15
Yesu vərɗa fwa Inabi
«Iʼi vərɗa fwa inabi, Da ɗa mnda hvay. Inda dzva fu ta dzuslafta ta iʼi, kul haɗ ta yaku ná, ta tsiŋtsa. Inda dzva fu ta dzuslafta ta iʼi ta yaku guli na, ta slaɗafslaɗa ŋa sgəglavaghata yakwani. Ghadaghada tsa gwaɗa ta mnaghunata yu ya ta slaɗaftá kaghuni. Gɗavawagɗa nda ndiʼatá vgha ta iʼi manda ndiʼatá iʼi nda kaghuni ya. Laviŋ a dzva fu ta yafta ka ndiʼa a tsi ta dughwaŋ wa. Mantsa kaghuni guli, laviŋ a kuni ta magatá sana skwi ka gɗava a ndiʼatá kaghuni ta iʼi wa. Iʼi fwa inabi, kaghuni dzvuhani, mndu ta gɗavata ndiʼatani ta iʼi manda iʼi nda tsatsi ya, dzaʼa yaf ya tsatsi rgədzəɓ. Ka haɗ iʼi wu, laviŋ a kuni ta magatá sana skwi wa. Ka gɗava a ndiʼatá mndu ta iʼi ná, dzaʼa wuɗidiŋ wuɗa lu manda dzva fu ŋa ghwalutani, ŋa hlaftá tsa dzvuhani ya, ka pghamta ma vu, ŋa drutani. Ka gɗavagɗa ndiʼatá kaghuni ta iʼi, ka gɗavagɗa gwaɗa ɗa guli ma kaghuni katsi, ɗawawaɗawa ta inda skwi ta kumə kuni, dzaʼa mutsay kuni. Ka rgədzəɓ ta yafta kuni ta maray kuni kazlay: Duhwalhani aŋni kəʼa, tsaya dzaʼa maraŋtá glakwa Da ɗa. Ɗvuɗva iʼi ta kaghuni manda va ya ɗvu Da ɗa ta iʼi ya. Gɗavawagɗa ma ɗvutá mnda ɗa. 10 Ka ta snasna kuni ta zlaha ɗa, dzaʼa gɗavagɗa kuni ma ɗvutá mnda ɗa. Manda tsaya snata iʼi ta zlaha Da ɗa, kəl iʼi ka gɗavata ma ɗvutá mndani.
11 «Mnaghunamna yu manda va tsaya kada yifafta rfa ɗa ma kaghuni, ŋa ndəghafta rfa kaghuni guli. 12 Wya zlaha ɗa ta mnaghunata yu, ɗvuwaɗva ta vgha ghuni sani nda sani manda va ya ɗvu iʼi ta kaghuni ya. 13 Haɗ sana ɗvutá mndu ta malaghuta ta ghəŋa vlata mndu ta hafani ŋa grahani wa. 14 Ka ta magay kuni ta skwi ta mnaghunata yu ná, nda nza kuni ka graha ɗa. 15 Hgəgla a yu ta kaghuni ka kwalvaha wu, kabga sna a kwalva ta skwi ta magə daŋahəgani wa. Graha ɗa ta hga iʼi ta kaghuni, kabga inda skwi taghaf yu da Da ɗa ná, snaghunamsna yu. 16 Kaghuni a ta zbaptá iʼi wu, iʼi ta zabaptá kaghuni, ka faghunaghatá slna ŋa magay, ŋa yafta ghuni, ŋa gɗavata tsa yakwa ghuni ya. Mantsa tama, dzaʼa vlaghunavla Da ɗa ta inda skwi dzaʼa kuni ɗawaŋta nda hga ɗa. 17 Skwi ta mnaghunata yu ná, ka ɗvuta kuni ta vgha ghuni sani nda sani,» kaʼa.
Kwalaghuta ghəŋa haɗik ta i Yesu nda duhwalhani
18 Ka Yesu mantsa: «Ka ta husaŋhusa kuni ta mnduha ta na ghəŋa haɗik na katsi, tiŋəl iʼi ta husaŋtá həŋ ka kaghuni. 19 Ka má ŋa na ghəŋa haɗik na ka ghuni katsi, má dzaʼa ɗvafɗva mnduha ta na ghəŋa haɗik na ta kaghuni, kabga ŋa taŋ kuni mazlay. Zabapzaba yu ta kaghuni, ka hligiŋtá kaghuni mataba mnduha ta ghəŋa haɗik. Ta ka ŋa mnduha ta ghəŋa haɗik a kaghuni wu, kəl kuni ka husaŋtá həŋ. 20 Havakwahava ta gwaɗa mnaghuna yu. “Malaghumala a kwalva ka Maləmani wa.” Ka si ghuyɗipghuya mnduha ta ɗaŋwa, dzaʼa ghuyay həŋ ŋa kaghuni guli. Ka si snasna həŋ ta gwaɗa ɗa, dzaʼa snay həŋ ta ŋa ghuni guli. 21 Ta gwaɗa ta iʼi dzaʼa maga həŋ ta tsaya ŋa ghuni, kabga sna a həŋ ta mndu ta ghunigihata wa. 22 Ka má sna a yu wu, ka má haɗ gwaɗa walaŋ yu ta mnanatá həŋ wu, má haɗ dmakwa taŋ wa. Ndanana tama, lavgliŋ a həŋ ta mnay kazlay: Haɗ dmakwa ŋni wu kəʼa wa. 23 Ka ta husaŋhusa yu ta mndu, ta husaŋhusa Da ɗa ta tsa mndu ya guli. 24 Ka má maga a yu mataba taŋ ta slnaha ya kul walaŋtá sani ma mndu ta magata wu katsi, má haɗ dmakwa taŋ wa. Ndanana, nda ngha həŋ ta slnaha ɗa, ka husaŋtá yu ta həŋ nda Da ɗa tani. 25 Tsaw slasla tsaya mantsa ya, ŋa nzakwa tsa gwaɗa nda vinda ma deftera zlaha taŋ ta mnay kazlay: Ka bətbət husaŋta* yu ta həŋ kəʼa ya, manda va tsaya nzakwani.
26 «Tsa mnda kata kaghuni dzaʼa saha ya, Sulkum ta kligiŋtá kahwathwata ya dzaʼa saha daga da Da. Dzaʼa mnay ta gwaɗa ta iʼi. 27 Kaghuni guli, dzaʼa mnay kuni ta gwaɗa ta iʼi, kabga kawadaga kuni nda iʼi, daga ka yawu zlrafta mu ta nzaku,» kaʼa.
* 15:25 Ngha ta Zabura 35:19, 69:5.