22
Tawamhã hâiwa ãma 'Re ĩhâimana u'âsi mono ma romhuri'wa hã, tô õ hã ma tô duré ĩ̱zaprõ, â u'â hã te 'madâ'â da. Â u'â hã da te 're âhuri mono wa, dato sina 're ĩdanomro u'âsi mono zé hã. Simhi zarob'a uptabi ne â zarob'a uptabi di, â u'â hã. Panho'u 're ĩpraba za'ra mono ne, te 'Re ĩhâimana u'âsi mono norĩ simasisizéb zahâpâ hawi tipraba, Pone'ẽrebâi me. 'Ri nho'õmo wa'wa, 'ri nhi'ridi ĩnomro wa'wa, te tipraba. Duré wede hã â praba zaihâ si'uiwa na ĩsãna'rata si'uiwa hã te tame 're sa, ĩ'rã hã da te 're huri mono wa, 'Re ĩhâimana u'âsi mono 'rata, dato sina 're ĩdanomro u'âsi mono zé hã. A'amo sidâpâsi ĩ'rãzé hã. Wahub sidâpâsi te 're 'rãi u'âsi. Duré ĩsu hã daro mono bâ apâ ãma 're ĩdazéptâ'â za'ra mono zéb da hã. Duré marĩ ĩwasédé hã 'Re ĩhâimana u'âsi mono te te 're ĩ'awẽ'õ pese mono hã, ĩwa 're hâimana za'ra mono õ di za, 'ri nho'õmo ãma hã. Duré 'Re ĩhâimana u'âsi mono hã te te 're ĩda'awẽ'õ pese mono hã ĩwa 're dahâimana za'ra mono õ di za.
Taha wa, 'Re ĩhâimana u'âsi mono norĩ simasisizé hã te za 're hâimana, Pone'ẽrebâi me, danhib'apito simasisizém ne hã, te te ãma 're ĩda'ab'madâ'â u'âsi zahuré mono zéb da hã. Taha wa, te za ĩsib'a'uwẽ norĩ hã ãma 're wata u'âsi za'ra. Te za duré ĩ'ubu hã te te siwi 're 'madâ'â u'âsi za'ra. Duré ĩsisi na uihâ ui'éré ré, te za 're hâimana za'ra. Tamemhã 're mara waihu'u mono õ di za. 'Re robra waihu'u mono õ dâ'âsina, rob'uiwẽzém na da te 're rob'uiwẽ za'ra mono õ di za oto. Duré bâdâ hã te te 're rob'uiwẽ mono õ di za oto. Uburé Danhib'apito uptabi, 'Re ĩhâimana u'âsi mono si te za te te dama 're rowa'a. Tawamhã ĩsib'a'uwẽ norĩ hã te za ĩsadawa para pire na 're hâimana u'âsi za'ra, õne u'âsi.
Ãne romhâ ré ĩromhâimana mono hã, ĩ̱nhotõ 'rowim ne, te ĩ'azabui mono hã, duré te ĩ'awaihu'u mono hã.
Zezusi apâ we timorĩzém na te te sina ĩdapo're pu'uzé wasu'u
Tawamhã hâiwa ãma romhuri'wa hã tô õ hã te duré ĩ̱ma tinha, ãne:
— Ãhã wasu'u hã tô sena. Tô sena wa, te za rob'umnhasi sina da te 're sazei pese za'ra, da te 're wawã za'ra mono ãna. 'Re ĩhâimana u'âsi mono hã te tizadawa wasu'u'wa norĩ ma, Tipẽ'ẽzani hã te te tãma 're anhomri, taha na te te dama 're sadawa wasu'u za'ra mono da. Ta hã 'Re ĩhâimana u'âsi mono hã ma tô hâiwa ãma tãma ĩromhuri'wa hã we ĩ̱zatõ, tô sena za ĩromhâimana mono zém na te aima awaihu'u sirõmo mono da, duré ĩ̱nhipai u ĩsib'a'uwẽ norĩ ma, te aima ĩ'awaihu'u mono zéb zarina tãma waihu'u za'ra mono da. — Ãne hâiwa ãma romhuri'wa hã ma tô ĩ̱ma waihu'u.
Tawamhã Zezusihi mreme hã wa tô wapa, tizazei'wa norĩ te te ĩpo're pu'uzé hã. Ãne te tinha:
— Ma'ãpé, waihu'u pese za'ra wa'aba. Wa za wei morĩ su apâ. Ãhã wasu'u hã tô sena, ĩbaihâ na za ĩromhâimana mono zém na rob'ui'éré hã ni'wa hã te te 're wapari pese mono wamhã, tãma 're rowẽ u'âsi mono di za. — Ãne te tinha, Zezusi hã.
