21
Hâiwa ĩté wasu'u, ti'a ĩté wasu'u me
Tawamhã wa tô duré 'madâ hâiwa ĩté hã, ti'a ĩtéb zama. Hâiwa 'rada hã ma tô ai'utõrĩ pese, ti'ai 'rata zama. Â zama ma tô ai'utõrĩ pese. Tawamhã wa tô duré 'madâ, 'ri nho'u hã, ĩwasédé hã ĩwa 're ĩhâimana mono õ hã, Zeruzarẽ ĩtém na ĩsisi hã. Hâiwa hawi te wei mo, 'Re ĩhâimana u'âsi mono hawi. Pi'õ hã oto mro da, 're ĩsi'uza wẽ uptabi za'ra mono ne, ma we si'ra, 'ri nho'u ĩwẽ uptabi hã. Tawamhã damreme 'rãihâ hã wa tô duré wapa, danhib'apito simasisizém hawi we te te ĩnharĩ hã. Ãne te we ĩ̱ma tinha:
— Ma'ãpé, waihu'u. 'Re ĩhâimana u'âsi mono hã te za oto dasiré 're hâimana u'âsi, 'râwi. Ĩsib'a'uwẽ te za oto 're dahâimana u'âsi za'ra. Te za tô oto dasiré 're hâimana u'âsi. Ĩsib'apito za'ra te za oto 're hâimana, 'Re ĩhâimana u'âsi mono hã. Te za duré da'atõmo u'õ, oto dapẽ'ẽzé õ u'âsi 're dahâimana u'âsi za'ra mono da. 'Re dadâ'â za'ra mono õ di za oto. Duré 're dasiwa'õ za'ra mono õ di za oto. Duré dahâzé, da te 're sépata za'ra mono õ di za oto. E marĩ wa. Uburé 're ĩromhâimana 'rata mono zé hã si'utõrĩ pese wa oto. — Ãne ma tô ni'wa tinha, mreme 'rãihâ na.
Tawamhã 'Re ĩhâimana u'âsi mono hã danhib'apito simasisizém na ĩsãmra hã te ĩ̱ma tinha, ãne:
— Ma'ãpé waihu'u. Wa hã wa za tô marĩ ĩté hã te ab'manharĩ, ãhãna hã. — Ãne te ĩ̱ma tinha.
Tawamhã te duré ĩ̱ma ti'ru:
— Ma'ãpé ãne ãma arob'ui'éré mono. Ãhã wasu'u hã uburé marĩ ĩté hã za te ĩ'ab'manharĩ mono na hã, tô sena. Tô sena wa, ãhã na da te 're rob'umnhasi za'ra mono sina, da te 're ĩ̱zazei pese za'ra mono da na, te za ãma ĩ'arob'ui'éré mo.
Tawamhã te duré ĩ̱ma tinha:
— Tâibâ oto. Wa tô te ãma a'uwaimrami. Wa hã ĩsãna'rata hawimhã marĩ õ ré hã, wa tô 're ĩ̱hâimana u'âsi. Uburé marĩ hã si'utõrĩ pese nherẽ, ĩsarina ĩ̱si'utõrĩ õ di za, wa hã. Õne u'âsi, wa za 're ĩ̱hâimana.
Tawamhã ni'wam norĩ hã te te 're 'rubu za'ra mono wamhã, wa za â u'â hã te tãma 're õb za'ra, wa'âbâ ãna, da te 're âhuri mono wa, ĩ̱siré rowẽ na 're ĩdanomro u'âsi mono zéb da hã. Ni'wam norĩ hã tidâ'âzéb u ĩ̱wi sipizari ãna, Satanasihi ãma te te ĩ'ai'uté za'ra norĩ hã ta norĩ ma, wa za Ĩsib'apito za'ra 're ĩ̱hâimana. Ĩ̱nhib'a'uwẽ si te za oto 're hâimana za'ra. Tane nherẽ, ni'wam norĩ hã te za unhama ro'o u'âsi wa'wa 're hâimana u'âsi za'ra, aré da te 're simroi mono pipa te, ĩ̱wi 're ĩsipizari za'ra mono norĩ hã, duré te te 're ĩ̱zazei utõrĩ za'ra mono norĩ hã, duré marĩ ĩwasété uptabi na 're ĩhâimana wasété za'ra mono norĩ hã, duré dapãrĩ'wa norĩ hã, duré dahâiba na 're ĩhâimana wasété za'ra mono norĩ hã, duré simi'â na 're ĩhâimana za'ra mono norĩ hã, duré romhâiba 'manharĩ ãma ĩ̱'upana 're ĩwata za'ra mono norĩ hã, duré sadawa nhipese na 're ĩhâimana za'ra mono norĩ hã. Uburé pese, te za ẽtẽ ro'o nhizédé uzé pire wa'wa 're dahâimana u'âsi za'ra, 're ĩdahâimana wasété za'ra mono norĩ hã, unhama ro'o u'âsi wa'wa. Unhama ro'o u'â hã maparane ãma 're ĩdadâ'â zahu za'ra mono zé, te wasu'u. — Ãne ma tô ĩ̱ma rowaihu'u siro, 'Re ĩhâimana u'âsi mono hã.
