2
Rutva Osoram Bali Aembul Tongolm Gavna.
Wo diva Betlehemrava mongo tendorini lohvna, nihilva henamba Boas, himba Elimelekna mongawatindirini. Wo no Boasva himba wohtowond lohvna, mendekli kuwulva wulluhunvna.
Wo Rutva Naomim omnana, kava doa galm vev, dom ten andranind bali aembul thivm, balipeta andranindna englamohrini dalinvm, wo nom petharinim tongolm pivm mengnam, wo no andranindva kamba osva umnitava, sis proota. Wo Naomi omnana, gaota, memba kana Yutanindna wevsa.
Doa Rutva ganamba, di nongalpho no andranindm, hev umnina, manapenam proota. Doa hev ga, andranindm engalgavna, bali aembul tongolm, nom ten englamohrini dalinvm. Doa Rutva os venamba, Boasna ambsalla pho titnam, eindilna mongawatindiriniinda.
Doa nonamba Boasva deuvrini venamba, osoram dom nonglalm gavna, hevna andranindm nongalalm. Wo andranindm sehmona mapotho vewol ovovna, Sesoa Yawe yemba wonandra vev, wo eva no andranind opulvona, Sesoa eva yemba nesmos vrevta.
Wo Boasva Rutm di osora nonglanamba, nom andranindna kuwulm osahmana, andini temba ungevliriniva? Wo he omnana, temba Naomina kol Moapongorini, ten Naomi waipronam. Wo simekumbra himba kam sahmanavna, oi, kava yem andranindm sis engalpralm vev, bali aembulm tongolm kavm mengnam. Himba doara heva lohvhoai simekumbra, veiva, doa daipota men, wo daipota ambo men avhoav osoruvrava.
Boasva Rutmba Nesmos Vrena.
Doa Boasva domba ganamba, Rutm omnana, kam hello. Manam yimba osva vevav, mongona osonindm engalga, bali aembul tongolm, aembu. Yeoa huiangas tongka vawovm, men kana andranind unguvli andra vewuvm. Yeoa hem naengho vewol vevm, himba domba angavrava, eva yeoa dom tongolm sis petheinvm pevm mengnam. Doa kava ishuni kavna andranind tendomba, yemba himba si indkokla vrivavmoa. Wo yenamba innemolva kongla verava, noi andranindna po ninu, ten doara longwol vi, dembri.
10 Doa Rutva kuva os kusithamnana petharamba, omnana, kava ambo ungundunguvlirini, manara yimba kamba osva nesmos vrei? 11 Wo Boas omnana henga, doara kava hellena, osva yimba nesmos vrowol vevna Naomiputowam ongapevm, nonamba talapevmba dahavnamba, veiva, daipota men. Wo kava nonora lohv, yimba os vena, pevna ararapevmba sandhalaha provna, kembelva wuleihalaha provna, wo yimba hom provna, tendona ungevlinamba seilva yimba nongalnamoa.
12 Yimba temba nomba vaomana venamba, Sesoa Yawe yemoa nesmos vrera noindaoa. Yimba os nengvna, kava peli av, wo Sesoa hev kamba kekalvho vremnavra Yuta petharava, wo noinda yimba homba pronamba. Wo Sesoa yemba si esesm henga beswonam venavav, wo yemba manavemava si pilivhoavav Sesoanamini.
13 Wo Rut henga ona, mendekli, kava ambo memba ungundunguvlirini, yena kava andra vevmoa, heva os owai, yimba kamba moa besal ishomnav, wo kava indk vethav.
14 Doa dawonam innemba hlavnamba, Boas Rutm omnana, prorava, inne yem men ka poavlahamniva, neluspora veltharava, os neo. Wo noinda Rutva osva vena, andranind tendona ongana waihlavna. Doa monglava balimovolva suwerava singinamba, Boasva Rutm dembrahona. Doa Rutva no innemba nenamba, e pilivhoamnanamba, monglava dembhana dawonam.
15-16 Doa innemba nepianamba, Rutva ganamba, bali henga osora tongvna. Wo Rutnisra Boasva hevna andranindmba ishunna, osva manam yimba Rutmba otindivav, noi himba ata tongvra murapetarini, ten niskovakova lohvm. Wo nomba yimba temba nisvund vipieiva, nominioa henga monglaoa vilvrombol vivrava, pethara dembhivm, wo Rutva ata prorava, noi tongvav, wo manam yimba otindivav.
Rutva Bali Kethanguamnavna Ongalputowam.
17 Doa nonamba Rutva os andra vawona, venamba, okombava singvalva vevnamba, bali tongawovna di osora. Doa tongavnamba, tith vewol ve. Doa tith vewol vepianamba, lengelva kelva nomba pingavna, nihilangas dembravna. Wo nomba baliwondava kinmba os vevna i, oi newulvusona.
18 Wo Rutva ongalputowam Naomim pulnonglapho, wo Rutva ongalputowam onungnathamnana no baliwondava, innemungilva nomba dembrahona, ten Boas hevm okombanam wainenam.
19 Wo ongalputowa osahmana, pai, hi yimba detiva baliandrava vei? Anna osorini yimba baliva tongoi? Sesoa henomba nesmos vrei, temba henomba yemba nesmos vreiva. Wo Rut omnana, mongo tendorinina osorini kava tongoi, tendoriniva nomba os alv Boas.
20 Naomi omnana, Sesoa Yawe Boasm nesmos vrera, noinda yemba himba nesmos vrei. Boasva nomba Elimelekna kana talana mongawatindirini, wo pimba si nesmos vewol vevra. Sesoava mendah pimba ninginv, wo mendah nengaomana vinv pina talamba, temba doarava endahawolnamba. Sesoava pina talamba maivevmoa, wo osva Sesoanapopol Boasva pimba nesmos vewol vev.
21 Wo Rut omnana, mongmomba mendah lohv, yemba kava ishomnimoa, os kamba omni, yimba hui si wohtongka vawovra, verava, balina witna kana andranind thipieira. 22 Wo Naomiputowa ona, lehra, osm yimba mongona tendorinina osoriniva tongtava, yemba si indkokla vrivav. Lehra yimba Boasna andranind unguvlimba engallohmana vev, balimba tongolmba.
23 Wo noinda Rutva osva vena, baliva witva Boasna osorini tongawovna, venamba, thipieina, doa venamba, ambo ongalputowa Naomi waialohvna.