Wa hã Zuwã hã wa tô ãne uburé marĩ hã te awapari. Wa tô duré ãne te ab'madâ'â. Tawamhã ãne te awapari mono pari, duré ãne hã te ab'madâ'â mono pari, wa tô hâiwa ãma romhuri'wai papara aime, ãma ĩ̱wata da, za ĩromhâimana mono zém na te te ĩ̱ma ĩ'awaihu'u mono ãma. Tane nherẽ, te sina ĩ̱'uwati, ãma ĩ̱wata tõ da. Ãne te ĩ̱ma tinha:
— Tô'ã. Ãne 'manharĩ tõ. Wa hã asine, 'Re ĩhâimana u'âsi mono ma romhuri'wa, wa 're ĩ̱hâimana, duré asisãnawã norĩ ne hã, ĩwasu'uwẽ na te te dama 're ĩsadawa wasu'u za'ra mono norĩ ne hã. Duré ãhã wasu'u na ĩ'arob'ui'éré mono wapari pese 'wa norĩ ne hã wa hã, 'Re ĩhâimana u'âsi mono ma romhuri'wa. Taha wa, ma'ãpé 'Re ĩhâimana u'âsi mono ãma si 're aiwata u'âsi mono. — Ãne te ãma ĩ̱wada'u.
10 Tawamhã te duré ĩ̱ma tinha, ãne:
— Ãhã wasu'u hã za ĩromhâimana mono zém na ĩ'arob'ui'éré mono hã asima sawi õ di za. Ãma ronomro õ ré, za romhâimana mono na dâ'âsina, te za sõ'awi dama 're ĩ'awaihu'u mo. 11 Ãne na za romhutu na ĩromhâimana mono zém na dama 're awaihu'u mono nherẽ, ni'wam norĩ hã tiwasété si õne haré te te 're 'manharĩ u'âsi za'ra mono wamhã, õhõ na si ãma 're hâimana za'ra mono tô. Duré ni'wam norĩ hã tihâiba na 're hâimana siwamnarĩ u'âsi za'ra mono wamhã, õhõ na si ãma 're hâimana u'âsi za'ra mono tô duré, rob'rãsutu u hã. Duré ni'wam norĩ hã te te 're 'manharĩ wẽ u'âsi za'ra mono wamhã, wẽ u'âsi ãma 're hâimana u'âsi za'ra mono. Duré ni'wam norĩ hã 'Re ĩhâimana u'âsi mono ãma si 're nomro u'âsi mono wamhã, tô õhõ na si 're nomro u'âsi mono tô, rob'rãsutu u hã. — Ãne hâiwa ãma romhuri'wa hã ma tô ĩ̱ma waihu'u.
12 Tawamhã Zezusihi mreme hã wa tô duré wapa, tizazei'wa norĩ te te ĩpo're pu'uzé hã. Ãne te tinha:
— Ma'ãpé waihu'u pese za'ra wa'aba. Wa za wei morĩ su apâ. We ĩ̱morĩ wamhã, ĩ̱nhimipawa'âbâzé hã wa za we ĩ̱siré ti'â, da te ĩ̱ma 're ĩromhuri wẽ za'ra mono zéb zarina te ãma da'apawa'âbâ mono da. 13 Wa hã duréihã marĩ õ ré hã wa tô 're ĩ̱hâimana. Uburé marĩ hã si'utõrĩ pese nherẽ, ĩsarina ĩ̱si'utõrĩ õ di za wa hã. Õne u'âsi, wa za 're ĩ̱hâimana u'âsi. — Ãne Zezusihi mreme, te ĩwapari hã.
14 Duré, ni'wam norĩ hã uza hâirã da, ti'uza te te 're ĩ'upsõi pese za'ra mono hã, ta norĩ ma si tãma 're rowẽ uptabi za'ra mono di za. Tane tiwasété wi, 're ĩsipizari za'ra mono hã, 'Re ĩhâimana u'âsi mono, ĩwasédé te te tãma 're ĩ'a'upsõi mono zé, te wasu'u, ĩ'uza hâirã hã. Ta norĩ si te za rob'rãi u'â hã te te 're huri, da te 're huri mono wa, 'Re ĩhâimana u'âsi mono 'rata ãma 're ĩdanomro u'âsi mono zé hã. Ta norĩ si te za duré õne haré 'ri nho'õmo u 're sisisi, 'ridawa za'ẽtẽ na, ni'wa te te tiwi sitob za'ra ãna. 15 Ni'wam norĩ si 'ri nho'õmo u 're sisisi waihu'u mono õ di za, marĩ ĩwasété uptabi na 're ĩdahâimana wasété uptabi za'ra mono norĩ hã, duré simi'â na 're ĩdahâimana za'ra mono norĩ hã, duré dahâiba na 're ĩdahâimana wasété za'ra mono norĩ hã, duré dapãrĩ'wa norĩ hã, duré romhâiba 'manharĩ ãma, 'Re ĩhâimana u'âsi mono upana 're ĩdawata za'ra mono norĩ hã, duré sadawa nhipese ze te, uburé dama 're ĩsadawa nhipese za'ra mono norĩ hã. Ta norĩ hã 're sisisi waihu'u mono õ di za, 'ri nho'õmo u hã.
