10
Yesu vərɗa mnda ngha tuwak
Ka Yesu mantsa: «Kahwathwata ka yu ta mnaghunata, mndu ta kwal kul lami nda ta watgha gamaka tuwakha, ka valadata nda ta muhul ná, ghali tsa mndu ya, gənda tsa mndu ya guli. Ala ka lami nda ta watgha tsa mndu ya katsi, mnda ngha tuwakha tsa mndu ya. Dzaʼa gunanaguna mnda ngha tsa həga ya ta watgha, dzaʼa nda sna tuwakha ta lwani, ŋa hgayni ta tuwakhani nda hga taŋ nda hga taŋ. Ŋa zligiŋtani ta həŋ dzibil. Zligiŋtani ta inda tuwakha ta nzakway ka ŋani ya, ŋa dzaʼani ta kəma taŋ, ta dzaʼa hahəŋ mistani. Ta dzaʼa tuwakhani mistani, kabga nda sna hahəŋ ta lwani. La a həŋ mista mndu kul snaŋtá həŋ wu, dzaʼa hwayaghuhwaya həŋ diʼiŋ nda tsi, kabga tsatsaf a həŋ ta lwani wa.»
Mantsa ya ka Yesu mnanatá mahdihdi ta həŋ, sew sna a tsa mnduha ta snay ya ta ghəŋa tsa skwi ta mnə tsi ya wa.
Yesu vərɗa mnda ngha tuwak
Ka Yesu nda həŋ guli mantsa: «Kahwathwata ka yu ta mnaghunata, iʼi watgha gamaka tuwakha. Inda gwal ta sagha ka tiŋlaghutá iʼi, ghali tsaha ya, gənda həŋ guli. Ama ka kwalaghutá tuwakha ta sna lwa taŋ. Iʼi watgha gamaka tuwak, ka lamla mndu nda ta iʼi, dzaʼa mbaku. Dzaʼa laviŋlava ta lami ka sabi, ŋa mutsaftani ta skwa zayni. 10 Mndu ta ghali ná, ghali ŋani ta sagha da ghalay, ŋa dzata, ŋa zaɗanata. Iʼi ná, saghasa yu ŋa mutsafta mnduha ta hafu ka haslay, ŋa nzakwa taŋ kul haɗ sana skwi ta pɗugudunustá həŋ. 11 Iʼi vərɗa mnda ngha tuwak, vərɗa mnda ngha tuwak ná, nda fa vghani ŋa tuwakhani. 12 Mndu ta ngha tuwak ta plə lu nda pla ŋani ná, ŋani a tuwakha wu na, nghayni ta kramtak mtak ta sagha ya ná, hwayaghutani ka zlanavatá tuwakha, ŋa valafta kramtak mtak ta tuwakha, ka kwitanatá həŋ. 13 Tsaya skwi ta magə mndu ta maga slna ŋa tsedi, haɗ ɗaŋwani nda tuwakha wa. 14 Iʼi ná, vərɗa mnda ngha tuwak yu, nda sna yu ta tuwakha ɗa, hahəŋ guli nda sna hahəŋ ta iʼi, 15 manda va ya snaŋ Da ta iʼi ya, iʼi guli ná, nda sna yu ta Da, nda fa vgha ɗa guli ŋa tuwakha ɗa. 16 Mamu sanlaha ma tuwakha ɗa guli, kul haɗ ma na gamak na. Dzaʼa nda sna həŋ ta lwa ɗa, ŋa hlaktá ɗa ta həŋ, ŋa nzata taŋ tuts, turtuk mndu ta ngha həŋ. 17 Ɗvuɗva Da ta iʼi, kabga fafa yu ta vgha ɗa ŋa mtuta, ŋa mutsəglafta ɗa. 18 Haɗ mndu ta laviŋtá klaptá hafu ma iʼi wu, iʼi ka ghəŋa ɗa ta vlata. Laviŋlava yu ta vlata, laviŋlava yu ta mutsəglafta. Tsaya skwi dzaʼa ka magay ka Da ɗa nda iʼi.»
19 Ka dagəglavaptá la Yahuda kidaghi gamndər ta ghəŋa tsa gwaɗa ya. 20 Ka sanlaha ma həŋ mantsa: «Mamu duhwala halaway ma na mndu na, nda ksa da halaway, ŋaw ta sna kuni ta gwaɗa ta gwaɗə tsi na?» ka həŋ. 21 «Haɗ mndu nda ksa da halaway ta gwaɗa manda tsaya wu, laviŋlava duhwala halaway ta gunana ta iri ta mnduha ra?» ka sanlaha guli.
