2
Jesus na Filoginaa Wine fei Ranu
Laloo fei fa'oduaiaa arewaa na pa'i hepalo lalaia yei Cana i Galilee. Ma mei inaa Jesus, hia yei. Ma rona lala'aa Jesus mawe ei otalai nenerana ba nei nomai a'a fei lalaia. I beu ei wine, mei inaa Jesus na warefania, “Nawe beu ei numaa ro'ou wine.”
Jesus na ware, “Mena rawani'a pifine, tani o fihupu'inau a'a feni? Atawe nomai fei auu.”
Mei inana na warenaa a'a ei nafi, “Bigi'aa tamanu i wareia a'a hamu'ou.”
Na ude farafi'i oloroa pe'ii ranu, bigi'aa ro'ou mugoo. Ma wagii fei mau losuia ro'ou, rona'o fesufesu a'a e'ei ei Jew. Hepapalo pe'i na hawia ale'ei watolaa fainaroa pa'ania ama'anaa hefa pu'u ma enu pa'ania litre.*
Jesus na warefanaa ei nafi, “Igi ranu laloo ei pe'ii ranu”; si'ei, rona igifamereaa ro'ou.
Ma na warenaa a'a ro'ou, “Nadii, gufi ma'ida ma re fanaa mei bauaniaa feni hananaa.”
Rona bigi'ia ma mei bauaniaa fei hananaa na hunuma'aiaa fei ranu, fei na filoginaa wine. Lomi ina aida ba noramiana hitani ma'uaa, ei nafi, ei ro'aa gufinamai, rona aida. Ma ina haro'u'ugainaa mei wawanee lalaia 10 ma ware, “Ei rama'a, rona'aida augaa ei rawani'a wine fama'a ma ro'aa hunudigaa watauda ei, ronawe augaa ei lomi namina rawani; ma'uaa, yoi onadii auma'aiaa ei rawani'a.”
11 Hefei, fei rawarawa hilalaa foigia bigi'aa Jesus yei Cana i Galilee. A'a fei, ina fama'aiaa fei hawerana ma ei otalai nenerana na narafawe'i a'ana.
12 Nenee fei, ina upunaloo Capernaum fipuinaa mei inana ma ei lofuna mawe ei otalai nenerana. Ma rona guta yei hefi'a arewaa.
Jesus na Dinaa a'a fei Humuu mei Haidaa
(Matthew 21:12, 13; Mark 11:15-17; Luke 19:45, 46)
13 Ei ana i pa'aa fei au fei Talai Falogiaa ei Jew, Jesus na fanenaloo Jerusalem. 14 I malalaa fei humuu mei Haidaa na ma'apa'aa ei rama'a roi aloaa ei buduma'ao, sipsipi mawe ei pune ma hefi'a, rona guta a'a ei tawa, roi filoginaa ei mugoo po'i. 15 Si'ei, na fifigaa ei wao ba babu ma na teteaa minaa ro'ou fipuinaa ei sipsipi ma buduma'ao ba ronei di'ininaa malalaa fei humuu mei Haidaa. Ina bailarofinaa ei mugoo po'i, ei rona filoginia ma hadupeduaa ei tawaa ro'ou. 16 A'a ei roi alo pune, ina ware, “Tofa'asi'anaa ano e'eni! Tani hamo'aa filoginaa humuu mei Amau ba humuu alo'aloo manumanu?”
17 Ei otalai nenerana, rona nonominaa fei ne'ia ba: “Namina fua'onau fei ni'eni'eau a'a fei humumu.”
18 I dii, ei Jew rona ware, “O bigi'aa tamanu hilalaa foigia i pudaa hai'ou ale'ei fama'ama'aa hai'ou ba na pa'i foraforamu ba o bigi'aa e'ei?”
19 Jesus na warenaa a'a ro'ou, “Birosiaa feni humuu mei Haidaa ma awe fa'ufalaraidinia laloo oduai arewaa.”
20 Ei Jew, rona ware, “Feni humuu mei Haidaa feni, faduaa ro'ou laloo gunaroa pa'ania ma oloroa igisimasi. Ma yoi, ba o fadudinia laloo oduai arewaa?” 21 Ma'uaa fei humuu mei Haidaa, fei hia fi warewareia, ana fei hudi ununa. 22 Nenee fei asi'anana a'a ei ma'ea, ei otalai nenerana na nonominaa tamanu inadii wareia. Ma ronawe aida ba pa'aa fa'ua ei wareaa fei Bu'u Apuna ma Jesus.
23 Ifi guta yei Jerusalem a'a fei Hananaa fei Talai Falogia, watauda na fanunuaa ei hilalaa foigia na bigi'ia ma narafawe'i a'a fei harana. 24 Ma'uaa Jesus, lomi ba i fa'arewafarawani a'a ro'ou, uaa ina apa'aa minaa ei rama'a. 25 Lomi na nunuminia ba hemea i u'ugaa hemeadiai, uaa na aida ei naranaraa rama'a.
* 2:6 2:6 Warea Greek guapalo o odumanu metretes (ale'ena 75 ama'anaa 115 litres) 2:23 2:23 O, ma narafawe'i a'ana