8
Marakw ksaf lu ta hliri
Ka sliʼaftá Yesu ka laghwi ta ghwá Zaytuŋ. Wrək tgha ka vragatá tsi, ka lamə tsi da daɓa həga Lazglafta, ka sliʼadaghatá inda mnduha da tsi. Ka nzatá tsi nda nza ka tagha skwi ŋa taŋ. Mbaɗa gwal tagha zlahu ŋa mnduha, nda la Farisa ka ksadaghatá sana marakw ksaf lu ta hliri. Ka kladamta da taba mnduha ka sladanata ta kəma Yesu. Ka həŋ mantsa: «Mghama ɗa! Wana na marakw na ksaf lu ta hliri. Mndərga na marakw na ná, zlambata nda pala, ka zlaha Musa mnaŋnata. Waka kagha nda ŋa gha na?» ka həŋ nda Yesu.
Tsaw ŋa tsanamtá matsavaɗa, kada mutsafta həŋ ta rutsak tida lagha həŋ mna tsa gwaɗa ya ŋani. Lagha Yesu ka dzamtá ghəŋ ka vinda skwi ta haɗik nda ndəfiŋa dzvu. Ka gɗavatá həŋ ka va ɗaway da tsi. Ka Yesu mantsa: «Ka waya mataba ghuni kul walaŋta gatá dmaku ya, ka zlrafzlra tsi ta wuɗa na marakw na nda pala,» kaʼa kapaŋtá ghəŋ. Ka dzəglamtá tsi ta ghəŋ ka vindgəltá skwi ta haɗik. Tahula snaŋta taŋ ta tsa gwaɗa Yesu ya, ka gazlaghatá həŋ turtuk turtuk, zlrafta ta la galata mnduha ha ka saha ta zwani. Ka zlaŋtá həŋ ta Yesu turtukwani nda tsa marakw ya ta sladu ta kəmani. 10 Kəʼa ka Yesu kapglaŋtá ghəŋ ná, tsa marakw yeya nghaŋ tsi. Ka Yesu mantsa: «Aʼ, gazlagha diga həŋ kay ní makwa na? Haɗ mndu ta tsaghagha ta guma kay ra?» kaʼa nda tsi. 11 Ka tsa marakw ya mantsa: «Haɗ mghama ɗa wa,» kaʼa. Ka Yesu mantsa: «Tsa a iʼi ta guma ta ghəŋa kagha guli wa. La! Yaha ka magəgəltá dmaku,» kaʼa nda tsi.
Yesu tsuwaɗaka ghəŋa haɗik
12 Ka Yesu nda həŋ guli mantsa: «Iʼi tsuwaɗaka ghəŋa haɗik, mndu ta dzaʼa mista ɗa ná, haɗ dzaʼa mbaɗa ma grusl wu, dzaʼa mutsay ta tsuwaɗaka hafu,» kaʼa. 13 Ka la Farisa mantsa: «Ghuba ghəŋa gha ta ghubu ka, vərɗa gwaɗa a na gwaɗa gha na wu,» ka həŋ ta ghəŋani. 14 Ka Yesu nda həŋ mantsa: «Dər má ghuba ghəŋa ɗa ta ghubu yu ná, vərɗa gwaɗa ya ta mnə yu, kabga nda sna yu ta vli sagha yu nda vli ta dzaʼa yu. Tsaw kaghuni ya ná, sna a kuni ta vli sagha yu, nda vli ta dzaʼa yu wa. 15 Kaghuni ná, guma wa iri ta tsə kuni. Iʼi, tsa a yu ta guma ta ghəŋa mndu wa. 16 Ala ka tsatsa yu ta guma katsi, vərɗa guma na guma ɗa, kabga turtukwa ɗa a yu wu kawadaga ŋni nda Da ta ghunigihata. 17 Nda vinda ma zlaha ghuni kazlay: Ka nda guya gwaɗa mnduha his ta va tsa skwa turtuk ya katsi ná, kahwathwata nzakwa tsa gwaɗa ya* kəʼa. 18 Ghuba ghəŋa ɗa ta ghubu yu mndani, ta ghuba iʼi Da ɗa ta ghuniɗikta guli,» kaʼa nda həŋ. 19 «Ga Da gha na?» ka həŋ nda tsi. Ka Yesu mantsa: «Sna a kuni ta iʼi wu, sna a kuni ta Da ɗa guli wa. Ka má nda sna kuni ta iʼi ná, má nda sna kuni ta Da ɗa guli,» kaʼa nda həŋ.
20 Ta tagha skwi ma daɓa həga Lazglafta mna tsi ta tsa gwaɗaha ya, ta nzaku ndusa nda vla pgha tsedi. Sew haɗ mndu ta faftá dzvu tida wu, kabga ta sagha a fitikani wa.
