9
Mbanafta Yesu ta sana ghulpata mndu
Ta labə Yesu ta tvi, ka nghaŋtá tsi ta sana mndu nda ghulpa daga ta yagatá lu. «Maləma ɗa! Wana nda ghulpa na mndu na daga ta yagatá lu. Tsatsi re, dadahani a ta gatá dmaku katək na?» ka duhwalhani ɗawaŋta da tsi. Ka Yesu mantsa: «Ta ghəŋa dmakwani a ghulpəta tsi wu, ta ghəŋa dmakwa dadahani a guli wa. Ghulpghulpa ŋa maravata slna Lazglafta nda ma tsatsi. Ta ka fitik vəl na ná, magamamaga ta slna mndu ya ta ghunigihata. Wana vli dzaʼa kuzuta ŋa kwal kul laviŋta ksəgəltá slna. Tata ghəŋa haɗik na yu karaku ná, iʼi tsuwaɗaka ghəŋa haɗik,» ka Yesu.
Tahula mnatani ta tsa gwaɗa ya, ka tfatá tsi ta sərɗək, ka hwaɗaʼatá haɗik nda tsi, ka masanafta ta kwapaya irihani. Manda kɗiŋtani ta masanaftá, kaʼa nda tsi mantsa: «La mbaziŋta kuma gha ma ima Silwe,» kaʼa. Tsa «Silwe» ya ná, manda mnay kazlay: Ghunay kəʼa ya.
Ka sliʼaftá tsi ka laghwi mbaziŋtá kumani. Mbaziŋtani, tsiɗiɗ irani, ka sliʼaftá tsi ka laghu dzaghani. «Na mndu ta nzata ka gatá skwi da mnduha ya a na mndu na kay ra?» ka sləvdahani si ta gɗata ta nghaŋta ta gatá skwi ya. «Tsatsi ya» ka sanlaha. «Tsatsi a wu, sana mndu ya ta gara vgha nda tsatsi,» ka sanlaha guli. Ka tsa mndu ya mantsa: «Aŋ! vaɗa ya,» kaʼa. 10 «Waka ka magay kəl ka ka nghaŋtá vli ɓa?» ka həŋ nda tsi. 11 «Sana mndu ya ta hgə lu ka Yesu, ta hwaɗaʼatá haɗik, ka masaɗiftá tsi ta kwapaya iriha ɗa. “La mbaziŋtá kuma gha ma ima Silwe,” kaʼa nda iʼi, ka sliʼaftá yu ka laghwi yu mbaziŋta, kəl yu ka nghaŋtá vli,» kaʼa. 12 «Ga tsa mndu ya ndana?» ka həŋ nda tsi. «Sna a iʼi wa,» kaʼa nda həŋ.
Ɗawutá vla la Farisa da tsa mndu si nda ghulpa ya
13 Ka klaftá həŋ ta tsa mndu si nda ghulpa ya, ka klaghata da la Farisa. 14 Tsaw baɗu Sabat hwaɗaʼata Yesu ta tsa haɗik ya, ka masanaftá tsa mndu ya ta kwapaya irihani ka mbanafta ya. 15 Ka ɗawgəltá la Farisa da tsi kəʼa magaku kəl tsi ka nghaŋtá vli. Kaʼa mantsa: «Haɗik hwaɗa a tsi, ka masaɗifta ta kwapaya iriha ɗa. Ka mbaziŋta yu ta kuma ɗa, kəl yu ka nghaŋtá vli,» kaʼa nda həŋ. 16 Ka dgavaptá la Farisa his gamndər. «Mnda Lazglafta a tsa mndu ya wu kabga sna a ta skwi ta mnə zlaha sabat wu,» ka sanlaha. «Waka mnda dmaku dzaʼa maga mndərga tsahaya ma mazəmzəm na?» ka sanlaha, ka həŋ ta ghəŋani. 17 Ka həŋ nda tsa mndu ya mantsa: «Wa tsa mndu ta mbaghafta ya ka kagha ta gray na?» ka həŋ ka mahis nda tsi. «Anabi ya,» kaʼa nda həŋ.
