15
Fei Pa'apa'a ma ei Rara
“Yau fei pa'aa pa'apa'a ma mei Amau, hia mei bigi'aa pe'ihape. Ma minaa ei rara lomi fuana, ina'o morosiminaa* ro'ou. Ma a'a ei rona fuaa, na famama'aia ba nei fuafarawani. Hamona fafa'araidii, uaa una warefanidigaa hamu'ou fei warea. Hamonei oa laloo iau ma awe oa laloo iaa hamu'ou. Lomi hepalo rara ba i fuaa anaia; inei pana a'a fei pa'apa'a. Ana lomi ba hamo'aa fuapa'i nabaa lomi hamona oa laloo iau.
“Yau, fei pa'apa'a; hamu'ou, ei rara. Nabaa nemea i oa laloo iau ma yau i laloo iana, iwe pa'i watauda fuana; nabaa lomi na oa a'au, lomi i bigipa'aa hepalo manumanu. Hini lomi na oa laloo iau, hia, ale'ei fei rara rona siminia ma na ma'e; ei rara ale'ei, rona'aida pogisiminaa hafi ma rona gu'a. Nabaa hamo'aa oa i laloo iau ma ei wareau i oa laloo iaa hamu'ou, i'iginaa tamanu nunumiaa hamu'ou ma awe fanaa hamu'ou. Sifei fei haweraa mei Amau, ba hamonei fuaa watauda ma a'a fei, i fama'aia ba hamu'ou, otalai nenerau.
“Mei Ama na haguau, si'ei, una haguaa hamu'ou. Ma e'eni hamonei oa a'a fei haguau. 10 Nabaa hamo'aa neneraa ei wareau, hamowe oa a'a fei haguau, ana ale'ei yau na neneraa ei wareaa mei Amau ma oa i a'a fei haguana. 11 Una warefanaa hamu'ou fei ba fei ni'eni'eau nei oa i a'a hamu'ou ma fei ni'eni'eaa hamu'ou ipowe bauanai. 12 Sifei fei wareau a'a hamu'ou: Hamonei fihagui ana ale'ei una haguaa hamu'ou. 13 Lomi hepalodiai mau hagua na muainaa fei ba nemea i ma'e, uaa ei tafina. 14 Hamu'ou tafiu nabaa hamo'aa bigi'aa tamanu una wareia. 15 Lomidiai a ware ba hamu'ou nafi, uaa mei nafi, lomi na aida ei pelee naraa mei fasuna. Agia. Una ware ba hamu'ou tafiu, uaa minaa ei una guainia a'a mei Amau, na fa'aiaa hamu'ou. 16 A'a ba hamona rafeinau, uaa yau na rafeinaa hamu'ou ma fanaa hamu'ou fei bigi'a ba hamoneiwii fuaa fawatauda—ei fua i udefamadii. Ma mei Ama i fanaa hamu'ou tamanu hamona i'iginia a'a fei harau. 17 Sifei fei wareau a'a hamu'ou: Hamonei fihagui.
Feni Ano na Bidibidi Ununa a'a ei Otalai Nenerana
18 “Nabaa i bidibidi unuu feni ano a'a hamu'ou, hamonei aida ba nado'o bidibidi ununa a'au. 19 Nabaa hamu'ou neneraa maumau feni ano, feni ano i haguaa hamu'ou ale'ei manumanuna. Ma'uaa a'a ba hamu'ou a'a feni ano, uaa una rafeifa'asi'anaa hamu'ou wagina. Si'ei, i bidibidi unuu feni ano a'a hamu'ou. 20 Nonominaa ei wareau a'a hamu'ou: ‘Lomi hemea nafi i muainaa mei fasuna.’ Nabaa rona haperararaiau, ana ro'aa haperararaiaa hamu'ou. Nabaa rona neneraa ei feroiau, ana ro'aa neneraa ei feroiaa hamu'ou. 21 Ro'aa bigi'ia ale'ei a'a hamu'ou uaa fei harau, hamatee lomi rona apa'aa Mei na aloagiau. 22 Nabaa lomi una nomai ma waredii a'a ro'ou, ana lomi ro nanamuinia ba rona bigi'aa ei hafelo'a. Ma'uaa e'eni, lomi ro'aa pa'i talaa wareaa ro'ou a'a ei hafelo'a rona bigi'ia. 23 Hini na bidibidi ununa a'au ana na bidibidi ununa a'a mei Amau. 24 Ei bigi'au i pudaa ro'ou, pa'aa lomi na bigi'ia hemeadiai. Ma'uaa, si'ei ba una bigi'aa e'ei i dupuaa ro'ou, lomi na pa'i talaa wareaa ro'ou wagii ei hafelo'aa ro'ou. Rona fanunudigaa ei foigia ma ana roifi bidibidi unuu ro'ou a'au ma mei Amau. 25 Ma'uaa ina ale'ei ba i fafa'uainaa ei ne'ia laloo fei Law ro'ou: ‘Na bidibidi unuu ro'ou a'au ma lomi pa'afina.’
26 “Iwe nomai mei Aweia, mei awe alofanagiaa hamu'ou. Noramiana a'a mei Ama ma hia fei Spiritii fa'uaia, ana fei noramiana a'a mei Ama ma iwe u'ugau. 27 Ma ana hamonei u'u, uaa wagii fei rawarawaa bigi'au nopa'amii eni, hamu'ou a'au.
* 15:2 15:2 Warea Greek morosimi ana hanuna ba fesu