11
'Re ĩhâimana u'âsi mono zadawa wasu'u'wa norĩ wasu'u
Tawamhã ma tô ĩ̱ma sõmri ni, wedehu waré ne hã marĩ pibuzé hã. Tawamhã 'Re ĩhâimana u'âsi mono hã ma tô ĩ̱zatõ:
— Mo oto aimorĩ ti'ai ãma ĩ̱nhorõwa u, wedehu waré ne na, 'ri hã pibui mono da, duré ĩ̱ma danhoprubzé nomrizé hã pibui mono da, wedeza ne hã, danhimizama da te ĩ̱ma 're ĩzata za'ra mono zé hã. Ma'ãpé duré ĩ̱nhorõwa ãma, ĩ̱'ãma 're ĩdawata za'ra mono norĩ hã sa'rata za'ra na. Tane nherẽ, 'ri 'wawi wa'ra 're, 'ri nho'remhã pibui mono õ di za. Ta hã wa tô pisutu, ĩ̱nhib'a'uwẽ'õ norĩ si te te ãma 're ubumroi mono da. Ta norĩ hã niwapsi te za Zeruzarẽ ãma hã 'ri nho'u ĩwẽ uptabi ãma hã da'ãma ai'uté za'ra. Taha wa, te za te te sina dawasi za'ra. 42 na a'amo ĩhâimana u te za te te da'ãma rowamnarĩ za'ra, 1,260 na bâdâ za da'ãma ĩsi'utõrĩzéb u. Taha ré, wa za ĩ̱zadawa wasu'u'wa norĩ hã satõrĩ zahuré, tô 1,260 na bâdâ ĩsi'utõrĩzéb u simi'ẽ na te te ĩ̱zadawa wasu'u zahuré mono da. Tawamhã pone'ẽrebâ zéré 'manharĩ na uza wasété ré, te za tineb zahuré, pẽ'ẽzé uptabi zahuré wa, da te dasiwi 're ĩ̱wẽ'õ pese za'ra mono wa. — Ãne ma tô ĩ̱ma waihu'u, 'Re ĩhâimana u'âsi mono hã.
à norĩ hã azeitona wede ne, te duré 're hâimana zahuré, ĩ'rãi wa'ui wabre hã ĩro'o pese ne, simi'ẽ na te te dama 're sadawa wasu'u zahuré mono wa. Rob'uiwẽzém ne, te duré 're hâimana zahuré, 'Re ĩhâimana u'âsi mono zadawa wasu'u na te te dama 're rob'uiwẽ zahuré mono wa. Uburé Danhib'apito nho'a te 're sima'wara zahuré. Tawamhã ni'wa hã te te tãma rob'manharĩ wasété zahuré da nherẽ, te za tizadai'ré hawi unhama ro'o na wĩrĩ zahuré. Ãne na te za si'utõrĩ ĩsitob'ru norĩ hã, te te tãma rob'manharĩ wasété za'ra mono da nherẽ. Tawamhã 'Re ĩhâimana u'âsi mono zadawa wasu'u'wa norĩ hã ĩsimipawapto waihu'u pese zém na te za hâiwa pese zahuré, tã ta'a tõ da, te te dama sadawa wasu'u zahuré mono sina. Duré te te waihu'u pese zahuré di, te te âwapru zahuré da hã, duré te te sima ĩwẽ zahuré zéb zarina, ti'ai ma, te te nasi ĩrob'manharĩ wasété zahuré da hã. 'Re ĩhâimana u'âsi mono u, dawasété wi 're dasipizari za'ra mono da, te za ãne te te dama arob'manharĩ zahuré.