16 Tawamhã Zezusihi mreme hã wa tô duré wapa. Ãne te ĩ̱ma tinha:
— Wa hã Zezusi, wa tô hâiwa ãma ĩ̱ma romhuri'wa hã we atẽme satõ, ã hã te ĩ'awaihu'u mono hã te te aima awaihu'u mono da, 'ri nho'õmo mono bâ ĩ̱zazei'wa norĩ, siré 're ĩsi'rã'õtõ u'âsi mono norĩ ma, awaihu'u mono da, ĩsipai u. Wa hã apito Dawihi nhihudu, za ĩsine ĩ̱pire na te 're ĩda'ab'madâ'â mono da hã. Wa hã awẽ u, wasi wawẽ 're ro'o pese mono ré, da'ãma 're ĩ'awẽ za'ra mono ne, wa za romhâimanazép té, te dama 're apisutu, Ĩ̱mama nhib'a'uwẽ norĩ ma. — Ãne te duré ĩ̱ma siwasu'u, Zezusi hã.
17 'Re ĩhâimana u'âsi mono pẽ'ẽzani hã te Pone'ẽrebâi mro da me, dazô 're hârâ u'âsi zahuré, ãne:
— We 're anomro aba mono, â u'âsi u. — Ãne te dazô 're hârâ u'âsi zahuré.
Tawamhã ni'wam norĩ hã ãne hã te te 're wapari za'ra mono wa, â u'âsi u 're nomro mono wamhã, te za duré ĩhârâ zahuré na dazô 're hãsi u'âsi.
Da te 're 'rubu za'ra mono wa, da te 're ĩ'âhuri mono ne, ni'wam norĩ hã te te sima 're wẽ za'ra mono wamhã, te za tô â u'âsi u 're nomro, te te 're âhuri u'âsi mono da, wa'âbâ ãna. Â u'â hã da te 're âhuri mono wa, 'Re ĩhâimana u'âsi mono 'rata 're ĩdanomro u'âsi mono zé.
Zuwã, te te dama ãma ĩrob'ui'éré 'rãsutu zé wasu'u
18 Wa hã Zuwã hã, wa za oto ãma aipo're pu'u sirõmo za'ra wa'wa ĩ̱mreme pire na, ãhã wasu'u na, ã ĩbaihâ na, za ĩromhâimana mono zém na te ĩ'arob'ui'éré mono hã, 're ĩwapari za'ra wa'aba mono norĩ hã. Ni'wam norĩ hã ãhã wasu'u hã siwa'ru sihawim na te te ãma 're sa'ẽtẽ za'ra mono wamhã, te za 'Re ĩhâimana u'âsi mono hã te te 're hâ za'ra, ã ĩbaihâ na te te dama 're ĩrob'manharĩ pipa mono zé ĩsimi'wara mono zarina. Taha na, te za te te tãma 're sa'ẽtẽ za'ra, ĩ'ahâri hã. 19 Duré ni'wam norĩ hã ãhã wasu'u hã za ĩromhâimana mono zém na te ĩ'arob'ui'éré mono hawimhã tô senai õ newa, te te 're sani za'ra mono wamhã, te za 'Re ĩhâimana u'âsi mono hã rob'rãi u'â hã te te tiwi 're sawi za'ra, te te dame 're huri tõ mono da, 'Re ĩhâimana u'âsi mono 'rata rowẽ na 're danomro u'âsi tõ mono da. Te za duré 'ri nho'u ĩté hã ĩwẽ uptabi hã te te tiwi 're sawi za'ra, ĩwasédé hã ĩwa 're ĩhâimana mono õ hã. Ãhã na, wa tô ã ĩbaihâ na ãma rob'ui'éré pa, ã 'ri nho'õmo na hã, duré rob'rãi u'âsi na hã.
20 Tawamhã Zezusi hã te duré ĩrẽme ma siwasu'u, ã te ãma ĩ'arob'ui'éré mono na te te ĩ̱ma ĩ'awaihu'u mono 'wa hã. Ãne te siwasu'u:
— Tô sena, wa za wei morĩ su apâ. — Ãne te siwasu'u.
Tane tô. Wanhib'apito Zezusi apâ we aimorĩ su'u tô.
21 Wa hã Zuwã hã wa za oto asawi za'ra wa'wa, ĩrẽme ma. Wa ĩ̱sima te 're aiwẽ u'âsi za'ra wa'wa, Wanhib'apito Zezusi te te 're asawi pese za'ra wa'aba mono da, duré te te 're aipawaptob u'âsi za'ra wa'aba mono da. Ãne wa ai'ãma te 're rosa'rata u'âsi za'ra wa'wa.