16
Ka Yesu mantsa: «Managhuna mana yu ta tsa skwiha ya, kada kwala kuni zlanavatá zlghay nda ŋuɗufa ghuni. Dzaʼa taliŋtala lu ta kaghuni ma həga tagha skwa la Yahuda. Tsaya ya a vani wu, ta saghasa fitik dzaʼa kəl mnduha dzaʼa pslatá kaghuni ka ndanay kazlay: Na skwi maga mu na ná, magamaga mu ta skwi ta zɗəganatá Lazglafta kəʼa. Mantsa ya dzaʼa maga həŋ, kabga sna a həŋ ta dər Da, dər iʼi wu,» kaʼa.
Dzaʼa sasa Sulkum nda ghuɓa
Kaʼa guli mantsa: «Ka saghasa tsa fitik ya, dzaʼa havakhava kuni ta skwiha managhuna yu. Tsaya kəl yu ka managhunatá tsahaya. Ta kawadaga yu nda kaghuni kwal yu ka mnaghunata daga taŋtaŋ. Ndanana dzaʼa da mndu ta ghunigiha yu. Sew haɗ ya mataba ghuni ta ɗaway kazlay: Dzaʼa da wa ka na kəʼa wa. Ama ma mnaghunaŋta ɗa, ka gurɗutá ŋuɗufa ghuni. Kahwathwata na skwi ta mnaghunata yu na. Mal ma na laghwi dzaʼa laghu yu na kata ta kaghuni. Ka laghu a yu wu, sata a tsa mndu dzaʼa kata kaghuni ya da kaghuni wa. Ka laghula yu, dzaʼa ghunəgaghuna ghuna yu. Ka sasa tsi, dzaʼa mnanamna ta mnduha ta ghəŋa haɗik ta krughuva taŋ ta ghəŋa skwi ka dmaku nda ya ta ghəŋa skwi tɗukwa, nda ya ta ghəŋa skwi ka guma. Ta nanay mnduha ta ghəŋa haɗik ta ghəŋa taŋ ta ghəŋa skwi ka dmaku, kabga kwala taŋ kul zlghaftá iʼi. 10 Ta nanay mnduha ta ghəŋa haɗik ta ghəŋa taŋ ta ghəŋa skwi tɗukwa, kabga nda sliʼa iʼi da Da, nghəglaŋta a kuni ta iʼi wa. 11 Ta nanay mnduha ta ghəŋa haɗik ta ghəŋa taŋ ta ghəŋa skwi ka guma, kabga nda ghada tsanaghatá guma ta ghwaɗaka mghama na ghəŋa haɗik na.
12 «Ta dagala skwi má ŋa managhunata ɗa, tsaw laviŋta a kuni ta ŋafta ndana wa. 13 Ka sasa tsa Sulkum ta mnigiŋtá kahwathwata ya, dzaʼa snaghunamsna ta inda kahwathwata. Gwaɗa ma ghəŋani a dzaʼa klaʼata tsi ka mnay wa. Inda skwi dzaʼa snaŋta tsi, dzaʼa tsi mnay, ŋa mnaghunatani ta skwi dzaʼa slaku ta kəma. 14 Tsatsi dzaʼa maraŋtá glakwa ɗa, kabga skwi da iʼi dzaʼa tsuʼafta tsi ŋa mnay ŋa ghuni. 15 Inda skwa Da ɗa ná, ŋa ɗa ya. Tsaya kəl yu ka mnaghunata kazlay: Skwi da iʼi dzaʼa klafta tsi ŋa mnay ŋa ghuni kəʼa ya,» kaʼa.
