12
Fei Pao Tabaa Jesus i Bethany
(Matthew 26:6-13; Mark 14:3-9)
Oloroa arewaa dufu ba i pa'aa fei Talai Falogia ma Jesus na dinamii Bethany, fei gufuu Lazarus, mei na famama'aia wagii fei ma'ea Jesus. Ma rona bigi'aa hepalo hananaa ba ro'aa farawaninaa Jesus. Martha na hasumaa ei du'ua ma Lazarus, hia hemea ei na gutafapalagi a'a fei tawaa du'ua. Ma Mary na tonaa ale'ei hesuwi litre* nard, hepalo pa'aa dufaa pao, fei na rata pono'ana ma na igia pinee Jesus ma huguaa pinena a'a ei loaa tabana. Ma namina malelefarawani fei humu wagii fei dufaa pao.
Ma'uaa hemea ei otalai nenerana, Judas Iscariot, mei ba i aloia, na siba ba, “Tani lomi ona aloaa fei pao dufa ma ei mugoo po'ina o fanaa ei lomi manumanu? Pono'ana, ale'ei pono'aa hemea laloo heai igisimasi.” Fei wareana fei, abaa na narapa'aa ei lomi manumanu, hamatee hia, fafanao; ina'aida oma'aiaa fei ude'udee mugoo po'i ma na'o toto'uaia.
Jesus na ware, “Apuna papa'aa mei pifine mei. Fei pao dufa i utofa'ainau nopa'aloo fei i'ifaiau. Ranimai, ei lomi manumanu, ro'ou a'a hamu'ou, ma'uaa lomi ba a oa a'a hamu'ou ranimai.
I dii, hepalo baua gupuu ei Jew, ronawe guainia ba Jesus, hia yei ma rona nomai ba ro'aa ma'aia ma ana ba ro'aa ma'a Lazarus, mei ina fa'asi'ania a'a fei ma'ea. 10 Si'ei, ei famamoaa humuu mei Haidaa, ronawe nara ba ana ro'aa fo'afama'eaa Lazarus, 11 uaa hamatee hia, watauda ei Jew rona dinaa a'a Jesus ma narafawe'i a'ana.
Ina Nomai ale'ei Hemea na Mua
(Matthew 21:1-11; Mark 11:1-11; Luke 19:28-40)
12 I no'arewadilao, fei baua gupuu rama'a na nomai a'a fei Hananaa ma guainia ba Jesus fi dinaa Jerusalem. 13 Rona tonaa ei ale'ei rau niu ma dinaa a'ana ma harofabauanai,
“Hosanna!”
“Na pa'i hawegiana mei i nomai a'a fei haraa mei Fasu!”
“Na pa'i hawegiana mei Haparaa ei Israel!”
14 Jesus na bapa'aa hepalo baubara donkey ma na hugi pafona, ale'ei ronadii ne'inia,
15 “Apuna ma'au, ena baduu pifine Zion;
ma'aia, mei haparaa hamu'ou na guta ma ponimai,
pafoo hepalo baubara donkey.”
16 Do'o fama'a ei otalai nenerana, lomi rona aida hanuu e'ei. Nenee fei i todigaa fei hawerana Jesus, ronawe aida ba na udedii fei ne'ia wagii ei bigi'aa ro'ou a'ana.
17 Ma fei gupuu rama'a i a'ana ei i fa'asi'anaa Lazarus a'a fei huapu, rona'u u'ugia. 18 Watauda na dinaa a'ana, uaa rona guainia ba na bigi'aa fei hilalaa foigia fei. 19 Si'ei, ei Pharisee na fiwarewarei ba, “Do'o naraia. A'a fei, minaa ei rama'aa feni ano, rona aununaa a'ana!”
Jesus nadii Ware'augaa fei Ma'eana
20 Ma na pa'i hefi'a Greece dupuaa ei ba ro'aa losui wagii fei Hananaa. 21 Rona bapa'aa Philip, mei gufuna Bethsaida yei Galilee ma na pa'i i'igaiaa ro'ou a'ana. Rona ware, “Hagu'u, ba hai'ou ma'a Jesus.” 22 Philip naree warefanaa Andrew; Andrew mawe Philip, lagunaree warefanaa Jesus.
23 Jesus na ware, “Ina nodigimai fei pa'aa au ba i to hawerana mei Na'uu Rama'a. 24 A warefa'uai a'a hamu'ou ba hepalo lau wheat, nabaa lomi i do'o pasinaa malagufu ma ma'e, i ude'ualao ale'ei hepalo lau ua. Ma'uaa, nabaa ido'o ma'e, iwe pa'i wataudadiai lau. 25 Mei rama'a, mei i pa'aa haguaa fei harenuana, iwe pa'ai a'ana, ma'uaa mei i fabidinaa ununa fei harenuana yeni ano, iwe pa'ia a'a fei harenua lomi i pedutoo. 26 Hini ba i nafii a'au, inei nenerau; ma na'aa yau hitani, mei nafiu ana hia yei. Hini mei i nafii a'au, mei Amau iwe fani honua a'ana.
