3
Naomiva Rutm Talaram Nungulm Vevna.
Doa dawonam Naomi Rutm kolm omnana, kava tendorinim silelalm venav yem, osm yimba pevna deuvra di wohavra beswonam. No tendorinina nihilva Boas, pev ten hena andranind unguvlim engallohmana vevnam, yimba nonora, himba pina owal, Elimelekna mongawatindirini. Beswonam hello, daipotava hona sinimba ata Boasva balim lesvhoawol vawovav andra vuhera mongavhora. Yeoa boasna veo, pora daloho, wel sandana pevm nihra selvo, kayen besal vewol veo, wo dom nongao, ten Boas andra vevm, wo heva os manam yimba pevmba lelnamba ambara vethavav, ambo dawonam kethalohvm.
Boasva innemba nepiarava, ninmba lithalmba vevrava, yeoa os novna vrevm, osm ora, ten nolhara ata lithavav. Wo verava, himba ninpolva kovopevrava, domoa os gao, garava, silimut mulm liomnarava, di lithamna monglatomra. Osm ambo vevra, yeoa kam pethamno. Wo Boasva nonora lohv Yutanindna wevsamba, ata heva hev yemba omnavav, ora notongo veo, ora yemba kava si osva pethamnavav. Doa Rut Naomim henga omnana, ata kava os wohvevavta, men pev kam ishomnavm.
Rutva Boasm Osahmanana, Kam Vrao.
Doa sinim Rutva nonganamba, di pho, Boas ten bali huhul vewol vawovnam, wo os wohvena, ten doara Naomi hevm ishomnanam. Doa Boasva heva vena, inne nepianamba, hevm beswonamangas avna, venamba, nitata vilpromnavna, venamba, doa dom ga, bali di huhul vewol velvohvm, di ambo wohlithana. Doa Rutva ambo ewonapetam pronamba, silimut mulm lionamba, Boasna monglatomra litha. Doa sihovranam Boasva nov pevhoawolnamba, ona imharavho vrena, nonglana, pai, memba ungevlirini liv kana monglatomrava, wo hev omnana, an yimba? Doa Rut omnana, memba ka Rut. Yimba mendekli lohv, Elimelekna mongawatindirini lohv, no Elimelekva himba kanamba eindil lohvna. Talamba kanamba doa dahana, wo kava yemba os osahmanav, pevna wevolm veo, pev ten vivm, kamoa ye pethao, osm kava beswonam avra yeinda.
10 Doa Boasva Rutm omnana, Sesoa Yawe yemoa nesmos vrera, manara, tendo towondva mindnam huiva lovahv, monglava wohtowond, monglava wohhuinind. Heva os owai, yimba monglamba tendo towondmba ishungu vinvnamoa, osva kamba lehra mongova vravav, owai, yimba kamangas ishomni. Ongapevpa Naomiva pevnamba yimba nesmos vrevna, wo eva yimba kamba osta mindnam veni, wo doa yimba kamba omni, kam pethao.
11 Huiva tendomba mendekliva indkumbi yemba nonora lovahmanav, oi, ungevlirini besal av. Manam yimba duus vevav, kava si os yemba venavav, pev men oim.
12 Tanam yimba oi, osva kava Elimelekna mongawatindirini, heva os tendoriniva mongova huiva lohv, Elimelekna mongawatindirininonoa, kava ahalpeta lohv. 13 Yimba daipotava sinimba hui av, simera heva kava no tendorinimba silelvav, ora es nengv. Himba osva otava, kav vrav, manapenam. Wo himba osva otava, owai, osva ka yemba vravav, waiamana vevav. Sesoa Yawena novra yemba kava tanamolnam ishomnav. Doa henga hui ao, verava, lingil lihara.
Boasva Rutmba Bali Ihmanana Mindnam.
14 Doa Rutva os wohvena, simba mendah kukvilihavna, himba pholahangavna, noinda Boas venana, ata homeis kana andranind yem nunglivm. 15 Wo Boas Rutm omnana, ye pevna kayen wovthao, doa Rutva wovthanamba, Boasva nosra baliva ihmanavna mindnam, venamba, sambla velaworamsna pilivhoawolmanana no kayennahonam, venamba, Rutna lura epolotho. Doa os meis evewolna, vena Rut gana, Boas gana.
16 Doa Rutva henga os pulpeihna deuvram, Naomiputowam pulnonglapho, wo Naomiputowa osahmana, es hevpa Boasva yemba omni? Wo Rutva Naomimba ishomnavna nom, hevm ten Boas ishomnanam. 17 Henga ona, wo henga Boas kam omni, ata yimba ombawondanamba es nonglaphovav ongapevputowamba, bali honi kethanguao. 18 Wo Naomi ona, Boasna wevsava kava nonora amnav, deti ata gavav, moamba isholva honamba pinamba. Manam pimba duus evevav honamba, dawonam ambo ahavai, mani si phovav Sesoanaminiva.