18
Ksafta sludziha ta Yesu
Mat 26:47-56, Mak 14:43-50, Luk 22:47-53
Tahula kɗiŋta Yesu ta tsa gwaɗaha ya, ka sliʼaftá tsi nda duhwalhani ka laghwi ta ɓla lika Sedruŋ. Mamu sana kwambalu mantsa vli ya, ka lamə tsi dida kawadaga nda həŋ. Nda sna tsa Zudas ta dzaʼa skwapta ya guli ta tsa vli ya, kabga snusna Yesu ta lagha da tsa vli ya kawadaga nda həŋ. Ka hlanaftá la mali ta ghəŋa gwal dra skwi ŋa Lazglafta, nda la Farisa ta sludziha, nda gwal ta ngha həga Lazglafta, ta Zudas. Ka sliʼaftá həŋ nda huzla vulu nda huzla vulu, nda pelapela nda pelapela, nda pinatá vu nda pinatá vu. Ka lagha həŋ da tsa gam ya. Manda ya nda sna Yesu ta skwi dzaʼa slanaghata, ka sliʼaftá tsi da gəma həŋ. Kaʼa mantsa: «Wa ta zbə kuni na?» kaʼa nda həŋ. Ka həŋ mantsa: «Yesu mnda la Nazaret ya ta zbə ŋni,» ka həŋ nda tsi. «Iʼi nana,» kaʼa nda həŋ. Ta sladu tsa Zudas ta dzaʼa skwapta ya kay tavata həŋ. Na tsa mnay Yesu nda həŋ kazlay: Iʼi nana kəʼa ya, dəm turtuk ka həŋ vraghuta nda ga muhul hul, ka zlambutá həŋ siy ta haɗik. «Wa ta zbə kuni ka kuni ka na?» kaʼa ɗawglaŋta da həŋ. «Yesu mnda la Nazaret ya ta zbə ŋni,» ka həŋ. «Vaɗa nana a ka yu nda kaghuni kay ra! Ka si iʼi ta zbə kuni ya ní, zlanawa nanaha na tsa, ka laghwa hahəŋ,» ka Yesu nda həŋ.
Kəl tsi ka mnay mantsa ya ná, ŋa nzakwani manda va tsa gwaɗa mnə tsi kazlay: Haɗ ya dər turtuk zaɗanaghu yu mataba gwal ya vliha ka wu kəʼa ya, ya. 10 Mamu kafay da Simuŋ Piyer, ka tsəhagaptá tsi ka tsanamtá sani ma kwalva mali ta ghəŋa gwal dra skwi ŋa Lazglafta, ka tsaghutá sləməŋani nda ga zeghwi. Malkus hga tsa kwalva ya. 11 Ka Yesu mantsa: «Vranamvra ta kafaya gha da kupakani. Ra a ka say ɗa ta leghwa ghuya ɗaŋwa ya vliha Da ɗa wu ka ka rki na?» kaʼa nda Piyer.
Kladaghata la sludzi ta Yesu da Hana
12 Lagha tsa tskatá sludziha ya nda mghamha taŋ tani, nda la Yahuda ta ngha həga Lazglafta ya, ka ksaftá Yesu, ka habaghutá həŋ ta dzvuhani. 13 Ka klaghatá karaku da Hana ta nzakway ka dzidza Kayifa. Tsa Kayifa ya ta nzakway ka mali ta ghəŋa gwal dra skwi ŋa Lazglafta ma tsa vaku ya. 14 Tsa Kayifa ya tsa ta vlaŋtá hiɗaku ta la Yahuda kazlay: Draŋ mtuta mndu turtuk da mnaka mnduha, ka ya da zaɗanata lu ta inda mndəra mndu* kəʼa ya kay.
Duhwala Yesu a yu wu, ka Piyer
Mat 26:69-70, Mak 14:66-68, Luk 22:55-57
15 Ka sliʼaftá i Piyer nda sna duhwal, ka dzaʼa ta hula Yesu ta hula Yesu. Tsa sana duhwal ya ná, nda sna tsa mali ta ghəŋa gwal dra skwi ŋa Lazglafta ya. Ka lamə tsi mista Yesu da daɓi ma huɗa həga ga tsa mali ta ghəŋa gwal dra skwi ŋa Lazglafta ya, 16 ta sladaghutá Piyer ma bli ta watgha. Ka vragaptá va tsa duhwal snaŋ mali ta ghəŋa gwal dra skwi ŋa Lazglafta ya, da gwaɗganatá tsa marakw ta ngha watgha ya. Ka hgadamtá tsi ta Piyer. 17 Kaʼa nda tsi mantsa: «Tekw a kagha mataba duhwalha tsəna mndu na guli wu ri?» ka tsa marakw ka kwalva ta ngha watgha ya nda Piyer. «Tekw a iʼi mataba taŋ wu,» ka Piyer.
18 Ka vanaghatá kwalvaha nda gwal ta ngha həga Lazglafta ta vu, ka slinə həŋ, kabga mtasl vli. Ka lagha Piyer guli da slinganatá həŋ.