18 Ta lanaf a ta la mali ta ghəŋa la Yahuda na mnay kazlay: Si nda ghulpa tsa mndu ya, ka nghaŋtá tsi ta vli kəʼa wa. Ka laghu həŋ hgaktá dadaha tsa mndu ya. Ka sagha həŋ. 19 Manda sagha taŋ, «zwaŋa ghuni na mndu na ra? Grafgra kuni kazlay: Nda ghulpa ta yagata kuni kəʼa ra? Waka a magaku kəl tsi ka nghaŋtá vli ndana ɓa?» ka həŋ nda həŋ. 20 Ka dadahani mantsa: «Nda sna aŋni kazlay: Zwaŋa ŋni ya kəʼa. Ta yagatá ŋni guli ná, nda ghulpa. 21 Tsaw sna a aŋni kəʼa magaku kəl tsi ka nghaŋtá vli wa. Ɗawawaɗawa da tsi, nda gla tsatsi prək ka zlghawani tsatsi ka ghəŋani,» ka həŋ. 22 Ta zləŋay tsa dadahani ya ta la maliha ta ghəŋa la Yahuda, kəl həŋ ka mnay mantsa. Tsaw la mali ta ghəŋa la Yahuda ya ná, nda ghada dzrafta taŋ. Mndu ta mnay kazlay: Yesu ná Kristi ya kəʼa ná, dzaʼa taliŋtala lu ta tsa mndu ya ma həga tagha skwa mu kəʼa. 23 Tsaya kəl dadahani ka mnay kazlay: Nda gla tsatsi, prək tsatsi ka ghəŋani ka zlghawani kəʼa ya.
24 Ka hgəglaŋtá la Farisa ta tsa mndu ya kamahis. Ka həŋ nda tsi mantsa: «Mna kagha ta kahwathwata ta kəma Lazglafta. Aŋni ná, nda sna aŋni kazlay: Mnda dmaku tsa mndu ya kəʼa,» ka həŋ. 25 Ka tsa mndu ya mantsa: «Ka mnda dmaku tsi, ka mnda dmaku a tsi wu, sna a iʼi wa. Skwi turtuk ya snaŋ iʼi ná, si nda ghulpa yu, ndanana nda ngha yu ta vli tsiɗiɗ,» kaʼa nda həŋ. 26 «Waka a magaghata kəl ka ka nghaŋtá vli ka ka?» ka həŋ nda tsi. 27 «Ghadaghada yu ta mnaghunata, va a kuni ta snay wu. Nu ta kumə kuni ta mnəglaghunata ɗa tama, ari ta kumay a kaghuni ta nzakway ka duhwalhani guli na?» kaʼa nda həŋ. 28 Ka rarazə həŋ. Ka həŋ mantsa: «Ba kagha ta nzakway ka duhwalani wala, aŋni ná, duhwalha Musa aŋni. 29 Nda sna amu kazlay: Gwaɗgana gwaɗa Lazglafta ta Musa kəʼa. Tsa mndu ya, sna a aŋni ka sagha ga tsi wu,» ka həŋ. 30 Ka tsa mndu ya mantsa: «Wanawa mandərmimi kay tama! Sna a kuni ta vli ka ga sagha tsi wu? Wana gunihaguna ta ira iʼi taɗa tsa. 31 Skwi ya snaŋ amu ná, zlgha a Lazglafta ta wa skwi ta ɗawu mnda dmaku wa. Mndu ya ta vla glaku ŋani, ta snanatá ŋani, ta zlghə tsi ta wani. 32 Ka yawu ta sna a lu ta mnay kazlay: Mamu mndu ta gunanatá ira mndu yaga lu nda ghulpa kəʼa wa. 33 Ka si nza a tsa mndu ya ka mnda Lazglafta wu ná, má haɗ sana skwi laviŋ tsi ta magata wa,» kaʼa nda həŋ. 34 Ka həŋ nda tsi mantsa: «Kagha yaga lu ka dmaku dzeʼdzeʼ guli ná, ka taghəgəltá skwi ŋaŋni,» ka həŋ, ka ghzlagapta ma həga tagha skwa taŋ.
Vərɗaka ghulpata mndu
35 Manda snaŋta Yesu kazlay: Ghzlagap ghzla lu ma həga tagha skwa la Yahuda kəʼa, ka lagha tsi slanaghata. Kaʼa mantsa: «Zlghafzlgha ka ta Zwaŋa mndu ra?» kaʼa nda tsi. 36 Ka tsa mndu ya mantsa: «Waya ní mghama ɗa! Mnihamna ka zlghafta yu,» kaʼa nda tsi. 37 «Vani na ta nghə ka, ta gwaɗa nda kagha na,» ka Yesu nda tsi. 38 «Zlghafzlgha yu mghama ɗa,» kəʼa tsəlɓata ka ndəɓa dzvu ŋani. 39 Ka Yesu mantsa: «Sasa yu ta na ghəŋa haɗik na ŋa dganatá nzakwa mnduha. Ŋa nghaŋta gwal kul nghaŋtá vli, ta vli. Ta ghulpəta gwal nda ngha ta vli,» kaʼa. 40 Ka sanlaha ma la Farisa hada mantsa: «Dzaʼa ghulpghulpa aŋni guli ra?» ka həŋ nda tsi manda snaŋta taŋ ta tsa gwaɗaha ya. 41 Ka Yesu nda həŋ mantsa: «Ka má ghulpghulpa kuni katsi ná, má haɗ dmaku ta kaghuni wa. Tsaw “nda ngha aŋni ta vli,” ka kuni ndanana ya, tsaya kəl dmakwa ghuni ka gɗavata,» kaʼa nda həŋ.