9
Taha pari, ma tô ĩmrotõ ãma hã amnhihârâ duré, hâiwa ãma romhuri'wa hã, tinhimnhihârâzém na. Simnhihârâ wi, wa tô sabu wasi hã, hâiwa hawi ti'ai u ĩwaptã hã. 'Ridawazé hã ma tô wasi ma sõmri ni, ab're 'rehâ 'ridawazé hã. (Ab're 'rehâ hã, wa'uburé norĩ 're ĩhâimana za'ra mono zé). Tawamhã wasi hã ma tô ab're 'rehâ hã 'ridawa. Te te 'ridawa wamhã, ma tô ĩsizé hã watobro, ab're 'rehâ hawi. Ĩsizé hã unhama ro'o za'ẽtẽ nhizédé ne hã. Tawamhã, watobro wamhã, ma tô bâdâ hã tõmo zuwa. Ma tô duré hâiwa'utõ, ab're 'rehâ nhizé hã. Taha wa, ma tô daro mono bâ tirobra. Tawamhã ĩsizédé hawimhã ma tô 'ridi hã wairé, ti'ai u. Tawamhã ta norĩ ma, ma tô pisutu za'ra ni, apa'apa 'wa nhi'oto nhipsari ne ĩsé uptabi ne, te te dama 're rob'manharĩ za'ra mono da, 'Re ĩhâimana u'âsi mono nhimi'manharĩ waihu'u pese zém na. Ãne te ni'wa hã tãma nharĩ za'ra:
— Dui ma, 're rob'manharĩ wasété za'ra wa'aba mono õ di za, wesuirã ma zama, wede ma zama. — Ãne te ãma uwati za'ra. Te duré tãma da'ru za'ra:
— 'Re ĩhâimana u'âsi mono nhib'a'uwẽ'õ, uihâ ui'éré ãna 're ĩnomro mono norĩ ma si, te za 're ĩrob'manharĩ wasété za'ra wa'aba mo. Tane nherẽ, 're danhimroi wa'aba mono õ di za. A'amo ĩmrotõ na si te za dama 're ĩrob'manharĩ wasété za'ra wa'aba mo. Apa'apa 'wa nhi'oto nhipsari ne ĩsé pire ne, te za dama 're ĩrob'manharĩ wasété za'ra wa'aba mo, da te 're robzépata za'ẽtẽ uptabi za'ra mono da. — Ãne te tãma dahâiba 'ru za'ra. Tawamhã a'amo ĩmrotõ na da te 're robzépata za'ẽtẽ za'ra mono wa, te za 'râwi da te dasima 're rosa'rata wasété za'ra, dasi'uihâ na 'râwi 're dasisimroi mono da. 'Re dasisimroi mono da nherẽ, 're dasisimroi waihu'u mono õ di za. Te za da te 're robzépata hâ za'ra, a'â.
Tawamhã 'ridi hã te asõré, awaru hã dasi'wapé da, da te 're ĩpese za'ra mono ne. Ẽtẽ'ubuzi pré oru 'manharĩ na da'rãzaza ne ré, te asõré. Duré da'ubu ne ĩ'ubu mono, awaru hã. Duré ĩséré mono hã aiwa pi'õ zéré ne. Duré ĩ'wa mono hã, aiwa hu'u zérépa 'wa ne, ĩ'wa hã. Tawamhã ĩsi'uwazi tete 'manharĩ ne ré, te sõ'utu ubu ré aimasa. Duré ĩsaripi ruru hã ruru'u za'ẽtẽ uptabi di. Aiwa awaru na wedewarare tete 'manharĩ ruru'u ne hã, dasi'wapé zô ãma 're ĩdasisa'rei mono ruru'u ne, ĩsaripi ruru hã. 10 Duré ĩna're 'wamhi mono hã apa'apa 'wa nhi'oto na're 'wamhi ne. Taha nhipsari ne, sé pire di, ĩsimiwa'rézé hã. Tawamhã tina're 'wamhi na te za tô te te dama 're rob'manharĩ wasété za'ra. A'amo ĩmrotõ na te za te te 're dahâzub u'âsi. 11 Duré ĩsib'apito za'ra hã te 're hâimana, ab're 'rehâ 'madâ'â'wa hã. Zudezu norĩ nhiminhisizém na hã, Abado na ĩsiminhisizé hã. Duré deredu norĩ nhiminhisizém na hã Apori'ã na ĩsiminhisizé hã. Ĩsisi hã da'uprosi'wa, te wasu'u.
