4
Jesus na Fiwarewarei a'a mei Pifinee Samaria
Ei Pharisee, rona guainia ba i fimina watauda ua ei otalai neneraa Jesus ma ei pudugufaiana laraa John, ma'uaa abaa Jesus mei na pudugufai, uaa ei otalai nenerana. I guainaa fei mei Fasu, na di'ininaa Judea ma hadiwe'idinaa Galilee.
Ma ina talai'ailao Samaria. Si'ei, ina wadu'ainaa hepalo gufu laloo Samaria, harana Sychar na rafi'inaa fei malagufuu Jacob, fei na fanaa mei na'una Joseph. Fei agifaa Jacob ranu yei ma na madugu unuu Jesus uaa fei tatalaiana, si'ei, na guta adii fei ranu. Ei, ale'ei haloaina.
I nomai hemea pifinee Samaria ba i bai ranu, Jesus na warenaa a'ana, “Na rawani ba odo'o fani numau?” (Ei otalai nenerana, rona aunudiginaa a'a fei gufu ba ro pono du'ua.)
Mei pifinee Samaria na warefania, “Yoi Jew ma yau Samaria. Tani o i'iginau ba nei fani numamu?” (Uaa ei Jew, lomi rona'o fiwarewarei a'a ei Samaria.)*
10 Jesus na warenaa a'ana, “Nabaa ona aida fei fanaa mei Haidaa ma hini fi i'iginio ba fani numana, woro o i'iginia ma i fanio fei ranuu loloma.”
11 Mei pifine na ware, “Hagu'u. Lomi ona pa'i iba ma fei ranu na walalo. O to hitani fei ranuu loloma? 12 Haa, ona muainaa mei Amaa o'ou Jacob, mei na fanaa o'ou feni agifana ranu, mei ana hia ma ei na'una mawe ei hapena manulelele, rona hunu wagina?”
13 Jesus na ware, “Hini i hunumaa feni ranu feni, iwe sigigidiai 14 ma'uaa hini i hunumaa fei ranu fanau, lomi ifai sigigidiai. Hi'i, fei ranu a fania iwe ale'ei ranuu wediwedi fei i fani harenua lomi i pedutoo.”
15 Mei pifine na warefania, “Mena bauana, fanau fei ranu fei lomi a fai sigigi ba a u hadiwe'idimai mi bai ranu.”
16 Ina warefania, “Wi dugamii mei haromu ma hadiwe'imai.”
17 Ina ware, “Lomi harou.”
Jesus na warenaa a'ana, “Pa'aa fa'ua wareamu ba lomi haromu. 18 Ma'uaa, ana pa'aa fa'ua ba onado'o pa'i haipani haromu ma mei wawane a'amu e'eni, abaa haromu. Pa'aa fa'ua fei do'o wareamu.”
19 Mei pifine na ware, “Mena bauana, una fanunu'apa'ia ba yoi hemea mamama'a. 20 Ei amaa hai'ou, rona losui pafoo feni maugeni, ma'uaa hamu'ou Jew na ware ba o'ounei losui yei Jerusalem.”
21 Jesus na ware, “Mena pifine, onei guainau. Fi nomai fei au ba lomi o losuinaa mei Ama i pafoo feni maugeni, o yei Jerusalem. 22 Hamu'ou ena Samaria na losuinaa tamanu lomi hamona aida; hai'ouna losuinaa tamanu hai'ouna aida, uaa fei talaa tela'ana, noramiana a'a ei Jew. 23 Ma'uaa fi nomai ma na nodigimai fei au ba ei pa'aa losuia, rowe losuinaa mei Ama wagii fei spiriti ma fei fa'uaia, uaa mei Ama na nunuminaa ei mau losuia ale'ei. 24 Mei Haidaa, hia spiriti ma ei ba ro'aa losuinia, ronei losuinia wagii fei spiriti ma fei fa'uaia.”
25 Mei pifine na ware, “Una aida ba mei Messiah” (mei rona ware ba Christ) “fi nomai ma ena na nomai, iwe warefa'arewaiaa minaa ei manumanu a'a o'ou.”
26 Jesus na ware, “Yau, meni u'ei wareware a'amu, ana simena.”
Ei Otalai Nenerana, Rona Hadiwe'idinaa a'a Jesus
27 Ana ei ua, ei otalai nenerana, rona hadiwe'imai ma ba'arofo ba na fiwarewarei a'a hemea pifine. Ma'uaa lomi hemea na i'iginia ba, “Tamanu nunumiamu?”, o “Tani o fiwarewarei a'a mei pifine mei.”