27 “E'eni unamina naranara watauda ma ba a ware batanai? Ale'ei ba ‘Mena Amau, hadumau a'a feni au feni’? Lo'e, sifei fei pa'afina ba na nopa'amii feni au feni. 28 O'ama, uduginaa fei haramu!”
Hepalo lao na norai pafea, “Una udugidigia ma awe udugidinia.” 29 Fei gupuu rama'a yei na guainia ba ale'ei ba'aa parara; hefi'adiai, rona ware ba hemea alo'alo na wareware a'ana.
30 Jesus na ware, “Fei lao fei, fararawanii hamu'ou, a'a ba fararawaniu. 31 E'eni, au dududuaa feni ano; e'eni a tetefa'asi'anaa mei haparaa feni ano. 32 Ma'uaa ena una fatawa yeni malagufu, awe foraiamii minaa ei rama'a a'au.” 33 Na wareaa fei ba i fa'arewaia batanai fei mau ma'eana.
34 Fei gupuu rama'a, rona ware, “Hai'ouna guainia a'a fei Law ba mei Christ, iwe oamai ranimai ranimai ma si'ei, tani o ware ba ‘Mei Na'uu Rama'a nei fatawa’? Hini mei ‘Na'uu Rama'a’ mei?”
35 Ma Jesus na warefanaa ro'ou, “Lomi i madii ma fena we'ai a'a hamu'ou i aunu. Hamoneido'o tatalai ena ana hamofi pa'i we'ai, ena ataa nomai fei roromaa. Mei na tatalai wagii fei roromaa, lomi na aida ba i dinaia. 36 Augaa ei naranaraa hamu'ou a'a fei we'ai ei fido'o ude i a'a hamu'ou ba hamo'aa oanaa na'uu fei we'ai.” I waredigaa e'ei Jesus, ina aunu ma opa'ai a'a ro'ou.
Fimina Waiwai'ualao Tabaa ei Jew
37 Jesus na bigi'aa ei hilalaa foigia i pudaa ro'ou, ma'uaa ana lomi rona narafawe'i a'ana. 38 Ina ale'ei, ba ei wareaa mei mamama'a Isaiah nei pa'aa fa'uai:
“Mena Fasu, hini na nara ba fa'ua ei wareaa hai'ou?
Ma a'a hini na fama'aiaa fei panina mei Fasu?”
39 A'a fei, lomi rona narafawe'i, uaa ana ale'ei ei wareaa Isaiah hefawala ba:
40 “Ina fapudawerainaa ro'ou
ma fama'eaa ei naranaraa ro'ou
ba ronei'aa fanunupa'i,
o narapa'i,
o momo'ai ba a fawanewaneaa ro'ou.”
41 Isaiah na ware ale'ei hamatee ina fanunudii fei haweraa Jesus ma na u'ugia.
42 Ma'uaa a'a fei au fei, watauda rona narafawe'i a'ana, ana dupuaa ei bauana. Ma'uaa lomi rona ware ba rona narafawe'i, hamatee rona mama'au ba ei Pharisee, ro'aa fa'asi'anaa ro'ou a'a fei synagogue; 43 uaa ronamina nunuminaa fei udugiaa ei rama'a laraa fei udugiaa mei Haidaa.
44 I dii, Jesus na harofabauana, “Nabaa nemea i narafawe'i a'au, abaa ina narafawe'i ua i a'au, ma'uaa a'a mei na aloagiau anaa. 45 Ena na fanunuau, ina fanunupa'aa mei na aloagiau. 46 Una nomai a'a feni ano ale'ei we'ai ba hini i narafawe'i a'au, lomi ba i oa a'a fei roromaa.
47 “Mei i guainaa ei wareau ma lomi i nenegia, lomi a dududuia. Uaa fei noramiau, a'a ba a dududuaa feni ano, ma'uaa ba a fatela'ania. 48 Na pa'i hemea ba i dududuaa mei i ofadugau ma lomi na guainaa wareau; ei unadii wareia, ana si'ei iwe dududuia a'a fei a'apoo arewaa. 49 Uaa abaa fi wareaa ana yau, ma'uaa mei Ama, mei na aloagiau, nadii warefanau tamanu nei wareia ma batanai na wareia. 50 Una aida ba ei wareana i fani harenua lomi i pedutoo. Si'ei, tamanu na wareia, ana fi wareaa ei warefanaa mei Ama yau.”
* 12:3 12:3 Greek hepalo litra (ale'ena 0.5 litre) 12:13 12:13 Warea Hebrew. Hanuna do'o fama'a ba “tela!” I dii, nawe oanaa hepalo warea udugia 12:34 12:34 O, Messiah