Mnaŋta Yesu ta sliʼani da dani
21 Ka Yesu mantsa: «Dzaʼa laghula yu, dzaʼa zbay kuni ta iʼi. Dzaʼa rwaku kuni ma dmaku, laviŋta a kuni ta ɓhata ma tsa vli ta dzaʼa yu ya wu,» kaʼa nda həŋ guli. 22 Ka la Yahuda mantsa: «Vghani rki dzaʼa tsi dzuvta kəl tsi ka mnay kazlay: Laviŋta a kuni ta ɓhata da tsa vli ta dzaʼa yu ya wu kəʼa na»? ka həŋ ta ghəŋa tsa gwaɗani ya. 23 Ka Yesu mantsa: «Gwal ta ghəŋa haɗik kaghuni, la ta luwa iʼi, ŋa gwal ta ghəŋa haɗik kaghuni, ŋa na ghəŋa haɗik na a iʼi wa. 24 Tsaya tsa kəl yu ka mnay ŋa ghuni kazlay: Dzaʼa rwaku kuni ma dmakuha ghuni kəʼa ya. Dzaʼa rwaku kuni ma dmakuha ghuni ka si zlgha a kuni kazlay: “Iʼi ná, iʼi ya kəʼa ya wu,”» kaʼa nda həŋ. 25 Ka həŋ nda tsi mantsa: «Wa kagha katək na?» ka həŋ. Ka Yesu nda həŋ mantsa: «Tsa iʼi mnaghuna yu daga taŋtaŋ ya, ya. 26 Ta traku skwiha ŋa mnay ɗa ta kaghuni, ka tsaghunaghatá guma. Tsa mndu ta ghunigihata ya ná, vərɗa mndu ya. Skwi snaŋ yu da tsi ta mnə yu ŋa mnduha ta ghəŋa haɗik,» kaʼa nda həŋ.
27 Sew sna a həŋ kazlay: Ta gwaɗə ta Da na Yesu ta tsa gwaɗa ya kəʼa wa. 28 Ka Yesu nda həŋ mantsa: «Baɗu kapadafta ghuni ta Zwaŋa mndu ya, baɗu tsaya dzaʼa snaŋta kuni “ta iʼi.” Baɗu tsaya guli dzaʼa snaŋta kuni kazlay: Gaghəŋgaghəŋa ɗa a ta maga yu ta skwi wu, manda ya taghaɗif Da ta mna yu ta gwaɗa ɗa kəʼa. 29 Tsa mndu ta ghuniɗikta ya ná, kawadaga ŋni nda tsi. Turtukwa ɗa a zlihata tsi wu, kabga ta maganamaga yu ta skwi ta zɗəganata inda fitik,» kaʼa. 30 Ta gwaɗə Yesu ta tsa gwaɗaha ya ná, nda ndəgha gwal ta zlghafta.
Da Lazglafta ta sagha kahwathwata
31 Ka Yesu nda tsa la Yahuda ta zlghafta ya mantsa: «Ka gɗavagɗa kuni ma skwi ta taghə yu ŋa ghuni katsi, nda nza kuni ka vərɗa duhwalha ɗa. 32 Dzaʼa nda sna kuni ta kahwathwata, ŋa vlaghunata tsa kahwathwata ya ta nzaku nda platá vgha,» kaʼa 33 Ka la Yahuda mantsa: «Zivra Abraham aŋni, ta walaŋ a aŋni ta nzata ka vuʼa mndu wa. Ta wu ŋa mnay gha kazlay: Dzaʼa plaku vgha ghuni kəʼa na?» ka həŋ nda tsi. 34 Ka Yesu nda həŋ mantsa: «Kahwathwata ta mnaghunata yu, inda mndu ta ga dmaku ná, nda nza ka vuʼa dmaku. 35 Haɗ vuʼa ta gɗavata ma həga ga mndu wu, zwaŋ yeya ta gɗavata ŋa ɗekɗek. 36 Ka zwaŋ ta plighunista katsi ná, falauʼ vgha ghuni kahwathwata. 37 Nda sna yu kazlay: Zivra Abraham kuni kəʼa, ama wana kuni ta psa iʼi ŋa dzata, kabga tsuʼa a kuni ta gwaɗa ɗa wa. 38 Skwi nghaŋ yu da Da ɗa ta mnə yu. Kaghuni, skwi taghaghunaf da ghuni ŋa ghuni ta magay,» kaʼa 39 Ka həŋ nda tsi mantsa: «Abraham da ŋni ta aŋni,» ka həŋ. Ka Yesu nda həŋ mantsa: «Ka má vərɗa zwana Abraham kuni katsi ná, má mndərga slna Abraham ta magə kuni. 40 Wana ndanana ná, ta zba dzata iʼi ta mnaghunatá kahwathwata skwi ya snaŋ yu da Lazglafta kuni. Ta walaŋ a Abraham ta magatá mndərga tsaya wa. 41 Kaghuni ná, slna da ghuni ta magə kuni,» kaʼa nda həŋ. Ka həŋ mantsa: «Masagwa a aŋni wa. Turtuktuk Da ŋni ta nzakway ka Lazglafta,» ka həŋ. 42 Ka Yesu nda həŋ mantsa: «Ka si Lazglafta vərɗa da ghuni katsi ná, má dzaʼa ɗvuɗva kuni ta iʼi. Sliʼaf da Lazglafta iʼi ka sagha, gaghəŋgaghəŋa ɗa a sagha yu wa. Tsatsi ta ghunigiɗaghata. 