18
Rona Panarofaa Jesus
(Matthew 26:47-56; Mark 14:43-50; Luke 22:47-53)
I lafulafudii Jesus, na aunufipui a'a ei otalai nenerana ma na dinaa yei fawelei a'a fei baua baroaa Kidron. Yei pepei na pa'i hefawala na hala'ai ei olive ma rona dinaa wagina.
Ma Judas, mei i aloia, na apa'aa fawelei, uaa Jesus na'aida gutafipui a'a ei otalai nenerana yei. Si'ei, Judas na nomai fawelei ma nodugamii hefaa gupuu rama'aa fo'aa mawe hefi'a bauana maroaa ei famamoaa humuu mei Haidaa mawe ei Pharisee. Rona notonamiaa ei ramai, ei we'ai ma ei hioo ro'ou.
Jesus na aidadii minaa ei manumanu ba ro'aa bigi'ia a'ana ma na asi'alao ma i'iginaa ro'ou, “Hini nunumiaa hamu'ou?”
Rona ware, “Jesus, mei Nazareth.”
Jesus na ware, “Yau, hia.” (Ma Judas, mei i aloia, na ufipui a'a ro'ou yei.) I ware Jesus ba, “Yau, hia,” rona ugusue ma pasinaa malagufu.
Ina i'igidinaa ro'ou, “Hini nunumiaa hamu'ou?”
Ma rona ware, “Jesus, mei Nazareth.”
Jesus na ware, “Na warefanidigaa hamu'ou ba Yau, hia. Nabaa hamo'ei labaginau, te, fatalainaa eni rama'a eni.” Fei pa'afina i wareaa fei, sifei ba nei fa'uai ei diwareana ba: “Lomi una fapa'ainaa hemea eni ona fanau.”*
10 Simon Peter na pa'i waduna ma na rapu'ia ma lafigaa pepei ma'au adiaa mei nafii mei pa'aa bauaniaa humuu mei Haidaa. (Fei haraa mei nafi, Malchus.)
11 Jesus na warefawe'i a'a Peter, “Auhadiwe'inaa fei wadumu! Haa, lomi ba a hunu a'a fei bara na fanau mei Ama?”
Rona Duginaa Jesus a'a Annas
12 Fei gupuu rama'aa fo'aa, mei bauaniaa ro'ou ma ei bauaniaa ei Jew, rona panarofaa Jesus. Rona fauroro'inia 13 ma do'o noduginaa hia a'a Annas, mei amaa haroo Caiaphas, mei pa'aa bauaniaa humuu mei Haidaa wagii fei igisimasi fei. 14 Caiaphas, hia, mei nadii warefa'aiaa ei Jew ba na rawani hemea ua ma'ea laraa watauda.
Fei Rawarawaa Waresuabaduaa Peter
(Matthew 26:69, 70; Mark 14:66-68; Luke 22:55-57)
15 Simon Peter ma hemeadiai otalai nenera, laguna neneraa Jesus. Hamatee mei otalai nenera mei, na apa'ia mei pa'aa bauaniaa humuu mei Haidaa, ina wadu'aihugiaa Jesus i malalaa fei gutanaa mei pa'aa bauaniaa humuu mei Haidaa, 16 ma'uaa Peter nado'o oma'a poaa humu. Mei hemeadiai otalai nenera, mei na apa'ia mei pa'aa bauaniaa humuu mei Haidaa na hadiwe'imai ma wareware a'a mei pifine, mei fi bigibigi yei ma dugifawadu'ainaa Peter.
17 Mei pifine i poaa humu na i'iginaa Peter, “Haa, abaa yoi hemea otalai nenerana?”
Ina ware ba, “Lomi, abaa yau.”
18 Na fane fei hau ma ei nafi mawe ei bauana, rona ufarafi'i a'a fei hafi pa'aa ro'ou ba fana'aa ro'ou. Peter ana na ufipui a'a ro'ou ba i fana'a.
Mei Pa'aa Bauaniaa fei Humuu mei Haidaa na I'iginaa Jesus
(Matthew 26:59-66; Mark 14:55-64; Luke 22:66-71)
19 Mei pa'aa bauaniaa humuu mei Haidaa fi i'iginaa Jesus ei otalai nenerana ma ei feroiana.
20 Jesus na ware, “Una wareware i pudaa minaa ei rama'a. Una'o feroi laloo ei synagogue ma i humuu mei Haidaa, fawelei rona'o figupui minaa ei Jew. Lomi na opa'ainaa hepalo wareau. 21 Tani o i'iginau? I'iginaa ei rona guainau. Ronapa'aa aida tamanu ei wareau.”
