5
Sesoava Doa Pimba Nengsmoa Ona, Indhana Windel Maim.
Sesoava pimba nengsmoa ov, indhana windel maim, noinda osra pina pivna undnahonara. Noinda pivna mendekli Yesus Kristus pimba doa sandhana, mongawundnam alm Sesoamongom. Pivna undnahonara, Kristusva doa wonprona pimba, Sesoana awothowolna wavrana, nona men daipota piv noinda losnamona avm. Wo pimba indk vithiv, manara osra pimba ningvpa, os pimba aevulvav beswonam Sesoana kembellava hevna pusambanakambara.
Wo eva pioa indk vethalohra pivna kindaoa, manara, pimba nonora av, osva pivna kinmba pimba numliheinv, keknam alm, wo pimba kivrawuliha vrivavmoa. Wo pimba kivrawuliha vrivramoa, osra Sesoava si pimba simbeihawol vevav, unvav, lehra. Wo osva pimba si nengviluwuvav, os pimba si beswonam aevulvav Sesoamongo. Wo pivva si nengvili simbeihivavmoa ombamba, manara, Sesoava doa pemila vewol vinna hevna und vewolalva pina undmba. Sesoava honamba vena hevsongolnana, himba noi, hev ten pim daswolnam.
Pim daheinna Kristusmba, mendah snatovna avna, pivva ona aevulna. Pimba avnamba, indkokla vruwuvna Sesoam, wo heva os Sesoana nambainonoanam, pimba daheinna Kristusmba.
Yimba nonora av, huiva piindava monglava indhanamba dalv daosrava, owalnavhorava. Wo os nengavnangva dihi lohv, besal indhanamba kolvrowol velmba, pimba osva hem dalinvra. Heva os Kristusmba daheinna pim, nonam mendah pivva ona ana indhanakokla. Wo hona monana Sesoava nithinna hevna und vewolalva mendekliva pimba.
Sesoava pimba doa nengsmoa ona, indhana windel maim, Kristusna tovolna. Wo noinda osva Kristusnanata pimba tanamba si noawol vevav Sesoana wusprolliniva. 10 Kava memba osm onengv, pivva nonamba Sesoana ungundalmba avnamba, Sesoava sehmoa owol vevna pimba hevna ombolna dahalnana. Wo tanam daipotava doa pivva av Sesoana sehelnonoa. Wo noinda pivva osva wiyerava av, osva Sesoava si pimba lopshawol vevav ombolnana, manara, himba und nemel wulav. 11 Wo eva nongasva owaita, heva os daipotava pivva wohindk vethalohmanav Sesoamba pivna mendekli Yesus Kristusnana. Manara, Yesusnana pivva doava daipotava av Sesoana sehelmba.
Atamna Andrava Indanam, Wo Eva Kristusna Andrava Indanam.
12 Pimba nonora av, osva indkoklava doa pethanindmba mera vena, manara, mani temba vena Atamba. Wo indkoklava wulphona dalalm. Wo honamba memba, noinda osva indkumbimba dalvra, manara, indkumbiva indkokla vina. 13 Manara, doarava Mosesna lohohmomba phonamoa, wo indhanamba indkokla vivna. Wo heva os Sesoava unvnamoa, osva yimba indkokla viv, manara, himba lohohmomba pilpikovvnamoa. Manara, himba tit vivna.
14 Wo heva os nonamba Atamna novrava, venamba, Mosesna novrava, indkumbimba dalvna. Atamba dahana, manara, himba indkokla vena, himba vivnamoa Sesoana moamba. Wo eva hindva nomba, temba snamba indkoklava vevnamoa, eva hemba dalvnata. Himba Sesoana moamba ilvahvnamoata, aongpa venalmba, heva os hemba dalnata. Noinda pivva nonora av, hemba dalvna Atamna indkoklarava.
Noinda pimba nonora av, Atamba Kristusm lehna, nom henoi si sewonam provavm. Atamna bumbrisilla hemba indkumbiva dalnata, heva os Kristusnana indkumbiva beswonamba av. 15 Wo heva os Sesoana wavrava snamba owai, temba Atamna indkoklava lohnamba. Manara, mindnam indhanamba sihavna no hena bumbrisillava, no mongawa indhanana indkoklara. Wo heva os Sesoana wavrava mendeklinonoa prunna. Wo noinda Sesoava indhanamba mindnam ambo nis wavrava vovhueinna, manara, Yesus Kristusva hemba undalm vewol vena. Noinda Sesoa pimba indhana windel maimba nengsmoa ona.
16 Wo eva Atamba mongal indkoklava venamba, wo sismba Sesoava nonglana, ona, owai, indkokla vev osva. Heva os Sesoana wavrava pimba beswonam kolvrowol wohvev. Manara, indhanamba indkoklava mindnam vivna, wo heva os Sesoa hevna wavrana pimba indhana windel maimba nengsmoa ovna. 17 Mongawa indhana indkokla vena, noinda indhanamba indkumbimba sihav. Heva os daipotava hemba nomba Sesoava temba wavrava vovhueinvpa ambo nism, hev hemba nengsmoa ov, osva indhana windel maimba. Wo noinda himba si tanam iaevvav undnonoava, wo king kuwulalmsna avra, wo vivra no indhanarinina wevolm, Yesus Kristusnanangas.
18 Eva osta, mongova indkoklava Atamnamba kin wulprunv, indkumbim sihalm. Wo heva os no mongal monana, mongova besalva venamba andrava nomba Kristusva, indhanam wolana, indhanam indkumbim kekaiv vev, osm Sesoava hemba nengsmoa ovra, indhana windel maim. Wo noinda himba undnonoa iaevv.
19 Mongawa indhana puhaongva velaihakoho vena Sesoana moamba, wo noinda indkumbimba nombsapena pueilkolamsnamba indkoklarava Sesoana novrava. Wo heva os no mongawa monana mongawa indhana wohhellena Sesoamba, wo indkumbiva si noinda beswonamba avra lehrava.
20 Lohohmomba prona, indhanam singthalm indkoklanam. Memba osm, pivva nonora av, osva pivva indhanakokla. Heva os nonamba indhanamba wohindkokla ovothovnamba indkoklarava, wo Sesoava esvema hemba wavra vovhueinna. 21 Pinamba indkoklava doa mongawulm wohdeuhphunna, sihalm pivm. Manara, himba king kuwulmsna pimba ondal ovrav. Wo heva os Sesoava wavrava vovhueinv esvema. Noinda himba pimba nengsmoa ov, indhana windel maimba. Wo pimba si yunalm wohavav pivna mendeklinana Yesus Kristusnana.