7
Kwalaghuta zwanamani ta zlghaftá Yesu
Tahula tsa, mbaɗa Yesu ka ra haɗika Galili. Va a ta dzaʼa ta haɗika Zudiya wu, kabga ta ɗakwatsay ɗakwatsay maliha ta ghəŋa la Yahuda hada ŋa dzata. Tsaw ndusakndusa fitika skala dumbi da la Yahuda. «Sliʼafsliʼa gha ka dzaʼa ka ta haɗika Zudiya kada nghaŋta duhwalha gha guli ta slna ta magə ka, haɗ mndu ta kuma maraŋtá ghəŋani ta ɗifa ghəŋani wa. Ya wya mamu skwiha ta magə ka ya, maraŋmara ta ghəŋa gha baŋluwa ŋa nghaŋta inda mnduha ta kagha,» ka zwanamani nda tsi. Tsaw ta zlghaf a zwanamani ta tsatsi wa. Ka Yesu nda həŋ mantsa: «Ta sagha a fitika ɗa wa. Ŋa kaghuni ya ná, dər ta wati luwa tsi, nda maga fitik, ka kaghuni. Haɗ kaghuni ta husaŋtá mnduha wa. Iʼi ná, husaŋhusa yu ta mnduha, kabga ta mnanaŋmna yu ta slna taŋ kul ɗinaku ta həŋ. Lawala kaghuni! La a iʼi wu, kabga ta kɗa a sagha fitika ɗa karaku wu,» ka Yesu nda həŋ. Tahula mnanatani ta tsa gwaɗa ya ta həŋ, ka nzaghutá tsatsi ma Galili.
10 Manda laghwa zwanamani da vla skalu, ka sliʼaftá tsatsi ka ghəŋani ka lafi ma ɗifa ma ɗifa, kul maraŋtá ghəŋani baŋluwa.
Taghay Yesu ta skwi ma həga Lazglafta
11 Ka la Yahuda mantsa: «Ga tsatsi tama!» ka həŋ ka zba Yesu ma vla skalu. 12 Ka sliʼavaftá zlərɗutawi ka ŋɗaŋɗa ta ghəŋa tsatsi mataba mnduha kazlay: Ŋərma mndu ya, ka sanlaha, mnduha ta zaɗiŋta tsi, ka sanlaha. 13 Ma va tsaya ná, haɗ mndu ta klaŋtá lwi ka gwaɗa ta ghəŋa Yesu wu, kabga zləŋa la mali ta ghəŋa la Yahuda.
14 Dəgatá tsa fitikha ŋa skalu ya ka gragra ya ná, ka sliʼaftá Yesu ka lamə da həga Lazglafta. Ka taghə tsi ta skwi ŋa mnduha mida. 15 Ka la Yahuda mantsa: «Taghaf ga na mndu na ta na ŋani ma skwi na na? Ya wya ta lagha a da vla taghaftá skwi wu, waka a snaŋtá skwi ma gwaɗa Lazglafta mandana na?» ka həŋ ka ndərmimay. 16 Ka Yesu nda həŋ mantsa: «Ta sagha da mndu ta ghunigihatá skwi ta taghə yu, ta sabə da iʼi a wa. 17 Ka fafa mndu ta ghəŋani ka maga skwi ta kumə Lazglafta, dzaʼa nda sna ka ta sagha da Lazglafta na skwi ta taghə yu na tsi, ka ta klaʼata ma ghəŋa ɗa a yu. 18 Mndu ta mna gwaɗa ta ghəŋa ghəŋani ná, ghəŋani ta ghubu tsi. Mndu ta zba vlaŋtá glaku ta mndu ya ta ghunafta, vərɗa mndu tsa mndu ya, ghwaɗaka mndu a wa. 19 Musa a ta vlaghunata zlahu wu ra? haɗ ya mataba ghuni ta maga slna nda tsa zlahu ya wa. Ta zbə ŋaw kuni ta iʼi ŋa dzata tama?» ka Yesu nda həŋ. 20 Ka həŋ mantsa: «Nda ksa ka da halaway, wa ta zba kagha ŋa dzata na?» ka həŋ nda tsi.
