3
Sesoana Lohohmomba Pinamba Indkoklamba Nihinv Pivmba.
Hutovmba koalmba ombamba nihmba owai, wo es eva kava Yutanindva mongnindmba kuvhoawol viv? Wo es hevpa mana vemava besal lohvma, hona hutov koalnamba almba? Pai, Sesoava esvema doa daswolna manimani besalva Yutanindmba. Men mendekliva lohv honi, Sesoava lehra nongalv Yutanindmba, hevna moanamba ialmba. Tanam, osva monglava Yutanindva owai, keknamba engivnamoa nomba Sesoanamba moamba. Wo heva os si nomba ollavavmoa Sesoamba, nomba velmba, temba hevpa ovlahunnamba moamba.
Owai, Sesoava si wohvawovra, osmba temba himba doarava onamba, velmba. Eva nonamba monglava indhanamba temba dasalmba deiswitvrava. Manara, Sesoana doaramini tombaimorava os novol velohv,
Sesoa, yenamba moalamangm si osva nunglivav, ora tanam. Noinda mongova si osva ovavmoa, Sesoa, yimba gekala vev, nonamba yimba kamba lesvhoawol vevrava. Buk Song 51:4
Nonamba pivva indkoklava vivpa, nom osva muserava nungliv, Sesoangas lehrava. Wo noinda osva pimba uvma, Sesoava indkokla vevav, pimba esesmba vinilmba pivna indkoklarava a? (Kava memba honamba ishovpa, puehalnindrini mongova sna moamba si ishovra.) Owai, Sesoava pimba Yutanindmba esesmba velmba owai vintava, wo eva osva Sesoava lesvhoawol vevavmoata pethanindmba indkumbimba mona besallamba.
Indhanarini mongo mava os ovov, nonamba kava moangakalamomba ishovrava, temba tanamolnam vraohv Sesoam nihil mendekli, okolalm. Osra kana moangakalamoa nov wolaihav, osm Sesoana moamba tanamolnam lohv. Wo noinda osva Sesoava eva manawisra si lesvhoawol vevra pimba, unvra, yimba indkokla vina. Si ambo os lohvavta, moamba eisholmba, pioa sahaposwom kevralohra, osm mana vemava besalva nom si engpravav. Monglava indhanamba kamba osihivna, osva una, Polva honana numhowol vev. Owai, himba nomba temba osva eishomnavpa snamba moamba kamba, indkokla ovuv, wo hemoa osraoa sahonam vinvm esesmoa.
Annindkola Annindkola, Mongova Wuvolva Avmoa, Doa Lehra Vethana Indkoklanangas.
Wo es hevpa ka Yutanind kuvhoawol vivma mongnindmba? Owai, kava doa doara osva ui, kav Yutanind eva kavna meisungund mongawatovna. Pimba indkumbiva pivna indkoklanahonam av. 10 Manara, Sesoana doaramini tombaimorava os novol velohv,
Mongova lohvmoa besalva dendalva, owainonoa. Saveman 7:20 11 Mongova doava himba nomba levrapivongonamoa Sesoamba. Mongova novpa vrevmoa Sesoaindamba, osmba kam kolvrara kavna indkoklarini. 12 Indkumbiva doa meis haravhoaprana, Sesoamba doa opulihina. Indkumbi mongawatovna av, himba indhanakoklanonoa wohav. Mongova owaimomolva mana vemava besalva vevmoa. Buk Song 14:1-3 13 Mengva henamba snal lovahinv, ov, pokama auwola lohv. Himba hevna mindem wileisilv, moangakalamomba eisholmba dasalmba. Henamba moalamangva sna oi, saiholana pul. Buk Song 5:9 eva 140:3
14 Henamba mengva ambo osangas auwola luhunvna nom sahamonam, eishunilm owalm, indkokla vewol ovolm. Buk Song 10:7 15 Himba elsus vevand velowovna, ambo osangas indhanamba helvakomolmba. 16 Hem, hem, hem domba himba lohmanamana vevnamba, himba indhanamba sahonam dangambal vrevna, os ovna i. 17 Himba ningvnamoa, osmba beswonam alm owalmongom. Aisaia 59:7-8 18 Himba pemba osva vivnamoa Sesoanapenamba. Buk Song 36:1
19 Honamba mani mani lohohmorini phov, wo pimba nonora av, os nomba lohohmomba kam Yutanindm, honam men ka avm lohohmosingi. Honi olwolv novtotholmba, osva kava indhanarini windel. Noinda kav Yutanind eva kavna meisungund, pimba indkumbiva pivna indkoklanahonam wohav Sesoana novrava. 20 Noinda an eva si lehrava lohvav Sesoana novrava, lohohmomba engmanalmba. Lohohmongas indvunv pinamba indkoklamba.