Ɗaway Hana ta gwaɗa da Yesu
Mat 26:59-66, Mak 14:55-64, Luk 22:66-71
19 Kaʼa nda tsi mantsa: «I wa duhwalha gha na? Nahgani ta taghə ka ŋa mnduha na?» ka tsa mali ta ghəŋa gwal dra skwi ŋa Lazglafta ya, nda Yesu. 20 Ka Yesu nda tsi mantsa: «Baŋluwa si ta mna yu ta gwaɗa ŋa inda mndu ma həga tagha skwa la Yahuda nda ya ma həga Lazglafta. Ma vli ta tskavata inda la Yahuda si ta gɗata yu ta tagha skwiha. Haɗ sana skwi mna yu kɗekkɗek wa. 21 Kabgawu ta kəl kagha ka ɗaway da iʼi na? Ɗawa da gwal si ta sna tsa skwi ta mnə yu ŋa taŋ ya ɓa. Nda sna hahəŋ ɗinaɗina ta skwi mnana yu ta həŋ,» kaʼa nda tsi. 22 Na tsa mnata Yesu mantsa ya, ka sliʼaftá sani mataba tsa gwal ta ngha həga Lazglafta ya, ka lagha dgharuŋtá Yesu. «Mantsa ta zlgha ka ta wi ŋa mali ta ghəŋa gwal dra skwi ŋa Lazglafta ra?» kaʼa nda tsi. 23 Ka Yesu mantsa: «Ka mamu ghwaɗaka skwi mna yu ya kay, mnamaŋmna. Ala ka si tɗukwa gwaɗa mna yu, kabgawu ta kəl lu ka dza iʼi na?» kaʼa nda tsi. 24 Ka ghunaftá Hana nda va tsa habatá dzvuhani ya da tsa Kayifa ta nzakway ka mali ta ghəŋa gwal dra skwi ŋa Lazglafta ya.
Duhwala Yesu a yu wu, ka Piyer kay guli
Mat 26:71-75, Mak 14:69-72, Luk 22:58-62
25 Ma tsa fitik ya, hada Simuŋ Piyer ta slinutá vwani. «Tekw a kagha mataba duhwalha tsəna mndu na guli wu ri?» ka lu nda tsi. «Siga! haɗ iʼi mataba taŋ wu,» ka Piyer ka waɗutá vli. 26 «Ngha a yu ta kagha kawadaga nda tsəna mndu na ma gam ra?» ka sani mataba kwalvaha tsa mali ta ghəŋa gwal dra skwi ŋa Lazglafta ya. Tsatsi ná, la taŋ ma tsa mndu tsanaghu Piyer ta sləməŋani ya, ya. 27 «Siga yu, iʼi a wu!» ka Piyer ka waɗutá vli kay guli. Ka gi wahatá vazak.
Ɗaway Pilat ta gwaɗa da Yesu
Mat 27:1-2,11-14, Mak 15:1-5, Luk 23:1-5
28 Gasərɗək, ka klaftá həŋ ta Yesu ga Kayifa, ka klaghata da həga dagala ga ŋumna la Ruma. Lamə a vərɗa hahəŋ da tsa həga ya wu, da ŋriŋtá həŋ ta vgha taŋ makəɗ həŋ ka za skala Pak. 29 Tsaya kəl Pilat ŋumna la Ruma ka sabi dzibil da slanaghatá həŋ. Kaʼa nda həŋ mantsa: «Nu va ghwaɗaka skwi maga na mndu na ka kuni ka na?» kaʼa. 30 Ka həŋ mantsa: «Ka má nza a tsi ka mndu ta magatá dmaku wu katsi ná, má klaghak a ŋni wu,» ka həŋ nda tsi. 31 «Klawakla va kaghuni, ka dzaʼa kuni da tsanaghatá guma manda ya mna zlaha ghuni,» ka Pilat nda həŋ ta ghəŋani. «Vlaŋna a lu ta tva dzatá mndu wu,» ka la Yahuda zlghanaftawani.
32 Mantsa ya dzaʼa magakwa skwiha na ya gwaɗə Yesu ta ghəŋani kəʼa dzaʼa mtaku ya. 33 Ka vraghatá Pilat da daɓa həga, ka hgadamtá tsi ta Yesu. «Mghama la Yahuda kagha ra?» kaʼa ɗawaŋta da tsi. 34 Ka Yesu mantsa: «Kagha ta ndanapta ma ghəŋa gha re, ari sanlaha a ta mnaghatá iʼi na?» kaʼa nda tsi. 35 «Iʼi! La Yahuda yu ra? Laghuni, nda maliha ta ghəŋa gwal dra skwi ŋa Lazglafta ta klaktá kagha da iʼi, nahgani maga ka ya katək na?» ka Pilat nda tsi. 36 Ka Yesu mantsa: «Ga mghama ɗa ná, ŋa na ghəŋa haɗik na a wa. Ka má ŋa na ghəŋa haɗik na tsi katsi, má lmalma kwalvaha ɗa, má ŋa kwala lu klagaghatá iʼi da gwal dagaladagala mataba la Yahuda. Tsaw ŋa na ghəŋa haɗik na a ga mghama ɗa wu,» ka Yesu. 37 «Tsaw va mgham kagha rke?» ka Pilat nda tsi. «Manda va tsa mna ka ya, Mgham yu. Yaya lu ta iʼi ŋa sagha mnaŋtá kahwathwata ma na ghəŋa haɗik na. Inda mndu ta nzakway ka ŋa kahwathwata ná, ta snay ta gwaɗa ɗa,» ka Yesu. 38 «Nahgani kahwathwata na?» ka Pilat nda tsi.
Guma dzatá Yesu
Mat 27:15-31, Mak 15:6-20, Luk 23:13-25
Tahula tsa, ka səglap tsi dzibil slanaghatá la Yahuda. Kaʼa mantsa: «Slanagha a yu ta skwi prək ŋa dzatá tsəna mndu na wa. 39 Ya wya ta snusna yu ta gɗata ta zlighunistá mndu turtuk ma gamak ma fitika skala Pak ya, ta kumay kuni ta slighunista ɗa ta mghama la Yahuda ra?» kaʼa nda həŋ. 40 Ka həŋ mantsa: «Tsatsi a ŋa zliŋta wa, Barabas katsi,» ka həŋ hləglaftawi. Tsaw tsa Barabas ya ná, gənda ya.
* 18:14 Ngha ta Yuhwana 11:49.