4
Mei Haidaa, Hia fei Pa'afii fei Gutanamu
Si'ei ba Christ na to fi'ia wagii fei hudi ununa, hamonei ofafaufau a'a fei maumau fei, uaa hini na tonaa fi'ia wagii fei hudi ununa na muainaa ei maumau hafelo'a. Si'ei, fei gutananalao yeni malagufu, lomi ba i bigi'aa ei hafelo'a nunumiaa unu, ma'uaa ba i bigi'aa ei nunumiaa mei Haidaa. Uaa fama'a hamona fanima'aa tamanu rona bigi'ia ei roromaa—ei maumau loloaa naranara, laraa huwi, hunu poapoai, hamamani, labarainaa ei hafelo'a ma fei hafelo'a mau losuiaa ei sifisifi haidaa. Lomi rona aida ba tani lomi hamona neneraa ro'ou a'a e'ei hafelo'a e'ei ma rona warefafelo'uaa hamu'ou. Ma'uaa ropowe u i ma'aa mei ba i dududuaa ei rona werawera mawe ei ma'ea. Ma ei rona ma'e, ana ronadii guai fei rawani'a warea si'ei ei hudi unuu ro'ou ana i to dududua, ma'uaa wagii ei spiritii ro'ou, ronei neneraa ei nunumiaa mei Haidaa.
Fei ia'iai minaa ei manumanu na rafi'i. Si'ei, inei arewa ei naranaraa hamu'ou ma hamonei utofa'ainaa ana hamu'ou ba hamu'ou lafulafupa'i. Ma pafoo minaa ei manumanu, hamoneimina fihagui, uaa fei hagua i fua'onaa watauda ei mau hafelo'a. Taufagutanaa hefi'adiai ma apuna bababau'u wagina. 10 Hememea nei biginaa tamanu fana ina tonia ba i hadumaa hefi'a ma nei wewea fanaa ei maumau rawani'aa mei Haidaa. 11 Hini ba i ware, inei ware ale'ei bana'aa pa'aa wareaa mei Haidaa. Hini ba i hadumaa rama'a inei bigi fininaa fei faufau na fania mei Haidaa ba wagii minaa ei manumanu inei pa'i udugia mei Haidaa uaa Jesus Christ. I a'ana inei pa'i hawera ma faufau ranimai ranimai. Amen.
Ei Fi'ia wagii fei Neneramu Christ
12 Ena tafiu, apuna ba'arofoa a'a fei fi'ia na nofininamii fei manimania, fei hamo'ei guta wagina e'eni. Abaa u'ugai manumanu fei na nomai a'a hamu'ou. 13 Ma'uaa hamonei ni'eni'e ba hamona tonaa fi'ia uaa Christ ba hamo'amina unuwenuwe ena na fa'arewamai fei hawerana. 14 Nabaa rona warefafeloaa hamu'ou uaa fei haraa Christ, hamona pa'i hawegia uaa fei Spiritii fei hawera ma mei Haidaa na oa pafoo hamu'ou. 15 Nabaa hamo'aa to fi'ia, fei pa'afina, inei'aa ba ona fo'afama'e, o topa'ai, o bigi'aa hepalodiai manitoai hafelo'a, o fei maumau nigoaa ei pidawaiaa hefi'a. 16 Ma'uaa, nabaa ona to fi'ia uaa yoi Christian, apuna mamafa. Onei uduginaa mei Haidaa ba ona pa'i fei hara fei. 17 Uaa fei dududua neido'o asi'aa a'a ei maroaa mei Haidaa; ma nabaa o'ou rawarawa, po'o batanaidiai a'a ei lomi rona neneraa fei rawani'a wareaa mei Haidaa? 18 Ma,
“Nabaa na waiwai ba ro'aa tela ei wanewanea,
po'o batanaidiai a'a ei lomi rona pa'i
fei maumau mei Haidaa mawe ei hafelo'a?”
19 Si'ei, ei rona to fi'ia a'a fei nunumiaa mei Haidaa, ronei oafagugu a'a mei Famamaraia, mei na oafagugu ma ronei bigifarawani'ualao ale'ei.