19
Tahula tsa, klagaghawa tsa Yesu ya ka sləvapta kuni nda krupi, ka Pilat. Lagha la sludzi ka ɗaftá teki, ka fanamta ma ghəŋ manda zewzewa, ka suɗanavatá həŋ ta lguta má mgham mgham ka dva guli. «Zgutsa ŋa gha mghama la Yahuda,» ka həŋ gavadaghata tavatani, ka dadgharay.
«Ndana tama wana yu dzaʼa kləgaghunapta dzibil, kada grafta kuni kazlay: Slanagha a yu ta sana skwi prək ka dzatá na mndu na wu kəʼa,» ka Pilat səglap dzibil slanaghatá la Yahuda. Ka sabə Yesu nda zewzewa teki ma ghəŋ, nda suɗatá lguta má mgham mgham ta vgha. «Wana tsa mndu ya,» ka Pilat nda həŋ. Na gi nghay la mali ta ghəŋa gwal dra skwi ŋa Lazglafta, nda gwal ta ngha həga Lazglafta, «zləŋaftá! zləŋaftá!» ka həŋ hlaftawi. «Klawakla kaghuni ka zləŋafta kuni, kabga slanagha a yu ta skwi ɗekɗek prək ka dzata wu,» ka Pilat nda həŋ. «Mamu zlaha ŋni. Ka tsa zlahu ya ná, dzata! kaʼa, kabga Lazglafta yu kəʼa fatá ghəŋani,» ka la Yahuda zlghanaftawi. Snaŋta Pilat ta tsa gwaɗa ya, ka ksəglaftá zləŋ katakata, Ka lamə tsi da daɓa həga. «Sagha ga ka na?» kaʼa ɗawaŋta da Yesu. Sew zlghanaf a Yesu ta wani wa. 10 «Zlgha a ka ta wa ɗa wu? sana a ka kazlay: Laviŋlava yu ta zlighista, laviŋlava yu ta zləŋaftá kagha kəʼa wu ra?» ka Pilat nda tsi. 11 «Haɗ sana skwi laviŋ ka ta ghəŋa iʼi, ka ya vlagha Lazglafta a tsi wa. Tsaya kəl dmakwa tsa mndu ta vlatá iʼi ma dzva gha ya, ka malaghutá ŋa gha dmaku,» ka Yesu nda tsi.
12 Hada tama, ka zbə Pilat ta tvi ŋa zliŋta. «Ka zliŋzla ka ta tsəna mndu na ná, gra Sezar a ka wa. Ka mgham a iʼi ra, ka mndu guli ná, ghuma mgham Sezar tsa mndu ya,» ka la Yahuda. 13 Snaŋta Pilat ta tsa gwaɗaha ya, «kladapwakla ta Yesu dzibil,» kaʼa. Ka nzaftá tsi ta vla tsa guma ma sana vli ta hgə lu ka Pave. Tsa Pave ya, Gabasla ta hga lu nda gwaɗa Hebru. 14 Mahtsim skala Pak ka lu, ta ghwanə a fitik ma ghəŋ wu, ka Pilat nda la Yahuda mantsa: «Wyawa mghama ghuni,» kaʼa. 15 «Ŋa dzatá! Ŋa dzatá! Zləŋafta ta udzu» ka həŋ hlaftá wi. «Ka zləŋaghunafta yu ta mghama ghuni ta udzu?» ka Pilat nda həŋ. «Haɗ sana mghama ŋni ta ghəŋa Sezar wu, ka la mali ta ghəŋa gwal dra skwi ŋa Lazglafta.» 16 Lagha Pilat ka vlaŋtá həŋ ta Yesu ŋa zləŋafta ta udzu.
Dalafta la sludzi ta Yesu ta udza zləŋay
Mat 27:32-44, Mak 15:21-32, Luk 23:26-43
Ka tsuʼuwaghutá həŋ ka klaghata. 17 Ka klə Yesu ta udzu ŋa zləŋa ghəŋani, ka sabi ma huɗa luwa ŋa dzaʼa da sana vli ta hgə lu ka «vla ghudzifa ghəŋ.» «Gwalgwata» ta hga lu ta tsa vli ya nda gwaɗa Hebru. 18 Ma tsa vli ya zləŋafta həŋ ta Yesu ta udzu. Ka zlaŋanavatá həŋ ta sanlaha ma mnduha his guli tavata Yesu, ma takataka ka həŋ zləŋamtá Yesu. 19 Vindafwa vinda ta skwi ka fagata kuni ta ghəŋa tsa udzu ya, ka Pilat. «Yesu mnda la Nazaret mghama la Yahuda,» ka lu vindafta. 20 Nda ndəgha la Yahuda ta dzaŋaftá tsa skwi vindaf lu ya, kabga ndusa nda luwa tsa vli zləŋaf lu ta Yesu ya. Nda gwaɗa Hebru, nda gwaɗa Lateŋ, nda gwaɗa Grek vivindafta lu ta tsa skwi ya. 21 «Má vinda a ka kazlay: Mghama la Yahuda kəʼa wa. “Iʼi mghama la Yahuda” kaʼa, ka ka má vindafta,» ka la mali ta ghəŋa gwal dra skwi ŋa Lazglafta mataba la Yahuda nda Pilat. 22 «Skwi ghada iʼi ta vindafta ná, nda vinda,» ka Pilat zlghanaftawani ta həŋ.
