16
“Unadii warefanaa hamu'ou minaa e'ei ba hamonei'aa talaifatata. Rowe fa'asi'anaa hamu'ou a'a fei synagogue ma ana ipowe nomai fei au ba nabaa ro'aa fo'ama'eaa hamu'ou, ro'aa nara ba na rawani ua ei bigi'aa ro'ou pudaa mei Haidaa. Ro'aa bigi'ia ale'ei uaa lomi rona apa'aa mei Ama ma yau. Unadii wareaa e'ei ba ena na nomai fena au hamowe nonominia ba unadii warefa'aiaa hamu'ou. Lomi unado'o warefanaa hamu'ou fama'a, uaa Yau i a'a hamu'ou.
Fei Bigi'aa fei Spiriti Apuna
“E'eni a aununaa a'a mei na aloagiau, ma'uaa lomi hemea hamu'ou na i'igainau ba, ‘O dinaia?’ Hamonamina faloloa'i ba una wareaa e'ei. Ma'uaa a warefa'uai a'a hamu'ou: fei aunuau i farawaninaa hamu'ou. Nabaa lomi na aunu, ana lomi i nomai mei Aweia; ma'uaa, nabaa a aunu, awe aloiagio a'a hamu'ou. Ena na nomai, i famarapuaa unuu ei rama'aa feni ano* wagii ei hafelo'a, o wanewanea, o fei dududua: uaa wagii ei hafelo'a, lomi ro'aa narafawe'i a'au; 10 wagii fei wanewanea, a dinaa a'a mei Ama, yei lomi ba hamo'aa fanunudinau; 11 ma wagii fei dududua, ipowe to fagianana mei haparaa feni malagufu, uaa na udedii fei warea ba i ale'ei.
12 “Watauda ei ba a wareia a'a hamu'ou, ma'uaa, e'eni, hamatee ina watauda, na rataiaa hamu'ou. 13 Ma'uaa ena na nomai fei Spiritii fa'uaia, iwe famamonaa hamu'ou a'a minaa ei fa'uaia. Lomi i wareaa anaia; i wareaa tamanu na guainia ma warefanaa hamu'ou tamanu itawe nomai. 14 Iwe fani hawera a'au, uaa i to a'au ma fa'aiaa hamu'ou. 15 Minaa ei manumanuu mei Ama, manumanuu. Si'ei, a ware ba fei Spiriti i to a'au ma fa'aiaa hamu'ou.
16 “Lomi i madii ma hamo'aa ma'a'afoau ma nene ma'ida, hamowe fanunuau.”
Fei Faloloa'iaa ei Otalai Nenerana iwe Filoginaa Ni'eni'ea
17 Hefi'aa ei otalai nenerana, rona fiwarei ba, “Tamanu hanuu ei wareana ba, ‘Lomi i madii ma hamo'aa ma'a'afoau ma nene ma'ida, hamowe fanunuau.’ ma ‘Hamatee a dinaa a'a mei Ama’?” 18 Rona'u i'igai ua, “Tamanu hanuu fei, ‘Lomi i madii’? Lomi ona apa'ia ba ifi wareaa tamanu.”
19 Jesus na aida ba ro'aa i'iginia a'a fei, si'ei, na warenaa a'a ro'ou, “Hamo'ei fi'i'igii ba tamanu hanuu ei wareau ba, ‘Lomi i madii ma hamo'aa ma'a'afoau ma nene ma'ida, hamowe fanunuau’? 20 A warefa'uai a'a hamu'ou ba hamo'aa ai'ai ma faloloa'i ena na ni'eni'e feni ano. Hamowe faloloa'i, ma'uaa fei faloloa'iaa hamu'ou, i filoginaa ni'eni'ea. 21 Hemea pifine ba i waniniaa hemea baduu, imina tonaa fi'ina, uaa nawe nomai fei auna; ma'uaa ena na waninidigaa mei na'una mei pifine, i madi'inaa ei fi'iana uaa na ni'eni'e ba mei na'una na waninimai a'a feni malagufu. 22 Ana ale'ei a'a hamu'ou: E'eni, au faloloa'iaa hamu'ou, ma'uaa awe fanunudinaa hamu'ou ma hamopowe ni'eni'e ma lomi nemea i topa'ainaa fei ni'eni'eaa hamu'ou. 23 A'a fei arewaa fei, lomi hamo'aa i'igidinau hepalo manumanu. A warefa'uai a'a hamu'ou ba mei Amau, iwe fanaa hamu'ou tamanu ei i'igaiaa hamu'ou a'a fei harau. 24 Nopa'amii e'eni, hamotawe i'iginaa hepalo manumanu a'a fei harau. I'igai ma hamowe to ma fei ni'eni'eaa hamu'ou, ipowe bauanai.
25 “Unadii warehanunuinaa ei manumanu, ma'uaa iwe nomai fei au ba lomi a fai wareware ale'ei, ma'uaa awe fa'arewaiaa mei Amau a'a hamu'ou. 26 A'a fei arewaa fei, hamowe i'igai a'a fei harau. Lomi una ware ba awe i'igaifani i'igaiaa hamu'ou a'a mei Ama. 27 Agia, mei Ama ana na haguaa hamu'ou, uaa hamona haguau ma nara ba pa'aa fa'ua ba noramiau a'a mei Haidaa. 28 Noramiau a'a mei Ama ma una nogio yeni malagufu; e'eni ba a di'ininaa feni malagufu ma hadiwe'inaa a'a mei Ama.”
29 Ma ei otalai neneraa Jesus, rona ware, “E'eni oi warefa'arewai ua, lomi ona warehanunui. 30 E'eni hai'ounawe fanunu'apa'ia ba ona aida minaa ei manumanu ma lomi pa'afina ba nemea i i'igidinio hepalo i'igaia. A'a fei, hai'ounawe nara ba pa'aa fa'ua ba noramiamu a'a mei Haidaa.”
31 Jesus na ware, “Hamonawe aida ba fa'ua! 32 Ma'uaa fi nomai fei au ma ina nodigimai ba hamowe talanenei, hememea a'a fei humuna. Hamowe farapa di'ininau. Ma'uaa abaa unaa yau, uaa mei Amau, hia a'au.
33 “Una warefanidigaa hamu'ou ba i a'au hamo'aa tonaa fei gutafarawania. Yeni malagufu, hamowe tonaa ei hafelo'a. Ma'uaa ofafaufau! Una muaidigaa feni malagufu.”
* 16:8 Ena na nomai, i fa'arewaiaa fei marapuaa unuu feni ano 16:31 16:31 O, “Hamonawe nara ba fa'ua?”