Tawamhã te te sadawa wasu'u zahuré mono pari, te za ropoto siwamnarĩ hã ab're 'rehâ hawi ĩwatobro hã sô tisusi zahuré, te te 'wapé zahuré da. Tawamhã ropoto siwamnarĩ hã aibâ norĩ ma, siptete zahuré wa, te za pãrĩ zahuré. Tawamhã 'ri nhi'riti 're za'ẽtẽ ãma, te za taré ĩhâiba hâ hã tiza'wari zahuré, 'ri nho'õmo za'ẽtẽ ãma, wede nhonhi'rãmi na Ĩsib'apito za'ra, da te dasiwi ĩwĩrĩzém nho'õmo ãma, dama ĩsa'rese za'ẽtẽ ãma. Sodoma na 'ri nho'õmo nhisi ãma, 're ĩdahâimana wasété za'ra mono ne, ã 'ri nho'u hã. Duré Ezitu na romnhisi ãma 're ĩdahâimana wasété za'ra mono ne hã, ã 'ri nho'u hã. Ãne 'ri nho'õmo zahuré na ãma ĩsimiré'ézé hã, Zeruzarẽ hã. Tawamhã da'ahâ uptabi na te za ĩtẽme ubumro zahuré ni, ĩhâiba hâ hã da te dasiwi 'madâ'â zahuré da, 'ri nhi'riti sa'wari ré. Si'ubdatõ bâdâ ĩne wãiwab u, te za dapoto mono bâ dasiwi 'madâ'â zahuré ni, damreme sipo'o mono bâ, 're ĩdahâimana za'ra mono hã. Te za duré ãma tasi'uwati za'ra ni, da te dasiwi za tõ da. 10 Tawamhã ti'ai ãma daro mono bâ 're ĩdahâimana wasété za'ra mono norĩ ma hã rowẽ za'ra di za, ĩsadawa wasu'u'wa norĩ hã dâ'â zahuré wa. Taha wa, te za 're dato za'ra. Te za duré danhibzari na tasisawi za'ra ni. Ĩsadawa wasu'u'wa norĩ hã dawasété wi 're dasipizari za'ra mono da, te te dama 're ropipa zahuré mono ré, dâ'â zahuré wa, te za 're dato za'ra. 11 Tawamhã si'ubdatõ bâdâ, ãma ĩneb zahuré zé wãiwa pari, te za 'Re ĩhâimana u'âsi mono hã ĩpẽ'ẽzani hã apâ tãma sõmri zahuré, hâiba ré 're neb zahuré da apâ. Taha pari, te za oto hâiwi aima'wara zahuré. Sima'wara zahuré wamhã, te za tãma tapahi uptabi za'ra ni, da te ĩ'madâ'â za'ra norĩ hã. 12 Tawamhã 'Re ĩhâimana u'âsi mono zadawa wasu'u'wa norĩ hã te za wapari zahuré, hâiwa hawi ni'wai mreme hã. Mreme 'rãihâ na te za sô tihârâ zahuré:
— We ane wa'aba, hâimo. — Ãne te za ni'wa hã sô tihârâ zahuré.
Tawamhã ĩ'ruiwapari'wa norĩ hã te te 'madâ'â za'ra mono ré, te za hâiwa'a na tizasi zahuré, hâiwa u. 13 Tawamhã zasi zahuré wi, awa'awi te za sa'ẽtẽ uptabi ti'a sãsã hã watobro. Watobro wamhã, 'ri hã nima norĩ hã te za sina, Zeruzarẽ ãma, 'ri nho'õmo 'remhã 're ĩsimasa mono hã. 10 na 'ri 'maihâimana wamhã, te za misi si dawi rere'e. Te za duré 7 miu na tadâ'â za'ra ni, ti'a sãsã'ã na hã. Tawamhã dadâ'â ãna ĩdasi'atarẽme mono hã te za tapahi uptabi za'ra ni. 'Re ĩhâimana u'âsi mono ãma te za tawata za'ra ni, hâiwa ãma 're ĩsãmra mono ãma, simi'manharĩ waihu'u pese uptabi wa.
Ãne ĩ̱nhotõ 'rowim ne, te ĩ'awapari mono hã, duré te ĩ'azabui mono hã.
14 Tawamhã ropipa hã maparane ĩpu hã tâibâ oto. Tane nherẽ, zahadu si'ubdatõ ãma zô, te rowaptâ. Romhuture di oto, duré ropipa ĩwatobro da hã. Ma'ãpé ãne waihu'u pese za'ra wa'aba.
