13
Jesus na Fesuaa Pinee ei Otalai Nenerana
E'eni, anaa i pa'aa fei Hananaa fei Talai Falogia. Jesus na aida ba na nodigimai fei au ba i di'ininaa feni malagufu ma dinaa a'a mei Ama. Ina haguaa ei maroana yeni malagufu ma e'eni i fama'aiaa ro'ou ba namina bauana fei haguana ro'ou.*
Roi hasumaa ei finei fei fafi ma mei hani'u na fanidii naranaraa Judas Iscariot mei na'uu Simon ba nei aloaa Jesus. Jesus na aidadii ba mei Ama na audigaa minaa ei manumanu haroo fei faufauna ma ba hia, noramiana a'a mei Haidaa ma ba iwe hadiwe'inaa a'a mei Haidaa; si'ei ina asi'aa a'a fei hananaa, dudumaa fei hawaa uguna ma mo'inaa fei huguu unu walana. Nenee fei, ina igi ranu laloo hepalo pe'ii ranu, na fesuaa pinee ei otalai nenerana ma huguaa pinee ro'ou wagii fei mo'iana huguu unu.
Ina dinaa a'a Simon Peter ma Peter na ware a'ana ba, “Mena Fasu, ba o fesuaa pineu?”
Jesus na ware, “Lomi ona aida ba a bigi'aa tamanu, ma'uaa hinene owe aida.”
Na ware Peter, “Lo'e. Pa'aa lomi ba owe fesuaa pineu.”
Jesus na ware, “Nabaa lomi a fesuaa pinemu, ana lomi yoi a'au.”
Simon Peter na ware, “Nadii, mena Fasu, abaa unaa fei pineu, ma'uaa paniu ma tabau anaa.”
10 Jesus na ware, “Nabaa nemea na nunudii, inei fesu ua pinena; minaa ei ununa na fafa'araidii. Hamona fafa'arai, ma'uaa a'a ba minaa hamu'ou.” 11 Uaa, ina aida ba hini iwe aloia ma si'ei i ware ale'ei ba a'a ba minaa ro'ou na fafa'arai.
12 I fesudigaa pinee ro'ou, na rafeaa fei hawaa uguna ma hadiwe'idinaa fei gutanana. Ina i'iginaa ro'ou, “Hamona aida ba tamanu fei a bigi'ia a'a hamu'ou? 13 Hamona harofau ba, ‘Feroia’ ma ‘Fasu’ ma na wanewane fei, uaa yau ale'ei. 14 Si'ei ba yau Fasu ma Feroiaa hamu'ou, una fesuaa pinee hamu'ou. Ma hamonei fesuaa pinee ana hamu'ou. 15 Una bigi'aa fei i pudaa hamu'ou ba hamonei bigi'ia a'a ana hamu'ou ana ale'ei a bigi'ia a'a hamu'ou. 16 A warefa'uai a'a hamu'ou ba mei tamelo, lomi i muainaa mei fasuna ma mei talaitonaa warea, lomi i muainaa mei na aloia. 17 E'eni hamona aidadii e'ei ma hamowe to hawegia nabaa hamo'aa bigi'ia.
18 “A'a ba u'eimina warenaa minaa hamu'ou; una aida ba hini ei rafeiau. Ma'uaa hefeni ba i fafa'uainaa fei Bu'u Apuna: ‘Mei i hananafipui a'a fei hanau faraa pidaua na fadugeau.’
19 “A warefani'augaa hamu'ou eni atawe migimigii uaa ena nawe sufudai, hamowe apa'ia ba yau Mei. 20 A warefa'uai a'a hamu'ou ba hini i ugainaa mei i aloagiau, ana na ugainau ma hini i ugainau, ana na ugainaa mei i aloagiau.”
Jesus nadii Ware ba Hemea, i Aloia
(Matthew 26:20-25; Mark 14:17-21; Luke 22:21-23)
21 I waredigaa fei Jesus, namina fi'i laloo spiritina ma na ware ba, “A warefa'uai a'a hamu'ou ba hemea hamu'ou i fifaninau panii hefi'a.”
22 Ei otalai nenerana, rona fifanunui ma pa'aa lomi rona aida ba fi wareaa hini ro'ou. 23 Hemea ro'ou, mei na haguia Jesus, ina gutafapalagi papana. 24 Simon Peter na fabiyeinaa tabana a'a mei ma ware, “I'iginia ba hini.”
25 Ina farafi'idilao a'a Jesus ma i'iginia, “Mena Fasu, hini mei?”
26 Jesus na ware, “Mena una fania feni faraa pidaua ena na pudigia laloo fei pe'i.” Ma i pudidigaa fei faraa pidaua, na fanaa Judas Iscariot, mei na'uu Simon. 27 Ana ei i tonaa fei faraa pidaua Judas, na wadu'ia Satan.
Jesus na warefania, “Fei ba o bigi'ia, bigibatafainia.” 28 Ma'uaa lomi hemea a'a fei hananaa na aida ba tani i ware ale'ei a'ana Jesus. 29 Si'ei ba Judas na'o oma'aiaa ei mugoo po'i, rona nara hefi'a ba Jesus fi warefania tamanu nei pono'ia wagii fei Hananaa, o ba nei fani manumanu a'a ei lomi rona pa'i. 30 I todigaa fei faraa pidaua, na asi'anaa ano. Ma poi ei.
Fei Manufau Law
31 I aunudii, Jesus na ware, “E'eni mei Na'uu Rama'a i tonaa fei hawera ma mei Haidaa ana i to hawera a'ana. 32 Nabaa mei Haidaa na to hawerana uaa hia, ana iwe haweginaa mei Na'u ma i haweginia e'eni ua.
33 “Ena na'uu, lomi i madii gutanau a'a hamu'ou. Hamowe lalabaginau ma ana ale'ei ei wareau a'a ei Jew, eni a warefanaa hamu'ou: Fei ba a dinaa wagina, lomi hamowe nopa'ilao.
34 “Hepalo manufau warea a fanaa hamu'ou: Hamonei fihagui. Ana ale'ei una haguaa hamu'ou, hamonei fihagui. 35 A'a fei, minaa ei rama'a, rowe aida ba hamu'ou otalai nenerau; nabaa hamona fihagui.”
Jesus nadii Wareaa fei Suabaduaa Peter
(Matthew 26:31-35; Mark 14:27-31; Luke 22:31-34)
36 Simon Peter na i'iginia, “Mena Fasu, o dinaia?”
Jesus na ware, “Fei ba a dinaa wagina, lomi hamo'aa nenerau e'eni, ma'uaa hamowe nomai hinene.”
37 Peter na i'igai, “Mena Fasu, tani lomi a nenegio eni? Lo'e manumanu nabaa a ma'e uaa yoi.”
38 Jesus nawe ware, “Haa, pa'aa fa'ua ba o'aa ma'e uaa yau? A warefa'uai a'amu ba i odupoai wareamu ba lomi ona apa'au ma hinene i ai fei a'aroo!
* 13:1 13:1 O, ma e'eni ina haguaa ro'ou fama'a ma nopa'aloo fei ma'eana 13:32 13:32 Watauda ne'ia mina lomi na pa'i Nabaa mei Haidaa na to hawerana uaa hia.