12
Pghafta Mari ta urdi ta səla Yesu
Mat 26:6-13, Mak 14:3-9
Ta pɗakwa fitik mkuʼ ka maga skala Pak, ka Lagha Yesu da luwa Betani, ma tsa luwa ta nzaku Lazar, tsa mndu sliʼaganap tsi ma mtaku ya kay. Ka danatá lu ta skwa zay hada, ka dgə Marta. Tekw tsa Lazar ya mataba tsa mnduha ta nzata ŋa za skwa zay kawadaga nda Yesu ya. Ka klaftá Mari ta hwaraka urda sana fu ta hgə lu ka Nar, nda bla dzvani, ka rita litir. Ka pghə tsi ta səla Yesu, ka takaɗay nda swida ghəŋani. Ka vərtikanaftá tsa urdi ya ta vli ma inda tsa həga ya. Ka Zudas Iskaryut zwaŋa Simuŋ, ta nzakway tekw mataba duhwalha Yesu ta dzaʼa skwapta ya mantsa: «Haɗ lu si ta skwaptá na Urdi na ka tseda vagha mnduha hkən dərmək* ka daganaftá gwal ka pɗu ra?» kaʼa. Vərɗa gwaɗa ta la pɗu a gwaɗə tsi wa. Vərɗa tsatsi ná, ghali ya kabga ta dzaʼa tsatsi nda klaʼatá tsa skwi ta tskə lu ma zlibi da tsi ya. Ama ka Yesu mantsa: «Zlanazla! Ka fata tsi ŋa baɗu paɗa iʼi. Gwal pɗu ná, tavata kaghuni hahəŋ. Iʼi, nzata a yu tavata kaghuni ŋa ɗekɗek wu,» kaʼa.
Mal dzatá Lazar, ka gwal dra skwi ŋa Lazglafta
Snaŋta ndəghata la Yahuda kazlay: Waʼa Yesu ma Betani kəʼa, ka sliʼadaghatá həŋ. Tsa sliʼadaghata sliʼadagha həŋ ya ná, ta ghəŋa gwaɗa ta Yesu nda ghəŋani a wu, ta kumay həŋ ta nghaŋtá tsa Lazar sliʼaganap Yesu mataba gwal nda rwa ya guli. 10 «Dzatá Lazar guli!» ka la mali ta ghəŋa gwal dra skwi ŋa Lazglafta kurata, 11 kabga nda ndəgha la Yahuda ta sliʼapta mataba taŋ ka laghwi da zlghaftá Yesu ta ghəŋa gwaɗa ta Lazar.
Lama Yesu da luwa Ursalima
Mat 21:1-11, Mak 11:1-11, Luk 19:28-40
12 Gamahtsimani, ka snaŋtá dəmga ta sliʼadaghata da tsa vla skalu ya kazlay: Waʼa Yesu ta sagha da Ursalima kəʼa. 13 Ka ɓal həŋ ta sluhwa zlizlam ka dzaʼa da guyay ta tvi. Ka həŋ mantsa: «Ŋa Lazglafta glaku! Ka tfanaghatfa Lazglafta ta wi ta mndu ta sagha nda hga Mgham. Ka tfanaghatfa Lazglafta ta wi ta Mghama la Israʼila,» ka həŋ ka hla wi. 14 Manda ya nda vinda, ka mutsaftá Yesu ta zwaŋa kɗih, ka laf tsi tida.
15 «Ma zləŋ kuni ta zləŋ mnduha ma luwa Ursalima,
waʼa Mghama ghuni ta sagha
ta zwaŋa kɗih,» kaʼa.
16 Inda tsa skwiha ta magaku ya ná, ta sna a duhwalhani ta klatá ghəŋani karaku wa. Tahula kapanafta lu ta Yesu ma glakwani, ka havaktá həŋ kazlay: Ta ghəŋa tsatsi vindafta lu ta tsa skwi ya kəʼa, ka sagha tsa skwi mna lu ma gwaɗa Lazglafta ya magata manda va tsaya guli, ta ghəŋa Yesu. 17 Ka rusu inda tsa mnduha si kawadaga nda Yesu ya ta skwi nghaŋ həŋ, ma fitika sliʼaganaptani ta Lazar ma kulu, mataba gwal nda rwa ya. 18 Tsaya kəl mnduha ka sliʼadaghata da guyay kabga snaŋta taŋ ta tsa mazəmzəm maga tsi ya. 19 «A haɗ sana skwi dzaʼa magata mu ya na! Nghawa ɓa ta inda mnduha ta dzaʼa mistani,» ka la Farisa mataba taŋ.
