11
Fei Ma'eaa Lazarus
Ma hemea rama'a na funu, harana Lazarus. Gufuna, Bethany, fei gufuu Mary ma mei tafina, Martha. Mei agii Lazarus, mei na funuhaino, harana Mary. Ana mei i igiaa fei dufaa pao tabaa mei Fasu ma hugunaa pinena a'a ei loaa tabana. Si'ei, laguei fitafii, laguna alo wareaa lagua a'a Jesus, “Mena Fasu, mei ona haguia na funu.”
I guainaa fei, Jesus na ware, “Fei funua fei, lomi ba i fama'eia. Agia, fei pa'afina, sifei ba i tonaa hawerana mei Haidaa ba mei Na'uu mei Haidaa, ana nei tonaa hawerana wagina.” Jesus na haguaa Martha ma mei tafina mawe Lazarus. Ma'uaa, i guainia ba Lazarus na funu, na guta ua guaidiai arewaa yei.
I dii, inawe warenaa a'a ei otalai nenerana, “O dii, o hadiwe'inaa Judea.”
Rona ware, “Rabbi, haiga ua ei ba ro'aa nafanaa yoi mugoo yei ei Jew. Ma ba o hadiwe'idilao?”
Jesus na ware, “Haa, a'a ba na we'a ale'ei hefua ma guai hour laloo hepalo arewaa? Mei na talai laloo fei arewaa, lomi ba i tetei'alabe, uaa ina fafanunupa'i a'a fei we'ai feni malagufu. 10 Nabaa i talai na poi, iwe tetei'alabe, uaa lomi we'aina.”
11 I waredigaa fei, ina waredilao a'a ro'ou, “Mei tafii o'ou Lazarus, na ma'igu, ma'uaa yau ba a dinaa a'ana ma funifunia.”
12 Ei otalai nenerana na ware, “Mena Fasu, nabaa ina ma'igu iwe rawanidiai.” 13 Jesus na hanuinaa fei ma'eana, ma'uaa ei otalai nenerana, rona nara ba fi ware ba inapa'aa ma'igu.
14 Si'ei, inawe fa'arewaia a'a ro'ou, “Lazarus na ma'e. 15 Ma una ni'e ba yau lomi yei ba hamonei narafawe'i. Ma'uaa, o'aa dinaa a'ana.”
16 Ma Thomas (ana harana Didymus) na warenaa a'a ei otalai nenera, “Ana o'aa di ma ma'efipui a'ana.”
Jesus na Warefarawani a'a Laguei Fitafii
17 I nopa'aloo yei, Jesus nawe apa'ia ba Lazarus na hainodii laloo huapu ale'ei obao arewaa. 18 Hafalaree Bethany a'a Jerusalem ale'ei oduai kilometre.* 19 Ma watauda Jew, rona dinaa a'a Martha ma Mary ba ro'aa faloloa'ifipui a'a lagua wagii fei pa'aiaa mei agii lagua. 20 I guainia Martha ba fi nomai Jesus, ina asi'alao ba iree ma'aia, ma'uaa Mary na guta ua humu.
21 Martha na warenaa a'a Jesus ba, “Mena Fasu, nabaa yoi yeni, lomi i ma'e mei agiu. 22 Ma'uaa, una aida ba ana e'eni, mei Haidaa i fanio tamanu o i'iginia.”
23 Jesus na warenaa a'ana, “Mei agimu iwe mama'adiai.”
24 Martha na ware, “Una aida ba iwe mama'adiai a'a fei au asi'ana wagii fei a'apoo arewaa.”
25 Jesus na warenaa a'ana, “Yau ana fei asi'ana ma fei harenua. Hini i narafawe'i a'au, iwe pa'i harenuana nabaa i ma'e; 26 ma hini i guta ma narafawe'i a'au lomi iwe ma'e. Naramu ba fa'ua fei?”
27 Ina warefania ba, “Hi'i, mena Fasu. Una nara ba yoi mei Christ, mei Na'uu mei Haidaa, mei ba na nomai a'a feni malagufu.”
28 I waredigaa fei, na hadiwe'ai ma dugi'u'uginaa mei tafina Mary. Ma na ware, “Mei Feroia, hia yeni ma fi i'iginio.” 29 I guainaa fei Mary, na asi'abatafa ma dinaa a'ana. 30 Ma Jesus, atawe wadu'ainaa fei gufu, ma'uaa hia ana fawelei i di'ininia Martha. 31 Ei Jew, ei rona gutafaloloa'ifipui a'a Mary laloo fei humu, ro'aa fanunupa'ia ba na asi'abatafa ma dinaa ano, rona nenegia, uaa rona nara ba i dinaa a'a fei huapu ma ai'ai yei.
32 Mary, i nopa'aloo fawelei wagina Jesus ma ma'apa'ia, na fapasi pinena ma ware, “Mena Fasu, nabaa yoi yeni, lomi i ma'e mei agiu.”
33 I ma'apa'ia Jesus ba na ai'ai ma ei Jew, ei ro'aa nofipuimai a'ana, ana rona ai'ai, namina fi'i naranarana ma naranara watauda. 34 Ina i'igai, “Hamona fahainopia hitani?”
