11
Mtakwa Lazar
Mamu sana mndu ma luwa Betani Lazar hgani ksaf ɗaŋwa. Ma tsa luwa ya ta nzakwa kwaghamani ta nzakway ka i Mari nda Marta. Tsa Mari ya tsa ta pghanaftá urdi ta səla ta Mgham Yesu ka takaɗay nda swida ghəŋani ya. Zwaŋamani tsa Lazar kul ɗughwanaku ya guli. Ka tsghaghatá tsa kwaghamani ya ta lwi ŋa Yesu kazlay: Mghama ɗa, ɗughwana a tsa gra gha ya kay wu kəʼa. Ka Yesu mantsa: «Dzata a tsa ɗaŋwa ya ta Lazar wa. Ŋa maraŋtá glakwa mbrakwa Lazglafta tsa ɗaŋwani ya, kada maravata glakwa Zwaŋa Lazglafta guli,» kaʼa manda snaŋtani ta tsa gwaɗa ya.
Tsaw ta ɗvay Yesu ta i Marta nda mukumani nda Lazar. Tahula tsa snaŋta Yesu kazlay: ɗughwana a Lazar wu kəʼa ya, ka magəglatá tsi ta fitik his, ma tsa vli hada tsi ya. Tahula tsa, «vramavra ta haɗika Zudiya,» kaʼa nda duhwalhani. «Maləma ɗa, kɗakwa la Yahuda tsa ta kuma zlərtsa ta kagha nda pala ŋa dzata ná, vramavra ta haɗika Zudiya ka ka?» ka duhwalhani nda tsi. Ka Yesu mantsa: «Ghwaŋpɗə his a nzemndi ma vaghu ra. Ka ta mbaɗə gifitik mndu ta mbaɗa ná, haɗ tuthun, ta dzadzay wu, kabga tsuwaɗak vli ta wa irani gifitik. 10 Ala ka girviɗik ta mbaɗa mndu ta mbaɗa katsi, ta dzadzay tuthun, kabga ngha a ta vli girviɗik wu,» ka Yesu nda həŋ. 11 «Wa a dzadza hani ta gra mu Lazar, ka la yu da sliʼanafta,» kaʼa nda həŋ tahula mnatani ta tsa gwaɗa ya. 12 «Mghama ɗa! ka si hani ta dzata ya ní, haɗ dzaʼa mbafta ra?» ka duhwalhani nda tsi. 13 Ba va hani ta dzata kahwathwata ka hahəŋ sizlay nda ŋa taŋ. Tsaw ta ghəŋa mtatani mna Yesu ta ŋani. 14 Ka Yesu klinistá ghəŋani ta həŋ mantsa: «Nda mta Lazar tane! 15 Ta rfu yu ta ghəŋa kwala ɗa kul haɗ hada. Ɗina tsaya ka ŋa ghuni, ŋa fafta ghuni ta ghəŋ ta iʼi. Mbaɗma slanaghata ndana tama,» kaʼa nda həŋ. 16 «Mbaɗma amu guli, ka dzaʼa mu rwuta kawadaga nda tsi,» ka Tuma ta hgə lu ka mbuhwali nda pɗakwa duhwalha.