Dzaʼa mbəɗavafmbəɗa taw ka ghuɓasu
16 Kaʼa guli mantsa: «Ta ɓets nzɗa, nghəglaŋta a kuni ta iʼi wa. Ɓats nzɗa guli, dzaʼa nghəglaŋngha kuni ta iʼi [kabga nda sliʼa yu da Da,]» kaʼa. 17 Ka sanlaha ma duhwalhani mataba hahəŋ hahəŋ mantsa: «“Ta ɓets nzɗa nghəglaŋta a kuni ta iʼi wu, ɓats nzɗa guli ná, dzaʼa nghəglaŋngha kuni iʼi guli. Nda sliʼa yu da Da,” kaʼa ná, gwaɗa wu tsa gwaɗa ya ta gwaɗamata tsi na?» 18 «“Ta ɓets nzɗa” kaʼa ya ní, nu ghəŋ tsaya ma gwaɗa tama? Sana a amu ta skwi ta kumə tsi ta mnay wu,» ka həŋ. 19 Ɗaslafta Yesu ta skwi ta kumə həŋ ta ɗaway da tsi, kaʼa nda həŋ mantsa: «Ta ɗaɗawavustá kuni mataba ghuni ta ghəŋa skwi mnə yu kazlay: Ta ɓets nzɗa nghaŋta a kuni ta iʼi wu, ɓats nzɗa guli, dzaʼa nghəglaŋ ngha kuni ta iʼi kəʼa ya ra? 20 Kahwathwata ka yu ta mnaghunata, dzaʼa taway kuni ta taw, dzaʼa ŋaɗay kuni ta ghəŋ, ta rfu mnduha ta ghəŋa haɗik ta rfu. Dzaʼa gurɗaku ŋuɗufa ghuni, ŋa nutá tsa gurɗatá ŋuɗufa ghuni ya ka rfu. 21 Ka saghasa fitika dgakwa marakw ná, ta ghuyay ta ɗaŋwa ta ɓasay. Na gi yatani ta tsa zwaŋ ya, gi zanaptani ta tsa ghuya ɗaŋwani ya. Ta rfay ta rfu katakata, kabga nghaŋtani ta mnda səla ta saha ta ghəŋa haɗik. 22 Mantsa ya ta ɓasa kaghuni ndanana guli. Tsaw ta dzaʼa guyaku amu, ŋa rfay ghuni ta rfu. Haɗ mndu dzaʼa laviŋtá klaghutá tsa rfu ya da kaghuni wa.
23 «Ka saghasa tsa fitik ya, haɗ kaghuni dzaʼa ɗawaŋta skwi nda ɗawa da iʼi wa. Kahwathwata ka yu ta mnaghunata, dzaʼa vlaghunavla Da ta inda skwi. Dzaʼa kuni ɗawaŋta nda hga ɗa. 24 Kulam gwatna haɗ sana skwi ta kɗə ɗawaŋta kuni nda hga ɗa wa. Ɗawawaɗawa dzaʼa mutsay kuni, kada ndəghafta ŋuɗufa ghuni da rfu,» kaʼa.
Ghuɓasapta Yesu ta ghəŋa haɗik
25 Kaʼa guli mantsa: «Ka mahdihdi mnaghunata yu ta tsa gwaɗa ya. Dzaʼa saghasa fitik dzaʼa kwal yu mnəgəlta mantsa ŋa ghuni, ŋa mnaghunaŋta ɗa ta skwi tsiɗiɗ ta ghəŋa Da. 26 Ma tsa fitik ya, kaghuni ka ghəŋa ghuni dzaʼa ɗawa skwi da Da nda hga ɗa, dər maga a iʼi ta duʼa da tsi ŋa ghuni. 27 Vərɗa Da kaghəŋani ná, ta ɗvay ta kaghuni kabga ta ɗvay kaghuni ta iʼi. Grafgra kaghuni guli kazlay: Iʼi ná, sa daga da Lazglafta yu kəʼa. 28 Sliʼaf daga da Da iʼi ka saha ta ghəŋa haɗik. Ndanana guli, wana yu ta sliʼafta ta ghəŋa haɗik ka vru da Da,» kaʼa. 29 Ka duhwalhani mantsa: «Haɗ mahdihdi ma na tama wa. Wya zlra ka ta kligiŋtá ghəŋa gwaɗa. 30 Ndanana tama, nda sna ŋni kazlay: Nda sna ka ta inda skwi kəʼa. Ma kɗaku mndu ka ɗawaŋtá skwi da kagha, nda sna kagha ta skwi ta kumə tsi ta ɗaway. Tsaya kəl aŋni ka zlghafta kazlay: Sa daga da Lazglafta kagha kəʼa,» ka həŋ nda tsi. 31 Ka Yesu nda həŋ mantsa: «Ndanana zlra kaghuni ta zlghafta ɓa? 32 Wya fitik ta sagha, nda ghada va saghani katək ŋa wutsata ghuni ta vgha, ta ksə ya ta tvani ta ksə ya ta tvani, ŋa zliɗivata ghuni turtukwa ɗa. Tsaw kahwathwata ná, turtukwa ɗa a yu wu, kabga kawadaga ŋni nda Da. 33 Managhunamana yu ta inda tsaha ya, kabga ŋa mutsafta ghuni ta zɗaku ma nzakwa guyata vgha ghuni nda iʼi. Dzaʼa ghuyay mnduha ta ghəŋa haɗik ta ɗaŋwa ŋa ghuni. Ka nzata kuni drusa. Iʼi, ghuɓasapghuɓasa yu ta mbrakwa na ghəŋa haɗik na,» kaʼa.