43 Laviŋ a kuni ta snaŋtá gwaɗa ɗa wu, kabga kwala ghuni kul fatá sləməŋ ka sna skwi ta mnaghunata yu. 44 Da ghuni ná, halaway ya. Ta kumay kuni ta maganatá skwi ta zɗəganata. Nda nza tsatsi ka mnda dzata mndu daga ma zlrafta. Ta walaŋ a ta sladafta ta kahwathwata wu, kabga haɗ kahwathwata da tsi wa. Vərɗa ŋani ma gwaɗa ta gwaɗagapta ná, tsakalawi ya, kabga tsakalawi tsatá fwa tsatsi. Dani ma tsakalawi tsatsi guli. 45 Iʼi, tsuʼa a kuni ta iʼi, kabga mnay ɗa ta kahwathwata wa. 46 Waya mataba ghuni dzaʼa mnihata kazlay: Taɓ magamaga ka ta dmaku dər turtuk səla kəʼa nda iʼi na? Ka si kahwathwata ta mnə yu, kabga wu kwal kuni zlghay na? 47 Mndu ya nda nza ka ŋa Lazglafta ná, ta snay ta gwaɗa Lazglafta. Kaghuni, sna a kuni ta gwaɗa Lazglafta wu, kabga nza a kuni ka ŋani wu,» ka Yesu nda həŋ.
I Yesu nda Abraham
48 Ka la Yahuda mantsa: «Ta ŋaŋni a ta mnay kazlay: Mnda la Samari kagha, nda ksa ka da halaway kəʼa kay rke?» ka həŋ nda tsi. 49 Ka Yesu mantsa: «Ksa a yu da halaway wa. Glaku ŋa ɗa ta vlay ŋa Da ɗa, ka mbiɗata kaghuni ta iʼi. 50 Zba vlaŋtá glaku ta ghəŋa ɗa a ta zbə yu wa. Turtuk tsa mndu ta zba tsa glaku ya ŋa ɗa, tsatsi ta tsa guma guli. 51 Kahwathwata ka yu ta mnaghunata, mndu ta snatá skwi ta taghə yu, haɗ dzaʼa mtuta ɗekɗek wa,» kaʼa nda həŋ.
52 Ka la Yahuda nda tsi mantsa: «Ndanana grafta ŋni kazlay: Nda ksa ka da halaway kəʼa. Mtumta Abraham, rwurwa la anabi guli. “Ka snasna mndu ta skwi ta taghə yu ná, haɗ dzaʼa mtuta ɗekɗek wu,” ka ka ná, 53 mal kagha ka tsa da ŋni Abraham ta mtuta ya ra? Ari mal kagha a ka tsa anabiha ta rwuta ya na? Wa iʼi ka kagha ta gray na?» ka həŋ. 54 Ka Yesu nda həŋ mantsa: «Ka vla glaku ta vlə yu ŋa ghəŋa ɗa katsi ná, bətbət tsa glakwa ɗa ya. Da ɗa ta vlihatá glaku, tsa ta mnə kaghuni kazlay: Má Lazglafta ŋni ya kəʼa 55 kul snaŋta kuni ya. Iʼi nda sna yu ta tsatsi. Ka má sna a yu wu ka yu mazlay katsi ná, má dzaʼa nzakway yu ka guram nda kaghuni ta tsakalawi ya. Tsaw nda sna iʼi ta tsatsi, ta snay yu ta gwaɗani guli. 56 Harharhar ghəŋa Abraham ta ghəŋa vəl ndanayni ta dzaʼani nghaŋtá fitika ɗa. Ka nghaŋtá tsi, ka tuta tsi da rfu,» ka Yesu nda həŋ. 57 Ka la Yahuda mantsa: «Ta maga a ima gha hutaf mbsak ná, gi nda ngha yu ta Abraham ka ka?» ka həŋ nda tsi. 58 Ka Yesu mantsa: «“Kahwathwata ka yu ta mnaghunata, makəɗ lu ka Yatá Abraham ná, mamu iʼi,”» kaʼa nda həŋ. 59 Na mnatani ta tsaya, ka hlaftá həŋ ta pala ŋa zlərtsay. Ka ɗifaghutá Yesu, ka saghu tsi da daɓa həga Lazglafta.
* 8:17 Ngha ta Vrafta ta Zlahu 17:6, 19:15. 8:28 Ngha ta Yuhwana 3:14.