hillinv hena wekandawokandava. Kava holapei, hem lopshalm. Wo daipotava kava yem wolaihangav, hem kolvrowolalm henga Isipram. Kisim Bek 3:1-10
35 Stevenmba mendah ishunvna Israelnindna kuwulm. Israelnindva Mosesmba doara osva umnina, yimba owai. Himba doa os umnina hemba, an yemba kana kuwulalmba pusvundthueinna? Mosesva noi, ten Sesoa pina tomonalm wolaihaprinnam kuwulalm, lopshalm ovsongolnindrininapopolm. Memba honamba ovsongolnindriniva, noi ten Moses nonglanam suwemdamera. 36 Wo Mosesva os wonphona Israelnindmba Isipriniva. Himba mindnam mendekliandrava vewol vinvna Isiprava, eva Wan Aembulla, eva di sahal pethara, 40pelara osonam hev ten anam. 37 No Moses, ten ishunvnam Israelnindm, Sesoava si yemba kihpieinvav moalamangnindrinielmba, osmba memba kava. Himba si mongo yerini pevrini lohvav. 38 Memba Moses, himba mongawulm nambavna Israelnindmba sahal petharava. Himba lohohmomba dombna Sesoana ovsongolnindrininamini, Mosesmba ishomnanam Sainai olora. Wo himba venamba, pina tomonalm dembrehunna nomba lohohmomba, nomba moamba, noi indhana noina suvevm.
39 Wo heva os owai, pina tomonalva engivnamoa Mosesmba. Himba ovumnina, himba henga angalm uvna Isipram. 40 Hev umnina Aronm boasalalm, Mosesna sira, Moses kamba wonphov Isipriniva. Heva os kava tit viniv, mani dihi venav hemba? Wo kam mana vemam vewol vinu, osm ora Sesoanonoa hev av. Wo himba si kamba deisumbilvahmana vevra, domba kava angavrava. 41 Wo doa vivna, snal maim ona, sapi otol. Wo manimani wulprovna, suwem taihamnalm, nonam okolalm. Wo hevmba mindnam eiswol vevna, ovna, kava lehra vina kavna englanamba.
42 Wo heva os owai, Sesoava hemba henga meis haravhueinna. Himba owai, olwolvnamoa hemba, okolowol vivnamba okombam weism paim. Memba honamba os novol velohv moashulnindna tombaimorava. Sesoava os unna Israelnindmba,
Yimba tatana innenamba suweramba sengalmba wulprovnam, nonamba yimba angavnamba sahal pethamonamba, 40pelara tahonnamba. Yimba temba nomba vivnamba, yimba kamba vinivnamoa, yimba nom vinivna, ten pev englana vinnam Sesoadaspolalm. 43 Eva nomba lairduvpa, temba yimba wulangavnamba, kamba nonamba sembayang vewuvmonalmba, owai, temba noi pev ten sembayang velvohmanavm Molek, Sesoasimbihalm. Wo osoa ye vena, pai mendeklina lehvohal Sesoasimbihal Repanna petheina. Wo noinda kava si yemba engalpingavav pevna pethariniva, mongnindna pethara yimba si avra buinindmsnamba di Bapilon kotara nohalm. Amos 5:25-27
44 Sesoana moainal lairduv, di Sesoava Mosesmba ishomnavna moamba, pina arahumunmba wulvahmana vevnamba Israelnindva, nonamba himba sahal pethamonam angavnamba. Sesoa ishomnana Mosesmba, velmba osmba lairduvmba. Himba os wohvena, ten Sesoa hev nengavnang vraohnam.
45 Sismba Yosua deisumbingana pina simbehumunmba, aevulthalmba mongnindna petharamba. Pina indhanamba diva avhoavnamba no petharava, Sesoava nomba wolapho vevna, temba doarava diva himba avnamba. Nonamba pina indhanamba diva no nemel petharava ihsihavnamba, himba ella nihra nomba lairduvpa wulangana. Himba hona lairduvpa vruwuvmona vevna simbehumunilnamini os, wo yunalm vruwuvna, venamba, Devit nonglaphona.
46 Sesoava und lothona Devitindava. Himba osahmanana Sesoam, kam ophomno, deuvm dembhamnalm yem, Sesoam no Yakopnam, osm Israelnindva si noinda yemba sewonamba sembayang vewuvulvohmanavra. 47 Wo sismba Solomon vena nomba tempelduvpa, Devitna ombol.
48 Heva os Sesoanonoava senaminiva, sna deuvra avmoa, temba indhanamba hevna englanamba vevravpa. Moashulnindrini os ishunna,
49 Sesoava os ona, senakembelva kana ovavhol lohv king kuwulna. Pethava lohv, kavna monglam noindam dawoha aiwoloholm. Wo es hevpa, yimba os ningvma, yimba aipulvo venavav deuvpa kamba? Owai, mongova vuhemba lohvmoa, kava noindamba eha vawolmba. 50 Ningu, manimani memba lohvpa, ka vena. Aisaia 66:1-2
51 Steven yunalm mendah ishuwinvna, yimba kelsombovho indhana av, Yutanindna kuwul. Yimba pevna nihnahonamba undva deiswulvmoa Sesoamba. Yimba owai, hillivmoa hemba, yimba aongpa viv, nomba temba yemba ishunvpa Sesoasongolva. Pinamba simbehumunmba os vivna, men ye, wo yimba os viv, he ten vivnam.
52 Yenamba arahumunpevpa moashulnindmba engilvna. Nomba moashulnindva, temba moamba osva wuliowombvnamba, mongo indhanariniva besal wevsanamba si sis provav, heva os pina tomonalva hemba helvakomo wohvivna. Wo eva yimba os vininata, sismba yimba nomba indhanarinimba besalmba ungundna englisra holovoholothunna, helvakomandhalmba. 53 Yimba doa dumbna lohohmomba Mosesnamba, temba Sesoa daswolna yemba hevna ovsongolnindnana. Wo heva os owai, yimba engivnamoa.
Stevenmba Honna Lipieina.
54 Hillivnamba, Yutanindna kuwulva nomba osva ovna, manam manam Stevenmba os ishov, himba wusapramana venavna. Owai, men ambo os uv i, longas ambo hlavna.
55 Heva os Stevenmba doa doara pilivhoana Sesoasongolnana. Hev senam nov vevongo venamba, wo nonglavongo ve huhmohm Sesoanam. Himba nonglavna, Yesusva elnitra lohvna Sesoana nihanasis. 56 Hev ona, nunglu, kava doa nonglei, senakembelmba velaihalohvna. Wo kava nonglei, arana ombolva elnitra lohvna Sesoana nihanasis.
57 Wo no Yutanindna kuwul esvema di velaipulvo ovomne dandwonam. Hevna aongmba nithawol vivnamba hevna englana, wo lovahvna, englana Stevenm aivol ve. 58 Wo doa os kotameriniva kleiha wulpulvona ambaram, wo doa honna vaiwo vrivna, honnam lipialm. Indhanamba nomba temba doarava hemba moakoko ovrivnamba, hevna kayen tokolva di selvhivna mura Solinda. Solva mendah ereworal keusasna lohvna.
59 Nonamba honnamba walga vivnamba, Stevenmba sembayang vevna, omnana, Yesus, kana meississongolmoa omno. 60 Doa hev lohvhoanamba mulumbdandna, wivevna mindnam, mendekli, manam yimba hona indkoklava hemba holothunvav. Henanam osva onamba honamba, os vitivhoana.