12 Tawamhã ropipa hã ĩmorĩ'rata na ĩwatobro hã ma tô ai'utõ. Tane nherẽ, te za duré ropipa hã maparane dazô pu.
13 Tawamhã hâiwa ãma 'Re ĩhâimana u'âsi mono ma romhuri'wa hã ĩmropâ ãma hã ma tô duré tinhimnhihârâzém na amnhihârâ. Simnhihârâ wi, wa tô duré ni'wai mreme hã wapa. Oru 'manharĩ na wedeza ne na 'Re ĩhâimana u'âsi mono ma, danhoprubzéb da, wedewati ĩsadaze, da te tãma 're ĩzata za'ra mono zé 'rã'wa mono hawi, ĩmreme hã. 14 Hâiwa ãma romhuri'wai ma, ĩmropâ ãma ĩsimnhihârâ ma, te te ĩnharĩ hã wa tô wapa. Ãne ĩmreme hã:
— Ma'ãpé, wa'uburé maparane si'uiwa na ĩpawasisi ré norĩ ma, ĩpawasisizé hã wasihu za'ra na, Eprati na pa nho'õmo nhisi ãma 're ĩsi'ubumroi mono norĩ ma. — Ãne ĩmreme hã.
15 Tawamhã ma tô oto tãma wasihu za'ra. Duréihã ma tô 'Re ĩhâimana u'âsi mono hã ãma ropisutu sirõmo za'ra, niwapsi bâdâ te te ĩpisutuzé hã, ĩwa waptã'ã wapsi, te te da'uprosi mono da. Tô ã bâtâ na ĩwa waptã'ã wa, ma tô ĩpawasisizé hã tãma wasihu za'ra. Tawamhã daro mono bâ da'ahâ uptabi prã na te za wa'uburé norĩ hã te te da'uprosi, daza'ratazé wãiwa prã na. 16 Tawamhã wa tô wapa, daza'ratazé 'mahârâ hã, dasi'wapé zô awaru na ĩdasisa'rei mono norĩ za'ratazé hã. Ãne daza'ratazé 'mahârâ hã, te ĩwapari hã, 200 mirõisi na. Da'ahâ uptabi di. 17 Tawamhã awaru, wa tô sabu za'ra, dasi'wapé zô ãma 're ĩdasisa'rei mono zé hã. Danhotõ 'rowi, da te 're ĩrosawẽrẽ za'ra mono ne, wa tô ĩ̱nhotõ 'rowim ne sabu za'ra, ĩsisiwi ĩsi'ubumroi mono norĩ zama. Ta norĩ hã ĩsi'uwazi tete 'manharĩ ne ré, te sõ'utu ubu ré ĩsisi asimro. Ĩsõ'utu ubu mono hã unhama ro'o pré ne na, ĩwamnarĩ mono hã. Duré sõté uzé ne na ĩsõ'utu ubu zé wamnarĩ mono hã. Duré 'rẽnhipré nho'utu uzé ne na, ĩsõ'utu ubu zé wamnarĩ mono hã. Duré awaru 'rãi mono hã, aiwa hu'u zérépa 'rã ne. Ĩsadai'ré hawi mono hã te unhama ro'o mono ne hã nasi wairé, duré ĩsizédé hã, ẽtẽ ro'o nhizédé uzé pire zama. Duré ĩsizédé uzé pire hã te duré nasi wairé, dapãrĩzé hã. 18 Tawamhã ã hã, unhama ro'o ne hã duré ĩsizé hã duré ẽtẽ ro'o nhizédé uzé pire hã ma tô te te da'uprosi, awaru zadai'ré hawi, ĩwairébé mono hã. Daro mono bâ da'ahâ uptabi prã na ma tô te te da'uprosi, daza'ratazé wãiwa prã na. 19 Ãne ma tô tizadai'ré ro'o nhipãrĩ na te te da'uprosi, tizamo na zama. Ĩsamo mono hã wahi ne ĩsamo hã. Tô wahi 'rã ne na ĩsamo 'rãsutu mono hã. Taha na ma tô te te dahâzu.
20 Tawamhã dahâiba ré ĩdasi'atarẽme mono hã ĩdadâ'â mono õ hã, 'râwi dasi'uihâ na 're dasisãmri za'ra mono õ di. Zahadu te wa'uburé norĩ ãma si 're dawata za'ra. Te duré zahadu ropoto hâiba 'manharĩ ãma si 're dawata za'ra, danhib'manharĩ nhipese na da te 're ĩrob'manharĩ za'ra mono ãma, ẽtẽ'ubuzi pré oru 'manharĩ ãma, duré ẽtẽ'ubuzi'a prata 'manharĩ ãma, duré ĩsi'uwazi waipo 'manharĩ ãma, duré ẽtẽ 'manharĩ ãma, duré wede 'manharĩ ãma. Zahadu da te rẽme mono õ di. Ropoto hâiba 'manharĩ hã te te rob'madâ'â õ nherẽ, duré simipari õ nherẽ, duré morĩ õ nherẽ, te zahadu ãma 're dawata za'ra, 'Re ĩhâimana u'âsi mono upana. 21 Duré zahadu dasipãrĩ hã da te sahâri mono õ di. Duré simi'â, da te sahâri mono õ di. Duré pi'õ na danhimisaihuri hã da te sahâri mono õ di, duré aibâ na zama. Duré dasiwi romnhimi'uri hã da te sahâri mono õ di. Zahadu dawasété wi 're dasipizari za'ra mono õ di. Õne u'âsi te marĩ ĩwasété na si 're dahâimana za'ra.
Ãne ĩ̱nhotõ 'rowim ne, te ĩ'awaihu'u mono hã.