20
Fei Huapu, Lomi Rama'a
(Matthew 28:1-8; Mark 16:1-8; Luke 24:1-12)
Pa'aa mafufuo badu a'a fei rawarawa arewaa fei hefapagipagia, atawe arewafarawani, Mary Magdalene na aununaa a'a fei huapu ma fanunupa'ia ba hefi'a, rona pigudigaa fei baua mugoo i poaa wawadu'i. Si'ei, ina poninaa a'a Simon Peter ma hemeadiai otalai nenera, mei na haguia Jesus ma na ware, “Rona fa'asi'anaa mei Fasu a'a fei huapu ma lomi ona aida ba rona fahainopia hitani!”
Si'ei, Peter mawe mei ana hemea otalai nenera, laguna una'anaa a'a fei huapu. Minaa lagua, laguna poni, ma'uaa mei hemeadiai otalai nenera na muainaa Peter ma nado'oree pa'aa fei huapu. Ina fabalou ma farerefilao ma unaa ei maninii lawalawa lalona, ma'uaa, lomi na wadu'ai. I dii, Simon Peter, mei i nomai mugina nawe nopa'amai ma wadu'ainaa laloo huapu. Ina fanunupa'ia ba ei maninii lawalawa ua yei ma fei lawalawaa agifaia, fei rona hawainaa tabaa Jesus. Fei lawalawa fei, na du'u ma ude u'ugai a'a ei maninii lawalawa. I dii, mei otalai nenera, mei nado'oree pa'aa fei huapu, ana na wadu'ai. Ina fanunuia ma na narafawe'i. (Lagutawe narapa'ia ei wareaa fei Bu'u Apuna ba Jesus, iwe asi'aa a'a ei ma'ea.) 10 Ma laguei otalai nenera, lagunawe hadiwe'inaa humuu lagua.
Jesus na Fa'arewa a'a Mary Magdalene
(Matthew 28:9, 10; Mark 16:9-11)
11 Ma'uaa Mary na u i poaa fei huapu ma ai'ai. Ei fi ai'ai, na fabalou ma fanununaa laloo fei huapu 12 ma na fanunupa'aa helagui alo'alo. Po'iaa susuu lagua ma laguna guta fawelei nado'o haino fei unuu Jesus, hemea yei tabana ma hemea yei balofena.
13 Laguna i'iginia, “Mena pifine, tani o ai'ai?”
Ina ware, “Rona topa'ainaa mei Fasuu ma lomi na aida ba rona augia hitani.” 14 A'a fei, ina momo'ai ma fanunupa'aa Jesus na ufalarai yei, ma'uaa, lomi na aida ba Jesus.
15 Ina ware, “Mena pifine, tani o ai'ai? Oi labaginaa hini?”
Ina nara ba hia, mei oma'aa fei pe'ihape ma na ware, “Hagu'u, nabaa poro'amu, warefanau ba ona augia hitani ma awe tonia.”
16 Jesus na warenaa a'ana, “Mary.”
Ina diarailao a'ana ma warefawe'i a'ana, warea Aramea ba, “Rabboni!” (hanuna ba Feroia).
17 Jesus na ware, “Onei'aa panarofau, uaa atawe hadiwe'inaa a'a mei Ama. Ma'uaa dinaa a'a ei lofuu ma warefanaa ro'ou ba, ‘A hadiwe'inaa a'a mei Amau, mei ana amaa hamu'ou, mei Haidaniau, mei ana Haidaniaa hamu'ou.’ ”
18 Mary Magdalene na dinaa a'a ei otalai nenera ma u'u ba, “Una fanunudigaa mei Fasu!” Ma na warefanaa ro'ou ba hia na wareaa ei manumanu ei a'ana.
Jesus na Fa'arewa a'a ei Otalai Nenerana
(Matthew 28:16-20; Mark 16:14-18; Luke 24:36-49)
19 I nofafilao fei rawarawa arewaa fei hafapagipagia, rona gutafipui ei otalai nenera ma ei gigei na ude fawi, uaa rona ma'au a'a ei Jew, Jesus namii u dupuaa ro'ou ma ware, “Inei rawani ua ei naranaraa hamu'ou!” 20 I waredigaa fei, na fama'aa ro'ou guei panina ma huwana. Ro'aa fanunuaa mei fasu, ronamina ni'eni'e ei otalai nenera.
21 Ina warediai Jesus ba, “Inei rawani ua ei naranaraa hamu'ou! Ana ale'ei ba na aloagiau mei Ama, a aloaa hamu'ou.” 22 Ma a'a fei, ina fawenailao a'a ro'ou ma na ware, “Tonaa fei Spiriti Apuna. 23 Nabaa hamo'aa futoaa ei hafelo'aa nemea, i pa'ai ei hafelo'ana; nabaa lomi hamo'aa futoaa ei hafelo'ana, ana lomi i pa'ai.”
Jesus na Fa'arewa a'a Thomas
24 Ma Thomas (ana harana Didymus), hemea ei Hefua ma Helagui, hia, lomi a'a ei otalai nenera ei i nomai Jesus. 25 Si'ei, rona warefania, “Hai'ouna fanunudigaa mei Fasu!”
Ma'uaa ina warenaa a'a ro'ou, “Nabaa lomi na fanunupa'aa ei dibaa fadua i panina ma didifinaa fei ana'anau wagina ma didifinaa paniu huwana, ana lomi a nara ba fa'ua.”
26 Nenee heai hafapagipagia, ei otalai nenerana na gutadiai laloo fei humu ma Thomas a'a ro'ou. Na fawidii ei gigei, ma'uaa Jesus namii u dupuaa ro'ou ma ware, “Inei rawani ua ei naranaraa hamu'ou!” 27 I dii, ina warenaa a'a Thomas, “Didifinaa fei ana'anamu yeni; ma'aiaa gueni paniu. Roainamii fei panimu ma didifinia huwau. Fapedugaa ei hamamaguamu ma narafawe'i.”
28 Thomas na warenaa a'ana, “Mena Fasuu, mena Haidaniau!”
29 Ma Jesus na warenaa a'ana, “Si'ei ba ona fanunupa'au, ona narafawe'i; rona pa'i hawegiaa ro'ou—ei rona narafawe'i ma'uaa, lomi rona fanunuau.”
30 Jesus na bigi'aa wataudadiai hilalaa foigia i pudaa ei otalai nenerana ma lomi na ude laloo feni bu'u feni. 31 Ma'uaa eni ne'ia eni, pa'afina ba hamonei nara ba* Jesus, hia Christ, Na'uu mei Haidaa ma wagii fei narafawe'iaa hamu'ou, hamowe pa'i harenua a'a fei harana.
* 20:31 20:31 Hefi'a ne'ia ba pa'afina ba hamo'ei naralao ba