21 Ka Yesu nda həŋ mantsa: «Turtuktuk yeya slna magaŋ yu, ka ndərmim kuni nda ndərmima demdem. 22 Vlaghunavla Musa ta zlahu ŋa ɗatsa fafaɗ, aŋ mndani Musa a ta zlrafta wa. Daga ta dzidzí ta zlrafta lu. Ta ɗatsay a kuni ta fafaɗa zwani baɗu sabat rke? 23 Ka si laviŋlava kuni ta tsa fafaɗa zwaŋ baɗu Sabat, kabga yaha lu da ɓlanaptá zlaha Musa ya ní, kabgawu ta ɓasa kuni ta ŋuɗuf ta ghəŋa iʼi, kabga vəl mbanafta ɗa ta mndu dzahumaʼ baɗu sabat tama? 24 Ma tsə kuni ta guma wa iri, tsawa tsa ta guma manda ya ta raku,» ka Yesu nda həŋ.
Kristi ná, Almasihu ya
25 Ka sanlaha ma mnduha la Ursalima mantsa: «Nana mndu na a ta zbə həŋ ŋa dzata kay ra? ka həŋ. 26 Ngha ɓa ta platá vghani ta gwaɗa, gwaɗanaf a lu wa. Ari tsatsaftsatsa a maliha mu kazlay: Kristi na mndu na kəʼa kana? 27 Aŋ mndani nda sna mu ta vli sabə tsi. Wya ka saghasa Kristi tani ná, haɗ mndu nda sna ta vli dzaʼa sabə tsi wu,» ka sanlaha ma mnduha la Ursalima guli.
28 Ma tsa tagha skwi ta taghə Yesu ma daɓa həga Lazglafta ya, ka klaŋtá tsi ta lwi dagala dagala. Kaʼa mantsa: «Nda sna kaghuni ta iʼi nda vli sabə yu dardar guli ra? Gaghəŋ gaghəŋa ɗa a sagha yu wa. Vərɗa mndu tsa mndu ta ghuniɗikta ya. Tsaw sna a kaghuni tama ta tsa mndu ya wa. 29 Iʼi, nda sna yu, kabga sagha da tsatsi iʼi. Tsatsi ta ghuniɗikta,» ka Yesu. 30 Kamkamkam, ka sanlaha ka kuma ksay. Sew haɗ ya ta faftá dzvu tida wu, kabga ta sagha a fitikani karaku wa. 31 «Baɗu saghar Kristi ní, dzaʼa magay ta mazəmzəm ka malaghutá ŋa na mndu na ri?» ka ndəghata sanlaha ma mnduha mataba tsa dəmga ya.
Ghunafta la Farisa ta mnduha ŋa ksaftá Yesu
32 Ka sniŋtá la Farisa ta tsa skwi ta mnə mnduha makɗekmakɗek ta ghəŋa Yesu ya. Ka ghunaftá la mali ta ghəŋa gwal dra skwi ŋa Lazglafta, nda la Farisa ta gwal ngha həga Lazglafta da ksa Yesu. 33 Ka Yesu mantsa: «Ta tekeʼa nzɗa ɗa kwitikw da kaghuni, kada vra yu da mndu ta ghuniɗikta. 34 Dzaʼa zbay kuni ta iʼi, slafta a kuni ta iʼi wu, laviŋta a kuni ta ɓhata ma vli ta dzaʼa yu guli wu,» ka Yesu nda həŋ. 35 Ka la Yahuda mantsa: «Dzaʼa laghu diga ŋa kwala mu kul slanaghata na? Dzaʼa laghu da taba la Yahuda ta wiɗamtá vgha ma səla la Grek, ka tagha skwi ŋa la Grek rki na? 36 Dzaʼa zbay kuni ta iʼi, slaɗighata a kuni wu, laviŋta a kuni ta ɓhata da vli ta dzaʼa yu guli wu, kaʼa ná, nu klatá ghəŋa tsa gwaɗani ya na?» ka həŋ ta ghəŋani.