Es Sesoava Vinvav, Indhanamba Kilumbshuawolalmba?
21 Heva os monamba lohv, osm Sesoava pimba nengsmoa ovra, indhana windel. Wo honamba monamba pimba luhunvmoa, lohohmomba engalmba. Mongawamoa, vevna, ten piv lohohmora hillivnam, eva ten moashulnind eishoraohvnam. 22 Sesoava indhanamba nengsmoa ov, indhana windel, hevna undnahonara, ten hev amnavm Yesus Kristusm. Honamba memba tanam indkumbimba, nomba temba keknamba undnahonamba amnavpa Kristusmba. Vei piv Yutanind, eva ungund, pinamba mongasal monamba luhunv.
23 Manara, doa indkumbiva wohpelpangana doara hevna indkoklara, wo owai, eva snal vilovav, Sesoana kembellamba almba. 24 Heva os Sesoava indhanamba nengsmoa ov, indhana windel, hevna wavrana. Manara, himba hemba kilumbshuawol vena Yesus Kristusnana.
25 Sesoava Yesusmba holvorahunna indhanam, hemba kilumb shuawolalm, hev ten undnahonam amnavm hevm. Wo Sesoava hemba wusprunvavmoa no hevna indkoklara. Wo manimani memba honamba, noinda tovol Yesusna sovhopenam, nonam dahavnam. Honamba yunam os nungliv, Sesoava indhanamba lehrangas lesvhoawol vev. Memba osm, nemetva Sesoava os nombolna dawonam, wo kinmba huhlinvnamoa hevna indkoklarava. 26 Heva os daipotava Sesoava holvorahunna Yesusmba, novnamba nonglalmba, osmba Sesoava noi vev, ov, memba honamba lehra, nonamba himba hena indkoklamba poswol vinvna Yesusna tovolnamba. Wo himba indhana windel maim nengsmoa ovra, sna indhanamba, ovra, himba nomba keknam undnahonam lohmanavra Yesusmba.
27 Wo es hevpa pinamba plalva luhunvma, pivmba wivewol velmba, osva ora, pivva lehra engivna lohohmomba? Owai, wo manara eva? Pimba Sesoam keknam undnahonam amnav, honi olwolv, pivmba wi vewolalmba. Manara, himba nomba mendahva temba engivpa lohohmomba, himba mendah hevmba wivewol ovuv. 28 Heva os pimba doa nonora av, osva Sesoava indhanamba nengsmoa ov, indhana windel maim, hevna undnahonara. Noindava owai, manimani himba temba vevpa, lohohmomba engalmba.
29 Wo es hevpa, memba Sesoava Yutanindna Sesoangasma? Wo es hevpa himba eva Yutanindna meisungundna Sesoama? Tanamta eva esalm. 30 Yimba Yutanindva nonora av, osva Sesoava mongasal av. Noinda kava yemba ishunv, osva himba si yemba nengsmoa ovra, indhana windel maim pevna undnahonara. Wo eva himba si yena meisungundmba osangasta nengsmoa ovra hevna undnahonara.
31 Wo es heva pimba indkokla vrivmi lohohmomba, nona men piv undnahonam avm? Owai, hona monana pimba temurava wohengiv, nomba lohohmomba temba pimba ishunvpa.