Rona ware, “Mi ma'a, mena Fasu.”
35 Jesus na ai.
36 Ma ei Jew, rona ware, “Ma'aia, te inapa'aa haguia!”
37 Ma'uaa, hefi'a ro'ou, rona ware, “Mei i fawanewaneaa mei pudawerai, tani lomi i bigi'ia ale'ei ba mei rama'a mei nei'aa ma'e?”
Jesus na Fa'asi'anaa Lazarus a'a fei Ma'ea
38 Jesus namina faloloa'idiai ma nomai a'a fei huapu. Fei huapu ale'ei walawala a'a fei na'a ma na pa'i mugoo i poaa wawadu'ina. 39 Ina ware, “Pigusiminaa fei mugoo.”
Martha, mei agii mei ma'ea na ware, “Ma'uaa, mena Fasu, e'eni namina wafuu, uaa ina hainodii yei obao arewaa.”
40 Ma Jesus na ware, “Haa, lomi una warefanio ba nabaa ona narafawe'i, owe ma'a fei haweraa mei Haidaa?”
41 Si'ei, rona pigusiminaa fei mugoo. Ma Jesus na aranaa pafea ma ware, “O'ama, a ware ‘ta’ a'amu uaa ona guaidigau. 42 Una aidadii ba ona'o guainau, ma'uaa una wareaa fei ba i hadumaa ei rona ufalarai yeni ba ronei aida ba onapa'aa aloagiau.”
43 I waredigaa fei, Jesus na warefabauanai, “Lazarus, lele'amai!” 44 Mei ma'ea na lele'amai. Panina ma pinena, rona sumia a'a ei lawalawa ma na pa'i lawalawa pudana.
Jesus na warenaa a'a ro'ou, “Alaraa ei lawalawaa ma'ea ma fatalainia.”
Fei Naranara ba Ro'aa Fo'afama'eaa Jesus
(Matthew 26:1-5; Mark 14:1, 2; Luke 22:1, 2)
45 Si'ei, watauda ei Jew, ei rona nomai a'a Mary ma ma'apa'aa tamanu na bigi'ia Jesus, rona narafawe'i a'ana. 46 Ma'uaa, hefi'a ro'ou na dinaa a'a ei Pharisee ma u'ufanaa ro'ou tamanu na bigi'ia Jesus. 47 Ma ei famamoaa humuu mei Haidaa mawe ei Pharisee, rona harofaa hepalo gutafiwareiaa ei Sanhedrin.
Rona i'igai, “Otawe bigi'aa hepalo manumanu a'ana. Mei rama'a mei na bigi'aa watauda hilalaa foigia. 48 Nabaa o ma'a'au'uaia ale'ei, minaa ei rama'a ro narafawe'i a'ana ma ei rama'aa Rome, ro'aa nomai ma tonaa ei bigi'aa o'ou ma fei gufuu o'ou.”
49 Ma hemea ro'ou, harana Caiaphas, hia mei pa'aa bauaniaa humuu mei Haidaa laloo fei igisimasi fei ma na ware, “Lomi hamona apa'aa hepalo manumanu! 50 Lomi hamona aida ba i rawaninaa hamu'ou nabaa hemea ua i ma'e laraa fei ba minaa ei rama'aa gufu, ro'aa ma'e?”
51 Fei warea fei, abaa pa'aa wareana, hamatee hia mei pa'aa bauaniaa humuu mei Haidaa fei igisimasi fei ma si'ei nadii wareia ba Jesus, iwe ma'e uaa fei gufuu ei Jew. 52 Ma abaa unaa fei gufu fei, ma'uaa a'a ei na'uu mei Haidaa, ana ei rona guta wagii hepapalo gufu ba i papa'ifipuinaa ro'ou ale'ei hepalo. 53 A'a fei arewaa fei ma nolao, rona fiwarei ba ro'aa fo'afama'eia.
54 Si'ei, Jesus, lomidiai ba i tatalai i pudaa ei Jew. Ma'uaa ina di'ininaa ro'ou ma dinaa fei gufu harana Ephraim, fawelei lomi haihai o guana. Ma na gutafipui a'a ei otalai nenerana yei.
55 I norafi'imai fei Hananaa fei Talai Falogiaa ei Jew, watauda noramiaa ro'ou rauaa, rona dinaa Jerusalem ba rodo'o fesufa'arainaa unuu ro'ou ale'ei fei mau losuiaa ro'ou ma hinene, fei Talai Falogia. 56 Ana ro'ei lalabaginaa Jesus ma ei ro'ei u i malalaa fei humuu mei Haidaa, rona fi'i'igai ba, “Tamanu naramu? Haa, pa'aa lomi i nomai a'a fei Hananaa?” 57 Ma'uaa ei famamoaa humuu mei Haidaa mawe ei Pharisee, ronadii wareia ba nabaa nemea i labagipa'aa Jesus, inei warefa'aiaa ro'ou ba ro'aa panarofia.
* 11:18 11:18 Warea Greek 15 stadia (ale'ena 3 kilometres) 11:27 11:27 O, Messiah 11:48 11:48 O, ma tonaa fei humuu mei Haidaa