10
Israelnindva Tit Vivna Sesoana Besalmonamba.
Seh, honam kava mindnamba osva ninginv, heoa indkumbi Israelnindoa beswonam noawol vera. Memba kana sembayang, kava os venav Sesoamba. Kava manapenam kava ishunvav honamba hemba, osva himba tanam wohlihv, engalm Sesoamba. Wo heva os himba liheivmoa mona besalmba. Himba titnam avna, himba liheivnamoa, nomba monamba, temba Sesoava indhanamba nengsmoa ovpa, indhana windel maimba. Wo himba kelva tuweilvna hevna monana, beswonamba almba Sesoana novrava. Noinda himba wulkovolmba owai vivna Sesoana monanamba, osmba honinda indhanaoa beswonamoa avra Mosesna lohohmorava.
Heva os Kristus wohkingpiana honamba lohohmomba, beswonam alm Sesoana novram. Wo noinda osva himba nomba temba keknamba undnahonamba amnavpa hemba, si beswonam avra Sesoana novrava.
Mosesva novol vena, osm alm beswonam Sesoana novrava, lohohmom engivra. Himba os ona, mongova indhanariniva himba honamba manam manam wohvevrava, si yunalmba wohavav nonapopol. Heva os es eva ata vita. Heva os Mosesva hevpa eva os onata, monamba eva mongova lohvta, keknamba amnalmba Kristusmba, osm beswonam alm Sesoana novrava. Os novol velohv,
Manam uvra yimba pevmba, osva an si vongavav senakembellamba? Nomba temba osm, an si vongavav senakembellamba, suwihalmba Kristusmba, wo waipihavra homba petharamba? Wo manam yimba osva uvra, an si holapevav petha endallamba? Nomba temba osm, an si holapevav, suwihalmba Kristusmba pokamariniva?
Memba osm lohv, pinamba andrava hengava luhunvmoa, aslalalmba Kristusmba. Manara, Sesoana doaramini tombaimorava ishona,
Sesoana moamba ten murapeta dihelinv yeindava doa, ten dihelv, vei, pevna mengra, eva pevna indmera. Lo 30:12-14
Nomba temba moamba, memba kava moalamangnindva eishovpa, osva yeoa keknam undnahonam amno Kristusmoa.
Noinda yimba pevna moanamba osva ollava, Yesusva mendekli, wo yimba pevna indnamba keknamba lohvrava, osva Sesoa hemba wolaihaphona pokamariniva, wo si Sesoava yemba osva lopshavav. 10 Manara, pimba keknam av pivna undnahonam, wo noinda Sesoava pimba nengsmoa ov, indhana windel maimba. Wo pivva pivna moana eishov, osva kava keknam undnahonam av, wo noinda Sesoava pimba lopshav.
11 Noinda Sesoana doaramini tombaimorava os lohv,
Himba nomba keknamba undnahonamba lohmanatava hemba, si hemba nomba louva vinvramoa. Aisaia 28:16
12 Nomba Sesoana doaramini tombaiva os ona, himba nomba, manara noinda osra owai, mongova indanamba lohvmoa, osva vera, Yutanind wulowovra, eva Yutanindna meisungund wulowovra, owai. Mongal mendekliva, memba mendekliva nona annindna annindna indkumbimba, daswolv mindnam awothowolva indkumbimba, henom ten keknam amnavm hem. 13 Noinda Sesoana doaramini tombaiva os ona,
Mongova sahmanavrava mendeklimba, kolvralmba, si lopshavra hemba. Joel 2:32
14 Wo heva os himba nomba mendah keknam undnahonam amnamba owai venatava mendeklimba, es hevpa himba hemba osihminivra, kolvralmba? Wo himba nomba mendah mendeklina moamba hellemba owai vitava, es hevpa eva himba si keknamba amnavra? Wo hemba mongova luhunvmoa, hemba moamba ishunilmba, es hevpa eva himba moamba si hillivav? 15 Wo indhanamba wolanga velmba owai vellava, domba moamba wulangeinilmba hemba, es hevpa eva himba nomba moamba eishovra si? Noinda honamba men novol velohv Sesoana tombairava,
Indhanamba indk vithimnivna, osva nunglivnamba, kamba besalnemelmomba wulprov. Aisaia 52:7
16 Noinda kava Pol os ov, Yutanindva mindnam doa hillina nemelmomba, heva os ambo espeta keknamba wohkevrina. Noinda Aisaia os ona,
Mendekli, an doava moamba kevrana, memba kava nomba moashulnindva eishunvpa? Aisaia 53:1
17 Heva os monglava doa Sesoana moamba kek vithiv, wo noinda osva himba doa Kristusmba keknam undnahonam amnav. Nomba moamba ahalovpa, nonamba monglava eishunvpa Kristusmomba.
18 Wo heva os kava sahmanana, os es hevpa Yutanindva ahalovma besal nemelmomba? Ahalovta himba, os ten Sesoana doaramini tombaimora novol velohvm,
Henamba moamba lohmana vinvna, osva hem hem vavawonamba petharava. Wohlehra vethana honamba pethava vavawonam. Buk Song 19:4
19 Wo henga kava sahmana, es hevpa Israelnindva levrapivolmba owai vivma? Owai, himba wohlevrapivolv temura. Wo heva os himba engivnamoa beswonamba. Noinda Sesoava hevna moamba Yutanindna meisungundmba ovrahunna, unna, Yutanindoa si noinda loukukva vevra, wo noina himba si hengava hevmba weihaloh vrepravav kaindamba, pepavalmba. Noinda seilva Mosesva os ona,
Sesoa unna, kava si unvav, nomba temba himba ungundalmba avpa, osm yimba noinda musk vinvra. Eva kava si beswonam vewol vevav hemba, nom ten hina avm, osm noinda yimba si muskva vinvra hemba nonawusra. Lo 32:21
20 Wo noinda osva Aisaiava pepehpetava venamoa, honamba isholmba,
Sesoava Yutanindna meisungundm unna, ona, indhanamba nomba temba kamba etapewolvnamoa, heva os doa kamba amba vilina. Kava ambo kavm ambara holvonithinna indhanamba hindmba, nomba temba kamba aslalvnamoa, nonglalmba. Aisaia 65:1
21 Wo heva os Israelnindmba hevmba Sesoava os unna, Aisaiava os ona,
No nambainam no nambainam, kava ten lihra lohvna, kekaiv velmba indhanamba, nomba temba alhwol vevpa, moamba pelekopalalmba. Aisaia 65:2