9
Polva Duus Vinv Israelnindmba Owalmba.
Kava Kristusnangas wohlohv, wo kava noinda ishunv yemba tanamba. Kava moamba kokovmoa, kanamba nihvavkva naengho vrev Sesoasongol, wo he ishumniv kamba, osva kava moamba kokovmoa. Elsus kava Israelnindmba duus vewol vawov, wo und vewol vev mindnam, manara, himba Kristusmba undnahonamba lovahmanavmoa. Kava undva nengvna, osm kava kolvrowol vev kavna Israelnindm aratindim, kavtindim. Wo ka vei, os nengv, Kristusoa kamba kovopingara hevtindinaminioa, osm verava, ora noi kolvrowol vevav hemba, wo himba osva si Kristusmba lovahthamnavra.
Himba yunam temba Israelnind. Himba Sesoana pusvundthoawolal towandal. Himba doa nunglina Sesoana pusambakambamba. Noinda himba wulaevulv moamba, noi Sesoa hev ten wonishonam doara. Sesoava ovrahunna hemba Mosesna lohohmomba, wo eva sembayangna wevsam besalm. Wo Sesoa vena, osoa ovlahinna hemba hevna moamba. Henamba simbepolva doaraminiva hevm mendeklinonoa ana nihil mendeklina. Wo himba os lohna notindiriniva. Wo hetindirinita Kristusva lohna indhanarinielmba. Kristusva eva Sesoa av, wo himba kuwul wuleinv manana manana hona petharava. Noinda pioa hemoa okuluvmona velohvra elsusoa.
Israelnindva mindnam Kristusmba lovahthamnavmoa, heva os kava memba osmba onengvmoa, Sesoava opelthinna hevna moamba, nomba moamba himba temba nemelalmba onamba. Wo heva os ambo mongla heva av, tanamba Sesoana towandalnonoalmba, henoi ten undnahonam amnavm Sesoam, sna undna hevna simbel Israel ten lohmananam Sesoam doara.
Israelnindva Aprahamna sespel av, heva os Sesoava hemba noinda osva nongalvmoa, kana towandalnonoa. Sesoa heva monglam unv, osva kana. Memba mongawamoa, temba Sesoava doarava ishomnanamba Aprahamba, osva nomba umbeindpolpevna, simbepolpevnamba, kava temba omnanamba yemba, si phovav Isaknamini, Esaunaminiva owai. Honamba memba, osm eva indkumbima nom Aprahamna sespelma owai, Sesoana hevna towandalnonoa. Aprahamna towandalnonoava, hind noi ten avm Sesoatindinonoa, manara noinda osra Sesoava ten hev wohomnanam Apraham, osm yetindiva si avav. Manara, Sesoava ishomnanamba Aprahamba men honam osm,
Nonamba nambainonoava phovrava, kava si henga provav, wo doa Sarava si waiavra ombolmba. Stat 18:10, 14
10 Wo memba honangasva owai, Repekava eva osoa holvorombtanata tuendisrini samblamba. Wo no tuendisrini samblana, aralva mongal luhunna, pina indkumbina simbel Isak. 11-12 Wo heva os hemba os lingwilna, Sesoava doara ishomnana Repekamba, osva yiveltowondva si boasalalna anglasingi lohmanavra. Honamba Sesoava doara osva ishona, mendah tuendisrini samblava nomba osva evenamoa, vena, besal eva sahoklal, owai. Sesoava noinda osva ishona, osm pimba hemba liheivra, osva Sesoava kikih vrevrava indhanarinimba, Sesoana hevna und lohvra, noindava osrava owai, manimani nomba indhanariniva temba vevrava. 13 Noinda Sesoana doaramini tombaimorava os novol velohv,
Kava undnahonam und vev Yakopmangas, wo heva os Esaumba kava ehalla velahav. Malakai 1:2-3
14 Wo es eva hevpa pimba honamba uvav? Wo es hevpa Sesoava lehrava venamoa osva? Owainonoa. 15 Manara, Sesoava os omnana Mosesmba,
Kava si nesmos vrevra mongomba, ambo nis kav nengmanavram. Kava si wavra vovhoamnavav mongomba, ambo nis kav nom nengmanavram. Kisim Bek 33:19
16 Wo Sesoava kikih vrevrava mongomba, noindava phovmoa, temba hevpa vevpa eva nengvpa. Sesoava heva hev ambo wavrava vovhoamnav. 17 Noinda Sesoana doaramini tombaimorava os omnana Isipnindna king kuwulmba,
Sesoa omnana, ka pusvundthoav yemba king kuwulalmba. Wo noinda os indkumbiva indhanamba si nunglutithoavav kana keknasowolmba yeindamba. Wo hona monana kana nihilmba si sevra gumai vovhoavra, osva hi hi vavawonamba petharava. Kisim Bek 9:16
18 Noinda pimba liheiv, osva Sesoava wavra vovhoamnavpa indhanarinimba, himba wohvev. Wo himba indkokla vrelmba vetava indhanarinimba, osva ora heoa kelsombovhol lohra, himba vevav, wo himba Sesoam keknam undnahonam lohmanam tit ovravra.