28 I dii, mei pifine mei, na au'uaiaa fei ibaa ranu, hadiwe'inaa gufuna ma warefanaa ei rama'a, 29 “Mi ma'a mei na u'ufanau minaa ei una bigi'ia. Woro simei, mei Christ?” 30 Rona asi'aa a'a fei gufu ma talainaloo a'ana.
31 Ma ei, ei otalai nenerana, roi warenaa a'ana ba, “Rabbi, onei hanana.”
32 Ma'uaa ina warenaa a'a ro'ou, “Na pa'idii du'ua ba a hanaia, fei lomi hamona aida.”
33 Ma ei otalai nenerana na fiwarewarei ba, “Haa, na pa'i rama'a naree fani hanana?”
34 Na ware Jesus, “Fei hanau, sifei ba unei bigi'aa ei nunumiaa mei na aloagiau ma fapedugaa fei bigi'ana. 35 Haa, lomi hamona'o ware ba, ‘Obaodiai puda ma i nomai fei au hufu'a’? A ware ba hamonei werainaa pudaa hamu'ou ma ma'aiaa ei pe'ihape! Ina we'idii ei du'ua ba o hufu'ia. 36 Ana e'eni ua mei hufu'a fi tonaa fei pono'ana. Ana e'eni ua ifi hufu'aa ei fuaa fei harenua lomi i pedutoo ba mei faroa ma mei hufu'a, lagunei ni'eni'efipui. 37 Ma si'ei, fei warea ba ‘Hemea i faro ma hemea i hufu’, napa'aa fa'uai. 38 Una aloaa hamu'ou ba hamonei hufu'aa tamanu lomi hamona bigi wagina. Hefi'adiai, rona bigifawe'i ma hamonaree to'uaiaa ei rawani'a wagii ei bigi'aa ro'ou.”
Watauda Samaria na Narafawe'i
39 Watauda Samaria a'a fei gufu fei, rona narafawe'i a'ana uaa na u'u mei pifine ba, “Ina u'ufanau minaa ei bigi'au.” 40 Si'ei, ro'aa nomai a'ana ei Samaria ma i'iginia ba nei gutafipui a'a ro'ou, ina guta heguai arewaa. 41 Ma si'ei ba ei wareana, wataudadiai nawe narafawe'i.
42 Rona warenaa a'a mei pifine ba, “Abaa wagii ei u'uga'uamu ba hai'ouna narafawe'i. Ma'uaa hai'ounawe guai'araia ma hai'ounawe aida ba pa'aa fa'ua ba meni rama'a meni, pa'aa mei ba i fatela'anaa feni malagufu.”
Jesus na Fapedugaa Funuaa mei Na'uu mei Bauana
43 Nenee guai arewaa ina asi'aa ba i dinaa Galilee. 44 (Ana Jesus nadii wareia ba hemea mamama'a, lomi ro'aa ma'auia ei gufuna.) 45 I no'umai i Galilee, ei rama'a yei, rona taufagutania. Rona ma'adigaa minaa ei bigi'ana yei Jerusalem a'a fei Hananaa fei Talai Falogia uaa ro'ou, ana yei.
46 I didiai, na hadiwe'inaa Cana i Galilee, fei gufu ina filoginaa wine fei ranu. Ma na pa'i hemea bauana yei ma mei na'una na funuhaino i Capernaum. 47 I guainia mei rama'a mei ba Jesus na gutadii Galilee, noramiana Judea, ina dinaa a'ana ma i'igifawe'i a'ana ba neimii fapedugaa funuaa na'una, mei anaa i ma'e.
48 Jesus na warenaa a'ana, “Nabaa lomi hamona fanunuaa hefi'a hilalaa foigia ma fananawalaa puda, pa'aa lomi hamo'aa narafawe'i.”
49 Mei bauana na ware, “Hagu'u. Upumai ba nei'aa ma'e mei na'uu.”
50 Jesus na ware, “Nowau. Lomi ba i ma'e mei na'umu.”
Mei rama'a na nara ba fa'ua ei wareaa Jesus ma na asi'aa. 51 Ei fi talailao, ei nafina, ronamii bapa'ia ma u'ufania ba na rawanidii mei na'una. 52 I i'igai ba rawani'ana haiga mei na'una, rona warefania, “Na asisi babaiaa ununa minoa ale'ei heai ido'o.”
53 A'a fei, mei ama nawe narapa'ia ba sifei fei pa'aa au Jesus na warefania ba, “Mei na'umu, lomi ba i ma'e.” Si'ei, hia ma minaa ei maroana, rona narafawe'i.
54 Sifei fei faguaiaa hilalaa foigia bigi'aa Jesus ei i di'ininaa Judea ma ama'anaa Galilee.
* 4:9 4:9 O, rona'o hunu a'a ei baraa ei Samaritan 4:29 4:29 O, Messiah