11
Zezusi hã Zeruzarẽ u, ĩsébrézé wasu'u
Mateusi 21.1-11; Rucasi 19.28-40; Zuwã 12.12-19
1-2 Tawamhã Zezusi norĩ hã Zeruzarẽ u si'aba'réi wamhã, ma tô a'â aihutu, Oriwera na ẽtẽ 'rãihâ nhisi u. Ẽtẽ 'rãihâ 'rata, te 'ri wa'õno hã 're hâimana zahuré, Betazé hã duré Betãnha. Tawamhã Zezusi hã sisõwa ma tô tisiré 're ĩnomro mono norĩ hã 'mazatõrĩ zahuré maparane. Ãne te tãma rob'ru zahuré:
— Õwa te za oto ane wa'wa, 'ri wa'õtõ u, asõ're uwaibaba wa'aba. Ãma aimasisi aba wi, awa'awi te za awaru po'repore hã ĩsõpẽtẽ 'wa, ĩprédupté hã, zahadu ni'wa hã nimomo ãma ĩmorĩ'õ hã. Da te ãma wasisi haré, te za. Tawamhã da te ãma ĩwasisizé hã te za ĩwasihui wa'wa, we ĩ̱ma saprõni aba da. Ni'wa hã ãne te te asadanharĩ aba wamhã: “E marĩ da, ma ĩwasihui wa'wa, ãma ĩwasisizé hã,” tawamhã asa te za ãne tãma ĩwaihu'u 'wa: “Wanhib'apito hã marĩ õ wa, ãma morĩ da, wa tãma wasihu ni. Te za we aima sõmri su'u apâ.” Ãne te za tãma ĩ̱zadawa wasu'u wa'wa, ĩtede'wai ma.
Tawamhã te oto sô tineb zahuré, awaru po'repore zô. Simasisi wi, awaru po'repore ma tô sõpẽtẽ zahuré. 'Ridawa 'rata, te wasisi haré za. Te te wasihu zahuré wamhã, ma tô ni'wam norĩ hã ãma 'mahârâ za'ra, ĩ'rata ĩsimasam norĩ hã:
— E marĩ te a norĩ wa'wa hã ĩ'manharĩ 'wa. E marĩ da, te asapa'abâ ĩwasihui wa'wa, awaru po'repore hã.
Tawamhã asa ma tô dazada'âbâ zahuré, Zezusi hã te te tãma ĩwaihu'u zahuré zém na. Taha wa, ma tô tãma 'ru zahuré ni, awaru po'repore hã te te saprõni zahuré da, Zezusihi ma. Tawamhã te te ãwisi zahuré wamhã, awa'awi ma tô tãma ba'ubu zahuré, tisi'ubuzém na. Taha pari, ma tô ãma darõno, Zezusi hã. Ãma sarõtõ wamhã, da'ahâ na ma tô bâdâdi hã tãma waptâ za'ra ni, dasi'ubuzém na. Ni'wam norĩ hã rom na ĩsupo suiwawẽ te te ĩ'manhizâri za'ra na, ma duré tãma waptâ za'ra. Tawamhã Zezusihi nhowa ĩsi'aba'ré norĩ hã ĩsarina ĩsi'aba'ré norĩ zama, mreme 'rãihâ na te sima 'mahârâ za'ra:
— 'Re ĩhâimana u'âsi mono ãma 're wawata za'ra wa'aba mono. Ĩsadawa para we ĩmorĩ ma, ĩwẽ si te te tãma 're pisutu u'âsi mono neza. Apito Dawihi ma, te te ĩropisutuzéb zarina, te we oto mo, watẽmeb za'ra, Wanhib'apito 're hâimana mono da. 10 'Re ĩhâimana u'âsi mono hã tô sena sõprub di. — Ãne te ãma tawata za'ra ni.
11 Tawamhã Zeruzarẽ u oto wisi wamhã, 'Re ĩhâimana u'âsi mono ãma 're ĩdawata za'ra mono zéb u, ma ãzé Zezusi hã, te te robzabu da. Tame tiwi hâiwahâ wa, te oto mo, Betãnha na 'ri wa'õtõ nhisi u, tisiré norĩ me, aibâ 12 na ĩhâiba za'ra norĩ me.
Pidera wede ma, Zezusi te te ĩnharĩzé wasu'u
Mateusi 21.18-19
12 Tawamhã bâtâ amo na Betãnha hawi te apâ ai'aba'ré, Zeruzarẽ u. Morĩ ré, ma tô mra hã tĩwĩ, Zezusi hã. 13 Tawamhã si'aba'réi ré, romhâ ré, ma wede hã tisã, pidera wede hã. Sui hâza'õtõ wa, te sô mo, 'rãi õ'umnhasite. Tawamhã 'râwi ĩsu si ma tô 'madâ. Ĩ'rã hã robaba di. Zahadu a'amo hã watobro õ di, ĩ'rã uptabi zéb da hã. 14 Tawamhã Zezusi te wede ma tinha:
— Ai'rã hã da te 're huri mono õ di za oto. Ai'rã'õ u'âsi, te za oto 're asa mo.
