20
Ta haɗ Yesu ma kulu wa
Mat 28:1-8, Mak 16:1-8, Luk 24:1-12
Wrək tgha gasərɗək baɗu dəmas, ta kzauʼkzauʼ a vli, ka lagha Mari makwa ta Magdala ta kulu. Kəʼa kəʼa ná, taŋwalaghutaŋwala lu ta klam ta wa tsa kulu ya. Ka sliʼaftá tsi nda hwaya ka laghwi slanaghatá i Simuŋ Piyer nda tsa sana duhwal ta ɗvu Yesu ya. «Klapkla lu ta mbla Mghama mu ma kulu, sna a ŋni ta vli fam lu wu,» kaʼa. Ka sliʼaftá i Piyer nda tsa sana duhwal ya, ka laghwi ta kulu. Ka sliʼaftá həŋ his his nda hwaya. Tsaw mal tsa sana duhwal ya ta hwaya ka Piyer, ka tiŋlaghutá tsi ta ɓhadaghata ta kulu. Ɓhadaghatani má ŋa lamani, lamə a wa. Ka ɓukwatá tsi ka nghə dida. Kəʼa kəʼa ná, wupay yeya ksufa ta haɗik. Ka ɓhadaghatá Simuŋ Piyer nda hul nda hul, ka lamə tsi da tsa kulu ya. Kəʼa kəʼa ná, wupay yeya ksufa ta haɗik, nda tsa patak si wanam lu ta Yesu ma ghəŋ ya. Tsa patak ya ná, ma sana vli tsaya ŋusafa guli kawadaga nda tsa wupay ya a wa. Ka lamə tsa duhwal si ta ɓhadaghata taŋtaŋ ya kay guli. Ka nghanatá tsatsi guli, ka zlghaftá tsi. Tsaw si ta graf a həŋ ta skwi mna defteri kazlay: Dzaʼa sliʼagapsliʼa Yesu mataba gwal nda rwa kəʼa wa. 10 Ka vraghutá tsa duhwalha his ya dzagha taŋ.
Maraŋta Yesu ta ghəŋani da Mari makwa ta Magdala
Mat 28:9-10, Mak 16:9-11
11 Ka nzaghutá Mari ma bli ta wa tsa kulu ya ka taw. Ta taw tsi ta tsa taw ya ná, ta ɓukwatá tsi ka nghə da tsa kulu ya. 12 Ka nghaŋtá tsi ta duhwalha Lazglafta his, ta nzaku ma tsa vla si fatá mbla Yesu ya. Sani nda tvə ghəŋ, sani nda tvə səla. 13 «Nya ta taw ka ní makwa na?» ka həŋ nda tsi. «Mghama ɗa ya klagha lu, sna a yu ta vli fam lu wu,» kaʼa nda həŋ. 14 Ta mnə tsi ta tsaya, ka mbəɗavatá tsi. Ka nghaŋtá tsi ta sana mndu ta sladu hada. Tsatsaf a tsatsi kazlay: Yesu ya kəʼa wa. 15 «Nya ta taw ka ní makwa na? Wa ta zbə ka na?» ka Yesu nda tsi. Na mndu nda na gam na ya ka tsatsi sizlay. «Mghama ɗa, ka si kagha ta klaghata, mnihamna ta vli fam ka, ka dzaʼa yu da klay» kaʼa. 16 «Mari!» ka Yesu hgaŋta, ka mbəɗavatá tsi. «Rabum» kaʼa nda tsi. Manda mnay kazlay: Mnda taghaɗiftá skwi kəʼa ya nda gwaɗa Hebru. 17 «Ma ŋiha ka, ta laf a yu da Da ɗa karaku wu, la da mnay ŋa zwanama ɗa kazlay: Ta dzaʼa da Da ɗa ta nzakway ka Da ghuni yu, da Lazglafta ta nzakway ka Lazglafta ghuni ya yu guli,» ka Yesu nda tsi. 18 «Nda ngha yu ta Mgham Yesu,» ka Mari makwata Magdala sliʼafta ka laghwi da mnay ŋa duhwalha. Ka rusu tsi ŋa taŋ ta skwi mnana tsi.
