14
Jesus na Fa'o'onainaa Unuu ei Otalai Nenerana
“Apuna naranara watauda. Narafawe'i a'a mei Haidaa;* ana narafawe'i a'au. Laloo fei humuu mei Amau na pa'i watauda nopa; nabaa abaa ale'ei, una warefa'aidigaa hamu'ou. Yau ba a dinaa yei ma pagi'aufani gutanaa hamu'ou. Ma nabaa a aunu ma pagi'aufanidii gutanaa hamu'ou, awe hadiwe'idimai mi dugaa hamu'ou ba hamonei oafipui a'au. Hamona aidadii fei tala i dinaa fawelei ba a dinaa wagina.”
Jesus, Hia fei Tala i Dinaa a'a mei Ama
Thomas na warenaa a'ana, “Mena Fasu, lomi hai'ouna aida ba o dinaia ma si'ei, hai'ou apa'ibatanainia fei tala?”
Jesus na ware, “Yau ana fei tala, fei fa'uaia ma fei harenua. Lomi nemea i talawa'au ma dinaa a'a mei Ama. Nabaa hamona apa'ifarawaninau, ana hamo'aa apa'aa mei Amau. E'eni ma nolao, hamona apa'ia ma hamona fanunudigia.”
Philip na ware, “Mena Fasu, fama'aiaa hai'ou mei Ama ma sifei ua i hawiaa hai'ou.”
Jesus na ware, “Haa, minaa fei madii gutanau a'a hamu'ou ma ana otaa apa'au, Philip? Hini na fanunudigau, ana na fanunudigaa mei Ama. Tani o ware ba, ‘Fama'aiaa hai'ou mei Ama’? 10 Lomi hamona nara ba yau na oafipui a'a mei Ama ma hia i laloo iau? Ei wareau a'a hamu'ou, abaa warea unaa yau ua. Agia, mei Ama, mei na oafipui a'au, hia mei fi bigi'aa fei bigi'ana. 11 Hamonei nara ba fa'ua ei wareau ba una oafipui a'a mei Ama ma hia laloo iau ma nabaa lomi hamona narapa'aa fei, hamonei nara ba fa'ua hamatee na unifanaa hamu'ou ei foigia. 12 A warefa'uai a'a hamu'ou ba hini i narafawe'i a'au, ana iwe bigi'aa tamanu una bigi'ia. Ma iwe bigi'aa hefi'a manumanu i muainaa e'ei, uaa yau, a dinaa a'a mei Ama. 13 Ma awe bigi'aa tamanu ona i'igainia a'a fei harau ba mei Na'u nei fani hawera a'a mei Ama. 14 Na rawani ba hamo'aa i'igainaa tamanu a'a fei harau ma a bigi'ia.
Jesus na Fa'unai ba i Aloamii fei Spiriti Apuna
15 “Nabaa hamona haguau, bigi'aa tamanu una wareia. 16 Ma awe i'iginaa mei Ama ma iwe fanaa hamu'ou hemeadiai Aweia ba i oafipui a'a hamu'ou minaa ena ranimai— 17 fei Spiritii fa'uaia. Feni ano, pa'aa lomi i tonia, uaa lomi na fanunupa'ia ma ana lomi na apa'ia. Ma'uaa hamu'ou, hamona apa'ia uaa ina oafipui a'a hamu'ou ma ipowe oa laloo iaa hamu'ou. 18 Lomi a di'ininaa hamu'ou ale'ei ei baduu lomi ama ma inaa ro'ou; awe nomai a'a hamu'ou. 19 Lomi i madii ma feni ano i ma'aguguminau, ma'uaa hamu'ou, hamo'aa fanunupa'au. Si'ei ba una gutaguta, ana hamo'aa gutaguta. 20 A'a fei arewaa fei, hamopowe aida ba una oafipui a'a mei Ama ma hamu'ou a'au ma Yau, i laloo iaa hamu'ou. 21 Hini i tonaa ei wareau ma nenegia, simei, mei na haguau. Mei na haguau ana i haguia mei Amau ma Yau ana a haguia ma fa'arewaiau a'ana.”
22 I dii, Judas (abaa Judas Iscariot), na ware, “Ma'uaa, Mena Fasu, tani o fa'arewaio a'a hai'ou ma a'a feni ano lomi?”
23 Jesus na ware, “Hini i haguau, nei neneraa ei feroiau. Mei Amau, iwe haguia ma haigu'aa nomai a'ana ma oafipui a'ana. 24 Hini lomi na haguau, ana lomi ba i neneraa ei feroiau. Eni warea hamo'ei guainia, abaa wareau; uaa wareaa mei Ama, mei na aloagiau.
25 “Minaa eni, una wareia ei ado'o guta a'a hamu'ou. 26 Ma'uaa mei Aweia, fei Spiriti Apuna, fei iwe aloiamai a'a fei harau mei Ama, iwe feroinaa hamu'ou minaa ei manumanu ma fanonominaa hamu'ou minaa ei manumanu, ei unadii warefanidigaa hamu'ou. 27 Fei gutafarawania, una augia a'a hamu'ou; fei gutafarawaniau una fanaa hamu'ou. Lomi una fani ale'ei fei mau fanaa feni ano. Apuna naranara watauda ma apuna ma'au.
28 “Hamona guaidigau ba, ‘A aunu ma awe hadiwe'idinamii a'a hamu'ou.’ Nabaa hamona haguau, hamonei ni'eni'e ba a aununaa a'a mei Ama, uaa mei Ama na muainau. 29 Ataa nomai fei, ma'uaa ado'o warefa'aiaa hamu'ou ba ena ina nomai, hamonei narafawe'i. 30 Lo'e i madii fiwarewareiaa o'ou uaa mei haparaa feni ano fi nomai. Pa'aa lomi i panarofau, 31 ma'uaa feni ano nei apa'ia ba una haguaa mei Ama ma nei bigi'aa ana ei ina warefanau.
“Nomai; o aunu.
* 14:1 14:1 O, Hamona narafawe'i a'a mei Haidaa 14:7 14:7 Hefi'a ne'ia mina Nabaa hamona pa'aa apa'au, hamowe apa'aa 14:17 14:17 Hefi'a ne'ia mina a'a hamu'ou ma ifi oa