Tawamhã ma tô mreme wapari za'ra, wede ma, te te ĩnharĩzém na hã, ĩsiré 're ĩnomro mono norĩ hã.
'Re ĩhâimana u'âsi mono ãma 're ĩdawata za'ra mono zém hawi, Zezusi te te ĩdazate mono zém na rowasu'u
Mateusi 21.12-17; Rucasi 19.45-48; Zuwã 2.13-22
15 Tawamhã Zezusi norĩ hã ma tô Zeruzarẽ u apâ aihutu. 'Re ĩhâimana u'âsi mono ãma 're ĩdawata za'ra mono zéb u, ma tô asisi, 'ri 'wawi wa'ra 're. Tame te da te 're rowede za'ra. Ni'wam norĩ hã te duré te te dawi 're rob'uipra za'ra. Tawamhã dama rowede'wa norĩ hã ma tô Zezusi hã te te sate, rob u. Te te dawi 're ĩrob'uipra za'ra mono norĩ zama, te te sate. Duré rob'uiprazém na te te dawi ãma 're ĩsaprĩ za'ra mono norĩ wi, ma wedeza hã te te tiwi anhamra, utu'u wede'wa norĩ simasisizéb zama. 16 Te duré dawi rosawi, 'ri 'rãihâ nho're wa'wai baba, da te 're ro'wasari tõ mono da. 17 Te duré dama rowasu'u, da te ãma ĩrob'ui'érézéb zarina, ãne:
— Duréihã wahi'rada hã ma tô ãne na rob'ui'éré ĩbaihâ na, 'Re ĩhâimana u'âsi mono mreme na: “Ĩ̱nhorõwa hã ĩwa ĩ̱ma 're ĩdamreme zusi mono zém na, te za da te 're sisi za'ra, 'ri hã.” Ãne te tinha. Tane nherẽ, a norĩ wa'wa hã ma tô ĩwa asima ãma 're ĩrob'manharĩ wasété za'ra wa'aba mo. Taha wa, danhibrom na dawi 're ĩsipsaihuri za'ra mono norĩ, 're ĩsi'ubumroi mono zém ne, te oto 'ri hã 're sa, wasété uptabi na. — Ãne ma tô Zezusi hã dama waihu'u, da te waihu'u za'ra da.
18 Tawamhã aibâ norĩ hã ma tô ĩwasu'u hã wapari za'ra, sasedoti ĩpire norĩ hã, rowahutu'wa norĩ zama. Ãne hã te te wapari za'ra wamhã, ma tô ta norĩ hã sima ãma rosa'rata za'ra, te te siwi wĩrĩ da. Tane nherẽ, Zezusihi nhimiroti na, da'ahâ na ãma 're dawata za'ra mono wa, te te sima danhimimnhasi za'ra wa, te te siwi wĩrĩ õ di za a'â.
19 Tawamhã bâdâ sébré wi, te Zezusi norĩ hã Zeruzarẽ hawi apâ ai'aba'ré, Betãnha na daza'ru nhisi u.
Pidera wede wasu'u
Mateusi 21.20-22
20 Awẽm na mararé si'aba'réi wamhã, ma tô Zezusi norĩ hã 'madâ'â za'ra, pidera wede hã, uburé ĩwede 'ré na. 21 Tawamhã Pedru hã ma tô ãma po're puru, Zezusi hã wede ma, te te ĩnharĩzém na hã. Tawamhã ãne te Zezusihi ma tinha:
— Rowahutu'wa, 'madâ'â. Õhõta pidera wede. Ahâmhâ tãma ĩnharĩ hã ma tô tiwede'ré.