Zlghaf a sanlaha ta Yesu wa
22 Ma fitika mazlam, ka skalə lu ta skala havaktá guna həga Lazglafta ma Ursalima. 23 Mbaɗa Yesu ka wawaku ma rmak ta wa tsa həga Lazglafta ta hgə lu ka rmaka Salumuŋ ya. 24 Ka lagha la Yahuda wanafta dlivis. Ka həŋ nda tsi mantsa: «Ŋa kulam yawu dzaʼa zlaŋnata ka ma dga ghəŋ ta dgə ŋni na? Ka kagha ta nzakway ka Kristi ya kay, mnaŋna ka dardar ɓa?» ka həŋ nda tsi. 25 Ka Yesu nda həŋ mantsa: «Mnaghunamna yu, zlgha a kuni wa. Na slnaha ta magə yu nda hga Da ɗa na ta mnaŋtá iʼi, 26 zlgha a kuni wu kabga haɗ kuni mataba tuwakha ɗa wa. 27 Nda sna tuwakha ɗa ta lwa ɗa. Iʼi nda sna yu ta hahəŋ, ta dzaʼa həŋ mista ɗa guli. 28 Ta vlaŋvla yu ta hafu ŋa kɗekedzeŋ ta həŋ. Haɗ həŋ dzaʼa walaŋta zwaɗuta wu, haɗ mndu dzaʼa hlaptá həŋ ma dzva ɗa guli wa. 29 Tsa Da ɗa ta vliha ta həŋ ya, malaghumala ta inda sanlaha. Haɗ mndu dzaʼa laviŋtá hlaptá həŋ ma dzva Da ɗa wa. 30 Aŋni nda Da ɗa ná, ka skwa turtuk ŋni,» kaʼa nda həŋ.
31 Lagha la Yahuda ka hləglaftá pala ŋa zlərtsay. 32 Ka Yesu nda həŋ mantsa: «Wya nda ndəgha slna ɗinaɗina si da Da ɗa magaghuna yu, ta ghəŋa wati ta kuma kuni ta zlərtsa iʼi na?» kaʼa nda həŋ. 33 Ka həŋ mantsa: «Ta ghəŋa magata gha ta skwi ɗina a ta zlərtsa ŋni ta kagha wu, ta ghəŋa vəl kwarakwara gha. Kagha ta nzakway ka mnda səla ná, ta gra ghəŋa gha ka nda Lazglafta,» ka la Yahuda nda tsi. 34 Ka Yesu nda həŋ mantsa: «Vinda a ma deftera zlaha ghuni ma vla mnay Lazglafta kazlay: Kaghuni ná, “lazglaftaha” kuni* kəʼa kay ra? 35 Nda sna mu kazlay: Haɗ mndu dzaʼa laviŋtá hərɗiŋta skwi nda vinda ma deftera Lazglafta wu kəʼa. Tsaw lazglaftaha kuni ka Lazglafta tsanaftá hgu ta mnduha ta mnə tsi ta gwaɗani ŋa taŋ. 36 Iʼi, Da ta zbaptá iʼi, ka ghunigihata ta ghəŋa haɗik, waka kuni dzaʼa mnay kazlay: Ta kwarakwara ka kəʼa kabga mnay ɗa kazlay: Zwaŋa Lazglafta yu kəʼa? 37 Ka slna Da ɗa a ta magə yu ta nghə kuni wu, ma zlghaf kuni ta iʼi. 38 Ala ka si vani tsi ta magə yu katsi, dər má zlghaf a kuni ta iʼi wu, zlghafwazlgha a ka tsa slnaha ya, kada grafta kuni, ŋa snaŋta ghuni kazlay: Da ta nzaku ma iʼi, iʼi ma Da guli kəʼa,» ka Yesu nda həŋ. 39 Ta ghəŋa tsaya ka zbəgəltá həŋ ta ksafta, ka zaɗanaghatá tsi rək ta həŋ. 40 Ka vrəglaghutá Yesu ta ɓla ghwa Zurdeŋ, ma vla taŋtaŋa magay Yuhwana ta batem ŋa mnduha, ka nzatá tsi hada. 41 «Haɗ mazəmzəm dər turtuk maga Yuhwana wa. Tsaw inda skwi ya mna Yuhwana ta ghəŋa na mndu na ná, manda va tsaya nzakwani, ka ndəghata mnduha ta sliʼadaghata da tsi ta mnay.» 42 Ma tsa vli ya, nda ndəgha gwal ta zlghaftá Yesu.
* 10:34 Ngha ta Zabura 82:6.