9
Jesus na Fawanewaneaa Hemea na Torotonamii fei Pudaweraiana
Ei fi talailao na ma'apa'aa hemea na wanini pudawerai. Ei otalai nenerana na i'iginia, “Rabbi, hini na bigifafelo, meni rama'a meni, o amana ma inana ma si'ei i wanini pudawerai?”
Jesus na ware, “Abaa hia o amana ma inana, rona bigifafelo ma'uaa, na nomai fei ba fei bigi'aa mei Haidaa nei ale'ei fama'ama'a wagii fei gutanana. Eni fi arewa, onei bigi'aa ei bigi'aa mei na aloagiau. I mai fei poi ba lomi nemea i bigi. Ena una guta yeni malagufu, yau meni we'ai feni malagufu.”
I waredigaa fei, na huwiaa fei malagufu, faheduia ma augia i pudaa mei rama'a mei. Ina warenaa a'ana, “Nowau. Nunuu a'a fei Pe'i Ranu Siloam” (hanuu fei hara ba na alodigia). Si'ei, naree nunuu ma na nofafanunulao dinaa humuna.
Ei gufuna mawe ei ronado'o fanunuia ba hia na'o gutanoinoi ma'aa tala, rona i'igai, “Haa, ana simei mei na'o gutanoinoi?” Hefi'a, rona ware ba hi'i, ma'uaa hefi'a ba, “Lo'e, sifei ua ba na fimina'ei fafanunuaa lagua.”
Ma'uaa mei rama'a na ware, “Ana yau simeni.”
10 Ma rona i'igifawe'i a'ana, “Hamatani o fanunupa'i?”
11 Ina ware, “Mei rona roroinia Jesus na faheduaa fei malagufu ma augia pudau. Ina warefanau ba nei dinaa Siloam ma nunuu. Si'ei, naree nunuu ma nawe fanunupa'i.”
12 Rona i'iginia, “Amaia mei rama'a mei?”
Ina ware, “Lomi una aida.”
Ei Pharisee, roi Labaginaa fei ba Tani i Fafanunupa'i
13 Rona duginaa a'a ei Pharisee mei na wanini pudawerai. 14 Ma fei arewaa, fei i faheduaa fei malagufu ma fawanewaneaa mei pudawerai Jesus, Sabbath. 15 Si'ei, ei Pharisee, ana rona i'iginia ba tani i fafanunupa'i. Ina ware, “Ina au hedu i pudau, una nunuu ma eni na fanunupa'i.”
16 Hefi'a ei Pharisee, rona ware, “Mei rama'a mei, abaa noramiana a'a mei Haidaa, uaa lomi na neneraa fei Sabbath.”
Ma'uaa, hefi'adiai rona i'igai, “Batanai ba hemea hafelo'a i bigi'aa ei hilalaa foigia ale'ei?” Si'ei, rona fifalagii.
17 Ma ronawe momo'idinaa a'a mei pudawerai, “O ware bata a'a mei rama'a mei? Hamatee hia na fawanewaneaa pudamu.”
Mei rama'a na ware ba, “Hia hemea mamama'a.”
18 Ei Jew, rona falala'aa amana ma inana uaa, ana lomi rona nara ba inado'o pudawerai ma nawe fanunupa'i. 19 Rona i'igai, “Na'uu hamugua meni? Simeni, meni hamu'aa ware ba ina wanini pudawerai? Tani i fanunupa'i eni?”
20 Amana ma inana, laguna ware, “Haiguna aida ba na'uu haigua ma haiguna aida ba na wanini pudawerai. 21 Ma'uaa, tani i fanunupa'i eni o hini na fawanewaneia, lomi haiguna aida. I'iginia. Ina wawaneidii; ana hia i u'u.” 22 Amana ma inana, laguna ware ale'ei uaa, laguna ma'au a'a ei Jew hamatee rona waredii ba hini i ware ba Jesus, hia Christ,* ro'aa fa'asi'ania a'a fei synagogue. 23 Sifei fei pa'afina lagu'aa ware amana ma inana ba, “Ina wawaneidii; i'iginia.”
24 Rona lala'idinaa mei na wanini pudawerai. Rona ware, “Uduginaa mei Haidaa. Hai'ouna aida ba mei rama'a mei, hia hafelo'a.”
25 Ina ware, “Lomi una aida ba hia hafelo'a, o lo'e. Hepalo ua manumanu una aida, ba unado'o pudawerai ma nawe fanunupa'i eni!”
26 Ma rona i'iginia, “Ina bigi'aa tamanu a'amu? Ina fawanewane batanainia fei pudamu?”
27 Ina ware, “Hei, una warefanidigaa hamu'ou ma lomi hamona guai. Tani ei ba hamo'aa guaidinia? Ba ana hamo'aa talainenegia?”
28 Ma rona warefafeloia ma ware, “Yoi hemea otalai nenerana! Hai'ou, otalai neneraa Moses! 29 Hai'ouna aida ba mei Haidaa na wareware a'a Moses ma'uaa, mei rama'a mei, ana lomi hai'ouna aida ba noramiana hitani.”
30 Mei rama'a na ware, “Fei, pa'aa poapoa manumanu! Lomi hamona aida ba noramiana hitani ma'uaa, ina fawanewaneaa pudau. 31 O'ouna aida ba mei Haidaa, lomi i guainaa wareaa ei hafelo'a. I guai'uaiaa ei maroana, ei rona bigi'aa nunumiana. 32 Lomi hemea na u guainia ba na pa'i rama'a na fawanewaneaa hemea na wanini pudawerai. 33 Nabaa mei rama'a mei, abaa noramiana a'a mei Haidaa, lomi ba i bigipa'aa hepalo manumanu.”
34 A'a fei, rona ware, “Yoi, ona pepesudii a'a ei hafelo'a ei oi wanini; yoi hini ba o feroinaa hai'ou!” Ma rona porosiminia ano.
Na Pudawerai Naranaraa Rama'a
35 Jesus na guainia ba rona porosiminia ano ma i nobapa'alao, ina ware, “Ona narafawe'i a'a mei Na'uu Rama'a?”
36 Mei rama'a na i'igai, “Hia hini? Warefanau ba a narafawe'i a'ana.”
37 Jesus na ware, “Ona ma'adigia ma ana meni fi warewarefipui a'amu.”
38 Mei rama'a na ware, “Mena Fasu, na we'i fei naranarau.” Ma na losuinia.
39 Jesus na ware, “Pa'afii fei noramiau yeni malagufu ba yau ale'ei fadududua, ba ei pudawerai, ronei fanunupa'i ma ei rona fanunupa'i, rowe pudawerai.”
40 Hefi'a Pharisee i a'ana, rona guainaa fei wareana fei ma i'igai, “Tamanu? Ana hai'ouna pudawerai?”
41 Jesus na ware, “Nabaa hamona pudawerai lomi ba i marapu unuu hamu'ou a'a ei hafelo'a; ma'uaa, hamatee hamona ware ba hamona fanunupa'i, ana fi marapu unuu hamu'ou.
* 9:22 9:22 O, Messiah 9:24 9:24 Hepalo pa'aa warea ba nei warefa'uai (ma'a Joshua 7:19)