22-23 Tawamhã Zezusi te asa tãma tinha:
— Tô sena wa aima waihu'u za'ra wa'wa. 'Re ĩhâimana u'âsi mono si, te za asiwi 're ĩ'umnhasi za'ra wa'aba mo, te te 're aipawaptob za'ra wa'aba mono da. Tawamhã ã ẽtẽ 'rãihâ ma, nharĩ za'ra wa'aba wamhã, uihâ na sisa'o'o da, âi ba sime da, te za ãma aima uwaimrami za'ra wa'wa. 'Râwi asiwawã za'ra wa'aba õ di za, za te te aima ãma ĩ'uwaimrami za'ra wa'aba zém na hã. Tãma ĩnharĩ za'ra wa'aba zéb uwaibaba, za te te ãma aima ĩ'uwaimrami aba na, te za ãma ĩsaze za'ra wa'wa. Tawamhã te za tô te te ãma aima 're a'uwaimrami 'wa, 'Re ĩhâimana u'âsi mono hã. 24 Taha wa, wa aima waihu'u za'ra wa'wa. 'Re ĩhâimana u'âsi mono ma, 're aimreme zusi aba mono wamhã, duré marĩ na tiwi 're rowaptẽrẽ za'ra wa'aba mono wamhã, za te te ãma aima 're ĩ'a'uwaimrami aba mono zém na, te za ãma 're ĩsaze za'ra wa'aba mo. Tawamhã te za tô te te ãma aima 're a'uwaimrami u'âsi 'wa. 25-26 'Re ĩhâimana u'âsi mono ma, 're aimreme zusi aba mono da wamhã, te za a'â aiwi 're da'ru simani za'ra wa'wa. Dawasédé hã da'ãma 're 'madâ'â za'ra wa'aba mono õ di za oto. Tawamhã Aimama 'wa hã hâiwa ãma 're ĩsãmra mono hã te te duré ai'ãma 're 'madâ'â za'ra wa'aba mono õ di za oto, aiwasété 'wa hã. — Ãne ma tô tãma waihu'u za'ra, Zezusi hã.
Zezusi hã ĩpisutu'wai ãma, da te dasiwi ĩsadanharĩzém na rowasu'u
Mateusi 21.23-27; Rucasi 20.1-8
27 Tawamhã ma tô apâ aihutu Zeruzarẽ u, Zezusi norĩ hã. 'Re ĩhâimana u'âsi mono ãma 're ĩdawata za'ra mono zéb ãma, 'ri 'wawi wa'ra 're, te 're mo, Zezusi hã. Tame 're morĩ ré, ma tô aibâ norĩ hã ĩtẽme aihutu, sasedoti ĩpire norĩ hã, duré dama rowahutu'wa norĩ hã, duré zudezu norĩ ma roti'wa norĩ hã. 28 Tawamhã ãne te siwi sadanha:
— E 'wa sadawa para, te bété ãne hã marĩ hã dama 're ĩ'ab'manharĩ mo. E 'wa hã, aipisutu'wa.
29 Tawamhã Zezusi te asa tãma nharĩ za'ra:
— Wa hã wa za duré asadanharĩ na aima ãma wa'rãmi za'ra wa'wa. We ĩ̱ma waihu'u za'ra wa'aba wapsi, wa za duré wa hã aima waihu'u za'ra wa'wa, ĩ̱pisutu'wa hã. 30 Ma'ãpé, we ĩ̱ma waihu'u za'ra wa'aba. E 'wa sadawa para, te Zuwã Batita hã â dawabzuri te te dama 're ab'manharĩ. E 'Re ĩhâimana u'âsi mono zadawa para. E taré dazadawa parap si. — Ãne te Zezusi hã sadanharĩ za'ra.
31 Tawamhã 'râwi te sima nharĩ za'ra:
— E niha, wa za tãma waihu'u za'ra ni, õne wamhã. 'Re ĩhâimana u'âsi mono zadawa para, â dawabzuri te te dama 're ĩ'ab'manharĩ mono na, wa te tãma waihu'u za'ra wamhã, te za wazadanharĩ na sahu za'ra, ãne: “E niha bété, Zuwã Batitaha nhimirowasu'u hã saze za'ra wa'aba õ di.” 32 Tazahã dazadawa parap si, â dawabzuri te te dama 're ĩ'ab'manharĩ mono na, wa te tãma waihu'u za'ra wamhã, te za wazada tazahi za'ra ni. — Ãne te 'râwi sima nharĩ za'ra, dapipa te, Zuwã Batita hã tô sena 'Re ĩhâimana u'âsi mono zadawa wasu'u'wa 're ĩmorĩ na, da te 're saze za'ra mono wa. 33 Taha wa, sada dazahi za'ra õ'umnhasite, sina pahi za'ra wa, ma tô duré Zezusihi ma waihu'u na wa'rãmi za'ra, ãne:
— Ni'wa sadawa para, ma tô Zuwã hã â dawabzuri hã te te dama 're ab'manharĩ. Wa norĩ hã wa te waihu'u za'ra õ di, ĩpisutu'wa hã.
Tawamhã Zezusi te asa tãma nharĩ za'ra:
— A norĩ wa'wa hã ĩ̱ma waihu'u aba õ nherẽ, wa hã te duré aima waihu'u za'ra wa'aba õ di za, ni'wa sadawa para, marĩ hã te dama 're ĩ'ab'manharĩ mono na. — Ãne ma tô Zezusi hã tãma timreme na wa'rãmi za'ra.