19
Rona Ware ba Jesus nei Fatawa
I dii, Pilate na dugaa Jesus ba ronei babuinia. Ei rama'aa fo'aa, rona fifigaa fei wowo'ii na hogia ba taona ma fahawaiaa tabana. Rona farafenaa hia fei hawaa ugu, pomana purple ma rona'u no'ualao a'ana ma ware, “Hai'ou uduginio, mena haparaa ena Jew!” Ma rona lapagia.
Pilate na asi'adimai ma ware a'a ei Jew ba, “Ma'aia, a noduginamii hia a'a hamu'ou ba a warefa'aiaa hamu'ou ba lomi una labagipa'i pa'afina ba a ware ba ina bigifata.” I asi'ataonamii fei tao na hogia ma fei baua purple hawaa ugu Jesus, Pilate na warenaa a'a ro'ou, “Simeni, meni rama'a.”
Ana ei ro'aa fanunupa'ia ei famamoaa humuu mei Haidaa mawe ei bauaniaa ro'ou, rona harofawe'i ba, “Fatawaia, fatawaia!”
Ma'uaa Pilate na ware, “Dugia ma fatawaia. Hamatee yau, lomi na labagipa'i pa'afina ba o ware ba ina bigifata.”
Ei Jew na warefawe'i ba, “Hai'ouna na pa'i law hai'ou ma a'a fei law fei, inei ma'e, uaa ina ware ba hia, Na'uu mei Haidaa.”
I guainaa fei Pilate, na ma'au'apoidiai ma na wadu'aidinaa fei baua humu. Ma na i'igainaa Jesus, “Noramiamu hitani?”, ma'uaa lomi na wareaa hepalo manumanu Jesus. 10 Pilate na ware, “Haa, lomi o wareware a'au? Lomi ona aida ba na pa'i faufau ba a alagio, o fatawaio?”
11 Jesus na ware, “Lomi na pa'i faufaumu ba o bigi'aa hepalo manumanu a'au nabaa abaa noranarai pafea. Si'ei, mei na fifaninau panimu, fei hafelo'ana na rata laraa fei hafelo'amu.”
12 A'a fei ma nolao, Pilate ba ifane alaraa Jesus, ma'uaa ei Jew, rona'u haroharo ua, “Nabaa o alaraa mei rama'a mei, abaa yoi tafii Caesar. Mei i ware ba hia hapara na warefafeloaa Caesar.”
13 I guainaa fei Pilate, na fa'asi'anaa Jesus ano ma hia na guta wagii fei gutanaa mei fadududua, fei Talaa Mugoo (harana warea Aramea, Gabbatha). 14 Fei au fei, arewaa Pagipagiaa fei Hefapagipagiaa fei Talai Falogia ma ale'ei haloaina.
Pilate na warenaa a'a ei Jew, “Simeni, meni haparaa hamu'ou.”
15 Ma'uaa rona haropararai, “Nodugawau! Nodugawau! Fatawaia!”
Pilate na i'igai, “Haa, a fatawaia, mei haparaa hamu'ou?”
Ei famamoaa humuu mei Haidaa na ware, “Hemea ua haparaa hai'ou. Caesar.”
16 Pilate nawe fifaninia panii ro'ou ba ronei fatawaia.
Fei Fatawana
(Matthew 27:32-44; Mark 15:21-32; Luke 23:26-43)
Si'ei, Jesus nawe udenaa panii ei fo'aa. 17 Ina fuharenaa fei hawafolona ma aununaa fawelei, harana Guitaba (harana warea Aramea, Golgotha). 18 Ma rona fatawaia yei a'a helaguidiai—hemea pepei ma hemea pepei ma Jesus watolaa lagua.
19 Pilate na fabiginaa ro'ou hepalo ne'ia ma rona faugia a'a fei hawafolo. Ma fei ne'ia ale'ei: JESUS, MEI NAZARETH, MEI HAPARAA EI JEW. 20 Wataudaa ei Jew na igoaa fei ne'ia, uaa fawelei i fatawa Jesus na rafi'inaa fei baua gufu ma fei ne'ia, warea Aramea, Latin ma Greek. 21 Lomi na rawani a'a ei famamoaa humuu mei Haidaniaa ei Jew ma rona warenaa a'a Pilate, “Apuna ne'inia ba, ‘Mei Haparaa ei Jew,’ ma'uaa onei ne'i ba ina ware ua ba hia mei haparaa ei Jew.”
22 Pilate na ware, “Tamanu una ne'inia nei ude.”
23 Ro'aa fatawadigaa Jesus ei fo'aa, rona tonaa ei susuna ma alaginia a'a hememea ei gunaroa rama'a, ma'uaa dufuna fei na'uu susuna. Fei susu fei, lomi u'ugina, rona tawinaa ale'ei hepalo ua, pa'uduna ma dinaa supuna.
