2
Si'ei, hamonei siminaa minaa ei mau bidibidii unu, sifisifi'a, ware'onia, punepunea ma minaa ei mau bababau'ua. Ana ale'ei ei baduu manufau waninia, hamonei susu a'a fei pa'aa pao susuu fei spiriti ba hamonei gipefarawani wagii fei tela'anaa hamu'ou, uaa hamonawe fanunu'apa'idigia ba mei Fasu, ina rawani.
Fei Na'a na Pa'i Harenua ma ei Rafeiana
Hia ale'ei fei Na'a, fei na oalao—mei rona ofadugia ei rama'a, mei na rafeinia mei Haidaa ma napa'aa haguia. Ei hamo'ei nomai a'ana, hamu'ou ana ale'ei ei na'a rona oalao. Ma a'a e'ei, ina biginaa hamu'ou hepalo humuu fei spiriti ba hamo'aa apunai ma bigi ale'ei ei bauaniaa humuu mei Haidaa ma fani ei mau fanaa fei Spiriti, ei na rawani i pudaa mei Haidaa uaa Jesus Christ. Uaa i laloo fei Bu'u Apuna na ware:
“Ma'a, una augaa hepalo na'a yei Zion,
hepalo rafeia, hepalo rawani'a fasu'ufufugoi
ma mei i narafawe'i a'ana
fai lomi ba i tonaa mamafaa.”
Ma a'a hamu'ou ena narafawe'ia, fei na'a fei, hepalo baua manumanu. Ma'uaa a'a ei abaa narafawe'ia,
“Fei na'a rona suminia ei fadufadua,
nawe udenaa fasu'ufufugoi,”*
ma,
“Hepalo na'a i fa'alabe'aa ei rama'a,
hepalo mugoo i fapasiaa ro'ou.”
Hamatee rona barafeaa fei u'uga, rona alabe; ana fei ba ro'aa dinaa wagina.
Ma'uaa ina rafeinaa hamu'ou ma hamu'ou ale'ei ei bauaniaa humuu mei Haidaa a'a fei haparaiana, ei rama'a wagii hefaa gufu na apunai, ale'ei ei rama'a gufuu mei Haidaa, ba hamonei ware'uduginaa mei i lala'aa hamu'ou a'a fei roromaa ba hamonei dinaa a'a fei rawani'a we'aina. 10 Mina, lomi hamona pa'i haraa hamu'ou, ma'uaa e'eni hamonawe oa ale'ei rama'aa gufuu mei Haidaa; mina, lomi hamona tonaa fei faloloa'ia, ma'uaa e'eni hamonawe tonia.
11 Ena tafiu, wagii feni ano, hamonei ale'ei ena gufu raua ma ei abaa pa'aa gufuu hamu'ou yeni. Ma a i'igifawe'i a'a hamu'ou ba hamonei faraua a'a ei hafelo'a nunumiaa hamu'ou, ei na fiforai laloo iaa hamu'ou. 12 Fei mau gutanaa hamu'ou neimina rawani ua i pudaa ei roromaa. Fa'ua ba ro'awe ware ba hamona bigifatata, ma'uaa ro'aa fanunupa'aa ei rawani'a bigi'aa hamu'ou ma rowe uduginaa mei Haidaa a'a fena arewaa ena inamii ma'a o'odu.
Fafefefanaa ei Bauana ma ei Fasu
13 Uaa mei Fasu, hamonei fafefefanaa minaa ei bauana—ale'ei mei pa'aa hapara hamatee hia bauaniaa minaa ei, 14 ma a'a ei gavanaa anaa, hamatee mei Fasu na augaa ro'ou ba nei fanima'aa ei rona bigifatata ma warefarawaninaa ei rona bigifarawani. 15 Uaa na nunuminia mei Haidaa ba wagii ei rawani'a bigi'aa hamu'ou, hamo'aa pauninaa ei poapoa wareaa ei lomi apa'aa ro'ou. 16 Hamona ala, ma'uaa, abaa tonaa fei ale'ei o'opa'ai ei hafelo'a; hamonei guta ale'ei nafii mei Haidaa. 17 Fani ma'aua a'a minaa ei rama'a: Haguaa ei lofu rona narafawe'i; ma'auaa mei Haidaa, fani honua a'a mei hapara.
18 Ena humuwa, hamonei fafefefanaa ei fasuu hamu'ou ma fani ma'aua a'a ro'ou; a'a ba uniaa ei rawani'a ma ei rona farawaninaa hamu'ou, ma'uaa a'a ei sibasibaa anaa. 19 Uaa na rawani ba nemea i apitainaa fi'iana a'a ei haperaraia lomi pa'afina uaa ina naranaraiaa mei Haidaa. 20 Tamanu rawani'ana nabaa hamona apitainaa fi'iaa hamu'ou a'a ei bigifatataa hamu'ou? Ma'uaa nabaa hamona apitainaa fi'ia wagii ei rawani'a bigi'aa hamu'ou, ina rawani i pudaa mei Haidaa. 21 A'a fei, ina lala'aa hamu'ou, uaa Christ na to fi'ina uaa hamu'ou ma ina augaa hamu'ou ale'ei fama'ama'a ba hamonei neneraa ei hunaa pinena.
22 “Lomi ina bigi'aa hepalo tata,
ana lomi na wareaa hepalo sifisifi'a.”
23 Ei ro'aa warefafeloia, lomi na warefani a'a ro'ou; ro'aa fani fi'ina, lomi na ware ba fagianainaa ro'ou. Agia, inado'o aunaa hia panii mei na wanewane dududuana. 24 Anaia na tonaa ei hafelo'aa o'ou a'a fei hudi ununa pafoo fei haihai ba onei ma'e wagii ei hafelo'a ma tatalai wagii tamanu na wanewane; a'a ei loralorana, hamona rawani. 25 Uaa fama'a hamu'ou ale'ei madidiaa sipsipi, ma'uaa e'eni hamona hadiwe'ainaa a'a mei Oma'ama'aa ei Sipsipi, mei Wagi'iaa ei harenuaa hamu'ou.
* 2:7 2:7 O, udenaa fafasui fei fasu'ufufugoi