10
Mei Oma'ama'aa mawe ei Hapena Sipsipi
“A warefa'uai a'a hamu'ou. Mei lomi na wadu'ai wagii fei gigei, fei papa'ii ei sipsipi ma fanewadu'ai wagii hepalodiai tala, hia fafanao ma rama'aa topa'aia. Mei na wadu'ai wagii fei gigei, hia oma'ama'aa ei hapena sipsipi. Mei oanananaa i gigiaa fei gigei a'ana ma ei sipsipi, rona guaipa'aa laona. I harofaa haraa ei hapena ma talaiduginaa ro'ou ano. Ina'aa talaiduginaa minaa ei hapena i ano, i talailao i ma'aa ro'ou ma ei hapena sipsipi, ro'aa nenegia uaa rona guai'apa'aa fei laona. Ma'uaa, pa'aa lomi ba ro'aa neneraa mei lomi rona apa'ia; hi'i, ro'aa ponipa'ai a'ana uaa lomi rona guai'apa'aa fei u'ugai lao ale'ei.” Jesus na warehanunuinia ale'ei ma'uaa, lomi rona tonaa fei hanuu ei wareana.
Si'ei, na waredilao ba, “A warefa'uai a'a hamu'ou ba yau ale'ei fei gigei wagii ei sipsipi. Minaa ei ronado'o nomai i ma'au, ro'ou fafanao ma rama'aa topa'aia, ma'uaa, ei sipsipi, lomi ro'aa guainaa ro'ou. Yau, ale'ei fei gigei; hini i wadu'aimai a'au, i tela.* I wadu'ai ma asi'aa ma iwe labagipa'i guana. 10 Mei fafanao, i nomai ba i topa'ai ma fo'afama'e ma bigosigosiaa ei manumanu; yau, a nomai ba ei sipsipi nei pa'i harenua ma neimina rawani ua harenuaa ro'ou.
11 “Yau mei rawani'a oma'ama'aa ei sipsipi. Mei rawani'a oma'ama'aa ei sipsipi i fanaa fei harenuana a'a ei sipsipi. 12 Mei tamelo, mei i bigitoo pono'ana, abaa oma'ama'aa ma abaa pa'aa hapena ei sipsipi. Si'ei, i ma'apa'aa fei ponotoo podu ba fi nomai i ponidi'ininaa ei sipsipi. Ma fei ponotoo podu na tetetaduaa ei sipsipi ma rona poniba'autorai. 13 Mei rama'a mei, na poni ua hamatee rona pono'uaia ma lomi na narapa'aa ei sipsipi.
14 “Yau mei rawani'a oma'ama'aa ei sipsipi; una apa'aa ei hapeu ma ana rona apa'au— 15 ana ale'ei ba mei Ama na apa'au ma una apa'aia—ma una fanaa fei harenuau a'a ei sipsipi. 16 Una pa'idiai hefi'a sipsipi abaa laloo feni papa'ii eni sipsipi. Unei dugamii ro'ou anaa. Ana rowe guainaa fei laou ma iwe pa'i hepalo ua gupuu ei sipsipi ma hemea ua oma'ama'aa. 17 Pa'afii fei ba mei Amau na haguau sifei ba awe fanaa fei harenuau—ma ana awe tohadiwe'idinia. 18 Lomi nemea i tonia a'au, ana unaa yau a fania. Una pa'i forafora ba a fania ma tohadiwe'idinia. Fei warea fei, na tonia a'a mei Ama.”
19 Wagii e'ei warea e'ei, ei Jew, rona fifalagidiai. 20 Watauda ro'ou na ware, “Ina wadu'ia pigea ma namina poapoai. Tani o guainia?”
21 Ma'uaa, hefi'adiai, rona ware, “Ei warea ale'ei, abaa wareaa hemea na wadu'ia pigea. Haa, fei pigea ana i fawanewanepa'aa hemea pudawerai?”
