3
Pifine ma Wawane Haroo Lalai
Ena pifine haroo lalai, ana ale'ei, hamonei fafefefanaa ei haroo hamu'ou uaa nabaa nemea ro'ou lomi na nara ba fa'ua fei warea, woro rowe filoginaa naranaraa ro'ou wagii ei maumau ei haroo ro'ou ma abaa wagii ei warewareaa ro'ou, ma'uaa wagii ei fanunuaa ro'ou ei fafa'arai ma fararabaa hamu'ou ei gutanaa hamu'ou. Ei fananamaiaa hamu'ou abaa manumanuu hawera ale'ei fifigaa hugoo taba ma ei hawera gold o susuu hamu'ou. Agia, hamatee manumanu laloo iaa hamu'ou, fei fananamaiaa famadumua spiriti, fei lomi i pa'ai, fei na pa'i awatana i pudaa mei Haidaa. Uaa sifei fei maumau fananamaiaa ei apunai pifine mina, ei na o'onai unuu ro'ou a'a mei Haidaa. Rona fafefefanaa ei haroo ro'ou, ale'ei Sarah, mei na guainaa Abraham ma ware ba hia fasuna. Hamu'ou ale'ei na'una nabaa hamona bigi'aa tamanu na wanewane ma lomi hamona mama'au.
Ena wawane haroo lalai, ana ale'ei, hamonei farawanima'aiaa ei haroo hamu'ou ma fani honua a'a ro'ou uaa ro'ou, pududuu. Ma ana rowe tofipui a'a hamu'ou fei rawani'a harenua. Bigi'aa fei ba lomi hepalo manumanu i lawaraa ei lafulafuaa hamu'ou.
Ei Fi'ia wagii Tamanu na Rawani
Ma pafoo minaa e'ei, minaa hamu'ou nei hepaloi ua naranaraa hamu'ou; finaranarainaa hememea, fihagui ale'ei filofui, fifaloloa'ii ma fifamadumuii. Apuna fagianainaa ei rona fafeloaa hamu'ou o warefafeloaa ei rona warefafeloaa hamu'ou, ma'uaa fani hawegia, uaa sifei fei pa'afina i lala'aa hamu'ou ba hamonei to hawegia. 10 Uaa,
“Hini na nunuminia ba i gutani'eni'e
ma gutafarawanilao
nei'aa warefafelo o warefasifi.
11 Inei farapadi'ininaa ei hafelo'a ma bigi'aa ei rawani'a;
inei ponilabaginaa fei gutafirawania ma panarofia.
12 Uaa mei Fasu na fanunupa'aa ei wanewanea
ma guainaa ei lafulafuaa ro'ou,
ma'uaa ina ofadugaa ei rona bigi'aa ei hafelo'a.”
13 Haa, hini ba i fagianainaa hamu'ou nabaa hamo'aa refubigi'aa ei rawani'a? 14 Ma'uaa nabaa hamo'aa to fi'ia wagii tamanu na wanewane, hamona pa'i hawegia. “Apuna ma'au a'a tamanu na fama'auaa* ro'ou; apuna narafatemua.” 15 Ma'uaa laloo naranaraa hamu'ou, au u'ugainaa Christ ba hia Fasu. Ranimai hamonei pa'i nafanafaa ei i'igaiaa mei i i'igainaa pa'afii fei o'onaia unu hamona pa'i. Ma'uaa warefagigii fininaa honua; 16 ma hamonei aida ba lomi hamona bigifatata, uaa ena rona warefafeloaa ei rawani'a bigi'aa hamu'ou a'a Christ, ro'aa mamafa a'a ei wiwitoiaa ro'ou. 17 Fei ba o to fi'ia a'a fei nunumiaa mei Haidaa na mua laraa fei ba o bigi'aa ei hafelo'a. 18 Uaa ei hafelo'a, Christ na ma'e hepoa ua a'a minaa ei rama'a, mei wanewanea a'a ei hafelo'a ba i duginaa hamu'ou a'a mei Haidaa. Rona fo'afama'eaa fei hudi ununa, ma'uaa ina to harenua a'a fei Spiriti 19 ma a'a fei Spiriti ina wareware a'a ei spiriti, ei rona bobo'ai, 20 ei rona barafe mina mina a'a fei au i faduaa fei baua wa Noah ma na fawiwi'ainaa ro'ou mei Haidaa. Hefi'a ua rama'a, puduu ro'ou fainaroa, rona tela a'a fei ranu, 21 ma fei ranu fei, haduoo fei pudugufaia, fei ifi fatela'anaa hamu'ou anaa—abaa fei fesufesuu loloo unu, ma'uaa fei uni'uni ba na fafa'arai ua fei naranara i pudaa mei Haidaa. Ina fatela'anaa hamu'ou uaa fei asi'anaa Jesus Christ, 22 mei i dinaa pafea ma fi guta raudei ma'au mei Haidaa fipui a'a ei alo'alo, ei forafora mawe ei faufaua, ei ro'ei fafefe a'ana.
* 3:14 3:14 O, a'a tamanu na farararaoaa 3:21 3:21 O, uga