Maganatá slna ta Yesu, ka dzaʼa mistani
20 Mamu la Grek mataba tsa gwal ta sliʼadaghata da Ursalima ŋa tsəlɓu da Lazglafta ma tsa fitika skalu ya. 21 Ka həŋ mantsa: «Mghama ɗa! Ta kumay ŋni ta guyata nda Yesu,» ka həŋ nda Filip ta nzakway ka mnda luwa Betsayda ta haɗika Galili. 22 Ka laghu Filip mnanatá Andre, ka sliʼaftá həŋ kawadaga ka laghwi mnanatá Yesu. 23 Ka Yesu nda həŋ mantsa: «Nda maga fitik dzaʼa kəl lu ka kapanaftá Zwaŋa mndu ma glakwani. 24 Kahwathwata ka yu ta mnaghunata, ndleŋw manda va tsaya ta nzata hya nimaya ka dəɗam a tsi da haɗik ka rwutani. Ka rwurwa tsi, dzaʼa yaf ya dagala. 25 Mndu ta ɗva ghəŋani ná, dzaʼa zaɗiŋzaɗa. Ala, ka malaghumala ɗvafta tsa mndu ya ta Lazglafta ka skwiha ma ghəŋa haɗik katsi, dzaʼa nzulananzula tsa mndu ya ta hafani ŋa kɗekedzeŋ. 26 Kata kumay mndu ta magihatá slna ná, ka sawi tsi mista ɗa, ma tsa vli dzaʼa nzata iʼi ya, hada dzaʼa nzata tsa mndu ta magihatá slna ɗa ya guli. Ka ta magihamaga mndu ta slna, dzaʼa ŋlanafŋla Da ɗa ta tsa mndu ya,» kaʼa nda həŋ.
Mnay Yesu ta gwaɗa ta dzaʼani mtaku
27 Ka Yesu mantsa: «Ndanana ná, wana nda tsa ŋuɗufa ɗa. Sna a yu ta skwi ŋa mnay ɗa wa. Da! Klapkla ta iʼi ma na ghuya ɗaŋwa na ka yu, tsaw ta ghəŋa tsa ghuya ɗaŋwa ya klə yu ka saha ta ghəŋa haɗik da ghuyay kay guli. 28 Da! Maraŋmara ta glakwa gha,» kaʼa. «Ghadaghada yu ta maraŋtá glakwa ɗa, dzaʼa kɗay yu ta maray guli,» ka lwi gwaɗagata daga ta luwa. 29 «Luwa ya ta ŋəzlata,» ka dəmga ta snay. «Duhwalha Lazglafta ya ta gwaɗganata,» ka sanlaha. 30 Ama ka Yesu mantsa: «Tsa lwi ta gwaɗagata ya ná, ka ŋa ɗa a wa, ka ŋa ghuni gwaɗagata tsi. 31 Ndanana tama, nda maga fitika tsanaghatá guma ta na ghəŋa haɗik na. Ndanana dzaʼa wuɗidiŋta lu ta mghama na ghəŋa haɗik na. 32 Iʼi, baɗu kapaɗifta§ lu ta na ghəŋa haɗik ya, dzaʼa tɗaktɗak yu ta inda mnduha da iʼi,» kaʼa. 33 Tvi kəʼa dzaʼa mtaku ta mnə tsi ma tsa gwaɗani ya. 34 «Dzaʼa nzata ŋa kɗekedzeŋ Kristi, ka aŋni taghafta ma deftera zlahu ná, waka kagha tama ta mnay kazlay: Dzaʼa kapanafkapa lu ta Zwaŋa mndu kəʼa. Wa tsa Zwaŋa mndu ya?» ka tsa dəmga ya. 35 Ka Yesu mantsa: «Ta ɓats nzɗa tsuwaɗak karaku mataba ghuni. Tatakeʼa tsuwaɗak na ná, Mbaɗawambaɗa ta mbaɗa ma tsuwaɗak, yaha vli da kuzaghunaghata. Mndu ta mbaɗa ma grum ná, sna a ta vli ta dzaʼa tsi wa. 36 Zlghafwazlgha ta tsuwaɗak ta da kaghuni tsi na, kada nzakwa kuni ka zwana tsuwaɗak,» kaʼa nda həŋ. Gwaɗata Yesu ta tsa gwaɗa ya, ka laghu tsi ka zaghuta diʼiŋ nda həŋ, ka ɗifaghuta.
