13
Mbazanata Yesu ta səla duhwalhani
Ta kɗavakta fitik lu, gamahtsimani dzaʼa skala lu ta skala Pak. Nda sna Yesu kazlay: Saghasa fitik dzaʼa kəl tsi ka zlanatá na ghəŋa haɗik na, ka laghu da Da kəʼa. Ɗvuɗva tsatsi ta gwal ta zlghafta ma na ghəŋa haɗik na, haɗ kɗavakta ɗvutani ta həŋ wa. Ka zə Yesu ta skwa zay nda duhwalhani gahawu. Nziya nza tsi, ghadaghada halaway ta hbutá Zudas zwaŋa Simuŋ Iskaryut ŋa skwaptá Yesu. Nda sna Yesu ka ghəŋani kazlay: Sa daga da Lazglafta yu, dzaʼa vru da Lazglafta yu kəʼa. Nda sna guli kazlay: Fanamfa Lazglafta ta inda skwi ma dzvani kəʼa. Ka sliʼavatá tsi ma tsa vla za skwi ya, ka suɗatá tsi ta lgutani, ka klaftá tsi ta ira gwada ka hbivta misti. Ka tamtá tsi ta imi ma glifiŋ, ka mbambazə tsi ta səla duhwalhani. Ka ta takaɗ tsi nda tsa ira gwada hbiv tsi misti ya kay. Ka lagha tsi ta Simuŋ Piyer. Ka Simuŋ Piyer mantsa: «Mghama ɗa! Kagha ná, ŋa mbaza səla ɗa!» kaʼa nda tsi. «Ta kɗa a snaŋta gha ta na skwi ta magə yu na karaku wu, dzaʼa nda sna ka dazlay,» ka Yesu nda tsi. «Kadzeŋkadzeŋ, haɗ ka ta walaŋtá mbaza səla ɗa wu,» ka Piyer nda tsi. «Ka mbazagha a yu ta səla gha wu, haɗ ima gha ma iʼi wu,» ka Yesu nda tsi. Kaʼa mantsa: «Mghama ɗa! Səlaha ɗa kweŋkweŋ a dzaʼa ka mbazihata tama wu, nda dzvuha ɗa nda ghəŋa ɗa tani,» ka Simuŋ Piyer nda tsi. 10 Ka Yesu mantsa: «Ka nda mbazambaza mndu, haɗ ta zbəgəltá mbaza wa. Ba səlaha kweŋkweŋ dzaʼa mbambazanaghuta tsi, kabga tsuweɗaka vghani. Tsuweɗaka vgha ghuni, tsaw kaghuni demdem a wu,» ka Yesu nda tsi. 11 Nda sna Yesu ta mndu dzaʼa skwapta, tsaya kəl tsi ka mnay kazlay: Kaghuni demdem a tsuweɗaka wu kəʼa ya.
12 Tahula mbambazanatani ta səlaha taŋ, ka suɗglavatá tsi ta lgutani, ka nzəgladatá ka zəgəltá skwi. Kaʼa nda həŋ mantsa: «Nda sna kuni ta tsa skwi magə yu ŋa ghuni ya ra? 13 “Mndu ta tagha skwi” ŋaŋni ka, “mghama ŋni” ka, ka kuni ta hga iʼi. Ta ŋa ghuni tsaya, manda va tsaya yu. 14 Ka si iʼi ta nzakway ka mgham, mndu ta tagha skwi ŋa mndu, mbaza ghuna mbaza yu ta səla ya ní, kaghuni guli ŋa mbazay ghuni mantsa ta ŋa sani nda sani. 15 Maraghunatá tsaya maraghuna yu, ŋa magay kaghuni guli manda tsa magaghuna yu ya. 16 Kahwathwata ka yu ta mnaghunata, haɗ kwalva ta malaghutá mghamani wu, haɗ mnda ghunay guli ta malaghutá mndu ta ghunafta wa. 17 Ka nda sna kuni ta tsaya, dzaʼa rfu kuni kata magay kuni ta slna nda tsi. 18 Nda kaghuni demdem a ta gwaɗa yu ta tsa gwaɗa ya wu, nda sna yu ta gwal zabap yu. Tsa gwaɗa nda vinda ma defteri ya ná, ɗina ka magatani mantsa. “Mndu ta zə ŋni ta skwa zay kawadaga nda tsi ta liɗista.* 19 Ka yu ta mnaghunata daga ndanana ma kɗaku skwi ka slata. Mantsa tama ka slasla skwi ya, ŋa zlghafta ghuni kazlay: “Iʼi ná, iʼi ya” kəʼa. 20 Kahwathwata ka yu ta mnaghunata, ka tsuʼaftsuʼa mndu ta mndu dzaʼa ghunafta yu katsi ná, iʼi tsuʼaf tsi. Ka tsuʼaftsuʼa tsi ta iʼi, tsuʼaftsuʼa guli ta mndu ta ghunigihata,» kaʼa.
