14
Nda ma Yesu tva dzaʼa da Da
Ka Yesu nda duhwalhani kay guli mantsa: «Yaha ŋuɗufa ghuni da tɗu, fafwafa ta ghəŋa ghuni ta Lazglafta faf kuni guli ta ghəŋa ghuni ta iʼi. Nda ndəgha vla nzaku ma həga ga Da ɗa, ka má haɗ tsi mantsa wu, má mnaghunamna yu. Dzaʼa nda sliʼa yu da payaghunatá vli. Tahula laghwa ɗa ka payaghunatá vli, dzaʼa vragavra yu, ŋa hlay ɗa ta kaghuni tavata iʼi. Ŋa mutsafta kaghuni guli ta nzaku ma vli dzaʼa nzata iʼi, kaʼa. Wya nda sna kaghuni ta vli ta dzaʼa yu, nda sna kuni ta tvi guli,» kaʼa. Ka Tuma mantsa: «Mghama ɗa, sna a ŋni ta vli ta dzaʼa ka wu, waka aŋni dzaʼa snaŋtá tvi?» kaʼa nda tsi. Ka Yesu nda tsi mantsa: «Iʼi tvi, iʼi kahwathwata, iʼi hafu. Haɗ mndu dzaʼa laviŋtá lami da həga ga Da, ka nza a tsi nda tvə iʼi wa. Ka nda sna kuni ta iʼi dzaʼa nda sna kuni guli ta Da ɗa. Ndanana ná, nda sna kuni, nda ngha kaghuni guli,» kaʼa nda tsi.
Ka Filip mantsa: «Mghama ɗa! Maraŋnamara ta tsa Da ya, ka zɗafta ŋuɗufa ŋni,» kaʼa nda tsi. Ka Yesu nda tsi mantsa: «Nda kɗa fitika ɗa kawadaga nda kaghuni Filip ná, ta sna a ka ta iʼi ra? Ka nda ngha mndu ta iʼi ná, nda ngha ta Da. Waka ka dzaʼa mnay kazlay: Maraŋnamara ta Da kəʼa na? 10 Zlghaf a ka kazlay: Ta nzaku ma Da iʼi, Da guli ta nzaku ma iʼi kəʼa ra? Nana gwaɗaha ta mnaghunata yu na ná, ma ghəŋa ɗa a ta klaʼata yu wa. Tsa Da ta nzaku ma iʼi ya ta maga tsa slnaha ya. 11 Fafwa fa ta ghəŋa ghuni ta skwi ta mnaghunata yu kazlay: Iʼi ta nzaku ma Da, Da guli ta nzaku ma iʼi kəʼa ya. Fafwafa ta ghəŋa ghuni dər ta ghəŋa tsa slnaha yeya tsi. 12 Kahwathwata ka yu ta mnaghunata, mndu ta zlghaftá iʼi, dzaʼa magay tsatsi guli ta slna ta magə yu. Dzaʼa magay ka malaghuta kabga nda sliʼa iʼi da Da ɗa. 13 Mantsa tama, inda skwi dzaʼa kuni ɗawaŋta nda hga ɗa, dzaʼa magay yu, kada maraŋta Da ta glakwani nda ma zwaŋ. 14 Ka ɗawaŋɗawa kuni ta sana skwi nda hga ɗa, dzaʼa magay yu,» kaʼa.