Zeruzarẽ ĩté wasu'u
Tawamhã 7 na hâiwa ãma romhuri'wa norĩ siré hã ma tô misi we ĩ̱tẽme 'maimo, 7 na u'awi ré ĩhâimana za'ra norĩ siré hã, rob'manharĩ pipa na te te dama 're ĩrob'manharĩ wasété za'ra mono norĩ siré hã. Tawamhã ãne te ĩ̱zatõ:
— We ĩ̱siré aimorĩ, Pone'ẽrebâ mro da hã sabu da. — Ãne te ĩ̱zatõ.
10 Tawamhã 'Re ĩhâimana u'âsi mono pẽ'ẽzani hã ma tô duré aimawi ĩ̱'uihâ pi'ra. Te te ĩ̱'uihâ pi'rai wa, wa tô duré aimawi ĩ̱hâiba. Taha pari, ma tô hâiwa ãma romhuri'wa hã ĩ̱zaprõ, ẽtẽ 'rãihâ za'ẽtẽ uptabi u, ĩ'rãihâ uptabi u. Te te ĩ̱zaprõni wamhã, Zeruzarẽ ĩté hã wa tô 'madâ, marĩ ĩwasédé hã ĩwa 're ĩhâimana mono õ hã, hâiwa hawi we te te ĩsi'ra, 'Re ĩhâimana u'âsi mono hawi. 11 'Re ĩhâimana u'âsi mono nhimirowa'a na, te 'ri nho'u hã tirowa'a za'ẽtẽ. Ẽtẽ'ubuzi zarob'a si'ubuzi ne, ma ai'ubuzi, 'ri nho'u hã. 12-13 Duré 'ri nho'õmo 'wawi wa'ra hã 'rãihâ uptabi di. 'Ridawa ĩsa'ẽne hã 12 na ĩhâiba hã. Bâtâ pusizém niwĩmhã si'ubdatõ 'ridawa ĩsa'ẽne hã, duré bâtâ zasizém niwĩmhã si'ubdatõ 'ridawa ĩsa'ẽne hã. Duré hâiwa'a're nhimire niwĩmhã, si'ubdatõ. Duré hâiwa'a're nhimi'e niwĩmhã si'ubdatõ, 'ridawa ĩsa'ẽne hã. Uburé hã 12 na ĩhâiba hã. Duré 'ridawa za'ẽtẽ mono bâ te hâiwa ãma 'Re ĩhâimana u'âsi mono ma romhuri'wa norĩ hã misi si simasa, 'ridawa 'madâ'â'wa norĩ hã. Duré 'ridawa za'ẽtẽ mono bâ rob'ui'éré hã misi si, Izarazéhé 'ra nhisi mono na rob'ui'éré hã, 12 na ĩ'ra nhisi mono na rob'ui'éré hã. 14 Duré wa'ra nhana'rata uparizé mono hã ẽtẽ tõmo wawẽ topa hã 12 na ĩhâiba hã. Taha na 12 na Pone'ẽrebâ zadawa wasu'u'wa norĩ nhisi mono hã. Misi si ãma ĩsisi ui'éré mono hã.