Sliʼa Zudas skwaptá Yesu
Mat 26:20-25, Mak 14:17-21, Luk 22:21-23
21 Tahula kɗiŋta Yesu ta mana tsa gwaɗaha ya, ka ghudzavaftá ŋuɗufani, kaʼa mantsa: «Kahwathwata ka yu ta mnaghunata, mamu sani ma kaghuni dzaʼa skwaptá iʼi,» kaʼa mnanaŋta həŋ baz. 22 Ghurghurghur, ka duhwalhani ka nanagha vgha taŋ. Sew sna a həŋ ka ta wa ta mna tsi wa. 23 Tsaw sani turtuk mataba duhwalhani, tsa ta mamə Yesu ya, tavata Yesu nzanavata tsi. 24 «Wa na mndu ta gwaɗə ka ta ghəŋani na na? ka ka ɗawaŋta da tsi ɓa?» ka Simuŋ Piyer nda tsi nda dzvu. 25 Mantsa ya tama, «Waya ní mghama ɗa,» ka tsa duhwal ya fadaghatá ghəŋ da ghuva Yesu ka ɗaway. 26 Ka Yesu mantsa: «Tsa mndu dzaʼa niʼagafta yu ta ndurzla ɗafa ka vlaŋta ya ná, vani tsaya,» kaʼa nda tsi. Ka niʼagaftá tsi ta ndurzla ɗafa ka vlaŋtá Zudas zwaŋa Simuŋ Iskaryut. 27 Na gi tsa zlghafta Zudas ta tsa ndurzla ɗafa ya, gi lama halaway dida tsa. «Maga misimmisim ta skwi ta kumə ka ta magay,» ka Yesu nda tsi. 28 Haɗ mndu dər ka turtuk mataba tsa gwal ta nzata ka za skwi ya nda sna ka kabgawu kəl tsi ka mnay ŋani mantsa wa. 29 Zlah la skwaktá skwi ŋa za skalu, ka la valaŋtá skwi ta gwal ka pɗu a ka Yesu nda tsi, ka sanlaha ta ndanay, kabga da Zudas zliba tska skwa taŋ. 30 Na zlghafta Zudas ta tsa ndurzla ɗafa ya, ka gi sabə tsi dzibil. Rviɗik vli ta tsa luwa ya.
Ɗvuwaɗva ta vgha ghuni
31 Tahula saghwa Zudas dzibil, ka Yesu mantsa: «Ndana na ŋlanafta lu ta Zwaŋa mndu. Ka ŋlanaftá lu ta Lazglafta guli nda ma tsatsi. 32 Ka nda ma tsatsi zlagigiŋta Lazglafta ta glakwani ya, dzaʼa marigiŋmara ma vərɗa tsatsi ta glakwa zwaŋ guli, dzaʼa gi magay ndana ndana. 33 Zwana ɗa, ta ɓats yeya nzɗa ɗa kawadaga nda kaghuni, dzaʼa zbay kuni ta iʼi. Manda va ya mnana yu ta la Yahuda kazlay: Laviŋ a kuni ta ɓhata ma vli ta dzaʼa yu wu kəʼa ya, manda tsaya ta mnaghunaŋta yu ta kaghuni guli ndana. 34 Wana lfiɗa zlahu ta vlaghunata yu. Ɗvuwaɗva ta vgha ghuni sani nda sani. Manda va ya ɗvu iʼi ta kaghuni ya, ɗvuwaɗva kaghuni guli ta vgha ghuni sani nda sani. 35 Ka ta ɗvuɗva kuni ta vgha ghuni sani nda sani katsi, ta tsaya dzaʼa snaŋta mnduha kazlay: Duhwalha ɗa kuni kəʼa,» kaʼa.
Mnay Yesu ta krughuva Piyer
Mat 26:31-35, Mak 14:27-31, Luk 22:31-34
36 Ka Piyer mantsa: «Mghama ɗa! dzaʼa diga ka na?» kaʼa nda tsi. «Laviŋ a ka ta ɓhata da tsa vli ta dzaʼa yu ya ndanana wu, dazlay ya, dzaʼa ɓhaɓha ka mista ɗa,» ka Yesu nda tsi. 37 Ka Piyer mantsa: «Mghama ɗa! kabgawu dzaʼa kwal yu laviŋtá ɓhata mista gha ndana na? Dər ŋa dzatá iʼi tsi, fafa yu ta vgha ɗa ka ŋa gha,» kaʼa nda tsi. 38 Ka Yesu mantsa: «Va kahwathwata, fafa ka ta vgha gha ŋa ɗa ra? Kahwathwata ka yu ta mnaghata, ma kɗaku vazak wahata ná, hkən səla dzaʼa mnata ka kazlay: Sna a yu ta na mndu na wu, kəʼa nda iʼi,» kaʼa.
* 13:18 Ngha ta Zabura 41:10.