21
Maraŋta Yesu ta ghəŋani da duhwalhani
Tsəɓakw fitik tahula tsa, ka marglavatá Yesu da duhwalhani ta wa drəfa Tiberyad. Wya kəʼa maravata: Ta nzaku i Simuŋ Piyer nda Tuma ta hgə lu ka mbuhwali ya, nda Natanayel mnda luwa la Kana ta haɗika Galili, nda zwana Zebedi, nda sanlaha ma duhwalhani his, ka skwa turtuk. «Dzaʼa tuma klipa ɗa yu,» ka Simuŋ Piyer nda həŋ. «Nda sliʼa aŋni mista gha guli,» ka hahəŋ guli nda tsi. Ka sliʼaftá həŋ ka laghwi, ka lamə həŋ da kwambalu. Kurzliŋ hana taŋ ndiri baɗu tsa, ksaf a həŋ ta klipi dər ka turtuk wa. Tsaɗakwa vli gasərɗək, ka lagha Yesu sladata ta wa tsa drəf ya. Tsəmaf a duhwalhani kazlay: Tsatsi ya kəʼa wa. «Mamu klipi ksaf kuni ri zwani?» ka Yesu nda həŋ. «Haɗ wu,» ka həŋ nda tsi. «Wuɗadawa kadəŋa ghuni ta slərpa kwambalu nda ga zeghwi ya, dzaʼa mutsay kuni,» kaʼa nda həŋ. Ka wuɗadatá həŋ. Ka traptá həŋ ta tɗagafta kabga ndəghatani nda klipi. «Mgham Yesu ya tane, ka tsa duhwal ta ɗvu Yesu ya,» nda Piyer. Na tsa gi snaŋta Simuŋ Piyer kazlay: Mgham Yesu ya kəʼa ya, ka favatá tsi ta lgutani kabga si suɗiŋsuɗa ka tuma klipi, ka vzadatá tsi ta vgha da drəf. Ka vragaghutá tsa sanlaha ma tsa duhwalha ya ma kwambalu, nda tɗa tsa kadəŋ nda ndəghatani nda klipi ya. Si diʼiŋaghu a həŋ katakata wa. Ka mitir dərmək yeya ri kaki nzakwa taŋ nda wa sgam. Ta sliʼagaptá həŋ ma kwambalu, kəʼa ka həŋ ná, mamu tsatá vu hada nda klipi tida nda buradi. 10 «Kligiswakla ta tsa klipiha kasaf kuni ya,» ka Yesu nda həŋ. 11 Ka lamə Simuŋ Piyer da kwambalu, ka tɗagaptá tsi dzibil ta tsa kadəŋ nda ndəghatani nda klipi ɓərzləzla ya. Dərmək nda hutaf mbsak hkən mida gwagwatani. Kulam nda va tsa nzakwani mantsa ya ná, ratsanap a ta tsa kadəŋ ya wa. 12 «Sawa da za skwa zay!» ka Yesu nda həŋ. Haɗ ya mataba tsa duhwalha ya ta walaŋtá ɗawaŋta kazlay: Wa kagha na kəʼa wu, kabga nda sna həŋ kazlay: Mgham Yesu ya kəʼa. 13 Ka lagha Yesu klaftá tsa buradi ya, ka daganaftá həŋ, daganafha ta klipi ta həŋ guli. 14 Mahkəna maravata Yesu tsaya da duhwalhani manda sliʼagaptani nda hafu mataba gwal nda rwa.
I Yesu nda Piyer
15 Tahula zuta taŋ ta skwa zay, ka Yesu mantsa: «Simuŋ zwaŋa Yuhwana! Ɗvuɗva ka ta iʼi, ka malaghutá ŋa nanaha na ra?» kaʼa ɗawaŋta da Simuŋ Piyer. «Aŋi Mghama ɗa, nda sna kagha kazlay: Ta ɗvay yu ta kagha kəʼa,» kaʼa zlghanaftá wani. «Ka ngha ka ta zwana tuwakha ɗa,» ka Yesu nda tsi. 16 «Simuŋ zwaŋa Yuhwana! Ɗvuɗva ka ta iʼi?» ka Yesu nda tsi kamahis. «Aŋi Mghama ɗa! Nda sna kagha kazlay: Ta ɗvay yu ta kagha» kəʼa, ka Piyer nda tsi. «Ka ngha ka ta tuwakha ɗa,» ka Yesu nda tsi. 17 «Simuŋ zwaŋa Yuhwana! Ta ɗvay ka ta iʼi?» kaʼa nda tsi ka mahkən. Ka kuzlanaftá tsi ta Piyer ta ŋuɗuf na tsa ɗaway Yesu ka mahkən kazlay: Ta ɗvay ka ta iʼi ra kəʼa ya. «Mghama ɗa, nda sna kagha ta inda skwi, nda sna kagha guli kazlay: Ta ɗvay yu ta kagha kəʼa,» kaʼa nda tsi. «Ka ngha ka ta tuwakha ɗa,» ka Yesu nda tsi. 18 «Kahwathwata ka yu ta mnaghata, ma fitika nzakwa gha ka duhwal, kagha ka ghəŋa gha ta hba ɓanava gha misti, ka dzaʼa gha da vli ta kumə ka. Ka hwaluhwala ka, dzaʼa pghapgha ka ta dzvuha gha ŋa nzɗaghafta sana mndu ta ɓanava gha, ka kla kagha da vli kul kumə ka ta dzaʼa,» kaʼa. 19 Tsa gwaɗaha mnə tsi ya, tvi ka Piyer dzaʼa mtaku ŋa vla glaku ŋa Lazglafta ya mnə tsi. «Mbaɗa mista ɗa,» kaʼa nda tsi tahula tsa.
I Yesu nda sana duhwal ya ɗvu tsi
20 Kəʼa ka Piyer mbəɗavata ná, ta saghasa tsa duhwal ɗvu Yesu ya mista taŋ. Tsatsi tsa duhwal ta fadaghatá ghəŋ da ghuva Yesu, ma fitika nzata taŋ ka za skwa zay, ka ɗaw tsi kazlay: Mghama ɗa! Wa va na mndu dzaʼa skwaptá kagha na na? kəʼa yeya. 21 «A ki na duhwal na tama Mghama ɗa, nahgani dzaʼa slanaghatá tsatsi?» ka Simuŋ Piyer nda Yesu, nghər tsi ta sagha tsa duhwal ya. 22 «Ka nzanza nda hafu ha ka vrakta ɗa, ka yu nda tsi ní, nu ta nghaghata mida na? Sliʼa kagha mista ɗa ŋa gha ɓa,» ka Yesu nda tsi. 23 Ka tutá tsa gwaɗa ya mataba gwal zlghay nda ŋuɗuf kazlay: Mtəta a tsa duhwal ya wu kəʼa. Mtəta a wa a mna Yesu ŋa Piyer wa. Wya kəʼa mnay: «Ka nzanza nda hafu ta vragatá yu, a ka ka yu nda tsi ní, nu ta nghaghata mida na» kəʼa skwi mna tsi.
24 Va na duhwal ta mna na gwaɗaha na ta vindafta. Nda sna mu guli kazlay: Kahwathwata gwaɗani kəʼa.
Dzatá ghəŋa gwaɗa
25 Nda ndəgha sanlaha ma skwiha magəgla Yesu. Ka má ka vivindaf vivinda lu ta indani ká lu katsi ná, graf a yu kazlay: Má dzaʼa ŋafŋa ghəŋa haɗik ta tsa defteriha má dzaʼa vivindafta lu ya kəʼa wa.