4
Inethalmba Apraham Men Lohv.
Wo es pimba ata ningminivav Aprahamba, simbel luhunna kana Yutanindna? Manam himba pimba numhowolalmba vev, osmba ora, undnahonam keknam amnalm Sesoam? Aprahamba tanamba doarava windelva lohtava Sesoana novrava, nona manimani hev ten vevnam, wo nonawusra himba hevna nihilmba ata wulovongovta, heva os owai. Manara, Sesoana doaramini tombaimorava os novol velohvna,
Aprahamba keknam undnahonam wohlohmanavna Sesoamba, eva osoa nom hev ten omnanam, wo noinda Sesoa hemba indhana windelelm nengthana. Stat 15:6
Pimba nonora av, osva indhanariniva diandrava vevpa, wo hevna ehlarava hemba di dembreuhv, temba owai, nisva snapolmoava owai. Manara, himba nonungnamangas andrava vev hevm, noinda ten di domblohvm. Heva os indhanariniva sna andrava vevramoa, osmba Sesoava hemba os nengthavra, indhanarini windel. Owai, heoa Sesoamangas keknam undnahonam lohmanavra, wo Sesoava osva hemba nengthavra, indhanarini windel. Manara, Sesoava memba henoi, ten indhanam nengsmoa ovm, os indhana windel, eva hindva nomba temba indkokla vruwuvna Sesoam.
Devitva honi mongawamoa vevrana. Himba os ona, no indhanarinimba doa tanam awothona, nonam Sesoa nengvhoam owai vevnam, nom hev ten venam, lohohmom engmanalm, heva os Sesoa ambo nis nengthana, osva indhanarini windel.
Devitva ona, indk vithira heoa, hemba doa kilumbshuawol vena, henamba indkoklamba doa maikumi vinna. Heoa indk vithira, manara Sesoava hengava ninginvavmoa henamba indkoklamba. Buk Song 32:1-2
Wo es hevpa henongas indk vithivrama, ten hena hutov kueinvnam a? Osmi hindna, nonangas ten hena hutovm koam owai vinvnam? Owai, yenam indkumbinam. Manara, pivva doara doa os ui, Aprahamba Sesoam keknam undnahonam amnavna, wo noinda Sesoava hemba nengthana, osva indhanarini windel. 10 Wo henanam honamba hevpa vena? Doara ambo Sesoava omnanama Aprahamba, sism omnanami, os hutovsna kovhueimninamba. Owai, Sesoava os omnana, mendah khui lohvna hevnatovna.
11 Aprahamba Sesoam undnahonam lohmanavna keknamba, wo sism henamba hutovpa kovhueimnina, inethalm, osm Sesoava hemba doa nengthana, indhanarini windel. Noinda hevna hutov kovhoalla, nonorava avav, osva himba indhanarini windel lohv Sesoana novrava hevna undnahonara.
Wo noinda osva indkumbiva yimba Yutanindna meisungundmba, yimba nomba temba keknamba avpa undnahonamba, wo heva os yimba mendah khui pevnatovna av, wo Aprahamba simbelmsna luhunv yenamba. Wo noinda he simbelmsnamba luhunv indkumbimba, nonamba temba keknam amnavpa undnahonamba, wo Sesoava hemba indhana windel, maim nengsmoa ona.
12 Wo Apraham vei, simbel luhunv kana Yutanindna, nona ten hutov kowolenginvnam. Heva os owai, hena hutov koalva hemba venanamoa, osmba kana simbel luhunda. Himba simbelva luhunv kanamba, noinda osra, kava engivpa, keknam undnahonam alm, os ten kana simbel Apraham luhunnam, nonam nemet os hutovpa kovhueimnina sism.
Sesoava Hevnamba Moamba Osambalathinna Indkumbimba, Nona Ten Hind Noi Keknam Undnahonam Avm.