23 Tahula zləŋafta la sludzi ta Yesu ta udzu, ka hlaftá həŋ ta lguthani, ka daganapta fwaɗ ta həŋ ta həŋ. Ka klaftá həŋ ta dzampani ya gaf lu mantsa daga ta ghəŋ dikw ta haɗik kul haɗ iri tida ya guli. 24 «Ma kwahanap mu ta na dzampa na, vzamavza ta vindima ŋa ngha mndu dzaʼa zuta,» ka la sludzi mataba hahəŋ hahəŋ. Tsa skwi maga la sludzi ya ná, magamaga həŋ manda skwi nda vinda ma defteri kazlay:
Ka daganaptá həŋ ta lgutha ɗa,
ka vzə həŋ ta vindima ta ghəŋa dzampa* ɗa kəʼa ya,
tsaya skwi maga la sludzi.
25 Ndusa nda tsa vli zləŋaf lu ta Yesu ya, ka sladaktá i mani, nda mukumani ma mani, nda Mari markwa Klupas, nda Mari makwata luwa Magdala. 26 Nghay Yesu ta mani, kəʼa kəʼa ná, wya tsa duhwal ta ɗvu tsi ya ta sladu tavatani. Kaʼa mantsa: «Ma! Wya zwaŋa gha,» kaʼa. 27 «Wya ma gha!» kaʼa nda tsa duhwal ya guli. Daga ma tsa fitik ya, ka klaghatá tsa duhwal ya da taŋ.
Mtakwa Yesu
Mat 27:45-56, Mak 15:33-41, Luk 23:44-49
28 Tahula tsa, manda snaŋta Yesu kazlay: Nda kɗa inda skwi tama kəʼa, «ndala ta kuzlihata!» kaʼa, ŋa nzakwani manda ya nda vinda ma defteri. 29 Tsaw ma tsa vli ya, mamu wuda ima inabi masmasa. Ka sliʼaftá sana sludzi ka klaftá susu, ka tsughumamta ma tsa ima inabi masmasa ya, ka hbuŋta ta wa dafa, ka tsghadafta fuŋta ta wa wubisima Yesu. 30 «Nda dza ghəŋa inda skwi tama,» ka Yesu tapanar tsi ta tsa ima inabi masmasa ya. Ka dzagatá tsi ta ghəŋ, ka sabə hafu mida.
Sliglatá Yesu
31 Baɗu luma madagala ŋa gi lamə da Sabat magakwa tsa skwi ya. Va a la mali mataba la Yahuda ta slanaghata Sabat ta tsa mnduha ya ta udzu wa. Tsa Sabat ya ná, sana mghama fitik ya. Ka sliʼaftá həŋ ka laghwi da ɗaway da Pilat ŋa ɓalanaptá səlaha taŋ ŋa hligiŋtá həŋ ta udzu. 32 Ka lagha la sludzi da ɓalanaptá səlaha tsa mnduha his zlaŋanava lu tavata Yesu ya. 33 Ta lagha həŋ ta Yesu, kəʼa ka həŋ ná, nda ghada mtatani. Ka zlaŋtá həŋ ta ɓalanaptá səlahani. 34 Ka sliglanavatá sani ma tsa sludziha ya ma ŋwazliɓ nda gupani, ka gi mbəzagaptá us nda imi. 35 Tsəna mndu ta vinda na skwiha ta maguta na ná, nda ngha tsatsi nda irani. Kahwathwata gwaɗani guli. Nda sna tsatsi kazlay: Kahwathwata ta mnə tsatsi kəʼa. Mnay ta mnə tsi ná, kada zlghafta kaghuni guli. 36 Magamaga tsa skwiha ya mantsa, ŋa nzakwani manda ya nda vinda ma defteri kazlay: Haɗ ghudzifani dzaʼa ɓlanapta lu dər turtuk wu kəʼa ya. 37 Ka lu vindafta ma sana vli guli ná, «dzaʼa nghanavangha həŋ ta tsa mndu sliglanava§ həŋ nda gupa ya» kəʼa.
Paɗamtá Yesu
Mat 27:57-61, Mak 15:42-47, Luk 23:50-56
38 Tahula tsa, mamu sana mnda la Arimate ta hgə lu ka Yusufu, ta nzakway ka duhwala Yesu makɗekmakɗek kabga zləŋa la Yahuda. Ka sliʼaftá tsi ka laghwi ɗawaftá mbla Yesu da Pilatus. Ka zlanaŋtá Pilat ta tvi, ka lagha tsi klaghatá tsa mbla Yesu ya. 39 Ka lagha Nikwademu, tsa mndu si ta lagha da slanaghatá Yesu girviɗik ya kay. Ka lagha tsi nda klatá laɓatá urdi ka hpuhpu ta hgə lu ka Mir nda Alwes. 40 Ka klaftá həŋ ta mbla Yesu, ka masanavatá rɗi ka urdi, ka mbsamtá həŋ ma wupay manda ya snu la Yahuda ta magay ta paɗə həŋ ta mnda taŋ. 41 Tsaw ma tsa vli kəl lu ka zləŋafta ya, mamu sana gam. Ma tsa gam ya, mamu kulu ta ka lfiɗ ta kul walaŋta lu ta paɗamtá mndu mida. 42 Ndusa nana, ka həŋ ka paɗamtá Yesu ma tsa klu ya, kabga tsaya fitik ta kəl la Yahuda ka paya vgha ŋa lami da Sabat.
* 19:24 Ngha ta Zabura 22:19. 19:28 Ngha ta Zabura 22:16, 69:22. 19:36 Ngha ta Sabi 12:46, Mbsak 9:12, Zabura 34:21. § 19:37 Ngha ta Zakari 12:10.