Maraŋta Yesu ta ghəŋani da duhwalhani
Mat 28:16-20, Mak 16:14-18, Luk 24:36-49
19 Gahawu baɗu va tsa dəmas ya, ka tskavatá tsa duhwalha ya ma həga. Ka ŋərzlaftá həŋ ta watgha kabga ta zləŋay həŋ ta la mali mataba la Yahuda. «Ka nza zɗaku kawadaga nda kaghuni,» ka Yesu lami da taba taŋ. 20 Mnatani mantsa ya, ka maranaŋta tsi ta dzvuhani nda ŋwazliɓani ta həŋ. Ka rfu tsa duhwalha ya ta rfu nghaŋər həŋ ta Mgham Yesu. 21 «Ka nza zɗaku kawadaga nda kaghuni. Manda ya ghunaf Da ta iʼi ya, mantsa ya ta ghuna iʼi ta kaghuni guli,» ka Yesu nda həŋ guli. 22 Tahula mnatani ta tsaya, «tsuʼuwawatsuʼuwa ta Sulkum nda ghuɓa,» kəʼa vusludanaghatá həŋ. 23 «Gwal dzaʼa planata kuni ta dmakuha taŋ, dzaʼa planapla lu ta dmakuha taŋ. Gwal dzaʼa kwalaghuta kuni ta planatá dmakuha taŋ, haɗ lu dzaʼa planatá dmakuha taŋ guli wa,» kaʼa.
Maraŋta Yesu ta ghəŋani da Tuma
24 Tsaw haɗ Tuma ta nzakway ka mbuhwali tekw mataba tsa duhwalha ya hada ta lagha Yesu wa. 25 «Nda ngha ŋni ta Mghama mu Yesu,» ka tsa pɗakwa duhwalha ya nda tsi. «Ka ngha a yu ta miviɗa pusa ta dzvuhani, ka ksaŋta ɗa nda ndəfiŋa ɗa ta vla tsa pusaha ya, ksaŋha yu guli nda dzva ɗa ta ŋwazliɓani wu, haɗ yu ta zlghafta ɗekɗek wa,» ka Tuma nda həŋ.
26 Tghas fitik tahula tsa, ka nzəglatá duhwalha Yesu ma həga, kawadaga Tuma nda həŋ baɗu tsa. Ka ŋərzlaftá həŋ ta watgha. Ka lamə Yesu da taba taŋ. «Ka nza zɗaku kawadaga nda kaghuni,» kaʼa nda həŋ. 27 «Wya dzvuha ɗa ksaŋksa nda ndəfiŋa gha, wya ŋwazliɓa ɗa guli, ksaŋksa nda dzva gha, ka zlaŋta ka ta dga ghəŋ, ka zlghafta ka nda ŋuɗuf,» kaʼa nda Tuma. 28 «Kagha ta nzakway ka Mghama ɗa, kagha ta nzakway ka Lazglafta ɗa guli,» ka Tuma zlghanaftawi. 29 «Zlray gha ta zlghaftá tsa ɓa kabga nghaŋta gha ta iʼi? Rfu da gwal ta zlghaftá iʼi, kul nghaŋtá həŋ ta iʼi,» ka Yesu nda tsi.
Kabgawu kəl lu ka vindaftá na defteri na?
30 Ta traku mazəmzəm magəgla Yesu ta kəma duhwalhani kul vindaku ma na defteri na. 31 Nana vinda a lu na ná, vinda a vinda lu ŋa zlghafta ghuni kazlay: Yesu ná, Kristi ya, Zwaŋa Lazglafta ya guli kəʼa. Ka zlghafzlgha kuni ta tsatsi, dzaʼa mutsay kuni ta hafu nda ma tsatsi.