Na Waiwai Tabaa ei Jew
22 Yei Jerusalem inawe nopa'aloo fei au Hananaa wagii fei humuu mei Haidaa. Fei au fei, au waiwana ma lalarena 23 ma Jesus yei malalaa fei humuu mei Haidaa fi tatalai papaa ei Palee Solomon. 24 Ei Jew, rona hoaninia ma ware, “Namina madii fei fawansufaiamu naranaraa hai'ou? Nabaa yoi mei Christ, fa'arewaia a'a hai'ou.”
25 Jesus na ware, “Una warefanadigaa hamu'ou ma'uaa, lomi hamona nara ba fa'ua. Ei foigia una bigi'ia a'a fei haraa mei Amau, na u'ufanaa hamu'ou ba yau hini 26 ma'uaa, lomi hamona narafawe'i uaa, hamu'ou, abaa hapeu sipsipi. 27 Ei hapeu sipsipi, rona guainaa fei laou; una apa'aa ro'ou ma rona nenerau. 28 A'a ro'ou, una fani harenua lomi i pedutoo ma pa'aa lomi ro'aa pa'ai; lomi nemea i raputarapa'aa ro'ou i paniu. 29 Mei Amau, mei na fanaa ro'ou a'au, na muainaa minaa ei manumanu,§ lomi nemea i raputarapa'aa ro'ou i panii mei Amau. 30 Yau ma mei Ama, haigua hemea ua.”
31 Ei Jew, rona'aa haudinaa ei mugoo ba ro'aa nafa'ia 32 ma'uaa, Jesus na warefanaa ro'ou, “Una bigidigaa watauda rawani'a foigia noramiaa ro'ou a'a mei Ama. Afaia a'a ei foigia ba hamo'aa nafa'au wagina?”
33 Rona ware ei Jew ba, “Lomi hai'ou'aa nafa'io wagii hepalo ei, ma'uaa, si'ei ba ona warefafeloaa mei Haidaa. Uaa yoi, rama'a ua ma'uaa, ona ware ba yoi mei Haidaa.”
34 Jesus na warefanaa ro'ou, “Rona ne'inia laloo fei Law hamu'ou ba mei Haidaa na ware ale'ei ba, ‘Una ware ba hamu'ou haidaa’. 35 Hamona aida ba lomi hepalo tata laloo fei Bu'u Apuna. Ma nabaa ei rona tonaa fei Bu'u Apuna, ina ware ba ro'ou ale'ei ‘haidaa’, 36 lo'e manumanu nabaa mei Ama na ware ale'ei a'a mei au'u'ugaiana ba pa'aa manumanuna, mei aloagiana yeni malagufu. Si'ei, tani hamu'ou ware ba una warefafeloaa mei Haidaa si'ei ba una ware ba, ‘Yau Na'uu mei Haidaa’? 37 Apuna nara ba fa'ua ei wareau nabaa lomi una bigi'aa tamanu ana na bigi'ia mei Amau. 38 Una bigi'aa e'ei ma lomi hamona narafawe'i a'au. Ma'uaa, ei bigi'au foigia uni'unina ba hamonei aida ma apa'ia ba mei Ama, hia laloo iau ma yau a'ana.” 39 Rona manidinia ba ro'aa panarofia, ma'uaa ina bi'a'afaa ro'ou ma ponidi'ininaa ro'ou.
40 Ma i dii, Jesus na hadiwe'idinaa pepei Jordan fawelei i pudugufinaa ei rama'a wagina mina John. Ma ina guta yei 41 ma watauda rama'a, rona nomai a'ana. Rona ware, “John, lomi na bigi'aa hepalo hilalaa foigia, ma'uaa minaa ei u'ugana meni rama'a meni, pa'aa fa'ua.” 42 Ma yei fawelei, watauda, rona narafawe'i a'a Jesus.
* 10:9 10:9 O, wadu'aimai a'au, awe oma'afarawaninalao 10:22 10:22 Hanukkah 10:24 10:24 O, Messiah § 10:29 10:29 Watauda ne'ia mina ba Tamanu na fanau mei Amau na muainaa minaa ei