3
Jesus na Feroinaa Nicodemus
Na pa'i hemea Pharisee harana Nicodemus, hemea maroaa ei bauaniaa ei Jew. Ina nomai a'a Jesus hefaa poi ma ware, “Rabbi, hai'ouna aida ba yoi hemea feroia, noramiamu a'a mei Haidaa. Uaa, lomi nemea i bigi'aa e'ei hilalaa foigia, e'ei oi bigi'ia nabaa mei Haidaa lomi a'ana.”
Jesus na warenaa a'ana, “A warefa'uai a'amu ba lomi nemea i ma'a fei haparaiaa mei Haidaa nabaa lomi i waninidiai.*
Nicodemus na i'igai, “Batanai ba i waninidiai nemea nabaa na wawaneidii? Pa'aa lomi ba i hadiwe'idinaa laloo iaa inana ba i waninidiai!”
Jesus na ware, “A warefa'uai a'amu, lomi nemea ba i wadu'ainaa fei haparaiaa mei Haidaa nabaa lomi i waninidiai a'a fei ranu ma fei Spiriti. Waniniaa fei pigio, i nomai a'a fei pigio. Waniniaa fei spiriti, i nomai a'a fei Spiriti. Apuna ba'arofoa a'a fei wareau ba, ‘Onei waninidiai.’ Fei lalarena na aginaa fawelei nunumiana. Ona guainia ma'uaa, lomi ona aida ba noramiana hitani o i dinaia. Ana ale'ei a'a minaa ei rona wanini a'a fei Spiriti.”
Nicodemus na i'igai, “I batanai fei?”
10 Jesus na ware, “Haa, yoi hemea feroiaa Israel ma lomi ona aida ei manumanu ei? 11 A warefa'uai a'amu, hai'ouna wareaa tamanu hai'ouna aida ma u'ugaa tamanu hai'ouna fanunuia ma'uaa, ana lomi hamona tonaa ei u'ugaa hai'ou. 12 Una u'ufanio ei manumanuu malagufu ma lomi ona nara ba fa'ua; batanai o nara ba fa'ua nabaa a u'ufanio ei manumanuu fei gufu pafea? 13 Lomi nemea na aunudiginaa pafea ma'uaa, ana unaiaa mei na norai gufu pafea—mei Na'uu Rama'a.§ 14 Ana ale'ei Moses na uduginaa fei wa'a a'a fei hawafolo fawelei lomi haihai o guana, mei Na'uu Rama'a, ana ronei uduginia pafea 15 ba hini i narafawe'i a'ana i tonaa fei harenua lomi i pedutoo.*
16 “Uaa, hamatee mei Haidaa namina haguaa feni malagufu, ina aloagii mei hodihodiaa Na'una baduu wawane ba hini i narafawe'i a'ana, lomi i ma'e ma'uaa, iwe pa'i fei harenua lomi i pedutoo. 17 Uaa, fei pa'afina ba mei Haidaa na aloagii mei Na'una yeni malagufu, a'a ba inei dududuaa feni malagufu, ma'uaa ba nei fatela'anaa feni malagufu. 18 Hini i narafawe'i a'ana, lomi i tonaa fei dududuana, ma'uaa mei lomi na narafawe'i, na todigaa dududuana, uaa lomi ina narafawe'i a'a fei haraa mei hodihodiaa Na'uu mei Haidaa. 19 Sifeni, feni pa'aa warea: fei We'ai na nodigimai yeni malagufu ma'uaa, ei rama'a, rona nunuminaa fei roromaa laraa fei we'ai, uaa ei bigi'aa ro'ou na hafelo. 20 Hini i bigi'aa ei hafelo'a, na bidibidi ununa a'a fei we'ai ma lomi ba i wadu'ainaa fei we'ai, uaa ina ma'au ba ei bigi'ana iwe arewa. 21 Ma'uaa hini na bigifipui a'a fei fa'uaia, i wadu'ainaa fei we'ai ba i fa'arewaia ba ei bigi'ana, bigi'aa mei Haidaa.”§
John, mei Pudugufaia fi U'ugaa Jesus
22 Nenee fei, Jesus mawe ei otalai nenerana, rona aununaa sugatata'aiaa Judea ma ina gutafipui a'a ro'ou yei ma pudugufinaa ei rama'a. 23 John ana na pudugufinaa ei rama'a yei Aenon rafi'inaa Salim, uaa na pa'i watauda ranu ma ei rama'a, rona'u no'uamai a'ana ba nei pudugufinaa ro'ou. 24 (Ei, rotawe bobo'ainaa John.) 25 Hefi'a ei otalai neneraa John, rona fiharenii a'a hemea Jew* wagii fei maumau fesufesu wagii fei losuu ro'ou. 26 Rona nopa'amii John ma warenaa a'ana, “Rabbi, mei rama'a a'amu yei pepei adii fei Ranu Jordan—mei ona u'ugia—hia fi pudugufai ma minaa ei rama'a, roi dinaa a'ana.”
27 A'a fei, John na ware, “Lomi hemea ba i tonaa hepalo manumanu nabaa abaa noranarai pafea. 28 Ana uniaa hamu'ou na aida ba una waredii ba, ‘Yau, abaa mei Christ, ma'uaa yau mei neido'o nomai ma'ana.’ 29 Mei pifinee lalaia, manumanuu mei wawane lalaia. Mei tafii mei wawanee lalaia, i gutaguai'oma'aia ma imina ni'eni'e na guainaa fei laona. Fei ni'eni'ea fei, manumanuu ma unawe todigia. 30 Fei harana nei nobauanailao ma fei harau nei pusu'oroilao.
31 “Mei i norai pafea na pafeainaa minaa ei; mei noramiana malagufu, rama'aa malagufu ua ma ei wareana ale'ei ei wareaa feni malagufu. Mei noramiana pafea, na pafeainaa minaa ei. 32 I u'ugaa ei fanunuana ma guaiana ma'uaa, lomi nemea i guaitonaa ei u'ugana. 33 Mei i guaitodigia na fama'aia ba mei Haidaa napa'aa fa'uai. 34 Uaa mei aloamii mei Haidaa, i wareaa ei wareaa mei Haidaa, uaa lomi pedupeduu fei fanaa mei Haidaa ei i fanaa fei Spiriti. 35 Mei Ama na haguaa mei Na'u ma na fifanidigaa minaa ei manumanu panina. 36 Hini i narafawe'i a'a mei Na'u, i pa'i harenua lomi i pedutoo, ma'uaa hini i fadugeaa mei Na'u, lomi ba i fanunuaa fei harenua, uaa fei sibaa mei Haidaa na oa a'ana.”§
* 3:3 3:3 O, nabaa lomi i waninirai pafea; v. 7 anaa 3:6 3:6 O, a'a spiriti 3:7 3:7 Warea Greek ba Hamonei § 3:13 3:13 Hefi'a ne'ia ba Rama'a, mei na oa pafea * 3:15 3:15 O, narafawe'i ba i pa'i a'ana fei harenua lomi i pedutoo 3:16 3:16 O, mei hodihodiaa fuana 3:18 3:18 O, mei hodihodiaa fuana § 3:21 3:21 Hefi'a na fapedugaa fei wareaa Jesus a'a v. 15. * 3:25 3:25 Hefi'a ne'ia a'a hefi'a ei Jew 3:28 3:28 O, Messiah 3:34 3:34 Warea Greek pedupeduu fei fanana § 3:36 3:36 Hefi'a na fapedugaa fei wareaa John a'a v. 30.