22 I wareaa fei Jesus, hemea ei bauana, mei na rafi'i na laparaa pudana. Ina warefasiba a'ana, “Haa, ale'ei mau wareamu a'a mei pa'aa bauaniaa humuu mei Haidaa?”
23 Jesus na ware, “Nabaa una wareaa hepalo na tata, ware'unia. Ma'uaa nabaa una warefafa'uai, tani o laparau?” 24 Ana yei ei bobo'ii panina ma Annas nawe alonaa hia a'a Caiaphas, mei pa'aa bauaniaa humuu mei Haidaa.
Ei Faguapoa ma Fa'odupoaa Waresuabaduaa Peter
(Matthew 26:71-75; Mark 14:69-72; Luke 22:58-62)
25 Ei fi fana'ana'aiaa ununa Simon Peter, hemea na i'iginia, “Haa, abaa yoi hemea otalai nenerana?”
Ina warefasuabadui ba, “Lomi, abaa yau.”
26 Mei i lafigaa adiana Peter, gufuu hemea ei nafii mei pa'aa bauaniaa humuu mei Haidaa, mei na naroaa Peter, “Haa, abaa una fanunupa'io a'ana yei fasuu ei haihai olive?” 27 Peter na warefasuabaduidiai ma ana ei, na ai fei a'aroo.
Jesus i Ma'aa Pilate
(Matthew 27:1, 2, 11-14; Mark 15:1-5; Luke 23:1-5)
28 I dii, ei Jew rona talaiduginaa Jesus, di'ininaa Caiaphas ma dinaa a'a fei baua humuu mei gavanaa Rome. Na mafufuoidii eni ma si'ei ba ei Jew, lomi rona nunumiai ba ro'aa loloa wagii ei mau losuiaa ro'ou, lomi rona wadu'ainaa fei humuu hapara uaa ba ro'aa guta wagii fei hananaa fei Talai Falogia. 29 Si'ei, Pilate na asi'anamii a'a ro'ou ma i'igai, “Tamanu ei tataa mei rama'a mei?”
30 Rona ware, “Nabaa abaa hia hafelo'a, ana lomi hai'ou fifaninia a'amu.”
31 Pilate na ware, “Anaa hamu'ou nei dugia ma dududuia wagii fei law hamu'ou.”
Ei Jew, rona ware, “Ma'uaa lomi na rawani ba hai'ou fadududu ma fo'afama'eaa hemea.” 32 Rona bigi'aa fei ba ei diwareaa Jesus ba batanai fei ma'eana nei fa'uai.
33 Pilate na wadu'aidinaa fei baua humu, na lala'aa Jesus ma i'iginia, “Haa, yoi mei haparaa ei Jew?”
34 Na i'igai Jesus, “Pa'aa naranaramu, o hefi'adiai na u'ugau a'amu?”
35 Pilate na ware, “Haa, yau hemea Jew? Ei gufumu mawe ei famamoaa humuu mei Haidaniaa hamu'ou, ana ro'ou, ei ro'aa fifaninio paniu. Tamanu ei bigi'amu?”
36 Jesus na ware, “Fei haparaiau, abaa manumanuu feni malagufu. Nabaa ale'ei, ei nafiu, ro'aa fo'a ma lomi ro'aa panaropa'au ei Jew. Ma'uaa, e'eni, fei haparaiau, na ude hefawala.”
37 Pilate na ware, “Si'ei ba yoi hapara, na?”
Jesus na ware, “Na wanewane fei wareamu ba yau hapara. Sifei fei pa'afina a waninimai yeni malagufu ba unei u'ugaa fei fa'uaia. Mei na oa wagii fei fa'uaia na guainau.”
38 Pilate na i'igai, “Tamanu fei fa'uaia?”
Rona Ware ba Jesus Nei Ma'e
(Matthew 27:15-31; Mark 15:6-20; Luke 23:13-25)
Nenee fei, ina asi'adinaa ano a'a ei Jew ma ware, “Lomi na labagipa'i pa'afina ba o ware ba hia na bigifata. 39 Ma'uaa wagii fei maumau hamu'ou, unei alaraa hemea bobo'aia a'a fei au Talai Falogia. Nunumiaa hamu'ou ba a alaraa ‘mei haparaa ei Jew’?”
40 Rona parararailao, “Lomi. Abaa hia! Fanaa hai'ou Barabbas!” Barabbas, hemei nado'o fa'asi'anaa fei fisibaia a'a fei gavaman.
* 18:9 18:9 John 6:39 18:24 18:24 O, Annas na roro'inia ma alonaa hia a'a Caiaphas, mei pa'aa bauaniaa humuu mei Haidaa.