15 Tawamhã hâiwa ãma romhuri'wa hã te te ĩ̱ma ĩnharĩ hã te wedehu waré ne hã 're ti'â, marĩ pibuzé hã, ẽtẽ'ubuzi pré oru 'manharĩ hã. 'Ri nho'õmo zada'ré te te ãma ĩpibuzéb da hã te 're ti'â, duré 'ridawa ĩsa'ẽtẽ mono pibuzéb da zama, duré 'ri nho'õmo 'wawi wa'ra pibuzéb da zama. 16 Tawamhã 'ri nho'õmo zada'ré te te pibui mono wamhã, ĩsasé're mono hã aiwapsi ma wairébé, ti'ai pibuzém na ĩpibuzé mono hã. Ĩna're pibuzé mono hã aiwapsi ma wairébé. Duré ĩ'a're mono pibuzé hã aiwapsi ma wairébé, duré ĩsihâi mono hã. Uburé pese aiwapsi ĩpibuzé mono hã. Ãne ĩpibuzé mono hã, 2200 na ti'ai pibuzém na ĩna're pibuzé mono hã duré ĩ'a're pibuzé mono hã, duré ĩsihâi pibuzé mono hã. 17 Tawamhã ma tô duré pibu, wa'ra hã ĩsimi'rãmi na hâza'õtõ zô. Te te pibui wamhã, 64 na ĩpibuzé hã. Ti'ai ãma da te 're ĩropibu za'ra mono zéb za'ratazéb zarina, ĩpibuzé hã. 18 Duré 'ri nho'õmo 'wawi wa'ra hã ẽtẽ'ubuzi zarob'a na ĩ'manharĩ hã. Duré 'ri nho'u hã oru uptabi na si 'ri mono hã, aimawi na wazari ãna. Aiwa simhi ne hã sarob'a uptabi di duré. 19-20 Duré 'ri nho'õmo 'wawi wa'ra nhana'rata uparizé mono wazarimhã, misi si ẽtẽ'ubuzi wa'âbâ za'ẽtẽ mono hã ĩwamri mono bâ. 12 na ẽtẽ'ubuzi wa'âbâ za'ẽtẽ mono hã, ĩwamri mono bâ, ĩto pré wamri mono bâ, duré ĩtob'uzé wamri mono bâ. 21 Duré 12 na 'ri nho'õmo 'wawi wa'ra 'ridawa za'ẽtẽ mono hã, a'é tõmo wawẽ ne ĩtob'a 'manharĩ mono hã, misi si. Duré 'ri nho'õmo 'ri wa'wa 'ri nhi'riti wawẽ hã ẽtẽ'ubuzi pré oru uptabi na ĩ'manharĩ hã, ĩwazari õ na. Aiwa simhi ne sarob'a uptabi di.
22 Tawamhã 'ri nho'õmo ãma 'Re ĩhâimana u'âsi mono ãma 're ĩdawata za'ra mono zé hã te ĩwa sãmri õ di. Robaba di. Uburé Danhib'apito uptabi hã, 'Re ĩhâimana u'âsi mono ĩwaihu'u pe hã, duré Pone'ẽrebâi me oto 'râwi da'rata 're hâimana u'âsi zahuré mono na dâ'âsina, ĩsõrõwa hã oto hâimana õ di. 23 Duré 'ri nho'õmo na hã bâdâ te te 're rob'uiwẽ mono õ di za oto, a'amo zama. 'Re ĩhâimana u'âsi mono nhimirowa'a na te za oto te te 're rowa'a, Pone'ẽrebâ nhimirowa'a na zama. 24 Tawamhã daro mono bâ 're ĩdahâimana za'ra mono norĩ hã te za ĩsimirowa'a na 're dahâimana za'ra. Duré dama ĩpire za'ra norĩ hã te te 're ĩda'madâ'â za'ra mono norĩ hã te za tinhibro hã ahâ uptabi na 'wasa, 'ri nho'u ĩtéb u. 25 Tawamhã duré 'ridawa za'ẽtẽ mono hã 'ri nho'õmo 'wawi wa'ra 'ridawa za'ẽtẽ mono hã te za 'ridawa haré 're simasab u'âsi, õne u'âsi sitob ãna. Tame oto 're mara waihu'u mono õ wa, te za 'ridawa haré 're simasab u'âsi. 26 Tawamhã daro mono bâ te za danhibro hã 'wasari ni, 'ri nho'u ĩtéb u. Uburé dawaihu'u pese na romhuri pese zéb ré, te za asisi ni. 27 Tawamhã marĩ ĩwasédé hã da te 'mazasi za'ra õ di za. Duré 're ĩdahâimana wasété za'ra mono norĩ hã, duré 're ĩdazadawa nhipese za'ra mono norĩ hã ĩtẽme 're danhisisi waihu'u mono õ di za oto. Ĩbaihâ na 're ĩdahâimana u'âsi za'ra mono norĩ nhisi 're ĩsimi'wara mono zém na, ĩsisi, 're ĩsimi'wara mono norĩ si, te za ĩtẽme 're sisisi, Pone'ẽrebâ te na ĩsisi ui'éré ré mono hã.
Ãne romnhowa ĩromhâimana mono hã, te ĩ'azabui mono hã.