Yesu hafu
17 Ta lagha Yesu ná, mafwaɗa fitika Lazar tsa ma haɗik manda paɗamta. 18 Tsa luwa Betani ya, malaghumala a ka meli hkən nzakwani nda luwa Ursalima wa. 19 Nda ndəgha la Yahuda ta sliʼadaghata da zgwaŋtá i Marta nda Mari, ta ghəŋa mtatá zwaŋama taŋ. 20 Manda snaŋta Marta kazlay: Waʼa Yesu ta sagha kəʼa, ka labə tsi da guyay ta tvi, ta nzutá nzakwani Mari mintgha. 21 Ka Marta nda Yesu mantsa: «Mghama ɗa! Ka má hadna ka katsi ná, má mta a zwaŋama ɗa wa. 22 Tsaw dər nda vanana ná, nda sna yu kazlay: Inda skwi dzaʼa ka ɗawaŋta da Lazglafta ná, dzaʼa tsuʼaghaf tsuʼa Lazglafta ta wani kəʼa,» ka Marta nda Yesu. 23 Ka Yesu mantsa: «Dzaʼa sliʼagapsliʼa zwaŋama gha ma mtaku,» kaʼa nda tsi. 24 «Nda sna yu mantsa kazlay: Dzaʼa sliʼagapsliʼa ma mtaku baɗu kɗakwa ghəŋa haɗik kəʼa,» ka Marta nda tsi. 25 Ka Yesu nda tsi mantsa: «Iʼi tsa mndu ta sliʼaganaptá gwal nda rwa ŋa nzəglata taŋ nda hafu ya. Mndu ta zlghaftá iʼi dər mtumta tsi, dzaʼa nzanza nda hafu. 26 Dər wati ma mndu ka ta ndiri tsi ta zlghaftá iʼi haɗ dzaʼa mtuta ɗekɗek wa. Zlghafzlgha ka ta tsa?» ka Yesu nda tsi. 27 Ka Marta nda tsi mantsa: «Aŋni mghama ɗa, zlghafzlgha yu kazlay: Kagha ná, Kristi Zwaŋa Lazglafta ya dzaʼa saha ta ghəŋa haɗik ka,» kaʼa nda tsi.
Tawa Yesu ta ghəŋa mta ta Lazar
28 Mnatani ta tsa gwaɗa ya, ka sliʼaftá tsi ka laghwi mnanatá mukumani Mari makɗekmakɗek kazlay: Waʼa tsa mndu ta taghamatá skwi ya kay hadna ta gvala kagha, kaʼa. 29 Na gi snaŋta Mari mantsa ya, gi brahwat sliʼafta, ka hwaya slanaghatá Yesu. 30 Tsaw ta lamə a Yesu da luwa karaku wu, tata nzaku ma tsa vla guyakwa taŋ nda Marta ya. 31 Nghay tsa la Yahuda ta nzaku ma həga ta lɓa ŋuɗuf ŋa Mari ta tsa gi sliʼaftani brahwat ka sliʼi dzibil ya, ka həŋ mantsa: Ya sliʼani da taw ta kulu tsa, ka həŋ ka sabi mistani. 32 «Mghama ɗa! Ka má hadna ka ná, má mta a zwaŋama ɗa wu,» Ka Mari zləmbatá ma ghuva Yesu nghaŋər tsi manda ɓhadaghatani da tsa vli nda tsi ya. 33 Nghay Yesu ta Mari ta taw, nda tsa la Yahuda ta labə mistani ya tani, ka lagha tsi ta ŋuɗufa Yesu ka kɓanafta. 34 «Ga paɗamta kuni na?» kaʼa nda həŋ. «Mghama ɗa! Sawi nghanata ɓa,» ka həŋ nda tsi. 35 Ka mbəzə Yesu ta ima taw. 36 «Nghawa kəʼa ta ɗvay ɓa!» ka la Yahuda ta ghəŋani. 37 «Tsatsi ta mbanaftá ghulpata mndu kay guli ná, laviŋ a ta pyaftá Lazar má ŋa kwal kul mtuta ra,» ka sanlaha mataba taŋ.