Dzaʼa ghunaga ghuna Da ta Sulkum nda ghuɓa
15 «Ka ɗvuɗva kuni ta iʼi, dzaʼa snasna kuni ta zlahuha ɗa. 16 Iʼi, dzaʼa ɗaway yu da Da ta sana mndu ŋa ghunəgaghunatani ŋa nzatani ŋa ɗekɗek kawadaga nda kaghuni ŋa kata kaghuni. 17 Tsa mndu ya ná, Sulkuma kligiŋtá kahwathwata ya. Laviŋ a mndu ma ghəŋa haɗik ta tsuʼafta wa. Laviŋ a həŋ ta snaŋta guli wa. Kaghuni nda sna kaghuni, kabga ta gɗata kawadaga nda kaghuni, dzaʼa gɗavagɗa ŋa ɗekɗek ma ŋuɗufa ghuni. 18 Iʼi, zlaghunata a yu manda zwana tawakri wu, dzaʼa vragaghavra yu da kaghuni. 19 Ta ɓats nzɗa ɗa, nghaŋta a mnduha ma ghəŋa haɗik ta iʼi wa. Kaghuni ya, dzaʼa nda ngha kuni ta iʼi, kabga ta nzakw nda hafu iʼi, dzaʼa nzata nda hafu kaghuni guli. 20 Baɗu tsaya dzaʼa snaŋta kuni kazlay: Ta nzaku ma Da iʼi, ta nzaku ma iʼi kaghuni, iʼi guli ta nzaku ma kaghuni yu kəʼa.
21 «Ka ŋanaŋa mndu ta zlahuha ɗa ka snata, tsaya mndu ta ɗvutá iʼi. Dzaʼa ɗvuɗva Da ɗa ta tsa mndu ta ɗvutá iʼi ya. Iʼi guli dzaʼa ɗvuɗva yu ŋa maranaŋta ɗa ta nzakwa ɗa,» kaʼa.
22 «Kinawu ka kagha dzaʼa maravata da aŋni, kul maravata ka da mnduha ta ghəŋa haɗik na?» ka Zuda, Zudas Iskaryut ya a wa. 23 Ka Yesu nda tsi mantsa: «Ka ɗvuɗva mndu ta iʼi, dzaʼa ŋanaŋa ta gwaɗa ɗa, dzaʼa ɗvuɗva Da ɗa ta tsatsi guli. Ŋa sagha ŋni nda Da ɗa tani ŋa nzakwa ŋni ga taŋ. 24 Ka ɗvu a mndu ta iʼi wu katsi, ŋana a ta gwaɗa ɗa wu, nana gwaɗa ta mnaghunata yu ta snə kuni na ná, kla a ma ghəŋa ɗa a yu wu, tsa Da ɗa ta ghunigihata ya ta mnihata.
25 «Mnaghunamna yu ta tsaya ta wana yu kawadaga nda kaghuni na. 26 Tsa mnda kata mndu dzaʼa saha ya, Sulkum nda ghuɓa ya dzaʼa ghunagata Da nda hga ɗa. Tsatsi dzaʼa taghaghunaftá inda skwi, ŋa havaghunaktá inda gwaɗa managhuna yu.
27 «Zɗaku ya ta zlaghunaŋta yu*. Zɗakwa ɗa ya ta vlaghunata yu. Vla a yu ŋa ghuni manda ya ta vlə mnduha ma ghəŋa haɗik wa. Yaha ŋuɗufa ghuni da tɗu, yaha kuni da zləŋ. 28 Nda sna kuni ta gwaɗa mnaghuna yu kay, “nda sliʼa yu, dzaʼa vragaghavra yu da kaghuni.” Ka ta ɗvay kuni ta iʼi katsi ná, dzaʼa rfay kuni ta rfu ta ghəŋa má snaŋta ghuni kazlay: Nda sliʼa yu da Da kəʼa, kabga mal Da ka iʼi. 29 Wana yu ta mnaghunatá tsa skwiha ya ndanana ma kɗaku həŋ ka slata, kada zlghafta kuni ta skwi ta mnaghunata yu, slarə tsi. 30 Haɗ gwaɗa ta dagala ta ŋa mnaghunata ɗa wu, kabga wya tsa ghwaɗaka mghama na ghəŋa haɗik na ya ta sagha. Tsaw laviŋ a ta ŋraptá iʼi wa. 31 Ɗina ka snaŋta mnduha ta ghəŋa haɗik kazlay: Ɗvuɗva yu ta Da kəʼa. Inda skwiha ta magə yu guli ná, manda va ya mniha Da ta maga yu. Sliʼafwasliʼa hadna mbaɗma,» kaʼa.
* 14:27 Ngha ta Isaya 9:5.