Mnay Yesu ta gwaɗa ta Sulkum nda ghuɓa
37 Baɗu kɗavakta fitika tsa skalu ta nzakway ka mghama fitik ya, ka sliʼaftá Yesu ka sladata, ka gwaɗata nda lwi dagala. Kaʼa mantsa: «Ka ta kuzlaŋkuzla ndala ta mndu, ka sawi tsi da iʼi da sa imi. 38 “Ka zlghafzlgha mndu ta iʼi katsi, dzaʼa mbəzagapmbəza dzuɓay ma ŋuɗufani.” Tsa imi ya ta vla hafu. Mantsa ya vindatani ma gwaɗa Lazglafta,» ka Yesu. 39 Tsaya ná, ta gwaɗə ta ghəŋa Sulkum dzaʼa tsuʼu gwal dzaʼa zlghaftá tsatsi ta tsa gwaɗa ya. Ta vla a lu ta Sulkum karaku ma tsa fitik ya wu, kabga ta kapanaf a lu karaku ta Yesu ma glakwani wa.
Kwala Yesu kul haɗ ma fəlma mnduha
40 Ka sanlaha mataba tsa dəmga ya snaŋər həŋ ta tsa gwaɗa ya mantsa: «Vərɗa anabi na mndu na,» ka həŋ. 41 «Kristi ya,» ka sanlaha. «Tsaw ma Galili dzaʼa saba Kristi rki? 42 “Ma zivra Dawuda ma luwa Batlehem ta nzakway ka luwa Dawuda*” a dzaʼa saba Kristi, ka vindatani ma gwaɗa Lazglafta kay ra?» ka sanlaha. 43 Kidaghi gamndər ka tsa ndəghata mnduha ya dagavapta ta ghəŋa gwaɗa ta Yesu. 44 Kamkamkam, ka sanlaha ka kuma ksafta, sew haɗ ya ta faftá dzvu tida wa.
Ga rgha maliha la Yahuda
45 Ka vraghutá tsa gwal ngha həga Lazglafta ya da slanaghatá tsa la mali ta ghəŋa gwal dra skwi ŋa Lazglafta nda la Farisa ya. Ka həŋ mantsa: «Nya kwal kuni ksakta na?» ka tsaha ya nda həŋ. 46 Ka həŋ mantsa: «Kay! Haɗ mndu ta kɗə walaŋtá gwaɗaftá mndərga tsa gwaɗa ta gwaɗə tsa mndu ya wu,» ka həŋ nda tsa la Farisa ya. 47 Ka la Farisa mantsa: «Nu! Nanafnana lu ta kaghuni guli ɓa? 48 Mamu mndu dər turtuk mataba la mali mali, nda ya mataba la Farisa ta zlghaftá tsa mndu ya ta nghə kaghuni ra? 49 Tsa ndəghata mnduha ta zlghafta ta nghə kaghuni ya ná, sna a həŋ ta zlaha Musa wu, gwal nda ksiʼa həŋ!» ka la Farisa nda həŋ.
50 Ka Nikwademu ta nzakway mataba taŋ si ta sliʼafta girviɗik ka lagha slanaghatá Yesu ya kay nda həŋ mantsa: 51 «Ka ta ɗawap a lu ta gwaɗa da mndu, ka snaŋtá skwi maga tsi wu ná, ta gi tsanaghatsa zlaha mu ta guma ta ghəŋani ra?» kaʼa. 52 Ka həŋ mantsa: «Tekw kagha mataba la Galili guli ra? Dzaŋa ta gwaɗa Lazglafta ɓa ka ngha ka, ka dzaʼa slanaghasla ka ta vli ta mna saba anabi ma Galili,» ka həŋ nda tsi. [ 53 Tahula tsa, ka gazlaghutá həŋ dzagha taŋ.]
* 7:42 Ngha ta 2 Samuyel 7:12, Zabura 89:4-5, Irmiya 23:5, Mika 5:1.