7 ãma hâiwa ãma romhuri'wa hã tinhimnhihârâzém na ĩsimnhihârâzé wasu'u
15 Tawamhã 7 ãma hâiwa ãma romhuri'wa hã ma tô tinhimnhihârâzém na amnhihârâ. Simnhihârâ wi, hâiwa ãma damreme 'rãihâ hã wa tô wapa. Ãne te nharĩ za'ra:
— Satanasihi nhimi'madâ, 're danomro mono da, ma tô da te dasima 're wẽ za'ra aré, daro mono bâ. Tane nherẽ, ropâ te za oto 'Re ĩhâimana u'âsi mono nhimi'madâ'â si 're danomro, Wanhib'apito nhimi'madâ hã. Danho'reptui'wa da, te te ĩpisutu nhimi'madâ'â zama te za 're dahâimana za'ra oto. Wanhib'apito hã te za tô te te 're da'ab'madâ'â u'âsi oto, õne u'âsi. — Ãne wa tô wapa, hâiwa ãma damreme 'rãihâ hã.
16 Tawamhã 24 na dama ĩpire za'ra norĩ hã 'Re ĩhâimana u'âsi mono nho'a tisimasisizém na ĩsi'ubumro norĩ hã ma tô hi'rãtitõ tãma ana, ãma wata za'ra da. 17 Ãne te ãma tiwata za'ra:
“Uburé Danhib'apito uptabi, 'Re ĩhâimana u'âsi mono, a hã danhipai u asiptete uptabi di. Duréihã marĩ õ ré hã, te 're aihâimana u'âsi mo. Ai'utõrĩ waihu'u õ di. Õne u'âsi te 're aihâimana mo. A hã aiwaihu'u pese zé hã, duré danhipai u asiptetezé hã ma tô oto dama ĩhâi'ré, da te oto 're 'madâ'â za'ra mono da. Taha zarina ma tô oto danhipai u da'madâ'â pire na ãma ĩsãna'ra, ãhãna hã. Taha wa, wa ai'ãma wawata za'ra ni.
18 Ai'ãma 're ĩdawata za'ra mono õ norĩ hã ma tô asada tizahi pese za'ra. Taha wa, ma tô oto ĩwa waptãrã, asiwi ĩda'awẽ'õ pese zéb zarina, dama ĩrob'manharĩ wasété zéb da hã.
Ma tô duré ĩwa waptãrã, dahâimanazéb zarina dama ĩ'arowairébézéb da hã, uburé adâ'â norĩ ma hã, asimiroti hã te te 're ĩwapari za'ra mono õ norĩ hã uburé 're ahâ za'ra mono da, duré uburé asimiroti wapari pese 'wa norĩ ma, tãma 're ab'manharĩ wẽ mono da.
Ma tô ĩwa waptãrã, asadawa wasu'u'wa norĩ ma, marĩ ĩwẽ hã 're anhomri mono da, te te aima 're ĩromhuri pese za'ra mono zé wa'rãmi. Uburé pese asib'a'uwẽ norĩ ma, marĩ ĩwẽ hã 're anhomri mono da, ma tô ĩwa waptãrã, ai'ãma 're ĩwata za'ra mono norĩ ma, dama ĩpire norĩ ma, dama ĩwapu norĩ ma zama.
Ma tô duré ĩwa waptãrã, ti'ai ãma da te 're ĩrowasété za'ra mono norĩ hã uprosi da.”
Ãne 24 na dama ĩpire za'ra norĩ hã ma tô ãma po're pu'u za'ra.
19 Tawamhã hâiwa ãma 'Re ĩhâimana u'âsi mono ãma 're ĩdawata za'ra mono zéb ãma hã, ma tô ni'wa hã 'ridawa hã 'ridawa. Te te 'ridawa wamhã, te oto wedehâ're hã sõ'awi 'ri para za. Wedehâ're 're, te ẽtẽpo ĩ'ui'éré ré hã da'wa, duréihã 'Re ĩhâimana u'âsi mono te te tinhib'a'uwẽ ma ĩropisutuzéb ui'éré ré hã. Tawamhã ma tô tãiwapsa hã watobro, tãirãrã'ã zama, tãsi'ubuzi zama. Ti'a hã ma tô duré sãsã'ã. Tãzâ hã ma duré asa'wa, ĩpire hã.
Ãne ĩ̱nhotõ 'rowim ne, te ĩ'azabui mono hã, duré te ĩ'awapari mono hã.