17
Ndəɓay Yesu ta dzvu ta ghəŋa duhwalhani
Tahula gwaɗata Yesu ta tsa gwaɗaha ya, ka nghadaftá tsi nda ta luwa. Kaʼa mantsa: «Da, nda maga fitik! Maraŋmara ta glakwa zwaŋa gha ŋa maraŋta zwaŋa gha guli ta glakwa gha. Vlaŋvla ka ta mbraku ta ghəŋa inda mnda səla, ŋa vlaŋtani ta hafu ŋa kɗekedzeŋ ta gwal pgham ka ta həŋ ma dzvani. Hafu ŋa kɗekedzeŋ ná, tsaya snaŋta taŋ ta kagha. Kagha vərɗa Lazglafta turtuktuk, nda snaŋta taŋ ta mndu ya ghunaga ka ta nzakway ka Yesu Kristi. Maraŋmara yu ta glakwa gha ta ghəŋa haɗik, kɗiŋkɗa yu ta magatá slna ya vliha ka ŋa magay. Ndanana tama Da ná, ŋliɗif ŋla da kagha manda nzatá nzakwa ɗa si ta kul zlraftá ghəŋa haɗik ya. Snanamsna yu ta hga gha ta gwal hligiŋ ka ma ghəŋa haɗik ka vlihata ya. Si ka ŋa gha həŋ, ka hlaftá ka ta həŋ ka vlihata. Ka snatá həŋ ta gwaɗa gha. Ndanana ná, nda sna həŋ kazlay: Inda skwi ya vliha ka ná, sagha da kagha kəʼa. Mnanamna yu ta həŋ ta gwaɗa ya mniha ka, tsuʼaftsuʼa həŋ. Nda sna həŋ dar kazlay: Daga da kagha sagha yu kəʼa, zlghafzlgha həŋ guli kazlay: Kagha ta ghunigihata kəʼa.
«Ta ghəŋa hahəŋ ta maga yu ta duʼa, maga a yu ta duʼa ta ghəŋa pɗakwa mnduha ma ghəŋa haɗik wa. Ta ghəŋa hahəŋ ta maga yu ta duʼa, kabga ŋa gha həŋ. 10 Inda tsaha ta nzakway ka ŋaɗa ya ná, ŋa gha həŋ. Inda tsaha ta nzakway ka ŋa gha ya guli ná, ŋa ɗa həŋ. Ta maravamara glakwa ɗa ma həŋ.
11 «Ta haɗ iʼi ma ghəŋa haɗik wa. Hahəŋ ná, tata ghəŋa haɗik həŋ. Ta dzaʼa da kagha iʼi. Da ɗa, kagha ta nzakway nda ghuɓa, ŋanaŋa ta həŋ nda mbrakwa gha. Nda mndərga tsa mbraku vliha ka ya, kada nzakwa həŋ ka mndu turtuk manda nzakwa u ka mnda turtuk ya. 12 Ma tsa nzakwa ɗa kawadaga nda həŋ ma ghəŋa haɗik ya ná, si ta nghay yu ta həŋ nda mbrakwa gha ya vliha ka. Ŋanaŋa yu ta həŋ, haɗ ya ta zaɗavaghuta wu, ba ya ta nzakway nda fa ŋa zwaɗuta, ŋa kɗiŋtá skwi ya nda vinda ma defteri yeya ta zaɗapta. 13 Ndanana dzaʼa da kagha yu. Manda tsaya ta mna yu ma na nzakwa ɗa tata ghəŋa haɗik na, kada ndəghafta rfa ɗa ma həŋ. 14 Mnanamna yu ta gwaɗa gha ta həŋ. Tsaya kəl həŋ ka husaŋtá mnduha ma ghəŋa haɗik, manda nzakwa iʼi kul haɗ ka ŋa ghəŋa haɗik ya. 15 Ndəɓa a yu ta dzvu da kagha ŋa hlaptá həŋ ma ghəŋa haɗik wa. Ama nghay yeya dzaʼa ka ngha həŋ da katkata tsa ghwaɗak ya. 16 Manda nzakwa iʼi kul haɗ ka ŋa ghəŋa haɗik ya ná, manda tsaya nzatá nzakwa hahəŋ, nza a həŋ ka ŋa ghəŋa haɗik wa. 17 Niŋna ta həŋ ka ŋa gha, nda ma kahwathwata. Gwaɗa gha ná, kahwathwata nzakwani. 18 Manda ya ghunaga kagha ta iʼi ta ghəŋa haɗik ya, iʼi guli, ta ghunay yu ta hahəŋ ta ghəŋa haɗik. 19 Iʼi faghafa yu ta ghəŋa ɗa ka ŋa taŋ, kada nzakwa hahəŋ guli ka ŋa gha kahwathwata.
20 «Ta ghəŋa na hahəŋ na yeya a ta maga yu ta duʼa wu, ta magay yu ta duʼa guli ta ghəŋa gwal dzaʼa zlghafta iʼi nda ma gwaɗa taŋ, 21 kada nzakwa həŋ demdem ka mnda turtuk. Da! Ka nza həŋ ka yakwa u manda guyatá u, kagha ma iʼi, iʼi ma kagha ya. Ka nza həŋ ka mnda turtuk ŋa mnay mnduha ma ghəŋa haɗik kazlay: Kagha ta ghunigihata kəʼa.
22 «Iʼi, ŋlanafŋla yu ta həŋ, manda tsa ŋliɗifta kagha ya, kada nzakwa həŋ ka mndu turtuk, manda nzakwa u ka mndu turtuk, 23 iʼi ma hahəŋ, kagha ma iʼi ya. Manda tsaya dzaʼa kəl həŋ ka nzakway kahwathwata ka mndu turtuk, kada snaŋta mnduha ma ghəŋa haɗik kazlay: Kagha ta ghunigihata, ɗvuɗva kagha ta həŋ manda ya ɗvu kagha ta iʼi guli ya kəʼa. 24 Da! Tsəna mnduha vliha ka na ná, ta kumay yu ta nzakwa taŋ ma vli ya nza iʼi, ŋa nghay taŋ ta glakwa ɗa ya vliha kagha, kabga ɗvuɗva ka ta iʼi daga ta kul zlraftá ghəŋa haɗik. 25 Da ɗa! Tuɗukwa nzakwa kagha, tsaw sna a mnduha ma ghəŋa haɗik ta kagha wa. Iʼi, nda sna yu ta kagha, na hana guli, tsatsaftsatsa həŋ kazlay: Kagha ta ghunigihata kəʼa. 26 Snanamsna yu ta kagha ta həŋ, ta dzaʼa snəglanamsna yu ta həŋ, kada nzamta tsa ɗvu ɗvaf ka ta iʼi ya ma həŋ, ŋa nzamta iʼi ma həŋ guli,» kaʼa.