13 Sesoa Apraham eva hevna umbeindpolm moamba ishunna, osva he si wohvaohuthuvav pethava vavawonamba. Wo heva os Sesoava Aprahamba nonglanamoa, osva himba Mosesna lohohmomba engvpa, wo noinda himba hemba nomba moamba vraohna. Owai, Sesoava hemba vraohna nomba moamba, manara, himba indhanarini windel lohvna Sesoana novrava hevna undnahonara. 14 Wo osva indhanamba doarava keknamba engitava lohohmomba, wo Sesoava ata hemba moamba dembrahunta, wo owai, ambo ombamta eva keknamba undnahonamba almba. Manara, andrava lohmanavnamoa henamba.
15 Noinda pimba nonora av, lohohmona andrava prov, pim wetat owolalm nonam, wo honanawusra Sesoava pimba wusprunv mindnamba. Wo heva os lohohmomba lohmba owai vetava, pimba ata osva utamoa, indhanariniva doa pilpikohai.
16 Sesoava wavra vovhoamnana Aprahamba, eva hevna umbeindpolm, wo himba honi moamba vrahunna hemba. Noinda himba nomba dombolmba vevrava, nomba temba Sesoava unnamba, heoa Sesoamoa keknam undnahonam amnavra, wo ata himba os nis dombvra. Yutanindva temba avnamba lohohmosingiva, heoa keknam undnahonam avra, os dumbvra. Heva os hengasva hevhova owai, indkumbioa yeoa os ao, sna undna, ten Apraham lohnam. Manara, himba luhunna simbelmsna pina indkumbina, men henoi pi Sesoam keknam undnahonam amnavm. 17 Os Sesoana doaramini tombaimorava lohv,
Sesoa Apraham omnana, men kava yemba englava holothomnav, osm yimba si indkumbina annindna annindna simbelalm luhunvav. Stat 17:5
Memba honamba tanam di lohv Sesoana novra. Aprahamba keknam undnahonam wohlohmanavna Sesoamba, Sesoava noi ten daswolvm und, nonapopolm alm, eva ten dalnam, wo nengvm, nom osm manimani si os vevav, nomba temba mendahva phomba owai vevpa.
18 Nengavnangva lohvnamoa, osva Aprahamba si otolva kevraphovav, owainonoa. Heva os Aprahamba keknam undnahonam lohmanavna Sesoamba, wo nengaomana vevna yunalm. Wo noindata himba luhunvna simbelva osva annindna, annindna hona pethanindnamba. Sesoava os omnana hemba,
Yenamba simbepolpevpa si akavtowola vevra, osva es eva si seivilvra. Wo doa nomba osva wohvena. Stat 15:5
19 Aprahamba doa mundkola vevna, tahonmba os mara lohmanavnama 100ra, nihtov gai, doa silkmikmi venavna, otolmba tetwond velmba. Eva Saramba otollanglava venamoata. Wo Aprahamba nengavnangva mindnam vrevna nomba. Wo heva os henamba undnahonamba keknamba amnalmba silivhoamnanamoa, owaimomolmba. 20 Wo noinda himba sambla undva vrowolvnamoa, osva Sesoava si wohvevav nomba hevna moamba. Apraham wuleihanamoa, keknam lohmanalm Sesoam. Owai, henamba undnahonamba almba esvema doa suwemsna tavra kleihavna, wo osva himba wivevna Sesoana nihilmba.
21 Manara, Aprahamba doara nengna, osva Sesoava vevav, nomba temba ishonamba, velmba. 22 Wo osra Sesoava nonglana, osva Apraham kamba keknam undnahonam lohmanav. Noinda himba hemba nengthana, indhanarini windel maimba.
23 Wo heva os nomba moamba, Sesoava hemba nengthana, indhanarini windel maimba, temba novol velohmanavpa Aprahamnangasva owai. 24 Pim indkumbim novol veluhunv. Manara, Sesoava si pimba indkumbim indhana windel maimba nengsmoa ovav, noinda osra pimba keknam undnahonam av. Pivva keknamba undnahonamba amnav henom, he noi ten wolaihaphonam Yesusm pivna mendeklim pokamarinim. 25 Manara, Yesusmba holvorahunna, dahalm pina indkoklaram. Wo himba phona pokamariniva, pim vinilm, osm indhana windel ara Sesoana novraoa.