24 Rona fiwarei ba, “Onei'aa foranini'ia. O bigi'aa hepalo uni'uni fifigaia ba hemea ua i muaitonia.”
Fei, na nomai ba i fafa'uainaa fei ne'ia ba,
“Rona fi'alaginaa ei susuu dupuaa ro'ou
ma bigi'aa hepalo fifigaia ba hemea i muaitonaa fei susuu.”
Si'ei, ro'aa bigi'ia ale'ei ei fo'aa.
25 Ei rona ufalarai nana'aa fei hawafoloo Jesus, mei inana, mei tafii inana, Mary mei haroo Clopas mawe Mary Magdalene. 26 Jesus, i fanunupa'aa mei inana mawe mei otalai nenerana, mei hia na haguia na ufarafi'i, na warenaa a'a mei inana, “Mena pifine, simena, mena na'umu,” 27 ma a'a mei otalai nenerana, na ware ba, “Simena, mena inamu.” A'a fei au fei ma nolao, mei otalai nenera, mei na fagutania i humuna.
Fei Ma'eaa Jesus
(Matthew 27:45-56; Mark 15:33-41; Luke 23:44-49)
28 Nene ma'ida, si'ei ba ina aida ba minaa ei manumanu na nodigimai ma fei Bu'u Apuna ipowe fa'uai, Jesus na ware, “Una sigigi.” 29 Na ude hepalo pe'ii vinegar wine yei; si'ei, rona pudigaa fei fahununu lalona ma fasuia wagii fei haihai hyssop ma roainalao umuu Jesus. 30 I todigaa fei numa Jesus, na ware, “Inawe baibaisio.” A'a fei, ina faba'oduinaa tabana ma rawa'a'afainaa fei spiritina.
31 Fei arewaa fei, arewaa pagipagia, uaa ale'ei narani, hepalo baua u'ugai Sabbath. Si'ei ba ei Jew, lomi na nunuminia ba ei unuu rama'a nei fatawa ua pafoo ei hawafolo wagii fei Sabbath, rona i'iginaa Pilate ba nei mero'aa gui pinee ro'ou ma fa'upuaa ro'ou. 32 Si'ei, ei fo'aa, ronamii mero'aa gui pinee mei rawarawaa fatawafipuiaa ro'ou a'a Jesus ma ei pinee mei lagua. 33 Ma'uaa ro'aa nomai a'a Jesus ma fanunupa'ia ba na ma'edii, lomi rona mero'aa gui pinena. 34 Ma'uaa hemea ei fo'aa na moto'aa huwaa Jesus a'a hepalo hio ma na wigi'uamai raraa ma ranu. 35 Hemea na fanunuaa fei na u'udigia ma pa'aa fa'ua fei u'ugana. Ina aida ba ei u'ugana pa'aa fa'ua ma na u'ufanaa hamu'ou ba ana hamonei narafawe'i wagina. 36 Ei manumanu ei na nomai ba fei Bu'u Apuna nei fa'uai: “Lomi hepalo guina i amero,” 37 ma ana ale'ei hepalodiai ne'ia ba, “Rowe fanunuaa mei rona moto'ia.”
Rona Augaa fei Unuu Jesus Huapu
(Matthew 27:57-61; Mark 15:42-47; Luke 23:50-56)
38 Hinene, Joseph, mei Arimathea na i'iginaa Pilate ba i tonaa fei unuu Jesus. Joseph, hia hemea otalai neneraa Jesus, ma'uaa ina o'opa'ai uaa na mama'au a'a ei Jew. Si'ei ba na ugainia Pilate, ina nomai ba i tonaa fei hudi unu. 39 Ina nohugiamai Nicodemus, mei nado'o nomai a'a Jesus hefaa poi. Nicodemus na notonamii ei fihafuiaa ro'ou myrrh ma aloe, awatana ale'ei odufua pa'ania ma obao kilogram.* 40 Laguna tonaa fei unuu Jesus ma sumia a'a ei maninii lawalawa fininaa ei hapipigi. Fei ale'ei ba i neneraa ei maumau ei Jew, ei rona'o agifai ma'ea. 41 Fawelei ro'aa fatawaiaa Jesus na pa'i hepalo pe'ihape ma lalona na pa'i hepalo manufau huapu waduaa ro'ou na'ana'a, hepalo rotawe fahainopaa hemea ma'ea lalona. 42 Si'ei ba fei arewaa fei, arewaa ei Jew ba ro'aa Pagi'augaa ei Manumanu ma fei huapu ana na rafi'i ua, rona fahainopaa Jesus yei.
* 19:39 19:39 Warea Greek hefa pu'u litrai (ale'ena 34 kilograms)