Slna gwal ghunay
1
Ari Ŋərma ɗa Tawfilus,
Ma taŋtaŋa deftera ɗa ná, rusaghaf rusa yu ta inda skwi ya maga Yesu, nda skwi ya si ta tataghə tsi ŋa mnduha daga ma zlraftani, ha ka sagha ta fitik kəl lu ka klaghata ta luwa. Ma kɗaku tsi ka ŋlaghatá ta luwa na, vlaŋvla ta zlahuhani nda mbrakwa Sulkum nda ghuɓa ta mnduha ya zabap tsi ka gwal ghunay. Tahula mtutani, ka marə tsi ta vgha ŋa taŋ nda tvi kavghakavgha. Ta traku skwiha maranaŋ tsi ta həŋ ŋa granaftá həŋ kazlay: Nda hafu yu kəʼa. Fwaɗmbsak fitikani ta mamaranaŋtá vgha ta həŋ, ka mna gwaɗa ta ghəŋa ga mghama Lazglafta. «Yaha kuni zaghuta diʼiŋ nda Ursalima. Ka nzata kuni hada ka kzla skwi ya taghunaf Lazglafta ta imi ta sləməŋ, manda ya snaŋ kuni ma wa ɗa,» kaʼa vlaŋta zlahu ta həŋ ma sana fitik ta zə həŋ ta skwa zay. «Nda imi si ta maga Yuhwana ta batem. Ma fitik kwitikw, kaghuni ná, dzaʼa magaghunafmaga lu ta batem nda Sulkum nda ghuɓa,» kaʼa nda həŋ.
«Mghama ɗa, ma na fitik na dzaʼa sladanafta ka ta ga mghama la Israʼila ra?» ka tsa gwal ghunay ta tskavata tavatani ya ɗawaŋta da tsi.
«Nghaghunaŋ a snaŋta ka ta wati luwa, nda ya ka ta wati fitik tsafta Da ta ga mgham ya ta nghanata wa. Kaghuni, dzaʼa mutsay kuni ta mbraku sarə Sulkum nda ghuɓa ta ghəŋa ghuni. Ŋa nzakwa ghuni ka masləmtsəka ɗa ma luwa Ursalima, nda ya ta haɗika Zudiya, nda ya ta haɗika Samari, nda ya ta kɗavakta ghəŋa haɗik demdem,» ka Yesu nda həŋ. Tahula mnata Yesu ta tsa gwaɗaha ya, ka kapə tsi ta vgha, ka zaghuta ta luwa, ta nghaynghay hahəŋ demdem, ka zamtá tsi ma ghwayak ta wa ira taŋ. 10 Ta tsa fitika pghata taŋ ta iri ka ngha sliʼani ta luwa ya, gi ka zlagaptá sana mnduha his tavata həŋ nda suɗata lguta ŋusliŋ ta vgha taŋ. 11 Ka həŋ nda həŋ mantsa: «Mnduha la Galili, kabgawu ta kəl kuni ka pgha iri ta luwa na? Tsa Yesu klap lu mataba ghuni, ka klaghata ta luwa ya ná, dzaʼa vragavra manda va tsa nghay nghə kuni ta sliʼani ta luwa ya,» ka həŋ.
12 Ka sliʼaftá tsa gwal ghunay ya ta ghwá ta hgə lu ka Ghwá Zaytuŋ ya, ka vraghuta da luwa Ursalima. Tsa ghwá ya ná, ndusa nzakwani nda Ursalima. Minti hkənmbsak ta magata lu ta mbaɗa manda sliʼafta hada. 13 Ɓhadaghata taŋ da Ursalima, ka ŋlaghatá həŋ da sana dzuguvi banagha lu ta ghəŋa sana həga, ma vli sunə həŋ ta tska vgha. Wya tsa hahəŋ ya: I Piyer, nda Yuhwana, nda Yakubu, nda Andre, nda Filip, nda Tuma, nda Bartelemi, nda Mata, nda Yakubu zwaŋa Alfe, nda Simuŋ mnda zluʼa ghwa, nda Yuda zwaŋa Yakubu, na həŋ. 14 Hahəŋ demdem, ta tskay həŋ ta vgha inda fitik ŋa maga duʼa. Kawadaga heŋ nda sanlaha ma miʼaha, nda i Mari mani ma Yesu, nda zwanamani ma Yesu tani.
15 Baɗu sana fitik, ma tsa fitik ta tskə həŋ ta vgha ya, ka tskavatá gwal zlghay nda ŋuɗuf ta magay həŋ ta dərmək nda hisambsak. Ka Piyer sliʼavata mataba taŋ mantsa: 16 «Zwanama ɗa, nda ra ka magakwa skwi ya mna Sulkum nda ghuɓa ma defteri nda ma wa Dawuda ta ghəŋa Zudas, ta nuta ka mnda kla kəma ŋa mnduha ya ta ksaftá Yesu ya. 17 Si tekw tsatsi mataba amu, si mamu slnani mataba va tsa slna ta magə amu ya guli. 18 Nda tsa tsedi plana lu ma vəl dzatani ta mndu ya, ka skwata tsi ta vwah. Ka dəɗagatá tsi nda ga ma ghəŋghəŋ ka pslutá huɗani pɗah. Mbəlaɓaɓ, ka harani saghwi ta daɓi. 19 Ka snanaghatá tsi ta inda mnduha ma Ursalima, kəl həŋ ka tsanaftá hgu ta tsa vwah ya nda gwaɗa taŋ ka “Hakəldama,” manda mnay kazlay: Vwaha nasa kəʼa ya.
20 Wya skwi ta dzaŋə lu ma deftera Zabura:
“Dzaʼa nuna həgani ka kufik,
haɗ mndu dzaʼa nzamta mida wa.”
Kaʼa guli na:
“Sana mndu dzaʼa klafta slnani* kəʼa,” na skwi nda vinda ma defteri.
21-22 Tsaya tama, ɗina ka sganaghatá sana mndu tavata amu, ŋa nzakway ka masləmtsəka sliʼagapta ya sliʼagap Mghama mu Yesu. Tsa mndu ya ná, nda nza ka tsi ka mndu ya si ta gɗata ta dzaʼa mista mu ta inda haɗikha ya ranaf mu kawadaga nda Mghama mu Yesu, zlrafta ta fitika maganafta Yuhwana ta batem, ha ka sagha ta fitik kəl lu ka kləgadamaghuta ka laghu ta luwa,» kaʼa.
23 Mantsa tama, ka pghatá lu ta mnduha his. Tsa mnduha ya ná, i Yusufu ta hgə lu ka Barsaba, ta hgay lu guli ka Yustus, nda Matiyas həŋ. 24 Ka ndəɓə həŋ ta dzvu, ka həŋ mantsa: «Mghama ɗa, nda sna kagha ta ŋuɗufa inda mnduha. Maraŋnamara ta ya zbap kagha mataba na mnduha his na, 25 ŋa maga slna mnda ghunay ta nzakway ka vla Zudas, ta zlanavata ka laghu da ksa tvi ya kumaŋ tsi ya,» ka həŋ. 26 Ka vzə həŋ ta vindima. Ka kluta vindima ta Matiyas. Ka gwafta tsi ta vgha kawadaga nda tsa gwal ghunay ghwaŋpɗə ndeŋ ya.
* 1:20 Ngha ta Zabura 69:26 nda 109:8. 1:20 Ngha ta Zabura 69:26, 118:8.