19 Wo noinda osva mongova yeriniva si kamba sahmanavav, noindava manam manam Sesoava memba pimba novna vewol ovovpa, wo manara eva himba pimba osatv pivna sahaposworava? An eva pimba si hemba olwolvav honindava? 20 Manam yimba osva seihminivra. Manara, yimba ambo indhanakola. Es eva indhanariniva omnavav Sesoamba, osva yimba gekala ov, yimba mongomba kikih vrev, mongomba owai. Wo osva mana vemava ovovmoa, henoi kamba weis vrena, owai, wo esm yimba kamba memba weis vrena osva?
21 Indhanariniva nomba temba vewol vevpa mana vemamba, himba wohvevra manam manam, himba nomba nengvrava, vewolalmba. Osva indhanariniva sumbva samblava tovorombtava, vevra, mongo euvvra, mana vema mendeklimangas ketha vralm, eva mongova ambo omombram euvvra.
22 Memba mongawatovna nom, osm es Sesoava indhanam vewol vena. Sesoava ambaram velahalm vena hevna wusprolm, osm indhanaoa levrapivolla kana keknasowolmoa. Wo heva os Sesoava mendah ambo taivwonam wonavna no indhanamba, himba temba hemba wusprunvnamba. Himba doa ambo lihra avna, hemba indkokla vewolalmangas, heva os mendah vruwulprovna. 23 Noinda Sesoava hemba novkasowa dawonam nombolna, ona, homeis. Manara, himba nengna, osm indhanaoa indkumbioa wiyera ara kana pusambakambamoa eva keknasowolm. Manara, kava doa wavra vovhueinna kavna indhanamba, wo kava vuhemba besalangas velahalm vinv hemba.
Sesoava noinda osva ishona, himba doara doa hemba nembana, osm himba si kana pusambakambara avav.
24 Wo pimba no indhana, Sesoa ten kekaiv vevm hevelm. Himba pimba pelpawalwolv, vev, Israelnindm, eva Israelnindna meisungundm. 25 Noinda Hoseana tombaimorava os novol velohv,
Sesoava os ona, no indhanamba nemetva katindiva owai, anamoa, wo ata kava osrava os ovav, katindita. Wo hona indhanamba, temba kava ninginvnamoa, heva os sewonamba kava hemba si mindnam undalm vewol vevav. Hosea 2:1, 23 26 Wo no hevna kembellava, kava os unna, eva mani yimba katindi avma, wo heva os no kembelnindmba yemba kava si os unvav, yimba kana towand av. Kava Sesoa wohav yunalm. Hosea 1:10
27 Wo Aisaiava moamba ambaram wulphunvna Israelnindmba,
Hillu, Israelnindva os avna i, himba mara os avnama, ona, engal wandini. Heva os ambo snakand, Sesoava hemba si lopshavav. 28 Manara, noinda mendekliva doa wetat owol vena tendona onganamba huiva petharava, wo himba si ambo yuhvoh vera, hukum vewolalmba. Aisaia 10:22-23
29 Memba honamba os ten Aisaia ishonam,
Sesoa, himba mendekli senakembellinina valgonindva, himba doa pina sespelmba snakand nongthona ambo. Ona, si homeis wohmueisowa vevm yunalm, os ten kotasamblam muhawolnam, Sotom eva Gomoram. Aisaia 1:9
30 Wo manam hevpa honamba memba onengvna? Memba onengna honamba, osm Israelnindna meisungundva himba lihvnamoa, osmba ora, kava lehra av Sesoana novrava. Wo heva os Sesoava doa hemba nengsmoa ona, indhana windel maimba, manara, noinda ten hev keknam undnahonam amnavnam. 31 Wo heva os Israelnindva doa kel tuweilvna, lohohmom engalm, osm kaoa beswonam avra Sesoana novrava. Wo heva os owai, himba nomba owolakovvna. 32 Himba kel tuweilvna, osmba kava beswonam avra Sesoana novraoa, honindaoa memba kava vivpa manimani. Heva os himba keknamba undnahonamba lovahthamnanamoa Sesoamba, os maim ovm, hemba di honda motkat veral vev, wo pelelovo.
33 Manara, os novol velohv Sesoana doaramini tombaimorava,
Kava si velelahavav Yerusalemra honmba, osm indhanamba no motkat vewol vawovra. Memba elhon noi, osm noinda vendral vawovra hemba. Heva os himba nomba hemba keknamba undnahonamba amnavrava, himba si nomba louva vivramoa. Aisaia 8:14 eva 28:16