8
Pone'ẽrebâ hã 7 ãma ĩbaihâ nhinha uptobzé te te ĩprubzé wasu'u
Tawamhã ĩmrotõ ãma hã 7 ãma hã ma tô Pone'ẽrebâ hã ĩbaihâ nhinha uptobzé hã pru. Te te pru wi, ma tô rowarõtârâ, hâiwa ãma hã. Bâtâ pibuzé za'ratazé wãiwa ma tô ãma ai'utõ, rob'é'é ré hã. Tawamhã wa tô duré 'madâ'â za'ra, 7 na hâiwa ãma romhuri'wa norĩ hã 'Re ĩhâimana u'âsi mono nho're, ĩsimasam norĩ hã. Ta norĩ ma, ma tô 7 na danhimnhihârâzé hã sõmri za'ra ni.
3-4 Tawamhã hâiwa ãma 'Re ĩhâimana u'âsi mono ma romhuri'wa hã ma tô wei mo, misi aimawi hã. Wedeza ne 'rata te za, 'Re ĩhâimana u'âsi mono ma, danhoprubzéb da, wedewati ĩsadaze hã da te tãma 're ĩzata za'ra mono zéb 'rata. U'awire ne hã ẽtẽ'ubuzi pré oru 'manharĩ te 're ti'â, wedewati ĩsadaze nhemezéb da hã. Tawamhã wedewati ĩsadaze hã ma tô ahâ na tãma sõmri za'ra ni, 'Re ĩhâimana u'âsi mono ma, te te zata za'ra da. Tawamhã wedeza ne oru 'manharĩ ãma ma tô zata za'ra, danhib'apito simasisizém nho're. 'Re ĩhâimana u'âsi mono hã ĩsadaze hã te te hã da, ma tô zata za'ra, wedewati ĩsadaze hã. Te te zata za'ra wamhã, ma tô ĩsizé hã si'ré hâimo, 'Re ĩhâimana u'âsi mono nhib'a'uwẽ 're ĩmreme zusi mono mreme siré. Hâiwa ãma romhuri'wa nhib'rata hawi, te ĩsizé hã si'ré hâimo, 'Re ĩhâimana u'âsi mono nho're ĩsam nhib'rata hawi. Tawamhã hâiwa ãma romhuri'wa hã ma tô pré'a 'manhe, u'awire ne hã oru 'manharĩ 're, wedewati ĩsadaze nhemezéb 're. Wedeza ne na, wedewati zadaze hã da te 're ĩzata za'ra mono zém hawi ma tô pré'a 'masisi. Te te 'masisi wamhã, ma tô õne haré ti'ai u sa'wa, uzâ hã. Te te sa'wari wamhã, ma tô tãiwapsa hã watobro, tãirãrã'ã zama. Tãsi'ubuzi zama, ma tô duré watobro. Ma tô duré ti'a hã sãsã'ã.
Hâiwa ãma romhuri'wa norĩ, tinhimnhihârâzém na ĩsimnhihãsizé wasu'u
Tawamhã 7 na hâiwa ãma romhuri'wa norĩ hã ma tô oto asõré pese, tinhimnhihârâzém na simnhihãsi da.
Tawamhã ĩmorĩ'rada hã ma tô tinhimnhihârâzém na amnhihârâ. Simnhihârâ wi, ma tô tãzâ hã rere ti'ai u, unhama zama. Dawaprui wazari, ma rere uzâ hã, duré tãzâ hã. Ti'ai u rere'e wamhã, daro mono bâ ma tô ti'a hã zada, ĩwãiwa prã na. Wede hã 're ĩsimasa mono hã ma tô duré si'uzâ, ĩsa'ratazé wãiwa prã na. Du zama ma tô uburé sihõmo, daro mono bâ.
Tawamhã maparane ãma hã hâiwa ãma romhuri'wa hã ma tô duré amnhihârâ, tinhimnhihârâzém na. Simnhihârâ wi, ma tô marĩ hã ẽtẽ 'rãihâ ne hã âi ba waptãrã, unhama ro'o ré. Waptã'ã wamhã, â poré mono bâ ma tô â wãiwa prã na âwapru. Tepe norĩ hã â 'rowi 're ĩhâimana za'ra mono hã ma tô duré si'utõrĩ, ahâ prã na, ĩsa'ratazé wãiwa prã na. Ma tô duré uba're hã ahâ prã na si'utõrĩ, â nhisi baba 're ĩsisa'rei mono hã. Ĩsa'ratazé wãiwa prã na ma si'utõrĩ.
10 Tawamhã hâiwa ãma romhuri'wa hã si'ubdatõ ãma hã ma tô duré tinhimnhihârâzém na amnhihârâ. Simnhihârâ wi, ma tô wasi ĩsa'ẽne hã waptãrã, hâiwa hawimhã. 'Rãsitõ ro'o ne, te ro'o'a'a. Waptã'ã wamhã, nima niwĩmhã panho'õmo norĩ nhisiwi, ma tô waptãrã. Ĩsa'ratazé wãiwa prã na panho'õmo nhisiwi, ma waptãrã, ub're nhisiwib zama. 11 Tawamhã pa nho'õmo norĩ nhisiwi ĩwaptã'ãzéb ãma hã ma tô dawi ti'âzé pire. Tawamhã da te âhuri wamhã, ma tô da'ahâ na dasi'utõrĩ, âzé pire uptabi wa. Wasi ĩsa'ẽtẽ nhisi hã âzé'wa na ĩsisi hã.
12 Tawamhã hâiwa ãma romhuri'wa hã maparane si'uiwa na ãma hã ma tô duré tinhimnhihârâzém na amnhihârâ. Simnhihârâ wi, ma tô bâdâ hã ĩtõmo wãiwa prã na titobra. A'amo zama ma duré ĩtõmo wãiwa prã na titobra. Wasi norĩ zama, ma duré ĩtõmo wãiwa prã na tobra. Taha wa, te te rob'uiwẽ prã za'ra di wasi hã, duré bâdâ hã, duré a'amo hã.
13 Taha pari, wa tô duré 'madâ, si'u hã. Hâimo uptabi te 're wara. Wara sina, te mreme 'rãihâ na dama rob'mahâ, ãne:
— Ni'ãpé, ni'ãpé, ni'ãpé. Ti'ai ãma uburé pese 're aihâimana za'ra wa'aba mono norĩ ma, aima ropipa uptabi za'ra wa'aba di za. Hâiwa ãma romhuri'wa norĩ si'ubdatõ ĩsimnhihãsi õ, tinhimnhihârâzém na oto simnhihãsi wamhã, ĩsimnhihãsi sidâpâsi te za ropipa uptabi hã asô tiwairébé 'wa. — Ãne te si'u hã dama rob'mahâ.
Ãne ĩ̱nhotõ 'rowim ne, te ĩ'azabui mono hã, duré te ĩ'awapari mono hã.