21
Jesus ma fei Foigia a'a ei Lepoiaa Ro'ou Nia
Nenee e'ei, Jesus na fa'arewadiai a'a ei otalai nenerana papaa fei Agii Tiberias.* Fei fa'arewana ale'ei ba: Simon Peter, Thomas (ana harana Didymus), Nathanael, mei na norai Cana i Galilee, laguei na'uu Zebedee mawe helaguidiai otalai nenera, rona gutafipui. Simon Peter na warefanaa ro'ou, “Yau a dinaa agi.” Ma rona ware, “Hai'ou'aa aunufipui a'amu.” Si'ei, rona asi'aa ma hugi pafoo wa, ma'uaa a'a fei poi fei, lomi rona topa'aa hepalo.
Mafufuo badu, Jesus na ufalarai piye, ma'uaa ei otalai nenera, lomi rona aida ba Jesus.
Ina haroharonaa a'a ro'ou ba, “Ena tafiu, lomi hamona topa'aa hepalo?”
Rona ware ba, “Lomi.”
Ina ware, “Pudigaa ei lepoo hamu'ou pepei haro'aa ma hamo'aa topa'i.” Ro'aa bigi'ia ale'ei, lomi rona forapa'aa fei lepoo uaa namina watauda ei nia.
Ma mei otalai nenera, mei na haguia Jesus, na warefanaa Peter ba, “Ana mei Fasu!” I'a guainaa fei Simon Peter ba, “Ana mei Fasu!” na papainaa fei hawaa uguna (uaa nado'o dudumia) ma na siginaa laloo agi. Mei hemeadiai otalai nenera na suanenegia pafoo wa. Ina suaforaiaa fei lepo, fei na pepesu ei nia, uaa lomi rona raua piye, ale'ei faimfua pa'ania metre. Ro'aa wanonaa piye, rona fanunupa'aa fei bafuroo hafi na pa'i nia pafona ma ana na pa'i ma'ida faraa pidaua.
10 Jesus na warenaa a'a ro'ou, “Tomai hefi'a nia, ena tonaa hamu'ou e'eni ua.”
11 Simon Peter na hugi ma adiamii fei lepo piye. Ina pepesu ei baua nia, hefa pu'u ma haipani pa'ania ma odumanu, ma'uaa, lomi na wara'a fei lepo a'a ei watauda nia. 12 Jesus na warenaa a'a ro'ou, “Mi hananafipui a'au.” Minaa ei otalai nenera na ma'au ba ro'aa i'iginia ba, “Yoi hini?” Rona aida ba hia mei Fasu. 13 Jesus namii tonaa fei faraa pidaua, fanaa ro'ou ma ana ale'ei a'a ei nia. 14 Hefei, fa'odupoaa fa'arewaa Jesus a'a ei otalai nenerana nenee fei asi'anana a'a ei ma'ea.
Jesus na Fahadiwe'inaa Peter
15 Ro'aa hananadii, Jesus na warenaa a'a Simon Peter, “Simon, mena na'uu John, pa'aa fa'ua ba fei haguamu yau na rata laraa fei haguamu ro'ou?”
Ina ware, “Hi'i mena Fasu. Ona aida ba una haguio.”
Jesus na ware, “Faguaa ei hapeu na'uu sipsipi.”
16 Jesus na warediai ba, “Simon, mena na'uu John, pa'aa fa'ua ba ona haguau?”
Na ware, “Hi'i mena Fasu, ona aida ba una haguio.”
Jesus na ware, “Oma'aiaa ei hapeu sipsipi.”
17 Ina warefa'odupoai ba, “Simon, mena na'uu John, ona haguau?”
Na fi'i naranaraa Peter uaa Jesus na i'igai fa'odupoai a'ana ba, “Ona haguau?” Ina ware, “Mena Fasu, ona apa'aa minaa ei manumanu; ona aida ba una haguio.”
Jesus na ware, “Faguaa ei hapeu sipsipi. 18 A warefa'uai a'amu ba ei oi baubarai, ana yoi rafeaa susumu ma rararapa hitani nunumiamu; ma'uaa onawe bau, opowe roainaa guei panimu ma hemeadiai i falawalawainio ma talaidugio fawelei lomi ona nunuminia.” 19 Jesus na wareaa fei ba i fama'aiaa fei mau ma'ea i tonia Peter, fei ba i fani hawera a'a mei Haidaa wagina. Ma ina warefania, “Nenerau!”
20 Peter na diarai ma fanunupa'aa mei otalai nenera, mei na haguia Jesus ba na neneraa lagua. (Simei, mei na fapalaginaa a'a Jesus wagii fei hananaa, mei na ware ba, “Mena Fasu, hini ba i aloio?”) 21 I fanunupa'ia Peter, na i'igai, “Mena Fasu, hia, batanai?”
22 Jesus na ware, “Nabaa a nunuminia ba inei guta nopa'aloo fei noramiau, abaa manumanumu. Onei nenegi'uaiau.” 23 A'a fei, rona fileleleinia ei filofui ba mei otalai nenera mei, lomi i ma'e. Ma'uaa Jesus, abaa na ware ba lomi i ma'e; ina ware ua ba, “Nabaa a nunuminia ba inei guta nopa'aloo fei noramiau, abaa manumanumu.”
24 Simei, mei otalai nenera, mei fi u'ugaa eni manumanu eni ma ne'ifapana'ia. Ona aida ba ei u'ugana, pa'aa fa'ua.
25 Jesus, ana na bigi'aa wataudadiai manumanu. Nabaa ro ne'inaa bu'u minaa ei bigi'ana, woro feni malagufu, lomi i hawiaa ude'udee ei bu'u, ei ne'iaa ro'ou.
* 21:1 21:1 fei Agii Galilee 21:8 21:8 Warea Greek ale'ena enu pu'u cubit (ale'ena 90 metres)