Kwalaghuta la Yahuda ta zlghaftá Yesu
37 Kulam nda tsa mazəmzəmha mamaga tsi ta wa ira taŋ ya, ka kwalaghutá həŋ ta zlghafta. 38 Mantsa ya dzaʼa kəl tsi ka nzakway taɓ ta gwaɗa manda ya mna anabi Isaya kazlay:
«Mghama ɗa, wa ta zlghaftá gwaɗa ya gwaɗa ŋni?
Wa maranaŋ Mgham Lazglafta ta mbrakwani*
39 Skwi kwal həŋ zlghafta ná, wya tsi ka Isaya mnata guli:
40 «Lazglafta ta ghulpiŋtá ira taŋ,
ka təŋanaftá ghəŋa taŋ,
ŋa kwala taŋ nghaŋta nda ira taŋ,
ŋa kwala taŋ tsatsafta da mbəɗaktá həŋ ta vgha tvə iʼi
ŋa mbanafta ɗa ta həŋ kəʼa,» ka Lazglafta.
41 Ma tsa fitika nghaŋta Isaya ta glakwa Yesu ka mnə tsi ta gwaɗa ta ghəŋani ya, mnata tsi ta tsa gwaɗa ya. 42 Ma va tsaya ná, mamu ndəghata la mali ta ghəŋa la Yahuda ta zlghaftá Yesu. Ama ka kwalaghutá həŋ ta maraŋtá ghəŋa taŋ, kabga zləŋa gwaɗa da la Farisa, da taliŋtá lu ta həŋ ma həga tagha skwa taŋ. 43 Malaghumala ɗvafta taŋ ta ghubu da mnduha ka ya da Lazglafta.
Yesu ná, tsuwaɗak ya
44 Ka Yesu klaŋtá lwi mantsa: «Mndu ta zlghaftá iʼi, iʼi a zlghaf tsi wu, tsa mndu ta ghunigihata ya zlghaf tsi. 45 Mndu nda ngha ta iʼi, nda ngha ta mndu ta ghunigihata. 46 Iʼi ná, tsuwaɗak yu, ka saha yu ta ghəŋa haɗik kada kwala mndu ta zlghaftá iʼi da nzata ma grum. 47 Ka nda sna mndu ta gwaɗa mna yu, ka kwalaghutá tsi ta maga slna nda tsi katsi, iʼi a dzaʼa tsa guma ta ghəŋani wu, kabga sa a yu ta ghəŋa haɗik ŋa tsa guma wu, sasa yu ŋa mba mnduha ta ghəŋa haɗik. 48 Mndu ta vziɗta ka kwalaghutá tsi ta zlghaftá gwaɗa ɗa, dzaʼa tsanaghatsa lu ta guma. Tsa gwaɗaha gwaɗa yu ya dzaʼa tsanaghatá guma baɗu kɗakwa ghəŋa haɗik. 49 Iʼi ná, gaghəŋ gaghəŋa ɗa a ta gwaɗa yu ta gwaɗa wa. Tsa Da ta ghunigihata ya ta mnihatá gwaɗa ŋa gwaɗay ɗa, nda ya ŋa ta taghay ɗa ŋa mnduha. 50 Nda sna yu kazlay: Skwi ta mnə tsi ná, ta vlay ta hafu ŋa kɗekedzeŋ kəʼa. Inda skwiha ta mnə yu ná, manda va skwi mniha Da ɗa ta mna yu,» kaʼa.
* 12:5 Ngha ta Yuhwana 6:7. 12:15 Ngha ta Zakari 9:9. 12:20 Ngha ta Yuhwana 7:35. § 12:32 Ngha ta Yuhwana 3:14. * 12:38 Ngha ta Isaya 53:1. 12:40 Ngha ta Isaya 6:9-10. 12:41 Ngha ta Isaya 6:1.