Vranamta Yesu ta hafu ma Lazar
38 Ka ləglagha tsi ta ŋuɗufa Yesu. Ka sliʼaftá tsi ka lagha ta kulu. Sana galigha ya fuŋ lu ta klam ta wani. 39 «Taŋwalaghwa ya klam ta wani ya,» ka Yesu. «Mghama ɗa! Nda ghada ziʼatani, kabga ma fwaɗa fitikani na manda paɗamta,» ka Marta, mukumani ma tsa mndu nda mta ya. 40 «Mnagha a yu kazlay: Ka zlghafzlgha ka ná, dzaʼa nda ngha ka ta mbrakwa Lazglafta kəʼa kay ra?» ka Yesu nda tsi. 41 Ka taŋwalaghutá həŋ ta tsa klam ya. Ka nghadaftá Yesu nda ta luwa, kaʼa mantsa: «Da! Ta rfay yu ta kagha, kabga ta zlghafzlgha ka ta tawa ɗa. 42 Nda sna yu kazlay: Ta gɗagɗa ka ta zlghiɗiftawa ɗa kəʼa. Nziya nza tsi ná, ŋa na mnduha ta wiɗifta na ta mna yu, kada zlghafta həŋ,» kaʼa. 43 Tahula mnatani ta tsa gwaɗa ya, kaʼa nda lwi dagaladagala mantsa: «Lazar! Sabsa,» kaʼa. 44 Ka sabə tsa Lazar si nda mta ya nda slahwatá səlahani nda dzvuhani, nda patak ma kuma. «Paliŋwapala, ka mbaɗa tsi ta mbaɗa,» ka Yesu nda həŋ.
Baray mghamha ta vgha ŋa dzatá Yesu
Mat 26:1-5, Mak 14:1-2, Luk 22:1-2
45 Mataba tsa la Yahuda si ta lagha da zgwa Mari ya ná, nda ndəgha sanlaha ta zlghaftá Yesu nghaŋər həŋ ta skwi maga tsi. 46 Ka sliʼaftá sanlaha mataba taŋ, ka laghwi slanaghatá la Farisa, ka rusanaftá skwi maga Yesu ta həŋ. 47 Lagha la mali ta ghəŋa gwal dra skwi ŋa Lazglafta nda la Farisa, ka tskanatá gwal tsa guma. Ka həŋ mantsa: «Dagala mazəmzəm ta magə tsa mndu ya, waka mu dzaʼa magay na? 48 Ka zlanazla mu ka va magayni katsi ná, dzaʼa sliʼaghuslia mnduha da zlghaftá tsatsi, ŋa sagha la Ruma da zaɗanatá həga Lazglafta nda mndəra amu tani,» ka həŋ. 49 Ka Kayifa ta nzakway tekw mataba la mali ta ghəŋa la Yahuda, ya zbap lu ka mali ta ghəŋa gwal dra skwi ŋa Lazglafta ma tsa vaku ya, nda həŋ mantsa: «Kaghuni wa, haɗ skwi snaŋ kuni wa. 50 Haɗ kuni ta ndanu ra? Draŋ mtuta mndu turtuk da manaka mnduha, kaya dzaʼa zaɗanata lu ta mndəra mndu nekwnekw,» kaʼa.
51 Tsaw tsa gwaɗa mnə tsi ya ná, nda ɗvayni a wa. Ma vəl tsa nzakwani ka mali ta ghəŋa gwal dra skwi ŋa Lazglafta ya ná, ka mnutá tsi kazlay: Dzaʼa mtumta Yesu da mnaka la Yahuda kəʼa. 52 Ŋa la Yahuda nda ghəŋa taŋ a wu, nda nza guli ŋa tskanatá inda zwana Lazglafta ta wiɗatá vgha.
53 Daga baɗu tsa ka dzraftá həŋ ta wi ŋa dzata Yesu. 54 Tsaya kwal Yesu margəltá vghani baŋluwa mataba la Yahuda. Ka sliʼaftá tsi ka laghwi da sana luwa ta hgə lu ka Ifrayim ndusa nda wa mtak. Ka nzatá tsi hada kawadaga nda duhwalhani.
55 Ka ndusaktá fitika skalay la Yahuda ta Pak. Ma kɗaku tsa fitika skalu ya, ka sliʼadaghatá ndəghata mnduha tsa haɗik ya da luwa Ursalima, ŋa ghuɓiŋtá vgha taŋ. 56 «Ta ndanə kuni ná, dzaʼa saghasa da vla skalu re, ari saghata a wa na?» ka həŋ mataba taŋ, ka zba Yesu. 57 Tsaw si mnumna la mali ta ghəŋa gwal dra skwi ŋa Lazglafta nda la Farisa kazlay: Ka wa mndu da snaŋtá vli hada tsi ya ná, ka mna tsi ŋa ksafta, ka həŋ.